+ iMeds.pl

Zeldox 20 mg/mlUlotka Zeldox

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zeldox 20 mg/ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

Ziprasidonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

- Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

- Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

- Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Zeldox i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zeldox

3.    Jak stosować lek Zeldox

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zeldox

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Zeldox i w jakim celu się go stosuje

Zeldox należy do leków przeciwpsychotycznych.

Zeldox, proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań jest wskazany do szybkiego opanowania pobudzenia ruchowego u pacjentów ze schizofrenią, u których podanie leku drogą doustną nie jest wskazane. Leczenie tą postacią leku może trwać maksymalnie 3 kolejne dni.

Kiedy tylko pozwoli na to sytuacja kliniczna, leczenie lekiem Zeldox w postaci proszku do sporządzania roztworu do wstrzykiwań należy przerwać i zastąpić leczeniem lekiem Zeldox w postaci doustnej (kapsułki).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zeldox Kiedy nie stosować leku Zeldox

-    jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

- jeśli u pacjenta stwierdzono wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG, wrodzony zespół wydłużonego

-    odstępu QT;

-    jeśli stwierdzono świeży zawał mięśnia sercowego;

-    jeśli występuje niewyrównana niewydolność serca;

-    jeśli występują zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi z klasy IA i III;

-    jeśli pacjent przyjmuje jednocześnie leki wydłużające odstęp QT, takie jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

- jeśli wystąpi złośliwy zespół neuroleptyczny (wysoka gorączka, zaburzenia świadomości, sztywność mięśni, drgawki oraz zaburzenia ze strony układów: krążenia i oddechowego), w takich przypadkach należy natychmiast skontaktować się z lekarzem;

- jeśli wystąpią zaburzenia ruchowe lub nagłe pogorszenie stanu ogólnego pacjenta, należy skontaktować się z lekarzem;

- jeśli pacjent przyjmuje leki wydłużające odstęp QT. W razie wystąpienia objawów ze strony serca, takich jak kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki, należy brać pod uwagę możliwość wystąpienia zaburzeń rytmu serca. W tych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem;

-    jeśli u pacjenta stwierdzone zostały zaburzenia elektrolitowe: hipokaliemia (zmniejszenie stężenia potasu we krwi) i hipomagnezemia (zmniejszenie stężenia magnezu we krwi);

-    jeśli u pacjenta w przeszłości występowały napady drgawkowe;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność wątroby;

-    jeśli u pacjenta stwierdzono czynniki ryzyka wystąpienia udaru mózgu

-    u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem;

- jeśli u pacjenta lub w rodzinie pacjenta występują lub w przeszłości występowały zakrzepy krwi. Należy poinformować lekarza:

-    o wszystkich lekach, które pacjent obecnie przyjmuje (nawet tych wydawanych bez recepty i ziołach);

-    o rozpoznaniu i leczeniu innych chorób, w tym chorób serca lub zaburzeń pracy serca, chorób wątroby;

-    gdy ktoś z bliskiej rodziny chorował na serce;

-    o przebytych napadach drgawek, zaburzeniach świadomości, omdleniach;

-    o biegunce, nasilonych i długotrwałych wymiotach;

-    o możliwej ciąży, a także o planowanej ciąży;

-    o karmieniu dziecka piersią;

-    o wcześniejszych reakcjach alergicznych na leki, w tym na lek Zeldox.

Inne leki i Zeldox

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Leki wpływające na czynność ośrodkowego układu nerwowego /alkohol

Ze względu na główny wpływ zyprazydonu na czynność ośrodkowego układu nerwowego, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leku z innymi produktami działającymi na ośrodkowy układ nerwowy oraz z alkoholem.

Doustne leki antykoncepcyjne

Stosowanie zyprazydonu nie wpływało w sposób istotny na farmakokinetykę leków zawierających estrogeny (etynyloestradiol) oraz progesteron.

Związki litu

Jednoczesne stosowanie zyprazydonu nie wpływało na stężenie litu we krwi. Jednoczesne stosowanie obu leków może powodować zaburzenia rytmu serca.

Leki zobojętniające sok żołądkowy

Wielokrotne stosowanie produktów zobojętniających sok żołądkowy zawierających glin i magnez, nie wpływało na farmakokinetykę zyprazydonu podawanego doustnie.

Karbamazepina

Zmniejsza stężenie zyprazydonu w osoczu.

Leki serotoninergiczne

W czasie jednoczesnego stosowania zyprazydonu i serotoninergicznych produktów leczniczych (np. leki przeciwdepresyjne z grupy SSRI - selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny - np. fluoksetyna, paroksetyna) w pojedynczych przypadkach informowano o wystąpieniu zespołu serotoninowego, objawiającego się: splątaniem, pobudzeniem, gorączką, zwiększoną potliwością, ataksją (niezbornością ruchów), wzmożeniem odruchów, drgawkami i biegunką.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie przeprowadzano badań u kobiet ciężarnych. Kobiety w wieku rozrodczym przyjmujące lek Zeldox powinny stosować odpowiednią metodę antykoncepcji. Ponieważ doświadczenie ze stosowaniem leku u ludzi jest niewielkie, nie zaleca się stosowania leku Zeldox u kobiet ciężarnych, chyba że w opinii lekarza oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu. U noworodków matek stosujących lek Zeldox w ostatnim trymestrze (ostatnich trzech miesiącach trwania ich ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, wzmożone i (lub) osłabione napięcie mięśniowe, senność, pobudzenie, problemy z oddychaniem i z karmieniem. Jeżeli u dziecka wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy skontaktować z lekarzem.

Nie wiadomo czy lek przenika do mleka ludzkiego, z tego względu pacjentki nie powinny karmić piersią w czasie leczenia lekiem Zeldox.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zeldox może powodować senność i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować lek Zeldox

Lek ten należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania domięśniowego.

Leczenie postacią domięśniową leku może być stosowane wyłącznie u pacjentów, u których nie jest wskazane podawanie leku drogą doustną.

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 10 mg, stosowana w zależności od potrzeby; maksymalna dawka dobowa to 40 mg. Dawki po 10 mg mogą być podawane co 2 godziny. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki początkowej 20 mg, po 4 godzinach kolejnej dawki 10 mg. Następnie można podawać 10 mg leku co 2 godziny, do maksymalnej dawki dobowej 40 mg. Nie prowadzono badań nad podawaniem domięśniowej postaci leku Zeldox przez okres dłuższy niż 3 kolejne dni.

Zawartość fiolki należy rozpuścić przez dodanie 1,2 ml wody do wstrzykiwań. Mocno wstrząsnąć aż do całkowitego rozpuszczenia. Uzyskuje się roztwór o stężeniu 20 mg/ml zyprazydonu. Należy używać tylko czystych, klarownych roztworów, bez żadnych widocznych cząsteczek. Należy pobierać tylko jedną dawkę (0,5 ml odpowiadające 10 mg zyprazydonu lub 1 ml odpowiadający 20 mg zyprazydonu) z każdej fiolki. Resztę leku należy zniszczyć.

W leczeniu długotrwałym należy jak najszybciej zastąpić postać domięśniową kapsułkami leku Zeldox w dawce maksymalnej do 80 mg dwa razy na dobę.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zeldox jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Stosowanie leku Zeldox u dzieci

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność domięśniowej postaci leku Zeldox u osób poniżej 18. roku życia nie było badane.

Stosowanie u osób w wieku podeszłym

Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania domięśniowej postaci leku Zeldox u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) jest ograniczone. Nie zaleca się zatem stosowania wstrzyknięć domięśniowych leku w tej grupie pacjentów.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością nerek

Zaleca się ostrożność w stosowaniu domięśniowej postaci leku Zeldox u osób z zaburzeniami czynności nerek.

Stosowanie u pacjentów z niewydolnością wątroby

U osób z niewydolnością wątroby należy rozważyć zastosowanie mniejszej dawki leku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zeldox

W razie zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Objawami, które mogą wskazywać na przedawkowanie leku są: łagodne uspokojenie, zaburzenia mowy i przejściowe nadciśnienie, wystąpienie stanów przymglenia świadomości, drgawek lub reakcji dystonicznych (nieprawidłowych skurczów mięśni, prowadzących do ruchów mimowolnych) w obrębie głowy i szyi.

Wystąpienie stanów przymglenia świadomości, drgawek, reakcji dystonicznych w obrębie głowy i szyi, będących efektem przedawkowania leku, może stworzyć zagrożenie zaaspirowania treści żołądkowej w razie wymiotów. Należy natychmiast podjąć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym monitorowaniem elektrokardiograficznym w celu wykrycia możliwych zaburzeń rytmu serca. Nie ma specyficznej odtrutki dla zyprazydonu.

Pominięcie zastosowania leku Zeldox

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zeldox

Nie należy samodzielnie przerywać leczenia lub zmieniać dawkowania, zawsze należy zasięgnąć opinii lekarza. Po przerwaniu leczenia lekiem Zeldox może wystąpić nawrót objawów chorobowych.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższa tabela zawiera działania niepożądane, które miały możliwy, prawdopodobny lub nieznany związek ze stosowaniem leku Zeldox w różnych dawkach w badaniach klinicznych. Najczęściej opisywanymi reakcjami były nudności, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, ból w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy i senność.

Działania niepożądane wymienione poniżej mogą być związane z podstawową chorobą pacjenta lub jednocześnie stosowanym leczeniem.

Częstość występowania działań niepożądanych:

Często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 10 na 100 pacjentów

Akatyzja (niepokój ruchowy), zawroty głowy, dystonia (mimowolne ruchy ciała), bóle głowy, nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia pozapiramidowe, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, nudności, wymioty, sztywność mięśniowo-szkieletowa, osłabienie, zmęczenie, uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięcia, ból w miejscu wstrzyknięcia.

Niezbyt często - obserwowane częściej niż u 1, ale rzadziej niż u 100 na 1000 pacjentów

Jadłowstręt, pobudzenie, zachowania antyspołeczne, zaburzenia psychotyczne, bezsenność, tiki, zaburzenie płynności ruchu (objaw koła zębatego - objaw wzmożonego napięcia mięśniowego, sztywności objawiaj ącej się skokowym ruchem podczas zginania kończyny), ułożeniowe zawroty głowy, zaburzenia mowy, dyskineza (zaburzenia ruchów dowolnych), dyspraksja (utrudnienie czynności ruchowej), objawy parkinsonowskie, drżenie, bradykardia (czynność pracy serca poniżej 60 uderzeń/min.), tachykardia (czynność pracy serca powyżej 120 uderzeń/min.), zawroty głowy, nagłe zaczerwienienie twarzy, niedociśnienie ortostatyczne, skurcz krtani, zaparcia, biegunka, luźne stolce, suchość w ustach, nadmierne pocenie się, objawy odstawienia leku, choroby grypopodobne, dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia, obniżenie ciśnienia tętniczego, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi dotyczącymi układu sercowo-naczyniowego w badaniu ze stałą dawką leku Zeldox w postaci domięśniowej były: zawroty głowy (10 mg - 11%, 20 mg - 12%), tachykardia (10 mg - 4%, 20 mg - 4%), ułożeniowe zawroty głowy (10 mg - 2%, 20 mg - 2%), niedociśnienie ortostatyczne (20 mg - 5%) i niedociśnienie tętnicze (10 mg - 2%).

W badaniach przeprowadzonych przed wprowadzeniem leku do obrotu z użyciem stałej dawki, domięśniowej postaci leku Zeldox, nadciśnienie tętnicze obserwowano u 2,2% pacjentów otrzymujących 10 mg i u 2,8% pacjentów otrzymujących 20 mg leku.

Lek Zeldox powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (nieprawidłowości w zapisie EKG związane z zaburzeniami przewodnictwa bodźców elektrycznych w sercu) w badaniu EKG.

Częstość nieznana - częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

Reakcje anafilaktyczne (natychmiastowe reakcje alergiczne), mania, hipomania, złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy, porażenie mięśni twarzy, zaburzenia rytmu typu torsade de pointes, omdlenia, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa, nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy, mimowolne oddawanie moczu, priapizm (przewlekła erekcja), noworodkowy zespół odstawienia leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Zeldox

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić od światła.

Do czasu sporządzania roztworu, fiolki przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Po sporządzeniu roztworu przechowywać 24 godziny w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła lub 7 dni w temperaturze od 2°C do 8°C.

Nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zeldox

Substancją czynną leku Zeldox jest zyprazydon. Każda fiolka zawiera metylosulfonian zyprazydonu; po dodaniu do niej 1,2 ml wody do wstrzykiwań otrzymuje się roztwór metylosulfonianu zyprazydonu o stężeniu 27,29 mg/ml, co odpowiada zawartości 20 mg zyprazydonu w 1 ml roztworu.

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (20 mg) na dawkę, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

Pozostałe składniki to:

Proszek: sól sodowa eteru sulfobutylowego beta-cyklodekstryny.

Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Zeldox i co zawiera opakowanie

Zawartość opakowania: 1 fiolka i 1 ampułka

Szklana fiolka zawiera metylosulfonian zyprazydonu. Fiolka zabezpieczona jest gumowym korkiem i aluminiowym kapslem. Szklana ampułka zawiera 1,2 ml wody do wstrzykiwań.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny:

Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Wytwórca:

Pfizer PGM, Zone Industrielle-29 route des Industries, 37530 Poce sur Cisse, Francja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do podmiotu odpowiedzialnego: Pfizer Polska Sp. z o.o., ul. Postępu 17B, 02-676 Warszawa, tel. 22 335 61 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Zeldox

Charakterystyka Zeldox

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zeldox, 20 mg/ml, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda fiolka zawiera metylosulfonian zyprazydonu, co odpowiada zawartości 20 mg zyprazydonu (Ziprasidonum).

Po rozpuszczeniu 1 ml roztworu do wstrzykiwań zawiera 20 mg zyprazydonu.

Substancja pomocnicza: Produkt zawiera mniej niż 1 mmol sodu (20 mg) na dawkę, co praktycznie oznacza, że jest bezsodowy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań. Biały lub prawie biały proszek.

Przezroczysty, bezbarwny rozpuszczalnik.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zyprazydon w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań jest wskazany do szybkiego opanowania pobudzenia ruchowego u pacjentów ze schizofrenią, u których podanie produktu leczniczego drogą doustną nie jest wskazane. Leczenie tą postacią produktu leczniczego może trwać maksymalnie 3 kolejne dni.

Leczenie zyprazydonem w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań należy zastąpić stosowaniem postaci doustnej produktu leczniczego, gdy tylko pozwoli na to sytuacja kliniczna.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Wyłącznie do stosowania domięśniowego.

Należy wystrzegać się podawania dożylnego.

Leczenie postacią domięśniową produktu leczniczego należy stosować wyłącznie u pacjentów, u których nie jest wskazane podawanie produktu leczniczego drogą doustną.

Stosowanie u dorosłych

Zalecana dawka produktu leczniczego to 10 mg, stosowana w zależności od potrzeby; maksymalna dawka dobowa to 40 mg. Dawki po 10 mg mogą być podawane co 2 godziny. Niektórzy pacjenci mogą wymagać dawki początkowej 20 mg, a po 4 godzinach kolejnej dawki 10 mg. Następnie można podawać 10 mg produktu leczniczego co 2 godziny, do maksymalnej dawki dobowej 40 mg. Nie prowadzono badań nad podawaniem domięśniowej postaci zyprazydonu przez okres dłuższy niż 3 kolejne dni.

W leczeniu długotrwałym należy jak najszybciej zastąpić postać domięśniową kapsułkami zyprazydonu w dawce maksymalnej do 80 mg dwa razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Doświadczenia kliniczne dotyczące stosowania domięśniowej postaci zyprazydonu u pacjentów w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) są ograniczone. Nie poleca się zatem stosowania wstrzyknięć domięśniowych produktu leczniczego w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.4).

Stosowanie u osób z zaburzoną czynnością nerek

Zaleca się ostrożność w stosowaniu zyprazydonu w postaci wstrzyknięć domięśniowych u osób z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u osób z zaburzoną czynnością wątroby

U osób z niewydolnością wątroby, należy rozważyć zastosowanie mniej szych dawek produktu leczniczego (patrz punkty 4.4 i 5.2).

W celu zapoznania się z instrukcją dotyczącą rozpuszczenia produktu - patrz punkt 6.6.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancj ę czynną - zyprazydon lub którąkolwiek substancj ę pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stwierdzone wydłużenie odstępu QT. Wrodzony zespół wydłużonego odstępu QT. Świeży zawał mięśnia sercowego. Niewyrównana niewydolność serca. Zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi z klasy IA i III.

Jednoczesne leczenie produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne z klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd (patrz punkty 4.4 i 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Odstęp QT

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkty 4.8 i 5.1).

Zyprazydon nie powinien być stosowany jednocześnie z produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT (patrz punkty 4.3 i 4.5). Zalecana jest ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią. Zaburzenia elektrolitowe takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększają ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca i należy je skorygować przed rozpoczęciem terapii zyprazydonem. U pacjentów ze stabilną chorobą serca przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć przegląd wyników badań EKG.

W razie wystąpienia objawów, takich jak: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki należy brać pod uwagę możliwość złośliwych zaburzeń rytmu serca. Niezbędna jest wówczas ocena kardiologiczna włącznie z wykonaniem badania EKG. Jeśli odstęp QTc >500 ms, zalecane jest zaprzestanie leczenia (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu donoszono o rzadkim występowaniu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes u pacjentów z licznymi współwystępuj ącymi czynnikami ryzyka przyjmuj ących zyprazydon.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zyprazydonu w postaci wstrzyknięć domięśniowych u dzieci i młodzieży nie było badane.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat)

Nie włączono wystarczającej liczby pacjentów w podeszłym wieku do badań klinicznych. Nie można zatem ustalić zaleceń dotyczących dawkowania postaci domięśniowej produktu leczniczego i domięśniowe podanie nie jest wskazane w tej grupie pacjentów.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (ang. Neuroleptic Malignant Syndrome - NMS)

NMS jest rzadkim, ale potencjalnie śmiertelnym zespołem, który stwierdzano w związku ze stosowaniem przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym zyprazydonu. Postępowanie u chorych z NMS powinno obejmować natychmiastowe odstawienie wszystkich przeciwpsychotycznych produktów leczniczych.

Stosowanie u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego

Nie włączono do badań klinicznych wystarczającej liczby pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Nie ustalono zatem bezpieczeństwa stosowania postaci domięśniowej w tej grupie pacjentów (patrz punkt 4.3).

Stosowanie u pacjentów z nieprawidłowym ciśnieniem tętniczym krwi

Po podaniu domięśniowym zyprazydonu mogą wystąpić zawroty głowy, tachykardia i niedociśnienie ortostatyczne. Obserwowano też pojedyncze przypadki podwyższenia ciśnienia tętniczego krwi. Należy więc zachować ostrożność, zwłaszcza u pacjentów leczonych ambulatoryjnie.

Dyskinezy późne

Podczas długotrwałego stosowania zyprazydonu istnieje ryzyko dyskinez późnych i innych późnych zespołów pozapiramidowych. W razie wystąpienia przedmiotowych i podmiotowych objawów dyskinezy późnej należy rozważyć zmniejszenie dawki zyprazydonu lub zaprzestanie stosowania produktu leczniczego.

Napady drgawkowe

Zaleca się ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady drgawkowe.

Zaburzona czynność wątroby

Brak doświadczeń dotyczących stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby; należy zatem zachować szczególną ostrożność podczas stosowania zyprazydonu w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Zwiększone ryzyko incydentów ze strony naczyń mózgowych w populacji osób z otępieniem W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych obejmujących populację pacjentów z otępieniem stosujących pewne atypowe leki przeciwpsychotyczne stwierdzono w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka zdarzeń niepożądanych ze strony naczyń mózgowych. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia wspomnianego ryzyka w związku ze stosowaniem innych leków przeciwpsychotycznych lub w przypadku innych populacji pacjentów. Produkt Zeldox należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

Zwiększona śmiertelność u osób w wieku podeszłym z otępieniem

Dane z dwóch dużych obserwacyjnych badań wskazują, że u osób w podeszłym wieku z otępieniem stosowanie leków przeciwpsychotycznych wiąże się z niewielkim zwiększeniem ryzyka zgonu w porównaniu z pacjentami nieprzyjmującymi takich leków. Brak jest wystarczających danych, aby oszacować dokładnie to ryzyko, nie jest również znana przyczyna jego zwiększenia.

Produkt Zeldox nie jest zarejestrowany do stosowania w leczeniu związanych z otępieniem zaburzeń zachowania.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. Venous Thromboembolism - VTE). Ponieważ u pacjentów otrzymujących leki przeciwpsychotyczne występuje zwiększone ryzyko wystąpienia VTE, przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia należy ustalać wszelkie możliwe czynniki ryzyka VTE i podejmować działania profilaktyczne.

Przypadki zgonu zgłoszone po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Podobnie jak w przypadku innych podawanych domięśniowo leków przeciwpsychotycznych, również przy stosowaniu zyprazydonu w postaci wstrzyknięć domięśniowych zgłaszano występowanie zgonów; zazwyczaj dotyczyły one pacjentów z licznymi, wzajemnie na siebie wpływającymi czynnikami ryzyka. Chociaż nie ustalono związku przyczynowego, zyprazydon w postaci wstrzyknięć domięśniowych należy stosować z ostrożnością.

Priapizm

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych, w tym zyprazydonu, opisywano przypadki priapizmu. To działanie niepożądane, tak jak to jest w przypadku innych leków psychotropowych, nie wydaje się być zależne od dawki i nie jest skorelowane z czasem trwania leczenia.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań określających zależności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne między zyprazydonem i innymi produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT. Nie można więc wykluczyć addytywnego efektu jednoczesnego stosowania zyprazydonu i tych produktów leczniczych. Nie należy zatem podawać zyprazydonu z produktami leczniczymi, które powodują wydłużenie odstępu QT takimi jak: leki przeciwarytmiczne klas IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd (patrz punkt 4.3).

Produkt lecznicze działające na ośrodkowy układ nerwowy/alkohol

Biorąc pod uwagę główny mechanizm działania zyprazydonu, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania produktów leczniczych działaj ących ośrodkowo i alkoholu.

Wpływ zyprazydonu na inne produkty lecznicze

Wszystkie badania dotyczące intrakcji zostały przeprowadzone przy użyciu zyprazydonu w postaci doustnej.

Badania in vivo z dekstrometorfanem nie wykazały istotnego zahamowania, CYP2D6 gdy stężenia zyprazydonu były o 50% mniejsze od tych, które osiągano podczas stosowania dawki 40 mg dwa razy na dobę. Badania in vitro wskazywały, że zyprazydon może być słabym inhibitorem CYP2D6 i CYP3A4. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, że zyprazydon może w sposób klinicznie istotny wpływać na farmakokinetykę leków metabolizowanych przez izoenzymy cytochromu P450.

Doustne środki antykoncepcyjne - stosowanie zyprazydonu nie miało istotnego wpływu na farmakokinetykę składników estrogenowych (etynyloestradiol, substrat CYP3A4) lub progesteronowych produktów antykoncepcyjnych.

Lit - jednoczesne podawanie zyprazydonu nie miało wpływu na farmakokinetykę związków litu. Wpływ innych produktów leczniczych na zyprazydon

Inhibitor CYP3A4 - ketokonazol (400 mg/dobę) zwiększał stężenia zyprazydonu w surowicy o <40%. Stężenia w surowicy S-metylodihydrozyprazydonu i sulfotlenku zyprazydonu w czasie spodziewanego Tmax zyprazydonu zwiększyły się odpowiednio o 55% i 8%. Nie obserwowano dodatkowego wydłużenia odstępu QTc. Zmiany w farmakokinetyce zyprazydonu, spowodowane przez jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 nie wydają się mieć znaczenia klinicznego, nie ma zatem potrzeby dostosowywania dawki.

Leczenie karbamazepiną w dawce 200 mg dwa razy na dobę przez 21 dni, powodowało zmniejszenie ekspozycji na zyprazydon o około 35%.

Leki zobojętniające sok żołądkowy - podanie po posiłku wielokrotnych dawek leków zoboj ętniaj ących, zawierających glin i magnez, czy cymetydyny, nie miało istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę zyprazydonu.

Serotoninergiczne produkty lecznicze

W pojedynczych przypadkach donoszono o występowaniu zespołu serotoninowego tymczasowo związanego z leczniczym stosowaniem zyprazydonu w skojarzeniu z innymi serotoninergicznymi produktami leczniczymi, takimi jak produkty lecznicze z grupy SSRI (patrz punkt 4.8). Do objawów zespołu serotoninowego mogą należeć: splątanie, pobudzenie, gorączka, zwiększona potliwość, ataksja, nasilone reakcje na bodźce, mioklonie i biegunka.

Wiązanie z białkami

Zyprazydon wiąże się w wysokim stopniu z białkami osocza. Badania in vitro wskazują, że wiązanie z białkami osocza nie ulega zmianie podczas podawania warfaryny czy propranololu - dwóch leków silnie wiążących białka. Zyprazydon nie wpływa na wiązania tych leków w ludzkim osoczu. Ewentualne interakcje między zyprazydonem a innymi produktami leczniczymi, polegające na wypieraniu, nie są zatem prawdopodobne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania toksykologiczne na zwierzętach wykazały niepożądany wpływ zyprazydonu na układ rozrodczy w dawkach powodujących toksyczność i (lub) sedację u samic. Nie stwierdzono działania teratogennego (patrz punkt 5.3).

Ciąża

Nie przeprowadzono badań u kobiet w okresie ciąży. Kobiety w okresie rozrodczym powinny stosować skuteczną metodę antykoncepcji. Doświadczenia dotyczące ludzi są ograniczone, nie zaleca się zatem stosowania zyprazydonu u kobiet w ciąży, chyba że oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Leki przeciwpsychotyczne: Noworodki, poddane działaniu leków przeciwpsychotycznych, w tym zyprazydonu, przyjmowanych przez matki w trzecim trymestrze ciąży, są narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych, obejmuj ących objawy pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienia po porodzie, które mogą różnić się stopniem ciężkości i czasem trwania. Zgłaszano przypadki pobudzenia, wzmożonego napięcia lub obniżonego napięcia mięśniowego, drżenia, senności, niewydolności oddechowej i zaburzeń karmienia. W związku z tym, noworodki powinny być starannie monitorowane.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy zyprazydon przenika do mleka ludzkiego. W trakcie terapii zyprazydonem pacjentki nie powinny karmić piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zyprazydon może wywoływać senność i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów, którzy zamierzaj ą prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny, należy poinformować o możliwości wystąpienia takiego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Zyprazydon - postać domięśniowa

Poniższa tabela przedstawia działania niepożądane, których wystąpienie miało możliwy, prawdopodobny lub nieznany związek ze stosowaniem zyprazydonu w badaniach klinicznych 2 i 3 fazy. Najczęściej opisywanymi reakcjami były nudności, nadmierne uspokojenie, zawroty głowy, ból w miejscu wstrzyknięcia, bóle głowy i senność. Dodatkowe działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu, zakwalifikowano do grupy o nieznanej częstości i oznaczono kursywą poniżej.

Działania niepożądane podzielono według klasy i częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Działania niepożądane wymienione poniżej mogą być związane z podstawową chorobą pacjenta i (lub) jednocześnie stosowanym leczeniem.

Klasyfikacja układów i narządów Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Anoreksja

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często

Pobudzenie, zachowania antyspołeczne, zaburzenia psychotyczne, bezsenność, tiki

Częstość nieznana

Mania / hipomania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Akatyzja, zawroty głowy, dystonia, bóle głowy, nadmierne uspokojenie, senność, zaburzenia pozapiramidowe*

Niezbyt często

Objaw koła zębatego, ułożeniowe zawroty głowy, zaburzenia mowy, dyskineza, dyspraksja, objawy parkinsonowskie, drżenie

Częstość nieznana

Złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy (patrz punkt 4.5), porażenie mięśni twarzy

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Bradykardia, tachykardia

Częstość nieznana

Zaburzenia rytmu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy

Zaburzenia naczyniowe

Często

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze

Niezbyt często

Nagłe zaczerwienienie twarzy, niedociśnienie ortostatyczne

Częstość nieznana

Omdlenia, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Skurcz krtani

Zaburzenia żołądka i ,

elit

Często

Nudności, wymioty

Niezbyt często

Zaparcia, biegunka, luźne stolce, suchość w ustach

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Nadmierne pocenie się

Częstość nieznana

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenie mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśniowo-szkieletowa

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Nietrzymanie moczu, dyzuria

Częstość nieznana

Mimowolne oddawanie moczu

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia wątroby i

dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, zmęczenie, uczucie pieczenia w miejscu wstrzyknięcia, ból w miej scu wstrzyknięcia

Niezbyt często

Objawy odstawienia leku, choroby grypopodobne, dyskomfort w miejscu wstrzyknięcia, podrażnienie w miejscu wstrzyknięcia

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Obniżenie ciśnienia tętniczego

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana

Noworodkowy zespół odstawienia leku (patrz punkt 4.6)

* częstość oszacowana na podstawie trzech kontrolowanych badań klinicznych z otwartą próbą po wprowadzeniu produktu do obrotu.

Najczęstszymi działaniami niepożądanymi dotyczącymi układu sercowo-naczyniowego w badaniu ze stałą dawką zyprazydonu w postaci domięśniowej były: zawroty głowy (10 mg - 11%, 20 mg - 12%), tachykardia (10 mg - 4%, 20 mg - 4%), ułożeniowe zawroty głowy (10 mg - 2%, 20 mg - 2%), niedociśnienie ortostatyczne (20 mg - 5%) i niedociśnienie (10 mg - 2%).

W badaniach przeprowadzonych przed wprowadzeniem produktu leczniczego do obrotu z użyciem stałej dawki zyprazydonu w postaci wstrzyknięć domięśniowych, nadciśnienie tętnicze obserwowano u 2,2% pacjentów otrzymujących 10 mg i u 2,8% pacjentów otrzymujących 20 mg produktu leczniczego.

Zyprazydon kapsułki

Doustna postać zyprazydonu stosowano w badaniach klinicznych u około 6500 osób (patrz punkt 5.1). Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących schizofrenii należały nadmierne uspokojenie i akatyzja. W badaniach klinicznych dotyczących choroby afektywnej dwubiegunowej najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: nadmierne uspokojenie, akatyzja, objawy pozapiramidowe i zawroty głowy.

Poniższa tabela zawiera działania niepożądane zaobserwowane w połączonych badaniach krótkoterminowych (4-6 tygodni), z użyciem stałej dawki produktu leczniczego u pacjentów ze schizofrenią oraz krótkoterminowych (3 tygodnie), z zastosowaniem zmiennej dawki u pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową. Wystąpienie tych działań miało związek możliwy lub prawdopodobny z zastosowaniem zyprazydonu, a ich częstość była większa niż w grupie placebo. Dodatkowe działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu, zakwalifikowano do grupy o nieznanej częstości i oznaczono kursywą poniżej.

Wszystkie działania niepożądane zostały podzielone według klasy i częstości występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (<1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Występowanie niżej wymienionych działań niepożądanych może być związane z chorobą podstawową i (lub) być wynikiem jednoczesnego stosowania innych produktów leczniczych.

Klasyfikacja układów i

narządów

Częstość

Działania niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko

Nieżyt nosa

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Zwiększenie apetytu

Rzadko

Hipokalcemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Niepokój ruchowy

Niezbyt często

Pobudzenie, lęk, uczucie ucisku w gardle, koszmary senne

Rzadko

Napady paniki, objawy depresyjne, spowolnienie umysłowe, spłycenie afektu, anorgazmia

Częstość nieznana

Bezsenność, mania / hipomania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Dystonia, akatyzja, zaburzenia pozapiramidowe, parkinsonizm (włączając objaw koła zębatego, spowolnienie ruchowe, hipokineza), drżenie, zawroty głowy, uspokojenie, senność, bóle głowy

Niezbyt często

Uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, dyskinezy późne, dyskinezy, ślinienie się, ataksja, zaburzenia mowy, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, zaburzenia koncentracji, nadmierna potrzeba snu, niedoczulica, parestezja, letarg

Rzadko

Kręcz szyi, niedowład, bezruch, wzmożone napięcie, zespół niespokojnych nóg

Częstość nieznana

Złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy (patrz punkt 4.5), porażenie mięśni twarzy

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Limfopenia, zwiększenie liczby eozynofilów

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca, tachykardia

Rzadko

Wydłużenie odstępu QT

Częstość nieznana

Zaburzenia rytmu typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Niezbyt często

Światłowstręt

Rzadko

Niedowidzenie, zaburzenia widzenia, świąd oczu, suchość oczu

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy, szum uszny

Rzadko

Ból ucha

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Przełom nadciśnieniowy, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie tętnicze

Rzadko

Nadciśnienie skurczowe, nadciśnienie rozkurczowe, zmienne ciśnienie tętnicze

Częstość nieznana

Omdlenia, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, ból gardła

Rzadko

Czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty zaparcia, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny

Niezbyt często

Biegunka, zaburzenia połykania, zapalenie błony śluzowej żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, obrzęk języka, pogrubienie języka, wzdęcia

Rzadko

Refluks żołądkowo-przełykowy, luźne stolce

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Pokrzywka, wysypka, wysypka grudkowo-plamkowa, trądzik

Rzadko

Łuszczyca, alergiczne zapalenie skóry, łysienie, obrzęk twarzy, rumień, wysypka grudkowa, podrażnienie skóry

Częstość nieznana

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśniowo-szkieletowa

Niezbyt często

Dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, skurcze mięśniowe, bóle kończyn, sztywność stawów

Rzadko

Szczękościsk

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Nietrzymanie moczu, dyzuria

Częstość nieznana

Mimowolne oddawanie moczu

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Zaburzenia erekcji, wzmożone erekcje, mlekotok, ginekomastia

Częstość nieznana

Priapizm

Zaburzenia układu immunologicznego

Częstość nieznana

Reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko

Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, uczucie zmęczenia

Niezbyt często

Dyskomfort w klatce piersiowej, zaburzenia chodu, ból, uczucie pragnienia

Rzadko

Gorączka, uczucie gorąca

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Częstość nieznana

Noworodkowy zespół odstawienia leku (patrz punkt 4.6)

W krótkoterminowych i długoterminowych badaniach klinicznych dotyczących stosowania zyprazydonu w leczeniu schizofrenii i choroby afektywnej dwubiegunowej, drgawki toniczno-kloniczne i niedociśnienie tętnicze występowały niezbyt często, u mniej niż 1% pacjentów leczonych zyprazydonem.

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 5.1). W badaniach klinicznych nad stosowaniem zyprazydonu w leczeniu schizofrenii wydłużenie o 30 do 60 ms obserwowano w 12,3% (976/7941) zapisów EKG w grupie leczonych zyprazydonem i w 7,5% (73/975) zapisów EKG w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Wydłużenie o ponad 60 ms obserwowano odpowiednio u 1,6% (128/7941) i 1,2% (12/975) pacjentów otrzymujących zyprazydon i placebo. Przypadki wydłużenia odstępu QTc powyżej 500 ms zaobserwowano u 3 z 3266 (0,1%) pacjentów otrzymujących zyprazydon i u 1 z 538 (0,2%) pacjentów otrzymujących placebo. Podobne wyniki obserwowano w badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową.

W badaniach klinicznych, w czasie długotrwałego leczenia podtrzymującego schizofrenii u pacjentów stosujących zyprazydon stwierdzano czasami zwiększenie stężenia prolaktyny, u większości z nich jednak wartości te powracały do normy bez przerwania terapii. Co więcej, potencjalne objawy kliniczne (np. ginekomastia i powiększenie sutków) występowały rzadko.

4.9. Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące przedawkowania zyprazydonu jest ograniczone. Największa potwierdzona ilość zyprazydonu przyjęta jednorazowo wynosi 12 800 mg. W tym przypadku doniesiono o wystąpieniu objawów pozapiramidowych i odstępu QTc wynoszącego 446 ms (bez powikłań sercowych). Zasadniczo najczęstszymi objawami przedawkowania są objawy pozapiramidowe, senność, drżenia i lęk.

Możliwość wystąpienia stanów przymglenia świadomości, drgawek lub reakcji dystonicznych w obrębie głowy i szyi, będących efektem przedawkowania produktu leczniczego, mogą stworzyć zagrożenie zaaspirowania treści żołądkowej w razie wywołania wymiotów. Należy natychmiast podjąć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym monitorowaniem elektrokardiograficznym w celu wykrycia możliwych zaburzeń rytmu serca. Nie ma swoistego antidotum dla zyprazydonu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, pochodne indolu, kod ATC: N0 5A E04.

Zyprazydon ma duże powinowactwo do receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2) i wyraźnie większe powinowactwo do receptorów serotoninergicznych typu 2A (5HT2A). W badaniach z zastosowaniem metody pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) stwierdzono, że 12 godzin po zastosowaniu pojedynczej, doustnej dawki zyprazydonu wynoszącej 40 mg, blokada obejmowała ponad 80% receptorów typu 2A oraz ponad 50% receptorów typu D2. Zyprazydon działa także na receptory serotoninergiczne 5HT2C, 5HT1D i 5HT1A, przy czym jego powinowactwo do miejsc wiążących tych receptorów jest równe lub większe od powinowactwa do receptora typu D2. Zyprazydon wykazuje umiarkowane powinowactwo do neuronalnych transporterów serotoniny i norepinefryny. Zyprazydon ma również umiarkowane powinowactwo do receptorów histaminowych typu H1 i receptorów typu alfa 1. Zyprazydon wykazuje nieistotne powinowactwo do receptorów muskarynowych typu M1.

Zyprazydon wykazywał działanie antagonistyczne zarówno w stosunku do receptorów serotoninergicznych 2A (5HT2A) jak i receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2).Uważa się, że działanie przeciwpsychotyczne jest częściowo efektem skojarzenia powyższych aktywności antagonistycznych. Zyprazydon jest ponadto silnym antagonistą receptorów 5HT2C i 5HT1D oraz silnym agonistą receptorów 5HT1A, hamuje także neuronalny wychwyt zwrotny norepinefryny i serotoniny.

Dalsze informacje dotyczące badań klinicznych

W badaniach klinicznych wykazano bezpieczeństwo i tolerancję domięśniowych wstrzyknięć z następczą kontynuacj ą leczenia postacią doustną.

Wyniki dużego badania dotyczącego bezpieczeństwa uzyskane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Przeprowadzono randomizowane badanie porejestracyjne z udziałem 18 239 pacjentów i obserwacją po leczeniu trwającą 1 rok w celu stwierdzenia, czy wpływ zyprazydonu na odstęp QTc wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu (z wyłączeniem samobójstw) u chorych na schizofrenię. Wyniki tego badania, przeprowadzonego w warunkach zwykłej praktyki klinicznej, wykazały, że nie ma różnic pod względem śmiertelności z przyczyn innych niż samobójstwo podczas stosowania zyprazydonu i olanzapiny (pierwszorzędowy punkt końcowy). Ponadto badanie nie wykazało różnic w drugorzędowych punktach końcowych, którymi były: śmiertelność całkowita, śmiertelność z powodu samobójstwa i śmiertelność z powodu nagłego zgonu, chociaż w grupie leczonej zyprazydonem zaobserwowano częstsze (lecz nie istotne) występowanie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. W grupie otrzymującej zyprazydon zanotowano również statystycznie istotnie częstsze hospitalizacje ogółem, głownie z powodu różnic w liczbie hospitalizacji psychiatrycznych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie: Biodostępność zyprazydonu stosowanego w iniekcjach domięśniowych wynosi 100%. Po domięśniowym podaniu pojedynczych dawek maksymalne stężenie w surowicy zwykle zostaje osiągnięte po około 30-60 minutach. Stężenie zwiększa się wraz ze wzrostem dawki i po trzech dniach domięśniowego podawania produktu leczniczego obserwuje się niewielką kumulację produktu leczniczego.

Dystrybucja: Objętość dystrybucji wynosi około 1,1 1/kg mc. Zyprazydon jest w ponad 99% związany z białkami osocza.

Metabolizm i eliminacja: Średni okres półtrwania w trzecim dniu stosowania wynosi od 8 do 10 godzin. Średni okres półtrwania zyprazydonu wynosi 6 godzin po podaniu dożylnym. Średnia wartość klirensu zyprazydonu po podaniu dożylnym wynosi 5 ml/min/kg mc. Około 20% zastosowanej dawki wydalane jest z moczem, około 66% z kałem.

Zyprazydon stosowany doustnie podlega intensywnym przemianom metabolicznym i tylko niewielka ilość produktu leczniczego wydalana jest z moczem (<1%) lub kałem (<4%) w postaci niezmienionej. Zyprazydon jest przekształcany w trzech szlakach metabolicznych do czterech głównych metabolitów występuj ących we krwi: sulfotlenku benzoizotiazolopiperazyny (BITP), sulfonu BITP, sulfotlenku zyprazydonu i S-metylodihydrozyprazydonu. W surowicy niezmieniony zyprazydon stanowi około 44% całkowitej ilości związków pochodzących z substancji czynnej.

Badania in vivo sugerują, że konwersja do S-metylodihydrozyprazydonu jest główną drogą przemiany zyprazydonu. Badania in vitro wskazują, że metabolit ten powstaje przez katalizowaną przez oksydazę aldehydową redukcj ę, a następnie S-metylacj ę. Zachodzi również utlenianie, głównie poprzez CYP3A4 i prawdopodobnie CYP1A2.

Podczas badań in vitro wykazano, że zyprazydon, S-metylodihydrozyprazydon i sulfotlenek zyprazydonu mają wpływ na wydłużenie odstępu QTc. S-metylodihydrozyprazydon jest wydalany głównie z kałem, prawdopodobnie w wydzielanej żółci z niewielkim udziałem metabolizmu przy udziale izoenzymu CYP3A4. Sulfotlenek zyprazydonu jest wydalany przez nerki; jest metabolizowany wtórnie przy udziale izoenzymu CYP3A4.

Szczególne grupy pacjentów

Farmakokinetyczne badania przesiewowe nie wykazały istotnych różnic w farmakokinetyce zyprazydonu u leczonych doustnie palaczy tytoniu i u osób niepalących.

Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic w farmakokinetyce produktu leczniczego u pacjentów w różnym wieku i różnej płci.

W związku z faktem, że wydalanie przez nerki stanowi tylko niewielką część ogólnego klirensu produktu leczniczego, nie obserwowano zwiększającej się ekspozycji na zyprazydon u chorych z zaburzeniem czynności nerek o różnym nasileniu. Po podaniu 20 mg produktu leczniczego dwa razy na dobę, przez siedem dni, u chorych z łagodnie nasiloną (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), umiarkowanie nasiloną (klirens kreatyniny 10-29 ml/min) i ciężką niewydolnością nerek (wymagających dializ) ekspozycje na zyprazydon wynosiły odpowiednio 146%, 87% i 75% ekspozycji u osób zdrowych (klirens kreatyniny powyżej 70 ml/min). Nie wiadomo, czy u chorych tych dochodzi do zwiększenia w surowicy stężenia metabolitów produktu leczniczego.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej (stopień A lub B w klasyfikacji Child-Pugh) niewydolnością wątroby w przebiegu marskości, po stosowaniu doustnym stężenie zyprazydonu było o 30% większe, a okres półtrwania o 2 godziny dłuższy niż u normalnych pacjentów. Nieznany jest wpływ niewydolności wątroby na stężenia metabolitów w surowicy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne dotyczące zyprazydonu podawanego doustnie i wynikające z przeprowadzonych standardowych badań farmakologii bezpieczeństwa, genotoksyczności i rakotwórczości, nie wykazały specjalnych zagrożeń dla ludzi.

W badaniach nad wpływem leku na rozrodczość u szczurów i królików nie wykazano właściwości teratogennych zyprazydonu. Niekorzystny wpływ na płodność oraz zmniejszenie masy ciała noworodków obserwowano po zastosowaniu dawek toksycznych dla samic. Zwiększona śmiertelność okołoporodowa oraz opóźniony rozwój młodych występowały wówczas, gdy stężenia zyprazydonu w osoczu samic były porównywalne do maksymalnych stężeń u człowieka po przyjęciu dawek terapeutycznych.

W badaniach doświadczalnych z zastosowaniem postaci parenteralnych zyprazydonu nie wykazano działań niepożądanych, które mogłyby mieć znaczenie w praktyce klinicznej.

W badaniach przeprowadzonych na królikach, dotyczących teratogenności substancji pomocniczej -soli sodowej eteru sulfobutylowego beta-cyklodekstryny (SBECD) - obserwowano zmienność budowy szkieletu, ale nie malformacje.

6.    SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Proszek: sól sodowa eteru sulfobutylowego beta-cyklodekstryny.

Rozpuszczalnik: woda do wstrzykiwań.

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie mieszać produktu leczniczego z innymi produktami leczniczymi ani rozpuszczalnikami,oprócz wody do wstrzykiwań wymienionej w punkcie 6.6

6.3    Okres ważności

3 lata

Chemiczne i fizyczne badania gotowego do iniekcji roztworu wykazały jego stabilność i przydatność do 24 godzin w temperaturze poniżej 25°C, chronić od światła lub 7 dni w temperaturze od 2°C do 8°C. Jednak, aby zapobiec ewentualnym wtórnym zanieczyszczeniom mikrobiologicznym, produkt należy stosować natychmiast po sporządzeniu. Jeśli produkt po sporządzeniu roztworu nie będzie zastosowany natychmiast, na użytkowniku spoczywa odpowiedzialność za przechowywanie. Zaleca się przy tym, aby przechowywanie sporządzonego roztworu w temperaturze od 2°C do 8°C nie trwało dłużej niż 24 godziny, chyba że przygotowanie roztworu odbyło się w warunkach aseptycznych.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, chronić od światła.

Do czasu sporządzania roztworu, fiolki przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Szklana fiolka zawiera metylosulfonian zyprazydonu. Fiolka zabezpieczona jest gumowym korkiem i aluminiową obręczą.

Szklana ampułka zawierająca 1,2 ml wody do wstrzykiwań.

Zawartość opakowania: 1 fiolka i 1 ampułka w opakowaniu.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Zawartość fiolki (proszek) należy rozpuścić przez dodanie 1,2 ml wody do wstrzykiwań (rozpuszczalnik). Mocno wstrząsnąć, aż do uzyskania całkowitego rozpuszczenia. Uzyskuje się roztwór o stężeniu 20 mg/ml zyprazydonu. Należy podawać tylko klarowny roztwór, wolny od jakichkolwiek widocznych cząsteczek. Należy pobierać tylko jedną dawkę (0,5 ml odpowiadające 10 mg zyprazydonu lub 1 ml odpowiadający 20 mg zyprazydonu) z każdej fiolki. Resztę produktu

leczniczego należy zniszczyć.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9886

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

20.05.2003 / 20.05.2008 / 12.12.2008

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

13

Zeldox