+ iMeds.pl

Zelefion 250 mgUlotka Zelefion

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ZELEFION, 250 mg, tabletki

Terbinafmum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.


Spis treści ulotki

1.    Co to jest Zelefion i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zelefion

3.    Jak stosować Zelefion

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zelefion

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Zelefion i w jakim celu się go stosuje

Lek Zelefion ma postać tabletek. Substancją czynną leku Zelefion jest terbinafina, która działa przeciwgrzybiczo na dermatofity.

Wskazania:

Lek Zelefion stosuje się w grzybiczych zakażeniach skóry, takich jak:

•    grzybica tułowia,

•    grzybica podudzi,

•    grzybica stóp,

•    grzybica skóry owłosionej głowy,

•    grzybica paznokci wywołana przez dermatofity.

Lek Zelefion tabletki doustne nie jest skuteczny w leczeniu łupieżu pstrego i zakażeń drożdżakowych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zelefion Kiedy nie stosować leku Zelefion:

• jeśli pacjent ma uczulenie na terbinafinę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy powiadomić lekarza o chorobach wątroby, gdyż nie zaleca się stosowania leku Zelefion u pacjentów z chorobami wątroby. Przed podjęciem decyzji o leczeniu lekiem Zelefion lekarz zleci wykonanie badań mających na celu ocenę czynności wątroby.

W razie wystąpienia objawów wskazujących na zaburzenia czynności wątroby, tj.: utrzymujące się nudności niewiadomego pochodzenia, brak apetytu lub uczucie zmęczenia, żółtaczka, ciemno zabarwiony mocz, jasno zabarwione stolce - należy przerwać przyjmowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Lekarz zadecyduje czy należy zaprzestać leczenia lekiem Zelefion.

Zelefion należy stosować szczególnie ostrożnie, jeśli jednocześnie stosowane są leki metabolizowane z udziałem izoenzymu CYP2D6, jak np. trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (stosowane w leczeniu depresji), leki blokujące receptory P-adrenergiczne (stosowane np. w nadciśnieniu tętniczym, w chorobach serca), inhibitory monoaminooksydazy typu B (stosowane w leczeniu choroby Parkinsona).

Dzieci

Nie są dostępne dane dotyczące stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

Zelefion a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Terbinafina może nieznacznie zmniejszać lub zwiększać wydalanie leków, takich jak np.: cyklosporyna (lek stosowany w leczeniu chorób skóry, takich jak łuszczyca czy atopowe zapalenie skóry oraz w celu zapobiegania reakcji odrzucania po przeszczepieniu narządów), terfenadyna (lek przeciwhistaminowy stosowany w leczeniu kataru siennego), triazolam (lek uspokajający), tolbutamid (lek stosowany w leczeniu cukrzycy), doustne środki antykoncepcyjne, flukonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), ketokonazol (lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych), amiodaron (lek stosowany w leczeniu zaburzeń rytmu serca), kofeina, dezypramina (lek stosowany w leczeniu depresji).

Pacjenci przyjmujący jednocześnie leki, które są metabolizowane głównie przez izoenzym CYP2D6, takie jak: trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, leki blokujące receptory P-adrenergiczne (stosowane w leczeniu chorób serca i nadciśnienia tętniczego krwi), selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (leki stosowane w leczeniu depresji), leki przeciwarytmiczne grupy 1A, 1B, 1C (leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca) oraz inhibitory MAO typu B (leki stosowane w leczeniu depresji lub choroby Parkinsona), powinni być ściśle kontrolowani przez lekarza.

Donoszono o przypadkach zaburzeń miesiączkowania u pacjentek leczonych terbinafiną i jednocześnie stosujących doustne środki antykoncepcyjne.

W przypadku jednoczesnego stosowania leku Zelefion z lekami pobudzającymi metabolizm (np. ryfampicyna) lub lekami hamującymi aktywność cytochromu P450 (np. cymetydyna) lekarz może zdecydować o zmianie dawkowania.

Zelefion z jedzeniem i piciem

Pokarm nie wpływa na biodostępność terbinafiny. Lek może być podawany niezależnie od jedzenia. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma zadowalających badań dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności nerek przyjmujących doustnie terbinafinę. Nie zaleca się stosowania leku w tej grupie pacjentów.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania u pacjentów z chorobami wątroby.

Pacjenci w podeszłym wieku

Zelefion można stosować u pacjentów w podeszłym wieku. U pacjentów w podeszłym wieku należy wziąć pod uwagę ryzyko wystąpienia zaburzeń czynności wątroby lub nerek.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Ciąża

Nie należy stosować leku Zelefion w okresie ciąży. Pacjentka powinna poinformować lekarza o tym, że jest w ciąży.

Karmienie piersią

Nie należy stosować leku Zelefion w okresie karmienia piersią, ponieważ terbinafina przenika do mleka matki. Należy poinformować lekarza o karmieniu piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma danych dotyczących wpływu terbinafiny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. Jak stosować Zelefion

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Lek Zelefion jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Stosowanie u dzieci

Nie są dostępne dane dotyczące stosowania u dzieci w wieku poniżej 5 lat.

U dzieci w wieku powyżej 5 lat zwykle stosuje się:

-    o masie ciała od 20 kg do 40 kg - pół tabletki (125 mg) raz na dobę,

-    o masie ciała powyżej 40 kg - 1 tabletka (250 mg) raz na dobę.

Dorośli

Zwykle 1 tabletka (250 mg) raz na dobę.

•    Zakażenia grzybicze skóry

Grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy / mokasynowy: zwykle 2 do 6 tygodni.

Grzybica tułowia: zwykle 4 tygodnie.

Grzybica pachwin: zwykle 2 do 4 tygodni.

Może się zdarzyć, że całkowite ustąpienie objawów zakażenia nastąpi dopiero po kilku tygodniach od wyleczenia zakażenia grzybiczego.

•    Zakażenia owłosionej skóry głowy

Grzybica owłosionej skóry głowy: zwykle 4 tygodnie.

•    Grzybica paznokci

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6-12 tygodniach leczenia.

Grzybica paznokci rąk: w większości przypadków zakażeń paznokci rąk 6-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający.

Grzybica paznokci stóp: w większości przypadków zakażeń paznokci stóp 12-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający.

Czas leczenia:

Lekarz zaleci jak długo należy stosować lek Zelefion.

Może się zdarzyć, że całkowite ustąpienie objawów zakażenia nastąpi dopiero po kilku tygodniach (skóra) lub kilku miesiącach (paznokcie) od wyeliminowania grzybów.

Należy przestrzegać zaleceń lekarza. Zapewni to zwalczenie zakażenia i zmniejszy ryzyko jego nawrotu po zaprzestaniu leczenia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zelefion

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Najważniejsze objawy przedawkowania leku to: nudności, ból brzucha, wymioty, ból i zawroty głowy.

Pominięcie zastosowania leku Zelefion

W przypadku pominięcia dawki, lek należy przyjąć tak szybko jak to możliwe, chyba że pozostało mniej niż 4 godziny do przyjęcia następnej dawki. W takim przypadku należy poczekać i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne do umiarkowanych i przemijające.

Działania niepożądane pogrupowano pod względem częstości występowania:

-    bardzo często: częściej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów;

-    często: rzadziej niż u 1 na 10 ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów;

-    niezbyt często: rzadziej niż u 1 na 100 ale częściej niż u 1 na 1 000 pacjentów;

-    rzadko: rzadziej niż u 1 na 1 000 ale częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów;

-    bardzo rzadko: rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów i w pojedynczych przypadkach;

-    częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych.

Bardzo często:

uczucie pełności w żołądku, zmniejszenie apetytu, niestrawność, nudności, ból brzucha, biegunka, wysypka, pokrzywka, bóle stawów i mięśni.

Często: ból głowy.

Niezbyt często:

zaburzenia smaku do utraty smaku włącznie, ustępujące zazwyczaj w czasie kilku tygodni po zaprzestaniu leczenia. Odnotowano pojedyncze przypadki długotrwałych zaburzeń smaku i przypadki zmniejszonego spożycia pokarmów prowadzące do znaczącej utraty masy ciała.

Rzadko:

niewydolność wątroby, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych.

Bardzo rzadko:

zaburzenia składu krwi (neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia), ciężkie reakcje alergiczne (reakcje rzekomoanafilaktyczne, w tym obrzęk naczynioruchowy), skórny i układowy liszaj rumieniowaty, ciężkie odczyny skórne (np. rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowaj*, pojawienie się wykwitów skórnych łuszczycopochodnych lub zaostrzenie łuszczycy, łysienie, zmęczenie, zawroty głowy, parestezje i niedoczulica.

Częstość nieznana:

anemia, reakcje anafilaktyczne, reakcja przypominająca chorobę posurowiczą, lęk, depresja, utrata węchu, niedosłuch, zaburzenia słuchu, szum w uszach, zapalenie naczyń, zapalenie trzustki i wątroby, żółtaczka, cholestaza, nadwrażliwość na światło, fotodermatoza, alergiczne reakcje nadwrażliwości na światło i wielopostaciowa osutka świetlna, rabdomioliza, choroba grypopodobna, gorączka, zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi, zmniejszenie masy ciała.

*W przypadku wystąpienia nasilającej się wysypki skórnej, leczenie preparatem Zelefion należy przerwać.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Zelefion

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Zelefion

-    Substancj ą czynną leku jest terbinafma w postaci chlorowodorku terbinafmy.

-    Pozostałe składniki to: karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), celuloza mikrokrystaliczna, hypromeloza, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda Zelefion i co zawiera opakowanie

Opakowanie zawiera 14 tabletek lub 28 tabletek w blistrach PVC/Aluminium, umieszczonych w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Laboratorios Liconsa S.A.

Avda. Miralcampo, No. 7, Poligono Industrial

Miralcampo, 19200 Azuqueca de Henares (Guadalajara), Hiszpania

W celu uzyskania szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Valeant sp. z o.o. sp. j. ul. Przemysłowa 2 35-959 Rzeszów tel. +48 17 865 51 00

fax +48 17 862 46 18

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

6

Zelefion

Charakterystyka Zelefion

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZELEFION, 250 mg, tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

l tabletka zawiera 250 mg terbinafiny (Terbinafinum) w postaci chlorowodorku terbinafiny. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Grzybicze zakażenia skóry, takie jak:

-    grzybica tułowia,

-    grzybica pachwin,

-    grzybica stóp,

-    grzybica skóry owłosionej głowy,

-    grzybica paznokci wywołana przez dermatofity.

W przypadku grzybicy tułowia, pachwin, stóp leczenie doustne terbinafiną zależy od umiejscowienia, ciężkości i rozległości zakażenia.

W przeciwieństwie do produktów terbinafiny do stosowania miejscowego na skórę, Zelefion tabletki doustne nie jest skuteczny w leczeniu łupieżu pstrego i zakażeń drożdżakowych.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Dzieci

Dzieci w wieku powyżej 5 lat:

-    o masie ciała od 20 do 40 kg - 125 mg (1/2 tabletki 250 mg) raz na dobę,

-    o masie ciała powyżej 40 kg - 250 mg (1 tabletka 250 mg) raz na dobę.

Czas leczenia zależy od wskazania i ciężkości zakażenia.

Dorośli

250 mg raz na dobę.

• Zakażenia grzybicze skóry

Zalecany czas leczenia:

•    Grzybica stóp międzypalcowa, typ podeszwowy / mokasynowy: 2 do 6 tygodni

•    Grzybica tułowia: 4 tygodnie

•    Grzybica pachwin: 2 do 4 tygodni

Może się zdarzyć, że całkowite ustąpienie objawów przedmiotowych i podmiotowych zakażenia nastąpi dopiero po kilku tygodniach od wyleczenia mikologicznego.

•    Zakażenia owłosionej skóry głowy

Zalecany czas leczenia:

Grzybica owłosionej skóry głowy: 4 tygodnie.

Grzybica owłosionej skóry głowy występuje głównie u dzieci.

•    Grzybica paznokci

U większości pacjentów całkowite wyleczenie uzyskuje się po 6-12 tygodniach leczenia.

Grzybica paznokci rąk: w większości przypadków zakażeń paznokci rąk 6-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający.

Grzybica paznokci stóp: w większości przypadków zakażeń paznokci stóp 12-tygodniowy okres leczenia jest wystarczający. Niektórzy pacjenci z wolnym tempem wzrostu paznokci mogą wymagać dłuższego okresu leczenia.

Dodatkowe informacje dotyczące szczególnych grup pacjentów

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby (patrz pkt. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie ma zadowalających badań dotyczących pacjentów z zaburzeniami czynności nerek przyjmujących doustnie terbinafinę. Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w tej grupie pacjentów (patrz pkt. 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania oraz pkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ma danych wskazujących na to, iż pacjenci w podeszłym wieku wymagają innych dawek i że mogą się u nich pojawiać działania niepożądane inne niż u młodszych pacjentów. W razie przepisania tabletek z terbinafiną osobom w podeszłym wieku, należy wziąć pod uwagę istniejące wcześniej zaburzenia czynności wątroby lub nerek (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Dzieci

U dzieci powyżej 5 lat, tabletki z terbinafiną są dobrze tolerowane.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na terbinafinę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności wątroby

Nie zaleca się stosowania terbinafiny u pacjentów z przewlekłą lub czynną chorobą wątroby. Przed przepisaniem tabletek z terbinafiną, należy wykonać badanie czynności wątroby. Hepatotoksyczność może wystąpić zarówno u pacjentów z wcześniej stwierdzoną chorobą wątroby, jak i u pacjentów, u których ona nie występowała. Z tego powodu zaleca się okresowe wykonywanie badań czynności wątroby (po 4-6 tygodniach terapii). Przyjmowanie terbinafiny powinno być natychmiast przerwane w przypadku podwyższonych wyników testów czynności wątroby. U pacjentów przyjmujących doustnie terbinafinę stwierdzano bardzo rzadko przypadki niewydolności wątroby (niektóre ze skutkiem śmiertelnym lub wymagające przeszczepu wątroby). W większości przypadków niewydolności wątroby pacjenci mieli ciężkie choroby ogólnoustrojowe i związek przyczynowo-skutkowy z przyjmowaniem tabletek z terbinafiną nie został ustalony (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Pacjentów przyjmujących terbinafinę należy ostrzec, aby natychmiast zgłaszali jakiekolwiek objawy uporczywych nudności niewyjaśnionego pochodzenia, zmniejszonego apetytu, uczucia zmęczenia, wymiotów, bólu w prawej górnej części brzucha, żółtaczki, ciemno zabarwionego moczu lub jasno zabarwionych stolców. U pacjentów z wyżej wymienionymi objawami należy przerwać doustne przyjmowanie terbinafiny, zaś pacjentów z problemami z wątrobą należy przebadać.

Zaburzenia dermatologiczne

Bardzo rzadko zgłaszano ciężkie reakcje skórne (np. zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna rozpływna martwica naskórka) u pacjentów stosujących terbinafinę w postaci tabletek. W przypadku wystąpienia postępującej wysypki skórnej leczenie terbinafiną w tabletkach należy przerwać.

Zaburzenia hematologiczne

U pacjentów leczonych terbinafiną w postaci tabletek bardzo rzadko zgłaszano przypadki występowania zaburzeń krwi (neutropenii, agranulocytozy, trombocytopenii, pancytopenii). Należy ustalić etiologię tych zaburzeń krwi, które występują u pacjentów leczonych terbinafiną oraz rozważyć zmianę dawkowania, a nawet przerwanie leczenia terbinafiną.

Zaburzenia, czynności nerek

Stosowanie terbinafiny nie zostało dostatecznie przebadane u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny mniejszy niż 50 ml/min lub stężenie kreatyniny większe niż 300 pmol/l), dlatego stosowanie terbinafiny nie jest u nich zalecane (patrz punkt 5.2 Właściwości farmakokinetyczne).

U pacjentów z istniejącą wcześniej łuszczycą lub toczniem rumieniowatym, terbinafinę należy stosować z ostrożnością ze względu na bardzo rzadko zgłaszane przypadki tocznia rumieniowatego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Wpływ innych produktów leczniczych na terbinafinę

Klirens terbinafiny mogą przyspieszać produkty lecznicze, które indukują metabolizm i hamować go mogą produkty lecznicze, które hamują aktywność cytochromu P 450. Jeśli równoczesne stosowanie takich produktów leczniczych jest konieczne, dawkowanie terbinafiny w postaci tabletek może wymagać odpowiedniego dostosowania.

Następujące produkty lecznicze mogą nasilać działanie terbinafiny lub zwiększać jej stężenie we krwi Cymetydyna zmniejszała klirens terbinafiny o 33%.

Flukonazol powodował zwiększenie wartości Cmax i AUC terbinafiny odpowiednio o 52% i 69% w wyniku hamowania enzymów CYP2C9 i CYP3A4. Podobne zwiększenie wartości Cmax i AUC może wystąpić po jednoczesnym podaniu terbinafiny z innymi produktami leczniczymi hamującymi zarówno CYP2C9, jak i CYP3A4, takimi jak ketokonazol i amiodaron.

Następujące produkty lecznicze mogą osłabiać działanie terbinafiny lub zmniejszać jej stężenie we krwi

Ryfampicyna zwiększa klirens terbinafiny o 100%.

Wpływ terbinafiny na inne produkty lecznicze

Wyniki badań przeprowadzanych in vitro i na zdrowych ochotnikach pokazują, że terbinafina wywiera nieistotny wpływ na zwiększanie i obniżanie klirensu większości produktów leczniczych, których metabolizm zachodzi przy udziale układu enzymatycznego cytochromu P450 (np. terfenadyny, triazolamu, tolbutamidu lub doustnych środków antykoncepcyjnych), z wyjątkiem tych, które metabolizowane są przez CYP2D6 (patrz poniżej).

Terbinafina nie wpływa na klirens antypiryny ani digoksyny.

U pacjentek przyjmujących doustnie terbinafinę jednocześnie z doustnymi środkami antykoncepcyjnymi zgłaszano nieliczne przypadki nieregularnego miesiączkowania. Jednakże częstość występowania tych zaburzeń pozostaje w granicach częstości ich występowania u pacjentek przyjmujących wyłącznie doustne środki antykoncepcyjne.

Terbinafina może nasilać działanie lub zwiększać stężenie w osoczu następujących leków Kofeina: Terbinafina zmniejszała klirens dożylnie podawanej kofeiny o 19%.

Leki metabolizowane głównie z udziałem CYP2D6

Badania in vitro i in vivo wykazały, że terbinafina hamuje metabolizm przebiegający z udziałem CYP2D6. Wyniki tych badań mogą mieć znaczenie kliniczne w przypadku jednoczesnego stosowania produktów leczniczych, które są metabolizowane głównie przez enzym CYP2D6, takich jak: niektóre leki należące do trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, leków blokujących receptory adrenergiczne P, leków selektywnie blokujących wychwyt zwrotny serotoniny, leków przeciwarytmicznych (grupy 1A, 1B i 1C) oraz inhibitorów MAO typu B, szczególnie jeśli charakteryzują się wąskim indeksem terapeutycznym (patrz pkt. 4.4. Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Terbinafina zmniejszała klirens dezypraminy o 82%.

Terbinafina może zmniejszać działanie lub stężenie w osoczu następujących leków Terbinafina zwiększała klirens cyklosporyny o 15%.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Płodność

Badania wpływu leku na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały jego toksycznego działania.

Ciąża

Badania wpływu leku na płód i badania płodności na zwierzętach nie wykazały jego toksycznego działania. Ze względu na bardzo ograniczone doświadczenie kliniczne u kobiet w ciąży, nie należy stosować terbinfiny w postaci tabletek w okresie ciąży, chyba że stan kliniczny kobiety wymaga podania doustnego terbinafiny oraz potencjalne korzyści leczenia przewyższają ryzyko dla płodu.

Laktacja

Terbinafina przenika do mleka kobiecego, dlatego matki stosujące doustnie terbinafinę, nie powinny karmić piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie przeprowadzono badań nad wpływem doustnie stosowanej terbinafiny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjenci, u których wystąpią zawroty głowy jako działanie niepożądane powinni unikać prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane są zazwyczaj łagodne do umiarkowanych i przemijające.

Następujące działania niepożądane zaobserwowano w badaniach klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego na rynek.

Działania niepożądane (Tabela 1) zostały zestawione według częstości ich występowania, zaczynając od najczęściej występujących, według następującej konwencji: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100, < 1/10); niezbyt często (> 1/1 000, < 1/100); rzadko (> 1/10 000, < 1/1 000); bardzo rzadko (< 1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 1

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Bardzo rzadko:

Neutropenia, agranulocytoza, trombocytopenia, pancytopenia

Częstość nieznana:

Anemia

Zaburzenia układu immunologicznego

Bardzo rzadko:

Reakcje rzekomoanafilaktyczne, obrzęk naczynioruchowy, skórny i układowy liszaj rumieniowaty

Częstość nieznana:

Reakcje anafilaktyczne, reakcja przypominająca chorobę posurowiczą

Zaburzenia metabolizmu i

odżywiania

Bardzo często:

Zmniejszony apetyt

Zaburzenia psychiczne

Częstość nieznana:

Lęk, depresja1

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Niezbyt często:

Zniesienie odczuwania smaku2, brak smaku2

Bardzo rzadko:

Zawroty głowy, parestezje i niedoczulica

Częstość nieznana:

Utrata węchu

Zaburzenia ucha i błędnika

Częstość nieznana:

Niedosłuch, zaburzenia słuchu, szum w uszach

Zaburzenia naczyniowe

Częstość nieznana:

Zapalenie naczyń

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:

Uczucie pełności w żołądku, niestrawność, nudności, ból brzucha, biegunka

Częstość nieznana:

Zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Rzadko:

Niewydolność wątroby, podwyższona aktywność enzymów wątrobowych

Częstość nieznana:

Zapalenie wątroby, żółtaczka, cholestaza

Zaburzenia skóry i tkanki

podskórnej

Bardzo często:

Wysypka, pokrzywka

Bardzo rzadko:

Rumień wielopostaciowy, zespół Stevensa-Johnsona, martwica toksyczno-rozpływna naskórka, ostra uogólniona osutka krostkowa, wykwity skórne łuszczycopodobne lub zaostrzenie łuszczycy, łysienie

Częstość nieznana:

Nadwrażliwość na światło, fotodermatoza, alergiczne reakcje nadwrażliwości na światło i wielopostaciowa osutka świetlna

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bardzo często:

Bóle stawów i mięśni

Częstość nieznana:

Rabdomioliza

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo rzadko:

Zmęczenie

Częstość nieznana:

Choroba grypopodobna, gorączka

Badania diagnostyczne

Częstość nieznana:

Zwiększenie aktywności kinazy kreatynowej we krwi, zmniejszenie masy ciała3

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem krajowego systemu zgłaszania do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa tel.: +48 22 49 21 301, fax: +48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Opisano kilka przypadków przedawkowania (do 5 g), które wywołały ból głowy, nudności, bóle w nadbrzuszu i zawroty głowy.

Zalecane leczenie przedawkowania polega na eliminacji leku, przede wszystkim przez podanie węgla aktywowanego oraz, w razie konieczności, na objawowym leczeniu podtrzymującym.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwgrzybicze do stosowania ogólnego, kod ATC: D 01 BA 02.

Terbinafma jest alliloaminą o szerokim zakresie działania przeciw grzybom patogennym skóry, włosów i paznokci w tym dermatofitom rodzaju Trichophyton (np. T. rubrum, T. mentagrophytes,

T. verrucosum,, T. violaceum), Microsporum (np. M. canis), Epidermophyton floccosum.

Terbinafina zakłóca wybiórczo wczesną fazę biosyntezy steroli grzybów. Prowadzi to do niedoboru ergosterolu i do wewnątrzkomórkowej kumulacji skwalenu, co powoduje śmierć komórek grzybów. Terbinafina działa przez hamowanie epoksydazy skwalenu w błonie komórkowej grzybów. Enzym epoksydaza skwalenu nie jest związany z układem cytochromu P450.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Po podaniu pojedynczej doustnej dawki 250 mg terbinafiny, maksymalne stężenie w osoczu - 0,97 ug/ml występuje w ciągu 2 godzin po podaniu. Okres półtrwania w fazie wchłaniania wynosi 0,8 godziny, a okres półtrwania w fazie dystrybucji wynosi 4,6 godziny. Pokarm wpływa na biodostępność terbinafiny w umiarkowanym stopniu, niewymagającym dostosowania dawki. Terbinafina łączy się silnie z białkami osocza (99%). Szybko przenika przez skórę i gromadzi się w lipofilnej warstwie rogowej naskórka. Terbinafina wydziela się również z łojem, osiągając w ten sposób duże stężenia w mieszkach włosowych, włosach i skórze, w miejscach gdzie wydziela się najwięcej łoju. Są również dowody, że terbinafina odkłada się w płytce paznokciowej w ciągu pierwszych tygodni od rozpoczęcia leczenia.

Terbinafina jest szybko metabolizowana przy udziale co najmniej siedmiu izoenzymów CYP, a w szczególności przez: CYP2C9, CYP1A2, CYP3A4, CYP2C8, CYP2C19. Biotransformacja prowadzi do powstania metabolitów, które nie mają właściwości przeciwgrzybiczych i są wydalane głównie z moczem.

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 17 godzin. Nie ma dowodów, aby produkt leczniczy kumulował się.

Nie zaobserwowano związanych z wiekiem pacjentów zmian w stężeniu terbinafiny w osoczu w stanie stacjonarnym. Szybkość eliminacji terbinafiny może być zmniejszona u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek i wątroby i spowodować zwiększenie stężenia terbinafiny we krwi.

Badania farmakokinetyczne po podaniu pojedynczej dawki produktu Zelefion wykazały, że klirens tego produktu leczniczego może być zmniejszony do ok. 50% u pacjentów z istniejącymi uprzednio chorobami wątroby.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W długotrwałych badaniach (do l roku) na szczurach i psach nie zaobserwowano żadnych znaczących objawów toksyczności po podaniu doustnym dawek do około 100 mg/kg m.c./dobę. Po stosowaniu doustnym dużych dawek, wątrobę i nerki uznano za potencjalne narządy docelowe.

W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego u myszy, nie stwierdzono żadnych zmian nowotworowych ani innych nieprawidłowości, które można byłoby wiązać z doustnym podawaniem leku w dawkach do 130 mg/kg/dobę (samce) i do 156 mg/kg/dobę (samice). W dwuletnim badaniu działania rakotwórczego u szczurów, obserwowano zwiększoną częstość występowania nowotworów wątroby u samców, którym podawano doustnie największą dawkę 69 mg/kg/dobę. Wykazano, że zmiany, które mogą być związane z proliferacją peroksysomów, były swoiste gatunkowo, gdyż nie obserwowano ich w badaniach rakotwórczości na myszach i w innych badaniach na myszach, psach i małpach.

W badaniach z zastosowaniem dużych dawek u małp, stwierdzono nieprawidłowości w załamywaniu światła w siatkówce po większych dawkach (nie stwierdzono działania toksycznego terbinafiny w dawkach do 50 mg/kg m.c.). Te nieprawidłowości były związane z obecnością metabolitu terbinafiny w tkance oka i ustępowały po zaprzestaniu podawania leku. Nie były one związane ze zmianami histologicznymi. Nie wykazano działania mutagennego leku w standardowym zestawie testów badania genotoksyczności in vitro i in vivo.

Nie stwierdzono niekorzystnego wpływu na płodność i inne parametry rozrodcze w badaniach na szczurach i królikach.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Celuloza mikrokrystaliczna Hypromeloza

Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

4 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

14 tabletek lub 28 tabletek w blistrach PVC/Aluminium, umieszczonych w tekturowym pudełku.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Nie dotyczy.

PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o. Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14597

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.04.2008 Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 18.12.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

1

lęk i objawy depresji wtórne w stosunku do zaburzeń smaku

2

osłabienie czucia smaku, w tym zniesienie odczuwania smaku, które zwykle wracają do normy po kilku tygodniach od zaprzestania przyjmowania leku. W pojedynczych przypadkach zanotowano przedłużone zniesienie odczuwanie smaku.

3

zmniejszenie masy ciała jest wtórne do zniesienie odczuwania smaku

Zelefion