+ iMeds.pl

Zenaro 0,5 mg/mlUlotka Zenaro

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zenaro, 0,5 mg/ml, syrop

Levocetirizini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje

ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zenaro i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zenaro

3.    Jak stosować lek Zenaro

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zenaro

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zenaro i w jakim celu się go stosuje

Zenaro należy do grupy leków przeciwhistaminowych i jest stosowany w leczeniu objawów związanych z:

•    alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa),

•    pokrzywką (obrzęk, zaczerwienienie i pieczenie skóry).

Leki przeciwhistaminowe łagodzą nieprzyjemne objawy i dolegliwości związane ze stanami wymienionymi powyżej, takie jak: kichanie, objawy dotyczące błony śluzowej nosa i oczu, wysypki skórne.

Lek jest przeznaczony dla dorosłych i dzieci w wieku od 2 lat.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zenaro

Kiedy nie stosować leku Zenaro:

- jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (lewocetyryzyny dichlorowodorek) lub na leki zawierające substancję o podobnej strukturze chemicznej (pochodne piperazyny) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Zenaro (patrz punkt „Co zawiera lek Zenaro”).

- jeśli pacjent miał w przeszłości uczulenie lub reakcję alergiczną na jakikolwiek lek z grupy leków przeciwhistaminowych.

- jeśli u pacjenta występują ciężkie zaburzenia czynności nerek (należy skonsultować się z lekarzem, jeśli dotyczy to pacjenta).

Inne leki i Zenaro

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub

ostatnio, również tych, które wydawane są bez recepty.

Zenaro z jedzeniem, piciem i alkoholem

•    Należy zachować ostrożność w przypadku przyjmowania leku Zenaro jednocześnie z alkoholem.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne podawanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi lekami działającymi ośrodkowo może wpływać na czynność ośrodkowego układu nerwowego (mózg i rdzeń kręgowy), chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

•    Syrop można przyjmować bez rozcieńczenia lub jako rozcieńczony w szklance wody. Zenaro można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Pokarm nie wpływa na stopień wchłaniania substancji czynnej leku, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W ciąży i okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

W trakcie podawania zalecanych dawek nie zaobserwowano wpływu na koncentrację uwagi lub zdolność reagowania i prowadzenia pojazdów. Jednakże, u niektórych pacjentów leczonych lekiem Zenaro może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Jeśli po zażyciu dawki leku pacjent czuje się senny, nie powinien prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do momentu odzyskania pełnej koncentracji.

Lek Zenaro zawiera maltitol.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3.    Jak stosować lek Zenaro

Lek Zenaro należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka to:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: 10 ml roztworu raz na dobę (2 pełne łyżki miarowe raz na dobę).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat: 2,5 ml roztworu dwa razy na dobę (pół łyżki miarowej dwa razy na dobę).

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lekarz może zmienić odstępy między kolejnymi dawkami leku, w zależności od ciężkości choroby nerek. W tym przypadku należy stosować się do zaleceń lekarza.

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby nie ma konieczności zmniejszania dawki leku.

U pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i wątroby lekarz może zmienić odstępy między kolejnymi dawkami leku, w zależności od ciężkości choroby nerek.

Syrop można przyjmować bez rozcieńczenia lub jako rozcieńczony w szklance wody. Zenaro można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu choroby oraz zaleceń lekarza.

Instrukcja otwierania butelki z zamknięciem zabezpieczającym

Butelka jest wyposażona w zamknięcie zabezpieczające przed otwarciem przez dzieci. Aby otworzyć butelkę, należy nacisnąć zakrętkę mocno w dół i odkręcić w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara). Po użyciu zakrętkę należy ponownie mocno dokręcić.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zenaro

Znaczne przedawkowanie leku Zenaro może spowodować senność. U dzieci może początkowo wystąpić pobudzenie i niepokój, a następnie senność. W przypadku zażycia większej niż zalecana dawki leku Zenaro lub przypadkowego przyjęcia leku przez dziecko, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza, który zadecyduje, jakie działania powinny zostać podjęte.

Pominięcie zastosowania leku Zenaro

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. Należy kontynuować leczenie i przyjąć następną dawkę o zwykłej porze.

Przerwanie stosowania leku Zenaro

Przerwanie stosowania leku Zenaro wcześniej niż było to zalecone nie powinno mieć szkodliwych skutków, tzn. objawy choroby zaczną się pojawiać stopniowo, a ich nasilenie nie będzie większe niż przed rozpoczęciem stosowania leku Zenaro.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Zenaro może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast szukać pomocy medycznej w przypadku wystąpienia pierwszych objawów uczulenia (reakcji nadwrażliwości) na lek Zenaro. Do objawów nadwrażliwości należą: obrzęk jamy ustnej, twarzy i (lub) gardła lub trudności w przełykaniu wraz z reakcją skórną powodującą miejscowe zaczerwienienie, obrzęk i swędzenie, trudności w oddychaniu, nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi, utrata przytomności.

Podczas leczenia lewocetyryzyną (substancja czynna leku) obserwowano następujące działania niepożądane:

często: mogą dotyczyć do 1 na 10 osób

suchość w jamie ustnej, zmęczenie, senność, ból głowy niezbyt często: mogą dotyczyć do 1 na 100 osób ból brzucha, wyczerpanie

bardzo rzadko: mogą dotyczyć do 1 na 10 000 osób

zachowania agresywne i nadpobudliwość, omamy, depresja, drgawki, zaburzenia widzenia, kołatanie serca, zwiększenie częstości akcji serca (tachykardia), zapalenie wątroby, reakcje nadwrażliwości (patrz powyżej), wysypka na skórze i błonach śluzowych występująca po każdorazowym zażyciu leku, świąd i pieczenie skóry, wysypka, pokrzywka, trudności w oddychaniu, zwiększenie masy ciała, nudności, wymioty, ból mięśni, zaburzenia czynności wątroby

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Zenaro

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

Nie stosować leku Zenaro po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zenaro

-    Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek. 10 ml syropu zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

-    Pozostałe składniki to: glicerol 85%, glikol propylenowy, maltitol ciekły (E 965), sacharyna sodowa (E 954), sodu octan trójwodny, kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH), aromat wiśniowy, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Zenaro i co zawiera opakowanie

Lek Zenaro to klarowny syrop, bezbarwny do lekko żółtawego.

Opakowanie bezpośrednie: butelka ze szkła brunatnego zamknięta zakrętką z PE zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci z łyżką miarową z PS o pojemności 5 ml z podziałką wyznaczającą objętość 2,5 ml oraz 1,25 ml.

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe.

Wielkość opakowania

Wielkość opakowania to 200 ml.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Czechy

Zenaro 0,5 mg/ml, sirup

Słowacja

Zenaro 0,5 mg/ml, sirup

Polska

Zenaro

Rumunia

Zenaro 0,5 mg/ml sirop

Bułgaria

3eHapo 0,5 mg/ml, cupon

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Zenaro

Charakterystyka Zenaro

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zenaro, 0,5 mg/ml, syrop

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 ml syropu zawiera 0,5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 1 ml syropu zawiera 0,4 g maltitolu (E 965).

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Syrop.

Syrop klarowny, bezbarwny do lekko żółtawego.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjent może przyjmować syrop bez rozcieńczenia lub jako rozcieńczony w szklance wody. Pacjent powinien przyjmować syrop doustnie, natychmiast po rozcieńczeniu, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu trwania i przebiegu choroby oraz zaleceń lekarza.

Dorośli, młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Zalecana dawka dobowa to 5 mg lewocetyryzyny, tj. 10 ml roztworu raz na dobę (dwie pełne łyżki miarowe raz na dobę).

Dzieci w wieku od 2 do 6 lat:

Zalecana dawka dobowa to 2,5 mg lewocetyryzyny podawane w dwóch dawkach po 1,25 mg każda, tj. 2,5 ml roztworu dwa razy na dobę (pół łyżki miarowej dwa razy na dobę).

Osoby w podeszłym wieku:

U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz poniżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:

Ze względu na brak danych dotyczących tej grupy pacjentów, nie zaleca się stosowania produku u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek:

Odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od czynności nerek. Dawkę należy dostosować zgodnie z poniższą tabelą. W celu skorzystania z tabeli dawkowania, należy określić klirens kreatyniny u pacjenta (Clkr) w ml/min. Clkr (ml/min) można obliczyć znając stężenie kreatyniny w surowicy krwi (mg/dl), na podstawie następującego wzoru:

[140- wiek (lata)] x masa ciała (kg)    - 0 85 dla toblet)

72 x stężenie kreatyniny w surowicy) rngdl)

Dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek:

Grupa

Klirens kreatyniny (ml/min)

Dawka i częstość podawania

Prawidłowa czynność nerek

>80

5 mg raz na dobę

Łagodne zaburzenia czynności nerek

50 - 79

5 mg raz na dobę

Umiarkowane zaburzenia czynności nerek

30 - 49

5 mg co 2 dni

Ciężkie zaburzenia czynności nerek

<30

5 mg co 3 dni

Schyłkowa niewydolność nerek - pacjenci dializowani

<10

Stosowanie produktu przeciwwskazane

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy dostosować indywidualnie po uwzględnieniu klirensu nerkowego i masy ciała pacjenta. Brak szczegółowych danych dotyczących stosowania produktu leczniczego u dzieci z zaburzeniami czynności nerek.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby i zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz powyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Czas trwania leczenia:

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy <4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy >4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny. Doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w postaci tabletek powlekanych obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu w leczeniu przewlekłej pokrzywki oraz przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa obejmuje okres do 1 roku.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie zaleca się stosowania lewocetyryzyny u niemowląt i małych dzieci w wieku poniżej 2 lat (patrz punkt 4.2).

Produkt zawiera maltitol. Produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją fruktozy.

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania produktu leczniczego jednocześnie z alkoholem (patrz punkt 4.5).

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań dotyczących interakcji lewocetyryzyny (w tym badań z induktorami CYP3A4); badania z zastosowaniem racematu cetyryzyny nie wykazały istotnych klinicznie niepożądanych interakcji (z pseudoefedryną, cymetydyną, ketokonazolem, erytromycyną, azytromycyną, glipizydem i diazepamem). Obserwowano niewielkie zmniejszenie klirensu cetyryzyny (16%) w badaniu po podaniu wielokrotnym z teofiliną (400 mg raz na dobę); natomiast jednoczesne podawanie cetyryzyny nie zmieniło rozmieszczenia teofiliny w organizmie.

W badaniu po podaniu wielokrotnym rytonawiru (600 mg dwa razy na dobę) i cetyryzyny (10 mg raz na dobę), stopień ekspozycji na cetyryzynę zwiększył się o około 40%, podczas gdy rozmieszczenie rytonawiru w organizmie podczas jednoczesnego podawania cetyryzyny uległo niewielkiej zmianie (-11%).

Pokarm nie zmniejsza stopnia wchłaniania lewocetyryzyny, natomiast zmniejsza szybkość jej wchłaniania.

U wrażliwych pacjentów, jednoczesne stosowanie cetyryzyny lub lewocetyryzyny z alkoholem lub innymi środkami hamującymi czynność OUN może wpływać na ośrodkowy układ nerwowy, chociaż wykazano, że racemat cetyryzyny nie nasila działania alkoholu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Należy zachować ostrożność przepisując produkt leczniczy kobietom w ciąży lub karmiącym piersią. Brak danych klinicznych dotyczących stosowania lewocetyryzyny w okresie ciąży. Badania na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego ani pośredniego szkodliwego wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój pourodzeniowy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

W porównawczych badaniach klinicznych nie wykazano, aby lewocetyryzyna w zalecanej dawce osłabiała koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Jednakże niektórzy pacjenci mogą odczuwać senność, zmęczenie i osłabienie podczas leczenia lewocetyryzyną. Dlatego pacjenci zamierzający prowadzić pojazdy, wykonujący potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługujący maszyny powinni wziąć pod uwagę swoją reakcję na produkt leczniczy.

4.8    Działania niepożądane

Częstość występowania działań niepożądanych określono jako: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

W badaniach klinicznych z udziałem kobiet i mężczyzn w wieku od 12 do 71 lat wystąpiło co najmniej jedno działanie niepożądane u 15,1% pacjentów w grupie otrzyjmującej lewocetyryzynę w dawce 5 mg w porównaniu z 11,3% pacjentów z grupy otrzyjmującej placebo. 91,6% tych działań niepożądanych miało nasilenie łagodne lub umiarkowane.

W badaniach klinicznych, odsetek pacjentów, którzy nie ukończyli badania z powodu zdarzeń niepożądanych wynosił 1% (9/935) w grupie otrzymującej 5 mg lewocetyryzyny i 1,8% (14/771) w grupie otrzymującej placebo.

W badaniach klinicznych z zastosowaniem lewocetyryzyny uczestniczyło 935 osób, którym podawano produkt leczniczy w zalecanej dawce 5 mg na dobę. W tej grupie występowały następujące działania niepożądane z częstością 1% lub większą (często; >1/100 do <1/10) po zastosowaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg lub placebo:

Działania niepożądane (zgodnie z terminologią działań niepożądanych WHO, ang. WHOART)

Placebo (n = 771)

Lewocetyryzyna 5 mg (n = 935)

Ból głowy

25 (3,2%)

24 (2,6%)

Senność

11 (1,4%)

49 (5,2%)

Suchość w jamie ustnej

12 (1,6%)

24 (2,6%)

Zmęczenie

9 (1,2%)

23 (2,5%)

Obserwowano także inne, występujące niezbyt często (niezbyt często: >1/1 000 do <1/100) działania niepożądane, takie jak osłabienie lub ból brzucha.

Przypadki sedatywnych działań niepożądanych, takich jak: senność, zmęczenie i osłabienie, występowały częściej po podaniu lewocetyryzyny w dawce 5 mg (8,1%) niż po podaniu placebo (3,1%).

Oprócz wyżej wymienionych działań niepożądanych zgłaszanych podczas badań klinicznych, po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano bardzo rzadkie (<1/10 000) przypadki następujących działań niepożądanych:

-    Zaburzenia układu immunologicznego: nadwrażliwość, w tym anafilaksja.

-    Zaburzenia psychiczne: agresja, pobudzenie, omamy, depresja.

-    Zaburzenia układu nerwowego: drgawki.

-    Zaburzenia oka: zaburzenia widzenia.

-    Zaburzenia serca: kołatanie serca, tachykardia.

-    Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia: duszność.

-    Zaburzenia żołądka i jelit: nudności, wymioty.

-    Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych: zapalenie wątroby.

-    Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej: obrzęk naczynioruchowy, trwały wyprysk polekowy, świąd, wysypka, pokrzywka.

-    Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej: ból mięśni.

-    Badania diagnostyczne: zwiększenie masy ciała, nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby.

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Objawy przedawkowania mogą obejmować senność u osób dorosłych oraz początkowo pobudzenie i niepokój ruchowy, a następnie senność u dzieci.

Postępowanie w razie przedawkowania

Nie jest znane specyficzne antidotum dla lewocetyryzyny.

W przypadku przedawkowania zalecane jest leczenie objawowe lub podtrzymujące. Należy rozważyć płukanie żołądka, jeśli od przyjęcia produktu leczniczego upłynęło niewiele czasu. Lewocetyryzyna nie jest skutecznie usuwana za pomocą hemodializy.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwhistaminowe do stosowania ogólnego, pochodne piperazyny Kod ATC: R06A E09.

Lewocetryzyna, (R)-enancjomer cetyryzyny, jest silnym i wybiórczym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych Hi.

Badania dotyczące wiązania z receptorami wykazały, że lewocetyryzyna ma duże powinowactwo do receptorów H1 u ludzi (Ki = 3,2 nmol/l). Lewocetyryzyna ma dwukrotnie większe powinowactwo niż cetyryzyna (Ki = 6,3 nmol/l). Okres półtrwania procesu odłączania lewocetyryzyny od receptorów Hwynosi 115 ± 38 min. Po 4 godzinach od jednorazowego podania stwierdzono zablokowanie receptorów przez lewocetyryzynę w 90%, a po 24 godzinach w 57%.

Badania farmakodynamiczne z udziałem zdrowych ochotników wykazały, że działanie dawki lewocetyryzyny równej połowie dawki cetyryzyny jest porównywalne do działania cetyryzyny, zarówno na skórę, jak i na błonę śluzową nosa.

Właściwości farmakodynamiczne lewocetyryzyny oceniano w randomizowanych badaniach przeprowadzonych z udziałem grupy kontrolnej.

W badaniu porównującym działanie lewocetyryzyny w dawce 5 mg, desloratadyny w dawce 5 mg i placebo na pohistaminowy bąbel i rumień, leczenie lewocetyryzyną powodowało istotne hamowanie powstawania bąbla i rumienia - działanie to było najsilniejsze w ciągu pierwszych 12 godzin i utrzymywało się przez 24 godziny, (p<0,001) w porównaniu z placebo i desloratadyną.

W kontrolowanych placebo badaniach, w modelu komory do prowokacji alergenowej, początek działania lewocetyryzyny w dawce 5 mg w łagodzeniu objawów wywołanych ekspozycją na pyłki obserwowano po 1 godzinie od przyjęcia leku.

Badania in vitro (komora Boydena i linie komórkowe) wykazały, że lewocetyryzyna hamuje indukowaną eotaksyną przezśródbłonkową migrację eozynofilów przez komórki skóry i płuc.

W eksperymentalnym badaniu farmakodynamicznym in vivo (technika okienek skórnych), u 14 dorosłych pacjentów w porównaniu z placebo, wykazano trzy główne działania hamujące reakcję wywołaną pyłkami przez lewocetyryzynę w dawce 5 mg w ciągu pierwszych 6 godzin: hamowanie uwalniania VCAM-1, zmianę przepuszczalności naczyń i zmniejszenie napływu eozynofilów.

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania lewocetyryzyny wykazano w kilku badaniach klinicznych z podwójnie ślepą próbą przeprowadzonych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, z udziałem pacjentów dorosłych z sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub przewlekłym (całorocznym) alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.

W kilku badaniach wykazano, że lewocetyryzyna w sposób istotny łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym uczucie zatkania nosa.

W trwającym 6 miesięcy badaniu klinicznym z udziałem 551 dorosłych pacjentów (z których 276 było leczonych lewocetyryzyną) z przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (objawy występowały 4 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 kolejne tygodnie) i uczulonych na roztocza kurzu domowego i pyłki traw wykazano, że lewocetyryzyna w dawce 5 mg była klinicznie i statystycznie istotnie bardziej skuteczna niż placebo w łagodzeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa przez cały czas trwania badania, bez wystąpienia tachyfilaksji. Przez cały czas trwania badania lewocetyryzyna istotnie poprawiała jakość życia pacjentów.

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność lewocetyryzyny w postaci tabletek u dzieci oceniano w dwóch badaniach klinicznych z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w których uczestniczyli pacjenci w wieku od 6 do 12 lat z sezonowym i całorocznym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa. W obydwu badaniach lewocetyryzyna istotnie łagodziła objawy i poprawiała zależną od stanu zdrowia jakość życia.

W badaniu klinicznym z grupą kontrolną otrzymującą placebo, w którym uczestniczyło 166 pacjentów z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną, 85 pacjentów przyjmowało placebo, a 81 lewocetyryzynę w dawce 5 mg raz na dobę przez 6 tygodni. Leczenie lewocetyryzyną w porównaniu z placebo istotnie zmniejszało nasilenie świądu w pierwszym tygodniu oraz w całym okresie leczenia.

Stosowanie lewocetyryzyny w porównaniu z placebo powodowało także większą poprawę zależnej od stanu zdrowia jakości życia pacjentów ocenianej na podstawie indeksu jakości życia w chorobach dermatologicznych (DLQI, ang. Dermatology Life Quality Index).

Jako model zaburzeń o charakterze pokrzywki badano przewlekłą idiopatyczną pokrzywkę. Ponieważ uwalnianie histaminy jest czynnikiem przyczynowym występowania pokrzywki, dlatego można oczekiwać, że lewocetyryzyna będzie skuteczna także w łagodzeniu objawów innych rodzajów pokrzywek niż przewlekła idiopatyczna pokrzywka.

Zależności farmakokinetyczno-farmakodynamiczne:

Lewocetyryzyna w dawce 5 mg, w podobny sposób jak cetyryzyna w dawce 10 mg, działa hamująco na wywołany histaminą rumień i obrzęk. Tak jak w przypadku cetyryzyny, wpływ na reakcje skórne wywołane przez histaminę nie jest związany ze stężeniem produktu w osoczu.

W zapisach EKG nie wykazano znaczącego wpływu lewocetyryzyny na odstęp QT.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Profil farmakokinetyczny lewocetyryzyny ma przebieg liniowy i jest niezależny od dawki i czasu, oraz wykazuje niewielką zmienność osobniczą. Profil farmakokinetyczny w przypadku podania samego enancjomeru jest taki sam, jak i w przypadku podania cetyryzyny. Podczas procesu wchłaniania i eliminacji nie dochodzi do zmiany chiralności.

Wchłanianie:

Po podaniu doustnym lewocetyryzyna wchłania się szybko i w znacznym stopniu. Maksymalne stężenie w osoczu występuje 0,9 h po podaniu. Stan stacjonarny jest osiągany po dwóch dniach. Maksymalne stężenie wynosi zwykle 270 ng/ml i 308 ng/ml, odpowiednio po jednorazowym i wielokrotnym doustnym podaniu dawki 5 mg. Stopień wchłaniania nie zależy od dawki ani od przyjmowania pokarmu, ale maksymalne stężenie jest zmniejszone i występuje później.

Dystrybucja:

Brak dostępnych danych dotyczących dystrybucji lewocetyryzyny do tkanek u ludzi i przenikania przez barierę krew-mózg. U szczurów i psów największe stężenia tkankowe stwierdzono w wątrobie i nerkach, a najmniejsze w kompartmencie ośrodkowego układu nerwowego.

Lewocetyryzyna w 90% wiąże się z białkami osocza. Dystrybucja lewocetyryzyny jest ograniczona, ponieważ objętość dystrybucji wynosi 0,4 l/kg.

Metabolizm:

U ludzi metabolizowane jest mniej niż 14% dawki lewocetyryzyny, dlatego różnice wynikające z polimorfizmu genetycznego lub równoczesnego przyjmownia inhibitorów enzymu uważa się za mało istotne. Szlaki metaboliczne obejmują: utlenianie pierścienia aromatycznego, N- i O-dealkilację oraz sprzęganie z tauryną. Reakcje dealkilacji przebiegają głównie z udziałem CYP 3A4, podczas gdy utlenianie pierścienia aromatycznego przebiega z udziałem licznych i (lub) niezidentyfikowanych izoform CYP. Lewocetyryzyna w stężeniach znacznie większych niż stężenia maksymalne występujące po doustnym podaniu dawki 5 mg nie ma wpływu na aktywność izoenzymów CYP 1A2, 2C9, 2C19, 2D6, 2E1 i 3A4.

Ze względu na ograniczony metabolizmem i brak możliwości hamowania metabolizmu, wzajemne interakcje lewocetyryzyny z innymi substancjami są mało prawdopodobne.

Eliminacja:

Okres półtrwania w osoczu u osób dorosłych wynosi 7,9 ± 1,9 godziny. Średni pozorny całkowity klirens wynosi 0,63 ml/min/kg. Lewocetyryzyna jest wydalana głównie z moczem, średnio 85,4% dawki. Z kałem wydalane jest jedynie 12,9% podanej dawki. Lewocetyryzyna wydalana jest zarówno w wyniku przesączania kłębuszkowego, jak i aktywnego wydzielania kanalikowego.

Zaburzenia czynności nerek:

Pozorny klirens lewocetyryzyny zależy od klirensu kreatyniny. Dlatego u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie odstępów pomiędzy kolejnymi dawkami lewocetyryzyny w zależności od klirensu kreatyniny. U pacjentów z bezmoczem i ze schyłkową niewydolnością nerek, całkowity klirens leku jest zmniejszony o około 80% w porównaniu z osobami zdrowymi. Ilość lewocetyryzyny usuwana w czasie standardowego 4-godzinnego zabiegu hemodializy wynosiła <10%.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikające z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, badań toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego oraz toksycznego wpływu na rozród i rozwój potomstwa nie ujawniają żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Glicerol 85%

Glikol propylenowy Maltitol ciekły (E 965)

Sacharyna sodowa (E 954)

Sodu octan trójwodny

Kwas octowy lodowaty (do ustalenia pH)

Aromat wiśniowy Woda oczyszczona

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Okres ważności po pierwszym otwarciu: 6 miesięcy.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Opakowanie bezpośrednie: butelka ze szkła brunatnego typu III o pojemności 200 ml, z zakrętką z PE zabezpieczającą przed otwarciem przez dzieci.

Opakowanie zewnętrzne: pudełko tekturowe.

Do opakowania dołączona jest łyżka miarowa z PS o pojemności 5 ml z podziałką dla 2,5 ml oraz 1,25 ml.

Wielkość opakowania: 200 ml.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

Instrukcja otwierania butelki z zamknięciem zabezpieczającym: butelka jest wyposażona w zamknięcie zabezpieczające przed otwarciem przez dzieci. Aby otworzyć butelkę, należy nacisnąć zakrętkę mocno w dół i odkręcić w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara). Po użyciu, zakrętkę należy ponownie mocno dokręcić.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U Kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8.


9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu:

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Zenaro