+ iMeds.pl

Zeldox 20 mgUlotka Zeldox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zeldox, 20 mg, kapsułki Zeldox, 40 mg, kapsułki Zeldox, 60 mg, kapsułki Zeldox, 80 mg kapsułki

Ziprasidonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Zeldox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zeldox

3.    Jak stosować lek Zeldox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zeldox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zeldox i w jakim celu się go stosuje

Zeldox należy do leków przeciwpsychotycznych.

Lek Zeldox jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych.

Lek Zeldox jest wskazany w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego, o umiarkowanym nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 10. do 17. roku życia.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zeldox

Kiedy nie stosować leku Zeldox

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku

(wymienione w punkcie 6);

-    jeśli u pacjenta stwierdzono wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT;

-    jeśli stwierdzono świeży zawał mięśnia sercowego;

-    jeśli występuje niewyrównana niewydolność serca;

-    jeśli występuj ą zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III;

-    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki wydłużające odstęp QT, takie jak: leki przeciwarytmiczne

klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    jeśli u pacjenta wystąpi złośliwy zespół neuroleptyczny (z takimi objawami, jak: wysoka gorączka, zaburzenia świadomości, sztywność mięśni, drgawki oraz zaburzenia ze strony układów: krążenia i oddechowego), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

-    jeśli wystąpią dyskinezy późne (mimowolne ruchy mięśni twarzy i (lub) języka) lub nagłe pogorszenie stanu ogólnego pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem;

-    jeśli pacjent przyjmuje leki wydłużające odstęp QT, powinien przed przyjęciem leku Zeldox skontaktować się z lekarzem (patrz punkt „Kiedy nie stosować leku Zeldox”);

-    jeśli u pacjenta występuje zwolnienie czynności serca;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono zaburzenia elektrolitowe: hipokaliemię (zmniejszenie stężenia potasu we krwi) i hipomagnezemię (zmniejszenie stężenia magnezu we krwi);

- jeśli u pacjenta występują takie objawy, jak: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia złośliwych zaburzeń rytmu serca -należy się natychmiast skontaktować z lekarzem;

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady drgawkowe;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono niewydolność wątroby;

- u pacjentów z otępieniem, ze względu na zwiększone ryzyko udaru mózgu;

-    u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem;

-    jeśli u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występują lub w przeszłości występowały zakrzepy. Należy poinformować lekarza:

-    o rozpoznaniu i leczeniu innych chorób, w tym chorób serca i chorób wątroby;

-    gdy ktoś z bliskiej rodziny chorował na serce;

-    o przebytych zaburzeniach świadomości, omdleniach;

-    o biegunce, nasilonych i długotrwałych wymiotach;

-    o wcześniejszych reakcjach alergicznych na leki, w tym na lek Zeldox.

-    o możliwej ciąży, a także o planowanej ciąży;

-    o karmieniu dziecka piersią.

Inne leki i Zeldox

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki wpływające na czynność ośrodkowego układu nerwowego

Ze względu na główny wpływ zyprazydonu na czynność ośrodkowego układu nerwowego, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku z innymi produktami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy.

Doustne środki antykoncepcyjne

Stosowanie zyprazydonu nie wpływało w sposób istotny na stężenie we krwi produktów zawierających estrogeny (etynyloestradiol) oraz progesteron.

Związki litu

Jednoczesne stosowanie zyprazydonu nie wpływało na stężenie we krwi litu. Jednoczesne stosowanie obu leków może powodować zaburzenia rytmu serca.

Leki zobojętniające sok żołądkowy

Wielokrotne dawki leków zobojętniających sok żołądkowy, zawierających glin i magnez, czy cymetydyny, nie miały istotnego wpływu na stężenie we krwi zyprazydonu.

Karbamazepina

Karbamazepina zmniejsza stężenie zyprazydonu w osoczu.

Leki serotoninergiczne

W czasie jednoczesnego stosowania zyprazydonu i serotoninergicznych produktów leczniczych (np. leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - np. fluoksetyna, paroksetyna) w pojedynczych przypadkach informowano o wystąpieniu zespołu serotoninowego, objawiającego się: splątaniem (dezorientacją), pobudzeniem, gorączką, zwiększonym poceniem się, ataksją (brakiem koordynacji ruchów), wzmożeniem odruchów, miokloniami (drgawkami mięśni) i biegunką.

Zeldox z jedzeniem, piciem i alkoholem

Zeldox należy przyjmować podczas posiłków.

W czasie stosowania leku Zeldox nie należy spożywać alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przeprowadzano badań u kobiet ciężarnych. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Zeldox powinny stosować odpowiednią metodę antykoncepcji. Ponieważ doświadczenie ze stosowaniem leku Zeldox u ludzi jest ograniczone, nie zaleca się stosowania leku u kobiet ciężarnych, chyba że w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. U noworodków matek stosuj ących lek Zeldox w ostatnim trymestrze (ostatnich trzech miesiącach trwania ich ciąży) mogą wystąpić następuj ące objawy: drżenie, wzmożone i (lub) osłabione napięcie mięśniowe, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i z karmieniem. Jeżeli u dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować z lekarzem.

Nie wiadomo, czy lek przenika do mleka ludzkiego, z tego względu pacjentki nie powinny karmić piersią w czasie leczenia lekiem Zeldox.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zeldox może powodować senność i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyj ęciem leku.

3.    Jak stosować lek Zeldox

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka u dorosłych, ze schizofrenią lub zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym, to 40 mg dwa razy na dobę, przyjmowana w czasie posiłków. Dawka dobowa może być następnie zwiększona maksymalnie do 80 mg dwa razy na dobę. Jeżeli jest to wskazane, największa zalecana dawka może być stosowana już od trzeciej doby leczenia.

W leczeniu podtrzymującym pacjenci ze schizofrenią powinni przyjmować najmniejszą skuteczną dawkę. W wielu przypadkach wystarczająca jest dawka 20 mg dwa razy na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Stosowanie mniejszej dawki początkowej nie jest rutynowo wskazane, jednak lekarz może je rozważyć u pacjentów powyżej 65 lat.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby lekarz rozważy stosowanie mniejszej dawki leku Stosowanie u dzieci i młodzieży Choroba afektywna dwubiegunowa:

Zalecana dawka w leczeniu stanów ostrych występuj ących w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10 do 17 lat) wynosi w pierwszym dniu leczenia 20 mg w pojedynczej dawce dobowej przyjęte podczas posiłku. W kolejnych dniach lek Zeldox powinien być podawany podczas posiłków w dwóch dawkach podzielonych, przy czym wielkość dawki dobowej należy przez okres 1-2 tygodni stopniowo zwiększać, aż do osiągnięcia docelowych wartości mieszczących się w granicach 120-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała >45 kg lub 60-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała <45 kg. W późniejszym okresie lekarz indywidualnie dobierze pacjentowi dawkowanie w zakresie 80-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała >45 kg lub 40-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała <45 kg. W ramach badania klinicznego dopuszczano nierówne rozłożenie wielkości dawek podzielonych, przy czym poranna dawka leku była o 20 mg lub 40 mg mniej sza od dawki wieczornej.

Schizofrenia:

Nie przeprowadzono badań oceniających skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leku Zeldox u pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią.

Lek Zeldox najlepiej jest przyjmować o tych samych godzinach w ciągu dnia.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zeldox jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zeldox

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku Zeldox, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami, które mogą wskazywać na przedawkowanie leku są: objawy pozapiramidowe (sztywność mięśni, spowolnienie ruchowe, mimowolne skurcze mięśni), senność, drżenia, lęk, stany przymglenia świadomości, drgawki, reakcje dystoniczne (nieprawidłowe skurcze mięśni, prowadzące do ruchów mimowolnych) w obrębie głowy i szyi.

Pominięcie zastosowania leku Zeldox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zeldox

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lub zmieniać dawkowania, zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza. Po przerwaniu leczenia lekiem Zeldox może wystąpić nawrót objawów chorobowych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących schizofrenii należały nadmierne uspokojenie i akatyzja (niepokój ruchowy). W badaniach dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uspokojenie, akatyzja, objawy pozapiramidowe (zaburzenia ruchowe ze strony układu nerwowego, takie jak: sztywność mięśni, zubożenie mimiki, spowolnienie ruchowe, niepokój ruchowy, mimowolne skurcze mięśni i mimowolne ruchy) i zawroty głowy.

Występowanie niżej wymienionych działań niepożądanych może być związane z chorobą podstawową lub być wynikiem jednoczesnego stosowania innych leków.

Częstość występowania działań niepożądanych:

Często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów:

Niepokój ruchowy, dystonia (mimowolne ruchy ciała), zaburzenia pozapiramidowe, parkinsonizm (w tym objaw koła zębatego - objaw wzmożonego napięcia mięśniowego, sztywności objawiającej się skokowym ruchem podczas zginania kończyny; spowolnienie ruchowe, zubożenie ruchów), drżenie, zawroty głowy, uspokojenie, senność, bóle głowy, niewyraźne widzenie, nudności, wymioty, zaparcia, niestrawność, suchość w ustach, nadmierne wydzielanie śliny, sztywność mięśniowo-szkieletowa, osłabienie, uczucie zmęczenia.

Niezbyt często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 100 na 1000 pacjentów:

Zwiększenie apetytu, pobudzenie, lęk, uczucie ucisku w gardle, koszmary senne, uogólnione drgawki toniczno-kloniczne [elementy napadu uogólnionego: wyprężenie ciała (faza toniczna), po którym następują rytmiczne drgawki całego ciała (faza kloniczna)], dyskinezy późne (mimowolne, nieprawidłowe ruchy mięśni), dyskinezy (nieskoordynowane ruchy kończyn lub całego ciała), ślinienie się, ataksja (upośledzenie koordynacji ruchów), zaburzenia mowy, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna potrzeba snu, niedoczulica, parestezje (uczucie kłucia, mrowienia), letarg, kołatanie serca, tachykardia (przyspieszenie czynności serca), światłowstręt, zawroty głowy, szum uszny, przełom nadciśnieniowy (nagłe zwiększenie ciśnienia tętniczego krwi do wartości powyżej 200/120 mmHg lub stopniowe zwiększenie tej wartości powyżej 300/150 mmHg), nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne (nadmierne zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi po przyjęciu pozycji stojącej), niedociśnienie tętnicze, duszność, ból gardła, biegunka, zaburzenia połykania, zapalenie błony śluzowej żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, obrzęk języka, pogrubienie języka, wzdęcia, pokrzywka, wysypka, wysypka grudkowo-plamkowa, trądzik, dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, skurcze mięśniowe, bóle kończyn, sztywność stawów, dyskomfort w klatce piersiowej, zaburzenia chodu, ból, uczucie pragnienia, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 1000 na 10 000 pacjentów:

Nieżyt nosa, hipokalcemia (zmniejszenie stężenia wapnia we krwi), napady paniki, objawy depresyjne, spowolnienie umysłowe, spłycenie afektu (osłabienie ekspresji uczuć), brak orgazmu, kręcz szyi, niedowład, bezruch, wzmożone napięcie, zespół niespokojnych nóg, limfopenia (zmniejszenie liczby limfocytów we krwi), niedowidzenie, zaburzenia widzenia, świąd oczu, suchość oczu, ból ucha, nadciśnienie skurczowe, nadciśnienie rozkurczowe, zmienne ciśnienie tętnicze, czkawka, refluks żołądkowo-przełykowy, luźne stolce, łuszczyca, alergiczne zapalenie skóry, łysienie, obrzęk twarzy, rumień, wysypka grudkowa, podrażnienie skóry, szczękościsk, nietrzymanie moczu, dyzuria (zaburzenia w oddawaniu moczu), zaburzenia erekcji, wzmożone erekcje, mlekotok, ginekomastia (powiększenie gruczołów sutkowych u mężczyzn), gorączka, uczucie gorąca, wydłużenie odstępu QT (nieprawidłowości w zapisie EKG związane z zaburzeniami przewodnictwa bodźców elektrycznych w sercu), nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi, zwiększenie liczby eozynofilów.

Częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

Reakcje anafilaktyczne (natychmiastowe reakcje alergiczne), bezsenność, mania, hipomania, złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy, porażenie mięśni twarzy, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes, omdlenia, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, mimowolne oddawanie moczu, priapizm (przewlekła erekcja), noworodkowy zespół odstawienia leku.

Lek Zeldox powoduje, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT w badaniu EKG.

U pacjentów stosujących lek Zeldox stwierdzano również hiperprolaktynemię (zwiększenie stężenia prolaktyny), jednak wartości te powracały do normy bez przerwania terapii. Co więcej, potencjalne objawy kliniczne hiperprolaktynemii (ginekomastia i powiększenie sutków) występowały rzadko.

Dzieci i młodzież z chorobą afektywną dwubiegunową

Do najczęstszych działań niepożądanych (zgłaszanych z częstością >10%) należały nadmierne uspokojenie (sedacja), senność, ból głowy, zmęczenie, nudności oraz zawroty głowy. Częstość, rodzaj oraz nasilenie działań niepożądanych u dzieci były na ogół podobne do tych stwierdzanych u dorosłych. Stosowanie leku Zeldox u dzieci z chorobą afektywną dwubiegunową wiązało się z łagodnym do umiarkowanego zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT (grupa nieprawidłowości elektrokardiograficznych) podobnym do obserwowanego u dorosłych. Nie odnotowano przypadków napadów drgawek toniczno-klonicznych i niedociśnienia.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Zeldox

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Zeldox

Substancją czynną leku Zeldox jest zyprazydon. Każda kapsułka zawiera 20 mg, 40 mg, 60 mg lub 80 mg zyprazydonu w postaci jednowodnego chlorowodorku zyprazydonu.

Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian, żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E 132) (tylko Zeldox 20 mg, Zeldox 40 mg, Zeldox 80 mg) oraz tusz do nadruku (szelak, glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172)).

Jak wygląda lek Zeldox i co zawiera opakowanie

Zeldox 20 mg - Nr 4, niebiesko-białe kapsułki, oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 20 Zeldox 40 mg - Nr 4, niebieskie kapsułki oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 40 Zeldox 60 mg - Nr 3, białe kapsułki oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 60 Zeldox 80 mg - Nr 2, niebiesko-białe kapsułki oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 80

Kapsułki umieszczone są w blistrach (PVC/Al/PA)/(PVC/Al), w tekturowym pudełku zawierającym: Zeldox 20 mg - opakowania zawierające 14 lub 30 kapsułek;

Zeldox 40 mg - opakowania zawierające 14, 30 lub 56 kapsułek;

Zeldox 60 mg - opakowania zawierające 30 lub 56 kapsułek;

Zeldox 80 mg - opakowania zawierające 30 lub 56 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa Wytwórca:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Heinrich-Mack-Str.35, D-89257 Illertissen, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Zeldox

Charakterystyka Zeldox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zeldox, 20 mg, kapsułki Zeldox, 40 mg, kapsułki Zeldox, 60 mg, kapsułki Zeldox, 80 mg, kapsułki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka zawiera jednowodny chlorowodorek zyprazydonu w ilości równoważnej 20 mg, 40 mg, 60 mg lub 80 mg zyprazydonu (Ziprasidonum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 20 mg zawiera 66,1 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 40 mg zawiera 87,83 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 60 mg zawiera 131,74 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 80 mg zawiera 175,65 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka

20 mg - Nr 4, niebiesko-białe kapsułki oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 20 40 mg - Nr 4, niebieskie kapsułki oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 40 60 mg - Nr 3, białe kapsułki oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 60 80 mg - Nr 2, niebiesko-białe kapsułki oznaczone napisami „Pfizer” i ZDX 80

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych.

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego o umiarkowanym nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 10. do 17. roku życia (zapobieganie epizodom choroby afektywnej dwubiegunowej nie zostało ustalone, patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka w ostrych stanach występujących w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej wynosi 40 mg dwa razy na dobę. Produkt leczniczy przyjmuje się w czasie posiłku. W zależności od stanu klinicznego pacjenta dawka dobowa może być następnie zwiększona maksymalnie do 80 mg dwa razy na dobę. Jeżeli jest to wskazane, największa zalecana dawka może być stosowana już od trzeciej doby leczenia.

Jest szczególnie istotne, aby nie przekraczać maksymalnej dawki produktu leczniczego, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa zyprazydonu w dawkach powyżej 160 mg/dobę, a stosowanie produktu leczniczego wykazuje związek z zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT (patrz punkty 4.3 i 4.4).

W leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze schizofrenią należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę zyprazydonu; w wielu przypadkach wystarcza dawka 20 mg dwa razy na dobę.

Stosowanie u pacjentów w podeszłym wieku

Stosowanie mniejszej dawki początkowej nie jest rutynowo wskazane, jednak należy rozważyć takie postępowanie u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, jeśli istnieje uzasadnienie kliniczne.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki produktu leczniczego u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek produktu leczniczego (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Choroba afektywna dwubiegunowa:

Zalecana dawka w leczeniu stanów ostrych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10. do 17. roku życia) to 20 mg przyjęte w pojedynczej dawce dobowej podczas posiłku w pierwszym dniu leczenia. W kolejnych dniach zyprazydon powinien być podawany podczas posiłków w dwóch dawkach podzielonych, przy czym dawkę dobową należy stopniowo zwiększać przez okres 1-2 tygodni, aż do osiągnięcia docelowych wartości w granicach 120-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała >45 kg lub 60-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała <45 kg.

W późniejszym okresie dawkowanie powinno być dobierane na podstawie indywidualnego stanu klinicznego w zakresie 80-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała >45kg lub 40-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała <45kg. W badaniu klinicznym dopuszczano nierównomierne rozłożenie wielkości dawek podzielonych, przy czym poranna dawka produktu leczniczego była o 20 mg lub 40 mg mniejsza od dawki wieczornej (patrz punkty 4.4, 5.1 oraz 5.2).

Szczególnie istotne jest, aby nie przekraczać maksymalnej dawki ustalonej na podstawie masy ciała, ponieważ nie potwierdzono profilu bezpieczeństwa zyprazydonu w dawkach większych od dawki maksymalnej (160 mg/dobę dla dzieci o masie ciała >45 kg i 80 mg/dobę dla dzieci o masie ciała <45 kg), a zyprazydon wykazuje związek z zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Schizofrenia:

Nie przeprowadzono badań oceniaj ących bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zyprazydonu u pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią (patrz punkt 4.4).

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną - zyprazydon lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stwierdzone wydłużenie odstępu QT. Wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT. Świeży zawał mięśnia sercowego. Niewyrównana niewydolność serca. Zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III.

Jednoczesne leczenie produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd.

(patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu wyodrębnienia pacjentów, u których stosowanie zyprazydonu jest niezalecane, należy zebrać wywiad (w tym wywiad rodzinny) i przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe (patrz punkt 4.3).

Odstęp QT

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Zyprazydon nie powinien być stosowany jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT (patrz punkty 4.3 i 4.5). Zalecana jest ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią. Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca i należy je skorygować przed rozpoczęciem terapii zyprazydonem. U pacjentów ze stabilną chorobą serca przed rozpoczęciem leczenia, należy rozważyć przegląd wyników badań EKG.

W razie wystąpienia objawów, takich jak: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki, należy brać pod uwagę możliwość złośliwych zaburzeń rytmu serca. Niezbędna jest wówczas ocena kardiologiczna, włącznie z wykonaniem badania EKG. Jeśli odstęp QTc >500 ms, zalecane jest zaprzestanie leczenia (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu donoszono o rzadkim występowaniu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes u pacjentów z licznymi współwystępuj ącymi czynnikami ryzyka przyjmuj ących zyprazydon.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zyprazydonu w leczeniu schizofrenii u dzieci i młodzieży nie były badane.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ang. Neuroleptic Malignant Syndrome - NMS)

NMS jest rzadkim, ale potencjalnie śmiertelnym zespołem, który stwierdzano w związku ze stosowaniem przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym zyprazydonu.

Postępowanie u chorych z NMS powinno obejmować natychmiastowe odstawienie wszystkich przeciwpsychotycznych produktów leczniczych.

Dyskinezy późne

Podczas długotrwałego stosowania zyprazydonu istnieje potencjalne ryzyko dyskinez późnych i innych późnych zespołów pozapiramidowych. Pacjenci z chorobą afektywną dwubiegunową są szczególnie podatni na wystąpienie tego rodzaju objawów. Zdarzają się one częściej podczas przedłużonego leczenia i u pacjentów w podeszłym wieku. W razie wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów dyskinezy późnej należy rozważyć zmniejszenie dawki zyprazydonu lub zaprzestanie stosowania produktu leczniczego.

Drgawki

Zaleca się ostrożność podczas stosowania zyprazydonu u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady drgawkowe.

Zaburzona czynność wątroby

Brak doświadczeń dotyczących stosowania zyprazydonu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, należy zatem zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Produkty lecznicze zawierające laktozę

Kapsułka zawiera laktozę, jako substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1), dlatego produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

Zwiększone ryzyko incydentów ze strony naczyń mózgowych w populacji osób z otępieniem W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, obejmujących populację pacjentów z otępieniem stosujących pewne atypowe leki przeciwpsychotyczne, stwierdzono w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka zdarzeń niepożądanych ze strony naczyń mózgowych. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia wspomnianego ryzyka w związku ze stosowaniem innych leków przeciwpsychotycznych lub w przypadku innych populacji pacjentów. Produkt Zeldox należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

Zwiększona śmiertelność u osób w wieku podeszłym z otępieniem

Dane z dwóch dużych obserwacyjnych badań wskazuj ą, że u osób w podeszłym wieku z otępieniem stosowanie leków przeciwpsychotycznych wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zgonu w porównaniu z pacjentami nieprzyjmującymi takich leków. Brak jest wystarczających danych, aby oszacować dokładnie to ryzyko, nie jest również znana przyczyna jego zwiększenia.

Produkt Zeldox nie jest zarejestrowany do stosowania w leczeniu związanych z otępieniem zaburzeń zachowania.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. Venous Thromboembolism - VTE). Ponieważ u pacjentów otrzymuj ących leki przeciwpsychotyczne występuje zwiększone ryzyko wystąpienia VTE, przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy ustalać wszelkie możliwe czynniki ryzyka VTE i podejmować działania profilaktyczne.

Priapizm

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych, w tym zyprazydonu, opisywano przypadki priapizmu. To działanie niepożądane, tak jak to jest w przypadku innych leków psychotropowych, nie wydaje się być zależne od dawki i nie jest skorelowane z czasem trwania leczenia.

Hiperprolaktynemia

Tak, jak w przypadku innych leków, antagonistów receptorów dopaminowych D2, zyprazydon może zwiększać stężenie prolaktyny. Podczas stosowania produktów zwiększających stężenie prolaktyny opisywano takie zaburzenia, jak: mlekotok, brak miesiączki, ginekomastia oraz impotencja. U dzieci i młodzieży zwiększone stężenie prolaktyny może wywołać opóźnienie wzrostu i dojrzewania płciowego. Długo utrzymująca się hiperprolaktynemia może prowadzić do wtórnej niedoczynności gonad, zmniejszenia gęstości mineralnej kości i zwiększenia ryzyka złamań.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań określających zależności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne między zyprazydonem i innymi produktami leczniczymi wydłużaj ącymi odstęp QT. Nie można więc wykluczyć addytywnego efektu jednoczesnego stosowania zyprazydonu i tych produktów leczniczych. Nie należy zatem podawać zyprazydonu z produktami leczniczymi, które powodują wydłużenie odstępu QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd (patrz punkt 4.3).

Nie przeprowadzono badań nad możliwymi interakcjami zyprazydonu z innymi produktami leczniczymi u dzieci.

Produkty lecznicze działające na ośrodkowy układ nerwowy/alkohol

Biorąc pod uwagę główny mechanizm działania zyprazydonu, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych działających ośrodkowo i alkoholu.

Wpływ zyprazydonu na inne produkty lecznicze

Badania in vivo z dekstrometorfanem nie wykazały istotnego zahamowania CYP2D6, gdy stężenia zyprazydonu były o 50% mniejsze od tych, które osiągano podczas stosowania dawki 40 mg dwa razy na dobę. Badania in vitro wskazywały, że zyprazydon może być słabym inhibitorem CYP2D6 i CYP3A4. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że zyprazydon może w sposób klinicznie istotny wpływać na farmakokinetykę leków metabolizowanych przez izoenzymy cytochromu P450.

Doustne środki antykoncepcyjne - stosowanie zyprazydonu nie miało istotnego wpływu na farmakokinetykę składników estrogenowych (etynyloestradiol, substrat CYP3A4) lub progesteronowych produktów antykoncepcyjnych.

Lit - jednoczesne podawanie zyprazydonu nie miało wpływu na farmakokinetykę związków litu.

Ponieważ stosowanie zarówno zyprazydonu, jak i litu wiąże się ze zmianami przewodnictwa w sercu, skojarzenie tych dwóch leków może stwarzać ryzyko interakcji farmakodynamicznych, w tym zaburzeń rytmu. Jednakże w kontrolowanych badaniach klinicznych skojarzenie zyprazydonu i litu nie wykazało zwiększonego ryzyka klinicznego, w porównaniu z samym zyprazydonem.

Istnieją tylko ograniczone dane dotyczące równoczesnego stosowania zyprazydonu ze stabilizatorem nastroju - karbamazepiną.

Interakcja farmakokinetyczna zyprazydonu z walproinianem jest mało prawdopodobna ze względu na brak wspólnego szlaku metabolicznego dla tych dwóch leków. W kontrolowanych badaniach klinicznych skojarzenie zyprazydonu i walproinianu nie miało wpływu na średnie terapeutyczne stężenie walproinianu.

Wpływ innych produktów leczniczych na zyprazydon

Inhibitor CYP3A4 - ketokonazol (400 mg/dobę) zwiększał stężenia zyprazydonu w surowicy o <40%. Stężenia w surowicy S-metylodihydrozyprazydonu i sulfotlenku zyprazydonu w czasie spodziewanego Tmax zyprazydonu zwiększyły się odpowiednio o 55% i 8%. Nie obserwowano dodatkowego wydłużenia odstępu QTc. Zmiany w farmakokinetyce zyprazydonu spowodowane przez jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 nie wydają się mieć znaczenia klinicznego, nie ma zatem potrzeby dostosowywania dawki.

Leczenie karbamazepiną w dawce 200 mg dwa razy na dobę przez 21 dni, powodowało zmniejszenie ekspozycji na zyprazydon o około 35%.

Brak danych dotyczących jednoczesnego stosowania walproinianu.

Leki zobojętniające sok żołądkowy - podanie po posiłku wielokrotnych dawek leków zoboj ętniaj ących, zawierających glin i magnez, czy cymetydyny, nie miało istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę zyprazydonu.

Serotoninergiczne produkty lecznicze

W pojedynczych przypadkach donoszono o występowaniu zespołu serotoninowego związanego z leczniczym stosowaniem zyprazydonu w skojarzeniu z innymi serotoninergicznymi produktami leczniczymi, takimi jak produkty lecznicze z grupy SSRI (patrz punkt 4.8). Do objawów zespołu serotoninowego mogą należeć: splątanie, pobudzenie, gorączka, zwiększona potliwość, ataksja, nasilone reakcje na bodźce, mioklonie i biegunka.

Wiązanie z białkami

Zyprazydon wiąże się w wysokim stopniu z białkami osocza. Badania in vitro wskazują, że wiązanie z białkami osocza nie ulega zmianie podczas podawania warfaryny czy propranololu - dwóch leków silnie wiążących białka. Zyprazydon nie wpływa na wiązania tych leków w ludzkim osoczu. Ewentualne interakcje między zyprazydonem a innymi produktami leczniczymi, polegające na wypieraniu, nie są zatem prawdopodobne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania toksykologiczne na zwierzętach wykazały niepożądany wpływ zyprazydonu na układ rozrodczy w dawkach powodujących toksyczność i (lub) sedację u samic. Nie stwierdzono działania teratogennego (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie ciąży. Kobietom w wieku rozrodczym, otrzymującym zyprazydon, należy zalecić stosowanie odpowiedniej metody antykoncepcji. Doświadczenie dotyczące ludzi jest ograniczone, nie zaleca się zatem stosowania zyprazydonu u kobiet w ciąży, chyba że oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Leki przeciwpsychotyczne: Noworodki, poddane działaniu leków przeciwpsychotycznych, w tym zyprazydonu, przyjmowanych przez matki w trzecim trymestrze ciąży, są narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, obejmuj ących objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienia po porodzie, które mogą różnić się stopniem ciężkości i czasem trwania. Zgłaszano przypadki pobudzenia, wzmożonego napięcia lub obniżonego napięcia mięśniowego, drżenia, senności, niewydolności oddechowej i zaburzeń karmienia. W związku z tym, noworodki powinny być starannie monitorowane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy zyprazydon przenika do mleka ludzkiego. W trakcie terapii zyprazydonem pacjentki nie powinny karmić piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zyprazydon może wywoływać senność i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny, należy poinformować o możliwości wystąpienia takiego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Doustną postać zyprazydonu podawano w badaniach klinicznych u około 6500 osób dorosłych (patrz punkt 5.1). Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących schizofrenii należały uspokojenie i akatyzja. W badaniach klinicznych dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uspokojenie, akatyzja, objawy pozapiramidowe i zawroty głowy.

Poniższa tabela zawiera działania niepożądane zaobserwowane w połączonych badaniach krótkoterminowych (4-6 tygodni) z użyciem stałej dawki produktu leczniczego u pacjentów ze schizofrenią oraz krótkoterminowych (3 tygodnie) z zastosowaniem zmiennej dawki u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Wystąpienie tych działań miało prawdopodobny lub możliwy związek z leczeniem zyprazydonem, a ich częstość była większa niż w grupie placebo. Dodatkowe działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu, zakwalifikowano do grupy o nieznanej częstości i oznaczono kursywą poniżej.

Wszystkie działania niepożądane zostały podzielone według klasy i częstości występowania: bardzo często (> 1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1 000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Występowanie niżej wymienionych działań niepożądanych może być związane z chorobą podstawową i (lub) być wynikiem jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych.

Klasyfikacja układów i

narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

Nieżyt nosa

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Zwiększenie apetytu

Rzadko

Hipokalcemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Niepokój ruchowy

Niezbyt często

Pobudzenie, lęk, uczucie ucisku w gardle, koszmary senne

Rzadko

Napady paniki, objawy depresyjne, spowolnienie umysłowe, spłycenie afektu, anorgazmia

Częstość nieznana

Bezsenność, mania / hipomania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Dystonia, akatyzja, zaburzenia pozapiramidowe, parkinsonizm (w tym objaw koła zębatego, spowolnienie ruchowe, hipokineza), drżenie, zawroty głowy, uspokojenie, senność, bóle głowy

Niezbyt często

Uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, dyskinezy późne, dyskinezy, ślinienie się, ataksja, zaburzenia mowy, napady przymusowego patrzenia z rotacj ą gałek ocznych, zaburzenia koncentracji, nadmierna potrzeba snu, niedoczulica, parestezja, letarg

Rzadko

Kręcz szyi, niedowład, bezruch, wzmożone napięcie, zespół niespokojnych nóg

Częstość nieznana

Złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy (patrz punkt 4.5), porażenie mięśni twarzy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Limfopenia, zwiększenie liczby eozynofilów

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca, tachykardia

Rzadko

Wydłużenie odstępu QT

Częstość nieznana

Zaburzenia rytmu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Niezbyt często

Światłowstręt

Rzadko

Niedowidzenie, zaburzenia widzenia, świąd oczu, suchość oczu

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy, szum uszny

Rzadko

Ból ucha

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Przełom nadciśnieniowy, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie tętnicze

Rzadko

Nadciśnienie skurczowe, nadciśnienie rozkurczowe, zmienne ciśnienie tętnicze

Częstość nieznana

Omdlenia, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, ból gardła

Rzadko

Czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, zaparcia, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny

Niezbyt często

Biegunka, zaburzenia połykania, zapalenie błony śluzowej żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, obrzęk języka, pogrubienie języka, wzdęcia

Rzadko

Refluks żołądkowo-przełykowy, luźne stolce

Zaburzenia skóry i tkanki

podskórnej

Niezbyt często

Pokrzywka, wysypka, wysypka grudkowo-plamkowa, trądzik

Rzadko

Łuszczyca, alergiczne zapalenie skóry, łysienie, obrzęk twarzy, rumień, wysypka grudkowa, podrażnienie skóry

Częstość nieznana

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśniowo-szkieletowa

Niezbyt często

Dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, skurcze mięśniowe, bóle kończyn, sztywność stawów

Rzadko

Szczękościsk

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Nietrzymanie moczu, dyzuria

Częstość nieznana

Mimowolne oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Zaburzenia erekcji, wzmożone erekcje, mlekotok, ginekomastia

Częstość nieznana

Priapizm

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko

Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, uczucie zmęczenia

Niezbyt często

Dyskomfort w klatce piersiowej, zaburzenia chodu, ból, uczucie pragnienia

Rzadko

Gorączka, uczucie gorąca

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana

Noworodkowy zespół odstawienia leku (patrz punkt 4.6)

W krótkoterminowych i długoterminowych badaniach klinicznych, dotyczących stosowania zyprazydonu w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, drgawki toniczno-kloniczne i niedociśnienie tętnicze występowały niezbyt często, u mniej niż 1% pacjentów leczonych zyprazydonem.

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 5.1). W badaniach klinicznych nad stosowaniem zyprazydonu w leczeniu schizofrenii wydłużenie o 30 do 60 ms obserwowano w 12,3% (976/7941) zapisów EKG w grupie leczonych zyprazydonem i w 7,5% (73/975) zapisów EKG w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Wydłużenie o ponad 60 ms obserwowano odpowiednio u 1,6% (128/7941) i 1,2% (12/975) pacjentów otrzymujących zyprazydon i placebo. Przypadki wydłużenia odstępu QTc powyżej 500 ms zaobserwowano u 3 z 3266 (0,1%) pacjentów otrzymujących zyprazydon i u 1 z 538 (0,2%) pacjentów otrzymuj ących placebo. Podobne wyniki obserwowano w badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.

W badaniach klinicznych w czasie długotrwałego leczenia podtrzymującego schizofrenii u pacjentów stosujących zyprazydon stwierdzano czasami zwiększenie stężenia prolaktyny, u większości z nich jednak wartości te powracały do normy bez przerwania terapii. Co więcej, potencjalne objawy kliniczne (np. ginekomastia i powiększenie sutków) występowały rzadko.

Dzieci i młodzież z chorobą afektywną dwubiegunową

W badaniach klinicznych (patrz punkt 5.1) zyprazydon w postaci doustnej podawano 267 pacjentom pediatrycznym z chorobą afektywną dwubiegunową. W badaniu kontrolowanym placebo, do najczęstszych działań niepożądanych (zgłaszanych z częstością >10%) należały nadmierne uspokojenie (sedacja), senność, ból głowy, zmęczenie, nudności oraz zawroty głowy. Częstość, rodzaj oraz nasilenie działań niepożądanych w tej populacji chorych były na ogół podobne do tych stwierdzanych u dorosłych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych zyprazydonem.

Prowadzone w ramach badania klinicznego leczenie zyprazydonem u dzieci z chorobą afektywną dwubiegunową wiązało się z łagodnym do umiarkowanego zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT podobnym do obserwowanego w populacji dorosłych. W trakcie kontrolowanych placebo badań klinicznych z udziałem dzieci z chorobą afektywną dwubiegunową nie odnotowano przypadków napadów drgawek toniczno-klonicznych i niedociśnienia tętniczego.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące przedawkowania zyprazydonu jest ograniczone. Największa potwierdzona ilość zyprazydonu przyjęta jednorazowo wynosi 12 800 mg. W tym przypadku doniesiono o wystąpieniu objawów pozapiramidowych i odstępu QTc wynoszącego 446 ms (bez powikłań sercowych). Zasadniczo najczęstszymi objawami przedawkowania są objawy pozapiramidowe, senność, drżenia i lęk.

Możliwość wystąpienia stanów przymglenia świadomości, drgawek lub reakcji dystonicznych w obrębie głowy i szyi, będących efektem przedawkowania produktu leczniczego, mogą stworzyć zagrożenie zaaspirowania treści żołądkowej w razie wywołania wymiotów. Należy natychmiast podjąć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym monitorowaniem elektrokardiograficznym w celu wykrycia możliwych zaburzeń rytmu serca. Nie ma swoistego antidotum dla zyprazydonu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, pochodne indolu, kod ATC: N05AE04.

Zyprazydon ma duże powinowactwo do receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2) i wyraźnie większe powinowactwo do receptorów serotoninergicznych typu 2A (5HT2A). W badaniach z zastosowaniem metody pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) stwierdzono, że 12 godzin po zastosowaniu pojedynczej, doustnej dawki zyprazydonu wynoszącej 40 mg, blokada obejmowała ponad 80% receptorów typu 2A oraz ponad 50% receptorów typu D2. Zyprazydon działa także na receptory serotoninergiczne 5HT2C, 5HT1D i 5HT1A, przy czym jego powinowactwo do miejsc wiążących tych receptorów jest równe lub większe od powinowactwa do receptora typu D2. Zyprazydon wykazuje umiarkowane powinowactwo do neuronalnych transporterów serotoniny i norepinefryny. Zyprazydon ma również umiarkowane powinowactwo do receptorów histaminowych typu H1 i receptorów typu alfa 1. Zyprazydon wykazuje nieistotne powinowactwo do receptorów muskarynowych typu M1.

Zyprazydon wykazywał działanie antagonistyczne zarówno w stosunku do receptorów serotoninergicznych 2A (5HT2A), jak i receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2). Uważa się, że działanie terapeutyczne jest częściowo efektem skojarzenia powyższych aktywności antagonistycznych. Zyprazydon jest ponadto silnym antagonistą receptorów 5HT2c i 5HT1D oraz silnym agonistą receptorów 5HT1A, hamuje także neuronalny wychwyt zwrotny norepinefryny i serotoniny.

Dalsze informacje dotyczące badań klinicznych Schizofrenia

W 52-tygodniowym badaniu zyprazydon okazał się skutecznym produktem leczniczym w terapii podtrzymującej u pacjentów, którzy wykazali poprawę kliniczną na początku leczenia. Brak wyraźnej zależności między dawką produktu leczniczego a odpowiedzią kliniczną w różnych grupach pacjentów otrzymuj ących zyprazydon. W badaniu, w którym brali udział pacjenci prezentujący zarówno objawy pozytywne, jak i negatywne, zyprazydon okazał się skuteczny wobec obydwu rodzajów objawów.

Częstość zwiększenia masy ciała, opisywana jako działanie niepożądane w badaniach krótkoterminowych dotyczących schizofrenii (4-6 tygodni), była niewielka i taka sama w grupie otrzymującej zyprazydon i placebo (w obu 0,4%). W badaniu trwającym rok, kontrolowanym placebo, obserwowano średnie zmniejszenie masy ciała o 1-3 kg w grupie leczonej zyprazydonem w porównaniu z 3 kg w grupie otrzymującej placebo.

W badaniu porównawczym dotyczącym schizofrenii prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby mierzono masę ciała, stężenia insuliny na czczo, cholesterolu całkowitego i trójglicerydów oraz wskaźnik insulinooporności. U pacjentów otrzymujących zyprazydon nie obserwowano istotnych odchyleń od wartości początkowych w żadnym z wyżej wymienionych parametrów.

Wyniki dużego badania dotyczącego bezpieczeństwa uzyskane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu:

Przeprowadzono randomizowane badanie porejestracyjne z udziałem 18 239 pacjentów i obserwacją po leczeniu trwającą 1 rok w celu stwierdzenia, czy wpływ zyprazydonu na odstęp QTc wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu (z wyłączeniem samobójstw) u chorych na schizofrenię. Wyniki tego badania, przeprowadzonego w warunkach zwykłej praktyki klinicznej, wykazały, że nie ma różnic pod względem śmiertelności z przyczyn innych niż samobójstwo podczas stosowania zyprazydonu i olanzapiny (pierwszorzędowy punkt końcowy). Ponadto badanie nie wykazało różnic w drugorzędowych punktach końcowych, którymi były: śmiertelność całkowita, śmiertelność z powodu samobójstwa i śmiertelność z powodu nagłego zgonu, chociaż w grupie leczonej zyprazydonem zaobserwowano częstsze (lecz nie istotne) występowanie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. W grupie otrzymującej zyprazydon zanotowano również statystycznie istotnie częstsze hospitalizacje ogółem, głownie z powodu różnic w liczbie hospitalizacji psychiatrycznych.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Skuteczność zyprazydonu w leczeniu epizodu maniakalnego u dorosłych udowodniono w dwóch kontrolowanych placebo prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby 3-tygodniowych badaniach, w których porównywano zyprazydon z placebo oraz w jednym 12-tygodniowym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, porównującym zyprazydon z haloperydolem i placebo. Badania te obejmowały około 850 pacjentów, spełniających kryteria DSM-IV choroby afektywnej dwubiegunowej typu I z ostrym epizodem manii lub epizodem mieszanym, z objawami psychotycznymi lub bez tych objawów. Początkowo w badaniach objawy psychotyczne występowały u 49,7%, 34,7% lub 34,9% pacjentów. Skuteczność oceniono za pomocą skali Mania Rating Scale (MRS). W badaniach tych skala Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) stanowiła albo jeden z pierwotnych punktów końcowych, albo główny wtórny punkt końcowy. Leczenie zyprazydonem (4080 mg dwa razy na dobę, średnia dawka dobowa 120 mg) doprowadziło do statystycznie znacząco większej poprawy względem placebo zarówno w wynikach skali MRS, jak i CGI-S w czasie ostatniej wizyty (po 3 tygodniach). W 12-tygodniowym badaniu leczenie haloperydolem (w średniej dobowej dawce 16 mg) powodowało istotnie większą redukcj ę punktacji w skali MRS w porównaniu z wynikami dla grupy zyprazydonu (średnia dobowa dawka 121 mg). Zyprazydon wykazywał podobną do haloperydolu skuteczność, mierzoną odsetkiem pacjentów, którzy utrzymali pozytywną odpowiedź na leczenie w okresie od 3 do 12 tygodni.

Skuteczność zyprazydonu w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10. do 17. roku życia) oceniano w ramach jednego trwającego cztery tygodnie kontrolowanego placebo badania klinicznego (n = 237) z udziałem chorych hospitalizowanych i ambulatoryjnych spełniających kryteria epizodu manii lub epizodu mieszanego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I według klasyfikacji DSM-IV, z lub bez cech psychozy i u których wyjściowy wynik Y-MRS wynosił >17. To kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne miało na celu porównanie leczenia w systemie elastycznego schematu dawkowania zyprazydonu w postaci doustnej (80-160 mg/dobę (40-80 mg dwa razy na dobę) w dwóch dawkach podzielonych u chorych o masie ciała >45 kg; 40-80 mg/dobę (20-40 mg dwa razy na dobę) u pacjentów o masie ciała <45 kg) do placebo. W pierwszym dniu terapii zyprazydon podawano w pojedynczej dawce dobowej wynoszącej 20 mg, którą następnie w kolejnych 1-2 tygodniach zwiększano stopniowo do dwóch dawek podzielonych na dobę, aż do osiągnięcia docelowego zakresu wynoszącego 120-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała >45 kg lub 60-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała <45 kg. Dopuszczalne było nierównomierne rozłożenie dawkowania, przy czym poranna dawka była wówczas 20 mg do 40 mg niższa od wieczornej. Wyniki badania wykazały wyższość zyprazydonu nad placebo pod względem stwierdzonej po 4 tygodniach terapii zmiany w ogólnej punktacji skali Y-MRS w stosunku do wartości wyjściowej. W tym badaniu klinicznym średnia wysokość stosowanej dawki dobowej wynosiła 119 mg i 69 mg odpowiednio u chorych o masie ciała >45 kg oraz <45 kg.

Bezpieczeństwo zyprazydonu oceniono na grupie 267 pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10. do 17. roku życia), którzy uczestniczyli w badaniach klinicznych z różnymi schematami dawkowania produktu leczniczego w chorobie afektywnej dwubiegunowej; ogółem 82 pacjentów pediatrycznych z chorobą afektywną dwubiegunową typu I przyjmowało zyprazydon w postaci doustnej przez co najmniej 180 dni.

W trwającym 4 tygodnie badaniu klinicznym z udziałem pacjentów pediatrycznych z chorobą afektywną dwubiegunową (w wieku od 10. do 17. roku życia) nie wykazano różnicy między zyprazydonem a placebo pod względem średniej zmiany w stosunku do wartości wyjściowych parametrów takich jak: masa ciała, stężenie glukozy we krwi na czczo, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie frakcji LDL cholesterolu i trójglicerydów.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby oceniaj ących skuteczność i tolerancję zyprazydonu u dzieci i młodzieży.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych oceniaj ących skuteczność zyprazydonu w zapobieganiu nawrotom objawów manii i (lub) depresji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Po wielokrotnym podaniu doustnym zyprazydonu wraz z posiłkami stwierdzono, że największe stężenie w surowicy obserwuje się zwykle po 6-8 godzinach od przyj ęcia produktu leczniczego. Bezwzględna biodostępność biologiczna po posiłku dawki 20 mg wynosi 60%. Badania farmakokinetyki wykazały, że biodostępność zyprazydonu może zwiększać się nawet do 100% w obecności pokarmu. Zaleca się zatem przyjmowanie produktu leczniczego podczas posiłku.

Dystrybucja: Objętość dystrybucji wynosi około 1,1 l/kg mc. Zyprazydon jest w ponad 99% wiązany z białkami osocza.

Metabolizm i eliminacja: Średni okres półtrwania zyprazydonu po podaniu doustnym wynosi 6,6 godzin. Stan stacjonarny osiągany jest w ciągu 1-3 dni. Średnia wartość klirensu zyprazydonu po podaniu dożylnym wynosi 5 ml/min/kg mc. Około 20% zastosowanej dawki wydalane jest z moczem, około 66% z kałem.

U pacjentów po posiłku zyprazydon wykazuje kinetykę liniową w zakresie dawek terapeutycznych 40-80 mg dwa razy na dobę.

Zyprazydon stosowany doustnie podlega intensywnym przemianom metabolicznym i tylko niewielka ilość produktu leczniczego wydalana jest z moczem (<1%) lub kałem (<4%) w postaci niezmienionej. Zyprazydon jest przekształcany w trzech szlakach metabolicznych do czterech głównych metabolitów występujących we krwi: sulfotlenku benzoizotiazolopiperazyny (BITP), sulfonu BITP, sulfotlenku zyprazydonu i S-metylodihydrozyprazydonu. W surowicy niezmieniony zyprazydon stanowi około 44% całkowitej ilości związków pochodzących z substancji czynnej.

Badania in vivo sugerują, że konwersja do S-metylodihydrozyprazydonu jest główną drogą przemiany zyprazydonu. Badania in vitro wskazują, że metabolit ten powstaje przez katalizowaną przez oksydazę aldehydową redukcję, a następnie S-metylację. Zachodzi również utlenianie głównie poprzez CYP3A4 i prawdopodobnie CYP1A2.

Podczas badań in vitro wykazano, że zyprazydon, S-metylodihydrozyprazydon i sulfotlenek zyprazydonu mają wpływ na wydłużenie odstępu QTc. S-metylodihydrozyprazydon jest wydalany głównie z kałem w wydzielanej żółci z niewielkim udziałem metabolizmu przy udziale izoenzymu CYP3A4. Sulfotlenek zyprazydonu jest wydalany przez nerki; jest metabolizowany wtórnie przy udziale izoenzymu CYP3A4.

Szczególne grupy pacjentów

Farmakokinetyczne badania przesiewowe nie wykazały istotnych różnic w farmakokinetyce zyprazydonu u palaczy tytoniu i u osób niepalących.

Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic w farmakokinetyce zyprazydonu u pacjentów w różnym wieku i różnej płci. Właściwości farmakokinetyczne zyprazydonu u pacjentów pediatrycznych w wieku od 10. do 17. roku życia po uwzględnieniu różnic w masie ciała były podobne do tych obserwowanych u dorosłych pacjentów.

W związku z faktem, że wydalanie przez nerki stanowi tylko niewielką część ogólnego klirensu produktu leczniczego, nie obserwowano zwiększającej się ekspozycji na zyprazydon u chorych z zaburzeniem czynności nerek o różnym nasileniu. Po podaniu 20 mg produktu leczniczego dwa razy na dobę, przez siedem dni, u chorych z łagodnie nasiloną (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), umiarkowanie nasiloną (klirens kreatyniny 10-29 ml/min) i ciężką niewydolnością nerek (wymagających dializ) ekspozycje na zyprazydon wynosiły odpowiednio 146%, 87% i 75% ekspozycji u osób zdrowych (klirens kreatyniny powyżej 70 ml/min). Nie wiadomo, czy u chorych tych dochodzi do zwiększenia w surowicy stężenia metabolitów produktu leczniczego.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej (stopień A lub B w klasyfikacji Child-Pugh) niewydolnością wątroby w przebiegu marskości, po stosowaniu doustnym stężenie zyprazydonu było o 30% większe, a okres półtrwania o 2 godziny dłuższy niż u pozostałych pacjentów. Nieznany jest wpływ niewydolności wątroby na stężenia metabolitów w surowicy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne, wynikające z przeprowadzonych standardowych badań farmakologii bezpieczeństwa, genotoksyczności i rakotwórczości, nie wykazały specjalnych zagrożeń dla ludzi.

W badaniach nad wpływem leku na rozrodczość u szczurów i królików nie wykazano właściwości teratogennych zyprazydonu. Niekorzystny wpływ na płodność oraz zmniejszenie masy ciała noworodków były obserwowane po zastosowaniu dawek toksycznych dla samic. Zwiększona śmiertelność okołoporodowa oraz opóźniony rozwój młodych występowały wówczas, gdy stężenia zyprazydonu w osoczu samic były porównywalne do maksymalnych stężeń u człowieka po przyj ęciu dawek terapeutycznych.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń kapsułki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana żelowana, magnezu stearynian.

Otoczka kapsułki: żelatyna, tytanu dwutlenek (E171), indygotyna (E132) [tylko Zeldox 20 mg, Zeldox 40 mg, Zeldox 80 mg] oraz atrament [szelak, glikol propylenowy, amonowy wodorotlenek, potasu wodorotlenek, żelaza tlenek czarny (E 172)].

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 4 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Kapsułki zyprazydonu pakowane są w blistry (PVC/ Aluminium /PA)/(PVC/ Aluminium) i w tekturowe pudełka zawierające:

Zeldox 20 mg - 14 (1 blister) lub 30 kapsułek (3 blistry po 10 sztuk)

Zeldox 40 mg - 14 (1 blister), 30 (3 blistry po 10 sztuk) lub 56 kapsułek (4 blistry po 14 sztuk)

Zeldox 60 mg - 30 (3 blistry po 10 sztuk) lub 56 kapsułek (4 blistry po 14 sztuk)

Zeldox 80 mg - 30 (3 blistry po 10 sztuk) lub 56 kapsułek (4 blistry po 14 sztuk)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa

8.    NUMER(Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zeldox 20 mg - Pozwolenie nr 9883 Zeldox 40 mg - Pozwolenie nr 9884 Zeldox 60 mg - Pozwolenie nr 10253 Zeldox 80 mg - Pozwolenie nr 9885

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Zeldox 20 mg - 20.05.2003 / 21.05.2008 / 15.12.2008 Zeldox 40 mg - 20.05.2003 / 20.05.2008 / 15.12.2008 Zeldox 60 mg - 17.03.2004 / 15.12.2008 Zeldox 80 mg - 20.05.2003 / 20.05.2008 / 15.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

14

Zeldox