+ iMeds.pl

Zefadym 1 gUlotka Zefadym

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zefadym, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Ceftazidimum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest Zefadym i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zefadym

3.    Jak stosować Zefadym

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zefadym

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Zefadym i w jakim celu się go stosuje

Zefadym jest antybiotykiem stosowanym u dorosłych i dzieci (w tym u noworodków). Działa on bakteriobójczo na bakterie wywołujące zakażenia. Należy do grupy leków zwanych cefalosporynami.

Zefadym stosuje się w leczeniu ciężkich zakażeń bakteryjnych:

-    dolnych dróg oddechowych, w tym płuc

-    płuc i oskrzeli u pacjentów z mukowiscydozą

-    mózgu (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych)

-    ucha

-    dróg moczowych

-    skóry i tkanek miękkich

-    brzucha i powłok brzusznych (zapalenie otrzewnej)

-    kości i stawów.

Zefadym można również stosować:

-    w zapobieganiu zakażeniom podczas przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego u mężczyzn

-    w leczeniu pacjentów z małą liczbą białych krwinek (neutropenia), mających gorączkę z powodu zakażenia bakteryjnego.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zefadym

Kiedy nie stosować leku Zefadym

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na ceftazydym lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

-    Jeśli u pacjenta kiedykolwiek wystąpiła ciężka reakcja alergiczna na jakikolwiek inny antybiotyk (penicyliny, monobaktamy i karbapenemy), ponieważ pacjent może być również uczulony na Zefadym.

Jeśli pacjent uważa, że dotyczą go opisane powyżej okoliczności, powinien poinformować o tym lekarza prowadzącego, przed rozpoczęciem stosowania leku Zefadym. Pacjent nie może otrzymać leku Zefadym.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zefadym należy omówić to z lekarzem lub pielęgniarką.

Należy zwracać uwagę, czy w czasie stosowania leku Zefadym u pacjenta nie występują szczególne objawy, takie jak reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego i zaburzenia żołądka i jelit, w tym biegunka. Zmniejszy to ryzyko możliwych problemów. Patrz punkt 4 („Objawy, na które należy zwrócić uwagę”). Jeśli u pacjenta kiedykolwiek występowała reakcja alergiczna na inne antybiotyki, może on być uczulony również na Zefadym.

Badania krwi i moczu

Zefadym może zmieniać wyniki badania zawartości (stężenia) cukru w moczu oraz badań krwi, znanych jako test Coombs’a. Jeśli pacjent ma mieć wykonywane takie badania:

-    Należy poinformować osobę pobierającą próbki, że pacjent przyjmuje Zefadym.

Zefadym a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio lekach, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Pacjent nie powinien przyjmować leku Zefadym, jeśli przyjmuje także którykolwiek z niżej wymienionych leków i nie powiedział o tym lekarzowi:

-    antybiotyk zwany chloramfenikolem

-    antybiotyk z grupy zwanej aminoglikozydami, tj. gentamycyna, tobramycyna

-    tabletki moczopędne zawierające furosemid.

Jeśli opisane powyżej okoliczności dotyczą pacjenta, należy poinformować o tym lekarza.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Lekarz oceni, czy korzyści dla pacjentki, wynikające z przyjmowania leku Zefadym podczas ciąży i karmienia piersią, przeważają nad zagrożeniami dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zefadym może powodować działania niepożądane wpływające na zdolność prowadzenia pojazdów, takie jak zawroty głowy.

Pacjent nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, chyba że ma pewność, że nie wystąpiły u niego te działania niepożądane.

Zefadym zawiera sód

Zefadym zawiera 2,22 mmol (51 mg) sodu w fiolce 1 g. Należy zachować ostrożność, jeśli pacjent stosuje dietę z małą zawartością sodu.

3. Jak stosować Zefadym

Zefadym jest zwykle podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Może być podawany w bezpośrednim wstrzyknięciu do żyły lub we wstrzyknięciu w mięsień.

Lek Zefadym do podania przygotowuje lekarz, farmaceuta lub pielęgniarka, używając wody do wstrzykiwań lub innego odpowiedniego płynu infuzyjnego.

Zalecana dawka

Lekarz dobierze odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Zefadym, biorąc pod uwagę ciężkość i rodzaj zakażenia, przyjmowane przez pacjenta wszelkie inne antybiotyki, jego masę ciała, wiek oraz prawidłowość pracy nerek.

Noworodki i niemowlęta (w wieku od 0 do 2 miesięcy)

Na każdy 1 kg masy ciała niemowlęcia, podaje się od 25 do 60 mg leku Zefadym w ciągu doby w dwóch dawkach podzielonych.

Niemowlęta (w wieku powyżej 2 miesięcy) i dzieci o masie ciała mniejszej niż 40 kg Na każdy 1 kg masy ciała niemowlęcia lub dziecka podaje się od 100 do 150 mg leku Zefadym w ciągu doby w trzech dawkach podzielonych. Maksymalnie 6 g na dobę.

Dorośli i młodzież o masie ciała 40 kg lub więcej

Od 1 do 2 g leku Zefadym trzy razy na dobę. Maksymalnie 9 g na dobę.

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Dawka dobowa zazwyczaj nie powinna być większa niż 3 g na dobę, szczególnie u pacjentów w wieku powyżej 80 lat.

Pacjenci z chorymi nerkami

Pacjent może otrzymać dawkę inną niż zwykle stosowana. W zależności od stopnia nasilenia choroby nerek lekarz lub pielęgniarka dobierze odpowiednią dla pacjenta dawkę leku Zefadym. Lekarz będzie uważnie obserwował pacjenta i może zlecić wykonywanie u pacjenta częstszych badań czynności nerek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zefadym

W razie przypadkowego zastosowania większej dawki leku Zefadym, niż została przepisana: należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala.

Pominięcie dawki leku Zefadym

Jeśli pacjent nie przyjmie wstrzyknięcia, należy podać je najszybciej jak to możliwe. Jeśli jednak miałoby to nastąpić w czasie bliskim podania kolejnej dawki, należy pominąć opuszczoną dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej (dwa wstrzyknięcia w tym samym czasie) w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zefadym

Nie należy zaprzestawać przyjmowania dawek leku Zefadym bez zalecenia lekarza. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Objawy, na które należy zwrócić uwagę

Opisane niżej ciężkie objawy niepożądane wystąpiły u małej liczby osób, ale ich dokładna częstość

jest nieznana.

-    Ciężka reakcja alergiczna. Objawami są: wypukła, swędząca wysypka, obrzęk, czasami twarzy lub ust, który może spowodować trudności w oddychaniu.

-    Wysypka na skórze, mogąca przebiegać z pęcherzykami i wyglądać jak małe tarcze (ciemna plamka w środku otoczona jaśniejszą obwódką z ciemnym pierścieniem wokół krawędzi).

-    Rozsiana wysypka na skórze, w obrębie której mogą wystąpić pęcherzyki i złuszczanie skóry. (Może być objawem zespołu Stevensa-Johnsona lub toksycznej nekrolizy naskórka).

-    Zaburzenia układu nerwowego: drżenia, drgawki i czasami śpiączka. Zaburzenia te występowały u pacjentów, którym podano zbyt duże dawki, szczególnie u pacjentów z chorymi nerkami.

Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów:

-    biegunka

-    obrzęk i zaczerwienienie wzdłuż żyły

-    czerwona wypukła wysypka na skórze, która może swędzieć

-    ból, pieczenie, obrzęk lub stan zapalny w miejscu wstrzyknięcia.

Jeśli którykolwiek z powyższych objawów niepokoi pacjenta, powinien powiedzieć o tym lekarzowi.

Częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zwiększenie liczby jednego rodzaju białych krwinek (eozynofilia)

-    zwiększenie liczby płytek krwi, które biorą udział w procesie krzepnięcia krwi

-    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Niezbyt częste działania niepożądane

Mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów:

-    zapalenie jelit, które może powodować ból lub biegunkę, mogącą zawierać krew

-    pleśniawki - zakażenia grzybicze jamy ustnej lub pochwy

-    ból głowy

-    zawroty głowy

-    ból brzucha

-    nudności lub wymioty

-    gorączka i dreszcze.

Należy powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z powyższych objawów.

Niezbyt częste działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    zmniejszenie liczby krwinek białych

-    zmniejszenie liczby płytek krwi (komórek biorących udział w krzepnięciu krwi)

-    zwiększenie stężenia mocznika, azotu mocznikowego lub kreatyniny w surowicy krwi.

Inne działania niepożądane

Inne działania niepożądane, które wystąpiły u małej liczby pacjentów, ale dokładna częstość ich występowania jest nieznana:

-    zapalenie lub niewydolność nerek

-    mrowienie

-    nieprzyjemny smak w ustach

-    zażółcenie białkówek oczu i skóry.

Inne działania niepożądane mogące ujawnić się w wynikach badań krwi:

-    krwinki czerwone rozpadają się zbyt szybko

-    zwiększenie liczby jednego rodzaju krwinek białych we krwi

-    znacznego stopnia zmniej szenie liczby krwinek białych.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Zefadym

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Sporządzony (rozcieńczony) roztwór należy niezwłocznie zużyć.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, po otwarciu produkt należy niezwłocznie zużyć. Jeżeli nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania sporządzonego roztworu ponosi użytkownik; zwykle leku nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, jeśli roztwór był sporządzany (rozcieńczany) w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

Do jednorazowego użycia.

Wszelkie niezużyte pozostałości roztworu należy zniszczyć.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera Zefadym, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

-    Substancją czynną leku jest ceftazydym. Jedna fiolka zawiera 1 g ceftazydymu w postaci ceftazydymu pięciowodnego (1,164 g).

-    Pozostałym składnikiem leku jest bezwodny węglan sodu.

Jak wygląda Zefadym, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań i co zawiera opakowanie

Fiolki o pojemności 20 ml z bezbarwnego szkła, zamknięte szarym korkiem z gumy bromobutylowej i kolorowym kapslem typu „flip-off’. Proszek ma kolor biały do kremowego. Przygotowany roztwór    Usunięto: p

powinien mieć kolor żółty do bursztynowego i powinien być klarowny.

Wielkości opakowań:

1 fiolka 1 g    Usunięto: po

5 fiolek po 1 g 10 fiolek po 1 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavíkurvegi 76-78 220 Hafnarfjóróur Islandia

Importer

Actavis Group PTC ehf. Reykjavikurvegur 76-78 IS-220 HafnarfjorSur Islandia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Actavis Export International Limited, BLB 016 Bulebel Industrial Estate, ZTN3000, Zejtun, Malta. Kontakt w Polsce: tel. (+48) 22 512 29 00.

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego Instrukcja sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niezużyte pozostałości roztworu należy zniszczyć.

Rozpuścić bezpośrednio przed użyciem.

Rozpuszczanie należy wykonywać w warunkach aseptycznych. Roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych lub przebarwień. Roztwór można zastosować tylko wtedy, jeśli jest klarowny i nie zawiera cząstek stałych.

Instrukcja sporządzania roztworu do wstrzykiwań

W poniższej tabeli przedstawiono objętości rozpuszczalnika, jakie należy dodać w celu sporządzenia roztworu do wstrzykiwań i orientacyjne stężenia roztworów.

Ceftazydym

Rozpuszczalnik do wstrzykiwań domięśniowych

Rozpuszczalnik do wstrzykiwań dożylnych

Objętość dodawanego rozpuszczalnika

Przybliżone

stężenie

Img/mll

Objętość

dodawanego

rozpuszczalnika

Przybliżone

stężenie

[mg/mll

1 g_

3,0 ml

260

10,0 ml

90

Sporządzenie roztworu ceftazydymu do stosowania u dzieci

Dawkowanie: 25 do 60 mg/kg mc. na dobę, podawane w dwóch dawkach podzielonych

Roztwór do

wstrzykiwań zawieraj acy 1 g (900 mg w 10 ml)

2 dawki na dobę

objętość dawki pojedynczej

Masa ciała [kg]

25 mg

60 mg

3

0,45 ml

1,00 ml

4

0,55 ml

1,30 ml

5

0,70 ml

1,65 ml

6

0,85 ml

2,00 ml

Dawkowanie: 30 do 100 mg/kg mc. na dobę, podawane w 2 lub 3 dawkach podzielonych

Roztwór do wstrzykiwań zawierający 1 g (900 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę objętość dawki pojedynczej

3 dawki na dobę objętość dawki pojedynczej

30 mg

100 mg

30 mg

100 mg

10

1,65 ml

5,55 ml

1,10 ml

3,70 ml

20

3,30 ml

11,10 ml

2,20 ml

7,40 ml

30

5,00 ml

16,65 ml

3,30 ml

11,10 ml

40

6,65 ml

22,20 ml

4,40 ml

14,80 ml

50

8,30 ml

27,75 ml

5,55 ml

18,50 ml

60

10,00 ml

33,30 ml

6,65 ml

22,20 ml

Rozpuszczalniki zgodne

Zefadym 1 g proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych, można rozpuszczać w następujących płynach:

-    woda do wstrzykiwań

-    0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań.

Sporządzony roztwór powinien mieć barwę od jasnożółtej do bursztynowej i być klarowny.

W fiolkach każdej dostępnej wielkości występuje podciśnienie. W trakcie rozpuszczania proszku uwalnia się dwutlenek węgla, co powoduje powstanie nadciśnienia. W celu ułatwienia przygotowania produktu do użytku, zaleca się zastosowanie opisanego poniżej sposobu rozpuszczania.

Instrukcja sporządzania roztworu

Fiolki zawierające 1 g, do podawania i.m. i i.v.

1.    Dodać rozpuszczalnik i mocno potrząsać aż do rozpuszczenia.

2.    Podczas rozpuszczania się antybiotyku uwalnia się dwutlenek węgla, generując w fiolce nadciśnienie. W ciągu 1 do 2 minut roztwór staje się klarowny.

3.    Odwrócić fiolkę i całkowicie wcisnąć tłok strzykawki przed wkłuciem igły.

4.    Wkłuć igłę przez korek fiolki. Upewnić się, że igła pozostaje wewnątrz roztworu i pobrać

w zwykły sposób całą objętość z fiolki do strzykawki. Podwyższone ciśnienie w fiolce ułatwi tę czynność.

5.    Roztwór pobrany do strzykawki może zawierać małe pęcherzyki dwutlenku węgla, które należy usunąć wykonaniem wstrzyknięcia.

UWAGA. W celu utrzymania jałowości produktu, ważne jest, aby przed całkowitym rozpuszczeniem proszku nie umieszczać w korku igły odprowadzającej nadmiar gazu z fiolki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7

Zefadym

Charakterystyka Zefadym

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zefadym, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 1 g ceftazydymu (Ceftazidimum) w postaci ceftazydymu pięciowodnego (1,164 g).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 g proszku zawiera węglan sodu bezwodny w ilości odpowiadającej 51 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Krystaliczny proszek barwy białej do kremowej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Zefadym jest wskazany w leczeniu wymienionych poniżej zakażeń u dorosłych i u dzieci, w tym u noworodków (od urodzenia).

-    Szpitalne zapalenia płuc.

-    Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą.

-    Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych.

-    Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego.

-    Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego.

-    Powikłane zakażenia dróg moczowych.

-    Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich.

-    Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne.

-    Zakażenia kości i stawów.

-    Zapalenie otrzewnej związane z dializami u pacjentów poddawanych ciągłej ambulatoryjnej dializie otrzewnowej (CAPD, ang. continuous ambulatory peritoneal dialysis).

Leczenie pacjentów z bakteriemią, której związek z którymkolwiek z wymienionych wyżej zakażeń jest stwierdzony lub prawdopodobny.

Ceftazydym można stosować w leczeniu pacjentów z neutropenią i gorączką, przypuszczalnie wywołaną zakażeniem bakteryjnym.

Ceftazydym można stosować w okołooperacyjnej profilaktyce zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP, ang. trans-urethral resection of the prostate).

Wybierając ceftazydym, należy wziąć pod uwagę spektrum jego działania przeciwbakteryjnego, obejmujące głównie tlenowe bakterie Gram-ujemne (patrz punkty 4.4 i 5.1).

Ceftazydym należy stosować w skojarzeniu z innymi lekami przeciwbakteryjnymi zawsze, gdy tylko rodzaj bakterii wywołujących zakażenie mógłby wykraczać poza zakres działania ceftazydymu.

Należy uwzględnić oficjalne wytyczne dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Tabela 1. Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Podawanie przerywane

Zakażenie

Podawana dawka

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

100 do 150 mg/kg mc. na dobę co 8 godzin do 9 g na dobę1

Gorączka neutropeniczna

2 g co 8 godzin

Szpitalne zapalenia płuc

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

1 do 2 g co 8 godzin

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

Powikłane zakażenia dróg moczowych

1 do 2 g co 8 lub 12 godzin

Okołooperacyjna profilaktyka zakażeń dróg moczowych u pacjentów poddanych przezcewkowej resekcji gruczołu krokowego (TURP)

1 g podczas wprowadzenia do znieczulenia, i druga dawka podczas wyjmowania cewnika

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

1 do 2 g co 8 godzin

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Ciągła infuzja

Zakażenie

Podawana dawka

Gorączka neutropeniczna

Dawka nasycająca 2 g, a następnie ciągła infuzja 4 do 6 g w ciągu każdych 24 godzin1

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

1 U dorosłych z prawidłową czynnością nerek stosowano 9 g na dobę bez wystąpienia działań niepożądanych.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1.

Tabela 2. Dzieci o masie ciała <40 kg

Niemowlęta w wieku >2 miesięcy i dzieci <40 kg

Zakażenie

Dawka zazwyczaj stosowana

Podawanie przerywane

Powikłane zakażenia dróg-

100 do 150 mg/kg mc. na dobę

moczowych

w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego

Złośliwe zapalenie ucha zewnętrznego

Neutropenia u dzieci

150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

100 do 150 mg/kg mc. na dobę w trzech dawkach podzielonych, nie więcej niż 6 g na dobę

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

Ciągła infuzja

Gorączka neutropeniczna

Dawka nasycająca 60 do 100 mg/kg mc., a następnie ciągła infuzja 100 do 200 mg/kg mc. na dobę, nie więcej niż 6 g na dobę

Szpitalne zapalenia płuc

Zakażenia dolnych dróg oddechowych u pacjentów z mukowiscydozą

Bakteryjne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych

Bakteriemia*

Zakażenia kości i stawów

Powikłane zakażenia skóry i tkanek miękkich

Powikłane zakażenia wewnątrzbrzuszne

Zapalenie otrzewnej związane z dializą u pacjentów poddawanych CAPD

Noworodki i niemowlęta w wieku <2 miesięcy

Zakażenie

Dawka zazwyczaj stosowana

Podawanie przerywane

Większość zakażeń

25 do 60 mg/kg mc. na dobę w dwóch dawkach1

1 U noworodków i niemowląt w wieku 0-2 miesięcy, okres półtrwania ceftazydymu w surowicy może być trzy- do czterokrotnie dłuższy niż u dorosłych.

* Jeśli stwierdzono lub podejrzewa się związek z którymkolwiek z zakażeń wymienionych w punkcie 4.1.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji noworodkom i niemowlętom w wieku <2 miesięcy nie zostały ustalone.

Osoby w podeszłym wieku

W związku ze zmniejszonym klirensem ceftazydymu u pacjentów w podeszłym wieku, dobowa dawka u pacjentów w wieku powyżej 80 lat nie powinna zazwyczaj przekraczać 3 g.

Zaburzenia czynności wątroby

Dostępne dane nie wskazują na potrzebę zmiany dawek w lekkich lub umiarkowanych zaburzeniach czynności wątroby. Brak danych z badań u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz także punkt 5.2). Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Zaburzenia, czynności nerek

Ceftazydym jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. Dlatego u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek należy zmniejszyć dawkę (patrz także punkt 4.4).

Należy podać początkową dawkę wysycającą 1 g ceftazydymu. Dawki podtrzymujące należy ustalić na podstawie klirensu kreatyniny.

Tabela 3. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w niewydolności nerek - krótkotrwała infuzja

Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy [pmol/ll (mg/dl)

Zalecana dawka jednorazowa ceftazydymu [g]

Przerwa między dawkami [w godzinach]

50-31

150-200

(1,7-2,3)

1,0

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

1,0

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

0,5

24

<5

>500

(>5,6)

0,5

48

U pacjentów z niewydolnością nerek i z ciężkimi zakażeniami należy zwiększyć pojedynczą dawkę leku o 50% lub zwiększyć częstość dawkowania.

U dzieci klirens kreatyniny należy obliczać z uwzględnieniem powierzchni ciała lub beztłuszczowej masy ciała.

Dzieci o masie ciała <40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]**

Stężenie kreatyniny w surowicy* pmol/l [mg/dll

Zalecana dawka pojedyncza [mg/kg mc.]

Przerwa między dawkami [w godzinach]

50-31

150-200

(1,7-2,3)

25

12

30-16

200-350

(2,3-4,0)

25

24

15-6

350-500

(4,0-5,6)

12,5

24

<5

>500

(>5,6)

12,5

48

* Wartości stężenia kreatyniny w surowicy są wartościami wskaźnikowymi, które mogą nie wskazywać tego samego stopnia zmniejszenia czynności nerek u pacjentów ze zmniejszoną czynnością nerek.

** Oszacowany na podstawie powierzchni ciała lub zmierzony.

Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Tabela 4. Zalecane dawki podtrzymujące ceftazydymu w zaburzeniach czynności nerek - ciągła infuzja

Dorośli i dzieci o masie ciała >40 kg

Klirens kreatyniny [ml/min]

Przybliżone stężenie kreatyniny w surowicy pmol/l [mg/dl]

Częstość dawkowania [w godzinach]

150-200

Dawka nasycająca 2 g,

50-31

(1,7-2,3)

a następnie 1 g do 3 g na 24 godziny

200-350

Dawka nasycająca 2 g,

30-16

(2,3-4,0)

a następnie 1 g na 24 godziny

<15

>350

Nieokreślona

(>4,0)

Należy zachować ostrożność w dobieraniu dawek. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Dzieci o masie <40 kg

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność ceftazydymu podawanego w ciągłej infuzji u dzieci z niewydolnością nerek, o masie ciała <40 kg, nie zostały określone. Zalecana jest ścisła obserwacja kliniczna bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Jeśli u dzieci z niewydolnością nerek stosuje się ciągłą infuzję, klirens kreatyniny należy obliczać, uwzględniając powierzchnię ciała lub beztłuszczową masę ciała.

Hemodializa

Okres półtrwania ceftazydymu w surowicy podczas hemodializy wynosi od 3 do 5 godzin.

Po zakończeniu każdej hemodializy zaleca się podanie dawki podtrzymującej ceftazydymu według poniższej tabeli.

Dializa otrzewnowa

Ceftazydym można stosować w dializach otrzewnowych i w ciągłych ambulatoryjnych dializach otrzewnowych (CAPD).

Oprócz podawania ceftazydymu dożylnie można go podawać również w płynie dializacyjnym (zwykle 125 do 250 mg na 2 litry płynu do dializy).

Pacjentom z niewydolnością nerek poddawanym ciągłej tętniczo-żylnej hemodializie lub wysokoprzepływowej hemofiltracji w oddziałach intensywnej terapii: 1 g na dobę w dawce jednorazowej lub w dawkach podzielonych. U pacjentów poddawanych niskoprzepływowej hemofiltracji dawkowanie jest takie, jak zalecane w zaburzeniach czynności nerek.

U pacjentów poddawanych żylno-żylnej hemofiltracji i żylno-żylnej hemodializie należy podawać dawki zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zalecane dawki w ciągłej żylno-żylnej hemofiltracji

Resztkowa czynność nerek (klirens kreatyniny w ml/min)

Dawka podtrzymująca [mg] w zależności od szybkości ultrafiltracji

[ml/min]1

5

16,7

33,3

50

0

250

250

500

500

Tabela 6. Zalecane dawki podczas ciągłej żylno-żylnej hemodializy

Resztkowa czynność nerek [klirens kreatyniny w ml/min]

Dawka podtrzymująca [mg] w zależności od szybkości wprowadzanego

dializatu1

1,0 litr/godzinę

2,0 litry/godzinę

Szybkość ultrafiltracji [litry/godzinę]

Szybkość ultrafiltracji [

itry/godzinę]

0,5

1,0

2,0

0,5

1,0

2,0

0

500

500

500

500

500

750

5

500

500

750

500

500

750

10

500

500

750

500

750

1000

15

500

750

750

750

750

1000

20

750

750

1000

750

750

1000

1 Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin.

5

250

250

500

500

10

250

500

500

750

15

250

500

500

750

20

500

500

500

750


1 Dawkę podtrzymującą należy podawać co 12 godzin.


Sposób podawania

Zefadym, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, można podawać dożylnie w powolnym wstrzyknięciu trwającym kilka minut lub w głębokim wstrzyknięciu domięśniowym w mięsień o dużej masie. Zalecanymi miejscami podania domięśniowego są: górny zewnętrzny kwadrant mięśnia pośladkowego większego lub boczna część uda. Podanie domięśniowe należy ograniczyć tylko do szczególnych przypadków klinicznych i należy poddać ocenie stosunek korzyści do ryzyka. Nie zaleca się podawania domięśniowego dawek powyżej 1 g.

Dawka zależy od ciężkości, wrażliwości, miejsca i rodzaju zakażenia oraz od wieku i czynności nerek pacjenta.

Patrz punkty 6.2 i 6.6 w celu uzyskania informacji na temat niezgodności farmaceutycznych oraz przygotowania leku do podania dożylnego lub domięśniowego.

4.3.    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na inne antybiotyki cefalosporynowe, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stwierdzona w wywiadzie ciężka nadwrażliwość (np. reakcja anafilaktyczna) na jakikolwiek inny rodzaj antybiotyku beta-laktamowego (penicyliny, monobaktamy, karbapenemy).

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków beta-laktamowych, odnotowano występowanie ciężkich reakcji nadwrażliwości, sporadycznie śmiertelnych. W razie wystąpienia ciężkich reakcji nadwrażliwości, konieczne jest natychmiastowe zakończenie leczenia ceftazydymem i wdrożenie odpowiedniego postępowania ratunkowego.

Przed wdrożeniem leczenia należy przeprowadzić szczegółowy wywiad dotyczący nadwrażliwości na ceftazydym, na inne cefalosporyny lub na inny rodzaj leków beta-laktamowych. Zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności podczas podawania ceftazydymu pacjentom, u których wystąpiły reakcje alergiczne na inne beta-laktamy.

Ceftazydym ma ograniczone spektrum działania przeciwbakteryjnego. Nie jest odpowiedni do stosowania jako jedyny lek w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń, chyba że wcześniej udokumentowano i potwierdzono wrażliwość patogenu lub jest duże prawdopodobieństwo, że najbardziej prawdopodobne patogeny będą odpowiednio reagować na leczenie ceftazydymem.

Dotyczy to szczególnie ustalania sposobu leczenia pacjentów z bakteriemią, a także leczenia bakteryjnego zapalenia opon mózgowych, zakażeń skóry i tkanek miękkich oraz zakażeń kości i stawów. Ponadto ceftazydym jest wrażliwy na hydrolizę przez niektóre z beta-laktamaz

0    rozszerzonym spektrum (ESBL). Dlatego też, wybierając ceftazydym do leczenia, należy wziąć pod uwagę informacje dotyczące częstości występowania bakterii wytwarzających ESBL.

Podczas stosowania prawie wszystkich leków przeciwbakteryjnych, w tym ceftazydymu, opisywano występowanie związanego ze stosowaniem antybiotyku zapalenia jelita oraz rzekomobłoniastego zapalenia jelit, o nasileniu od lekkiego do zagrażającego życiu. Dlatego ważne jest, aby wziąć pod uwagę to rozpoznanie u pacjentów, u których wystąpiła biegunka w trakcie lub po zakończeniu podawania ceftazydymu (patrz punkt 4.8). Należy rozważyć przerwanie leczenia ceftazydymem

1    zastosowanie leczenia przeciw Clostridium difficile. Nie należy podawać leków hamujących perystaltykę jelit.

Stosowanie dużych dawek cefalosporyn jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi, takimi jak antybiotyki aminoglikozydowe lub silnie działające leki moczopędne (np. furosemid), może niekorzystnie wpływać na czynność nerek.

Ceftazydym jest wydalany przez nerki, dlatego też jego dawkę należy zmniejszyć proporcjonalnie do stopnia niewydolności nerek. Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność należy ściśle monitorować u pacjentów z niewydolnością nerek. Donoszono o występowaniu objawów neurologicznych u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejszono dawki (patrz punkty 4.2 i 4.8).

Długotrwałe stosowanie może powodować nadmierny wzrost niewrażliwych drobnoustrojów (np. enterokoki, grzyby) i może być konieczne przerwanie leczenia i podjęcie stosownych działań. Istotne jest powtarzanie oceny stanu klinicznego pacjenta.

Ceftazydym nie wpływa na wynik testów enzymatycznych wykrywających cukier w moczu, ale mogą wystąpić niewielkie zmiany (fałszywie dodatnie) wyników testów z zastosowaniem metod opartych na redukcji miedzi (Benedicta, Fehlinga, Clinitest).

Ceftazydym nie wpływa na wynik alkalicznej próby pikrynianowej na kreatyninę.

U około 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego wyniku testu Coombs’a może zaburzać wynik próby zgodności (czyli próby krzyżowej) krwi.

Ważne informacje o składnikach produktu leczniczego Zefadym

Zefadym, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań, zawiera bezwodny węglan sodu w ilości odpowiadającej 51 mg (2,22 mmol) sodu.

Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi oraz inne rodzaje interakcji

Badania interakcji prowadzono tylko z probenecydem i z furosemidem.

Stosowanie w dużych dawkach, jednocześnie z lekami nefrotoksycznymi, może niekorzystnie wpływać na czynność nerek (patrz punkt 4.4).

Chloramfenikol jest in vitro antagonistą ceftazydymu i innych cefalosporyn. Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest nieznane, ale jeśli planuje się stosowanie chloramfenikolu w skojarzeniu z ceftazydymem, należy wziąć pod uwagę możliwość działania antagonisty cznego.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Dane dotyczące stosowania ceftazydymu u kobiet w ciąży są ograniczone. Badania na zwierzętach nie wskazują na bezpośredni lub pośredni szkodliwy wpływ na przebieg ciąży, rozwój zarodka lub płodu, poród lub rozwój pourodzeniowy (patrz punkt 5.3).

Zefadym można stosować u kobiet ciężarnych jedynie wtedy, gdy korzyść przeważa ryzyko. Karmienie piersią

Ceftazydym przenika w niewielkich ilościach do pokarmu kobiecego, ale podczas podawania ceftazydymu w dawkach terapeutycznych nie jest spodziewany jego wpływ na karmione piersią niemowlę. Ceftazydym można stosować podczas karmienia piersią.

Płodność Brak danych.

4.7. Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Jednak mogą wystąpić działania niepożądane (np. zawroty głowy), mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn (patrz punkt 4.8).

4.8. Działania niepożądane

Najczęściej występującymi reakcjami niepożądanymi są eozynofilia, trombocytoza, zapalenie żył lub zakrzepowe zapalenie żył związane z podaniem dożylnym, biegunka, przemijające zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, wysypka grudkowo-plamista lub pokrzywkowa, ból i (lub) zapalenie po podaniu domięśniowym oraz dodatni wynik testu Coombs’a.

Dane ze sponsorowanych i niesponsorowanych badań klinicznych zostały wykorzystane do określenia

częstości występowania działań niepożądanych z kategorii: często i niezbyt często. Częstości

występowania przypisane wszystkim pozostałym działaniom niepożądanym zostały głównie określone

na podstawie danych uzyskanych po wprowadzeniu leku do obrotu i odnoszą się w większym stopniu

do częstości zgłaszania niż do rzeczywistej częstości. W każdej grupie częstości działania niepożądane

są przedstawione w kolejności zmniejszającej się ciężkości. Następujące zasady zostały zastosowane

do klasyfikacji częstości:

bardzo często    (>l/10)

często    (>l/100 do    <l/10)

niezbyt często    (>l/1 000 do <l/100)

rzadko    (>l/10 000    do <l/1 000)

bardzo rzadko    (<l/10 000)

częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Kandydoza (w tym zapalenie pochwy i pleśniawki jamy ustnej)

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Eozynofilia

Trombocytoza

Neutropenia

Leukopenia

Trombocytopenia

Agranulocytoza

Niedokrwistość

hemolityczna

Limfocytoza

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia

układu

immunologicz

nego

Anafilaksja, (w tym skurcz oskrzeli i (lub) zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi) (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Ból głowy Zawroty głowy

Następstwa

neurologiczne1

Parestezje

Zaburzenia

naczyniowe

Zapalenie żył lub

zakrzepowe zapalenie żył podczas stosowania dożylnego

Zaburzenia żoładka i jelit

Biegunka

Biegunka związana z lekiem

przeciwbakteryjnym i zapalenie jelita grubego2 (patrz punkt 4.4)

Ból brzucha

Nudności

Wymioty

Zaburzenia smaku

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Przemijające

zwiększenie

aktywności

jednego lub

więcej

enzymów

wątrobowych3

Żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Grudkowo-plamista lub pokrzywkowa wysypka

Świąd

Toksyczna nekroliza naskórka Zespół Stevensa-Johnsona Rumień

wielopostaciowy

Obrzęk

naczynioruchowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Przemijające zwiększenie stężeń mocznika, azotu mocznikowego we krwi i (lub) kreatyniny w surowicy

Śródmiąższowe zapalenie nerek Ostra

niewydolność

nerek

Klasyfikacja układów i narządów

Często

Niezbyt często

Bardzo rzadko

Częstość nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból i (lub) zapalenie w miejscu wstrzyknięcia po podaniu domięśniowym

Gorączka

Badania

diagnostyczne

Dodatni

odczyn

Coombs’a4

1    Donoszono o występowaniu drżeń, mioklonii, drgawek, encefalopatii i śpiączki u pacjentów z niewydolnością nerek, u których nie zmniejszono odpowiednio dawki ceftazydymu.

2    Biegunka i zapalenie jelita grubego mogą być związane z zakażeniem Clostridium difficile i przybrać postać rzekomobłoniastego zapalenia jelit.

3    AlAT (GPT), AspAT (GOT), LDH, GGTP i fosfatazy alkalicznej.

4    U ok. 5% pacjentów leczonych ceftazydymem występowanie fałszywie dodatniego odczynu Coombs’a może zaburzać wynik próby zgodności (czyli próby krzyżowej) krwi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9. Przedawkowanie

Przedawkowanie może prowadzić do powikłań neurologicznych, w tym encefalopatii, drgawek i śpiączki.

Objawy przedawkowania mogą wystąpić, kiedy dawkowanie nie jest odpowiednio zmniejszone u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkty 4.2 i 4.4).

Stężenie ceftazydymu w surowicy można zmniejszyć, stosując hemodializę lub dializę otrzewnową.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, cefalosporyny trzeciej generacji, kod ATC: J 01 DD 02

Mechanizm działania

Ceftazydym hamuje syntezę ściany komórkowej bakterii, po związaniu się z białkami wiążącymi penicyliny (PBP). Powoduje to przerwanie biosyntezy ściany komórkowej (peptydoglikanu), co prowadzi do lizy komórki bakteryjnej i jej śmierci.

Zależności farmakokinetvczno-farmakodvnamiczne (PK/PD)

Dla cefalosporyn najważniejszym farmakokinetyczno-farmakodynamicznym wskaźnikiem, wykazującym korelację ze skutecznością in vivo, jest odsetek czasu odstępu między dawkami, w którym stężenie niezwiązanego (wolnego) leku jest większe niż minimalne stężenie hamujące (MIC) ceftazydymu dla docelowego gatunku bakterii (tj. %T>MIC).

Mechanizm oporności

Oporność bakterii na ceftazydym może wynikać z jednego lub więcej spośród następujących

mechanizmów:

-    hydroliza przez beta-laktamazy; ceftazydym może być skutecznie hydrolizowany przez beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum (ESBL), w tym przez rodzinę SHV tych ESBL oraz przez enzymy AmpC, które mogą być indukowane lub trwale odblokowywane u niektórych gatunków tlenowych bakterii Gram-ujemnych

-    zmniejszone powinowactwo białek wiążących penicyliny do ceftazydymu

-    nieprzepuszczalność błony zewnętrznej, co ogranicza dostęp ceftazydymu do białek wiążących penicyliny u bakterii Gram-ujemnych

-    pompy usuwające lek z komórki bakteryjnej.

Wartości graniczne

European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (EUCAST) przyjął następujące wartości

graniczne MIC (minimalne stężenie hamujące).

Bakteria

Punkty graniczne [mg/l]

S

I

R

Enterobacteriaceae

<1

2-4

>4

Pseudomonas

aeruginosa

1

<8

-

>8

Punkty graniczne

niezwiązane z

2

gatunkami

<4

8

>8

S=wrażliwe, I=pośrednie, R=opome.

1    Punkty graniczne odnoszą się do leczenia dużymi dawkami (2 g * 3).

2    Punkty graniczne niezwiązane z gatunkami zostały określone głównie na podstawie danych PK/PD i są niezależne od rozkładu MIC dla poszczególnych gatunków. Są one wyłącznie do zastosowania wobec gatunków nieuwzględnionych w tabeli lub w przypisach.

Wrażliwość mikrobiologiczna

Częstość nabytej oporności wybranych gatunków może zmieniać się w zależności od położenia geograficznego i czasu, dlatego pożądana jest wiedza o lokalnym występowaniu oporności, szczególnie podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie potrzeby należy zasięgnąć rady ekspertów, jeśli lokalna częstość występowania oporności jest taka, że przydatność ceftazydymu jest wątpliwa co najmniej w leczeniu niektórych rodzajów zakażeń.

Gatunki zwykle wrażliwe_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Streptococcus pyogenes

Streptococcus agalactiae_

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Citrobacter koseri Escherichia coli Haemophilus influenzae Moraxella catarrhalis Neisseria meningitidis Proteus mirabilis Proteus spp. (inne)

Providencia spp._

Gatunki, wśród których może wystąpić problem oporności nabytej

Bakterie tlenowe Gram-ujemne

Acinetobacter baumannii£+

Burkholderia cepacia

Citrobacter ^ freundii_


Enterobacter aerogenes Enterobacter cloacae Klebsiella pneumoniae Klebsiella spp. (inne)

Pseudomonas aeruginosa Serratia spp.

Morganella morganii_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Staphylococcus aureus£

Streptococcus pneumoniae££_

Bakterie beztlenowe Gram-dodanie

Clostridium perfringens Peptococcus spp.

Peptostreptococcus spp.

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne

Fusobacterium spp._

Drobnoustroje o oporności naturalnej_

Bakterie tlenowe Gram-dodatnie

Enterococcus spp, w tym Enterococcus faecalis i Enterococcus faecium

Listeria spp._

Bakterie beztlenowe Gram-dodatnie

Clostridium difficile_

Bakterie beztlenowe Gram-ujemne

Bacteroides spp. (wiele szczepów Bacteroides^ fragilis jest opornych)_

Tnne

Chlamydia spp.

Mycoplasma spp.

Legionella spp._

£ S. aureus metycylino-wrażliwy - uważa się, że ma małą wrażliwość wrodzoną na ceftazydym.

Wszystkie metycylino-oporne szczepy S. aureus są oporne na ceftazydym.

££ S. pneumoniae, który wykazuje pośrednią wrażliwość na penicyliny, może wykazywać co najmniej zmniejszoną wrażliwość na ceftazydym.

+ Obserwowano dużą częstość oporności w jednym lub więcej obszarach (krajach, regionach) UE.


5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu domięśniowym 500 mg lub 1 g ceftazydymu szybko osiąga on maksymalne stężenie w osoczu, wynoszące odpowiednio 18 mg/l lub 37 mg/l. Po pięciu minutach od dożylnego wstrzyknięcia (bolus) pojedynczej dawki 500 mg, 1 g lub 2 g stężenia w osoczu wynoszą odpowiednio 46 mg/l, 87 mg/l i 170 mg/l. Kinetyka ceftazydymu jest liniowa w zakresie pojedynczych dawek 0,5 do 2,0 g po podaniu dożylnym lub domięśniowym.

Dystrybucja

Wiązanie ceftazydymu przez białka osocza jest małe i wynosi około 10%. Stężenie ceftazydymu większe od MIC powszechnych patogenów stwierdza się w kościach, sercu, żółci, plwocinie, ciele szklistym, płynie stawowym, opłucnowym i otrzewnowym. Ceftazydym z łatwością przenika przez łożysko i do mleka matki oraz jest wydzielany z pokarmem kobiecym. Przenikanie do płynu mózgowo-rdzeniowego przez nienaruszoną barierę krew-mózg jest słabe, co jest powodem małych stężeń ceftazydymu w płynie mózgowo-rdzeniowym, jeśli nie występuje stan zapalny. Jeśli jednak występuje stan zapalny opon mózgowo-rdzeniowych, w płynie mózgowo-rdzeniowym osiągane są stężenia od 4 do 20 mg/l lub większe.

Metabolizm

Ceftazydym nie jest metabolizowany.

Eliminacja

Po podaniu pozajelitowym stężenie w osoczu zmniejsza się, a okres półtrwania wynosi około 2 godziny. Ceftazydym jest wydzielany w postaci niezmienionej do moczu w wyniku przesączania kłębuszkowego; około 80-90% dawki leku wydalane jest z moczem w ciągu 24 godzin. Mniej niż 1% jest wydalane z żółcią.

Szczególne grupy pacjentów

Niewydolność nerek

Eliminacja ceftazydymu jest zmniejszona u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek i dawkę należy wówczas zmniejszyć (patrz punkt 4.2).

Niewydolność wątroby

Lekkie lub umiarkowane zaburzenia czynności wątroby nie miały wpływu na farmakokinetykę ceftazydymu u osób otrzymujących 2 g dożylnie co 8 godzin przez 5 dni, jeśli czynność nerek nie była zaburzona (patrz punkt 4.2).

Osoby w podeszłym wieku

Zmniejszony klirens obserwowany u pacjentów w podeszłym wieku wynikał przede wszystkim, ze związanego z wiekiem, zmniejszonego klirensu nerkowego ceftazydymu. U pacjentów w podeszłym wieku, 80-letnich lub starszych, średni okres półtrwania w fazie eliminacji zawierał się w przedziale od 3,5 do 4 godzin po podaniu pojedynczym lub po powtarzanym dwa razy na dobę przez 7 dni dożylnym wstrzyknięciu (bolus) dawki 2 g.

Dzieci

Okres półtrwania ceftazydymu jest wydłużony u wcześniaków i u noworodków urodzonych o czasie o 4,5 do 7,5 godziny po dawkach 25 do 30 mg/kg mc. Jednak, od wieku 2 miesięcy okres półtrwania mieści się w takim zakresie, jak u dorosłych.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne pochodzące z badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka. Nie prowadzono badań rakotwórczości ceftazydymu.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych Węglan sodu bezwodny.

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać tego produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi, z wyjątkiem wymienionych w punkcie 6.6.

Ceftazydym w roztworach wodorowęglanu sodu wykazuje mniejszą stabilność niż w innych płynach do podawania dożylnego. Nie zaleca się wodorowęglanu sodu jako rozpuszczalnika.

Nie należy mieszać ceftazydymu z aminoglikozydami w tym samym zestawie do infuzji ani w tej samej strzykawce, z powodu ryzyka wytrącenia się osadu.

Obserwowano strącanie się osadu, kiedy do roztworu ceftazydymu dodawano wankomycynę. Zaleca się, aby pomiędzy podawaniem obu antybiotyków przepłukać zestaw do infuzji dożylnych.

6.3. Okres ważności

Przed otwarciem 2 lata

Produkt po rozpuszczeniu

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, po rozpuszczeniu produkt należy niezwłocznie zużyć. Jeżeli nie zostanie zużyty natychmiast, użytkownik ponosi odpowiedzialność za czas i warunki przechowywania sporządzonego roztworu, którego zwykle nie należy przechowywać dłużej niż przez 24 godziny w temperaturze 2°C-8°C, jeśli rozcieńczanie odbywało się w kontrolowanych i zwalidowanych warunkach aseptycznych.

6.4.    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przed otwarciem

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po rozpuszczeniu Przechowywać w temperaturze od 2°C do 8°C (patrz punkt 6.3).

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki o pojemności 20 ml ze szkła typu I, zamknięte szarym korkiem z gumy bromobutylowej i kolorowym kapslem typu „flip-off".

Wielkości opakowań:    1 fiolka 1 g

5 fiolek po 1 g 10 fiolek po 1 g

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Do jednorazowego użycia. Wszelkie niezużyte pozostałości roztworu należy zniszczyć.

Rozpuścić bezpośrednio przed użyciem.

Rozpuszczanie należy wykonywać w warunkach aseptycznych. Roztwór należy przed podaniem obejrzeć, czy nie zawiera cząstek stałych lub przebarwień. Roztwór można zastosować tylko wtedy, jeśli jest klarowny i nie zawiera cząstek stałych.

Instrukcja sporządzania roztworu do wstrzykiwań

W poniższej tabeli przedstawiono objętości rozpuszczalnika, jakie należy dodać w celu sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, i orientacyjne stężenia roztworów.

Ceftazydym

Rozpuszczalnik do wstrzykiwań domięśniowych

Rozpuszczalnik do wstrzykiwań dożylnych

Objętość dodawanego rozpuszczalnika

Przybliżone

stężenie

[mg/ml]

Objętość

dodawanego

rozpuszczalnika

Przybliżone

stężenie

[mg/ml]

1 g_

3,0 ml

260

10,0 ml

90

Sporządzanie roztworu ceftazydymu do stosowania u dzieci

Dawkowanie: 25 do 60 mg/kg mc. na dobę, podawane w dwóch dawkach podzielonych

Roztwór do wstrzykiwań zawierający 1 g (900 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę

objętość dawki pojedynczej

25 mg

60 mg

3

0,45 ml

1,00 ml

4

0,55 ml

1,30 ml

5

0,70 ml

1,65 ml

6

0,85 ml

2,00 ml

Dawkowanie: 30 do 100 mg/kg mc. na dobę, podawane w 2 lub 3 dawkach podzielonych

Roztwór do wstrzykiwań zawierający 1 g

900 mg w 10 ml)

Masa ciała [kg]

2 dawki na dobę

objętość dawki pojedynczej

3 dawki na dobę

objętość dawki pojedynczej

30 mg

100 mg

30 mg

100 mg

10

1,65 ml

5,55 ml

1,10 ml

3,70 ml

20

3,30 ml

11,10 ml

2,20 ml

7,40 ml

30

5,00 ml

16,65 ml

3,30 ml

11,10 ml

40

6,65 ml

22,20 ml

4,40 ml

14,80 ml

50

8,30 ml

27,75 ml

5,55 ml

18,50 ml

60

10,00 ml

33,30 ml

6,65 ml

22,20 ml

Rozpuszczalniki zgodne

Zefadym, 1 g, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań domięśniowych i dożylnych, można rozpuszczać w następujących płynach:

-    woda do wstrzykiwań

-    0,9% roztwór chlorku sodu do wstrzykiwań.

Sporządzony roztwór powinien mieć barwę od jasnożółtej do bursztynowej i być klarowny.

W fiolkach każdej z dostępnych wielkości, występuje podciśnienie. W czasie rozpuszczania proszku uwalnia się dwutlenek węgla, co powoduje powstanie nadciśnienia. W celu ułatwienia przygotowania produktu do użytku, zaleca się zastosowanie opisanego poniżej sposobu rozpuszczania.

Instrukcja sporządzania roztworu

Fiolki zawierające 1 g, do podawania i.m. i i.v.

1. Dodać rozpuszczalnik i mocno potrząsać aż do rozpuszczenia.

2.    Podczas rozpuszczania się antybiotyku uwalnia się dwutlenek węgla, generując w fiolce nadciśnienie. W ciągu 1 do 2 minut roztwór staje się klarowny.

3.    Odwrócić fiolkę i całkowicie wcisnąć tłok strzykawki przed wkłuciem igły.

4. Wkłuć igłę przez korek fiolki. Upewnić się, że igła pozostaje wewnątrz roztworu i pobrać

w zwykły sposób całą jego objętość z fiolki do strzykawki. Podwyższone ciśnienie w fiolce ułatwi tę czynność.

5.    Roztwór pobrany do strzykawki może zawierać małe pęcherzyki dwutlenku węgla, które należy usunąć przed wykonaniem wstrzyknięcia.

UWAGA. W celu utrzymania jałowości produktu, ważne jest, aby przed całkowitym rozpuszczeniem proszku nie umieszczać w korku igły odprowadzającej nadmiar gazu z fiolki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78 220 Hafnarfjöröur Islandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

15726

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENE DO OBROTU

I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 02.07.2009 r. Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

16

Zefadym