+ iMeds.pl

Zendractin 4 mg/ 100 mlUlotka Zendractin

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ZENDRACTIN, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest ZENDRACTIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ZENDRACTIN

3.    Jak stosować ZENDRACTIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać ZENDRACTIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest ZENDRACTIN i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku ZENDRACTIN jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Jest stosowany:

•    w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości);

•    w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu. Nowotwory mogą przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, powodując zwiększone uwalnianie wapna z kości. Taki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową (ang. TIH).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ZENDRACTIN

Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Lekarz zaleci badania krwi przed rozpoczęciem podawania leku ZENDRACTIN i będzie sprawdzał

reakcję na leczenie w regularnych odstępach czasu.

Kiedy nie stosować leku ZENDRACTIN:

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian (grupa leków, do których należy lek ZENDRACTIN) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Przed zastosowaniem leku ZENDRACTIN, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę: jeśli u pacjenta występują lub występowały dolegliwości związane z nerkami;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występował ból, obrzęk lub drętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów;

-    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać się zabiegowi chirurgii szczękowej; należy wówczas poinformować stomatologa o przyjmowaniu leku ZENDRACTIN.

U pacjentów otrzymujących lek ZENDRACTIN zgłaszano zmniejszone stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia), będące niekiedy przyczyną skurczów mięśni, suchej skóry i uczucia pieczenia. Donoszono o występowaniu nieregularnego bicia serca (arytmii serca), napadów padaczkowych, skurczów i drgań mięśni (tężyczki) w wyniku ciężkiej hipokalcemii. W niektórych przypadkach hipokalcemia może zagrażać życiu. Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Lek ZENDRACTIN można stosować u osób w wieku 65 lat i starszych. Brak danych, które wskazywałyby, że dodatkowe ostrzeżenia są potrzebne.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku ZENDRACTIN u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i ZENDRACTIN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu:

-    aminoglikozydów (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń), ponieważ stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami może powodować, że stężenie wapnia we krwi będzie za małe;

-    talidomidu (leku stosowanego w leczeniu pewnych nowotworów krwi z zajęciem kości) lub innych leków, które mogą być szkodliwe dla nerek;

-    innych leków, które także zawierają kwas zoledronowy lub innych bisfosfonianów, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z lekiem ZENDRACTIN nie są znane;

-    leków antyangiogennych (stosowanych w leczeniu raka), ponieważ jednoczesne podawanie ich z lekiem ZENDRACTIN było związane ze zwiększonym rzykiem martwicy kości szczęki (ONJ, ang. osteonecrosis of the jaw).

Ciąża i karmienie piersią

Leku ZENDRACTIN nie należy stosować w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Leku ZENDRACTIN nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Występowały bardzo rzadkie przypadki senności związane ze stosowaniem leku ZENDRACTIN. Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających pełnej uwagi.

Lek ZENDRACTIN zawiera sodu cytrynian

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (100 ml), to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować ZENDRACTIN

-    ZENDRACTIN może być podawany wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające odpowiednie przygotowanie do dożylnego podawania bisfosfonianów (tzn. podawania bisfosfonianów do żyły).

-    Lekarz zaleci wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec odwodnieniu.

-    Należy uważnie stosować się do wszystkich innych zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W jakiej dawce stosuje się lek ZENDRACTIN

-    Zwykle dawka pojedyncza leku wynosi 4 mg.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lekarz poda mniejszą dawkę leku, w zależności od nasilenia choroby nerek.

Jak często stosuje się lek ZENDRACTIN

-    W przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości, podaje się jedną infuzję leku ZENDRACTIN co trzy do czterech tygodni.

-    W przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, zwykle stosuje się tylko jedną infuzję leku ZENDRACTIN.

Jak stosuje się lek ZENDRACTIN

-    Lek ZENDRACTIN jest podawany jako wlew kroplowy (infuzja) do żyły. Wlew powinien trwać co najmniej 15 minut i powinien być podawany jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze suplementy wapnia i witaminy D do codziennego przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ZENDRACTIN

Pacjenci, którym podano większe niż zalecane dawki leku powinni być uważnie monitorowani. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidłowych stężeń elektrolitów w surowicy (np. nieprawidłowych stężeń wapnia, fosforu i magnezu) i (lub) zmian czynności nerek, w tym ciężkich zaburzeń czynności nerek. Jeżeli stężenie wapnia będzie zbyt małe, pacjent może wymagać podania uzupełniającej infuzji wapnia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z następujących,

ciężkich działań niepożądanych:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10):

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza na podstawie specyficznych badań krwi);

-    małe stężenie wapnia we krwi.

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100):

-    ból w jamie ustnej, ból zębów i (lub) szczęki, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, drętwienie lub uczucie ciężkości szczęki, lub ruszania się zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwica kości). W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub lekarza stomatologa;

-    nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków) obserwowano u pacjentek stosujących kwas zoledronowy z powodu osteoporozy pomenopauzalnej. Nie wiadomo, czy to kwas zoledronowy powoduje nieregularne bicie serca, jednak należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia takich objawów po przyjęciu kwasu zoledronowego;

-    ciężka reakcja alergiczna: duszność, obrzęk głównie twarzy i gardła;

-    krwiomocz.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    Jako następstwo małego stężenia wapnia: nieregularne bicie serca (arytmia serca; wtórna do hipokalcemii), napady padaczkowe, drętwienie i tężyczka (wtórna do hipokalcemii).

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    małe stężenie fosforanów we krwi.

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10):

-    ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz ból kości, stawów i (lub) mięśni. W większości przypadków specjalne leczenie nie jest wymagane, a objawy ustępują po krótkim czasie (kilka godzin lub dni);

-    objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: nudności i wymioty oraz utrata apetytu;

-    zapalenie spojówek;

-    mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100):

-    reakcje nadwrażliwości;

-    niskie ciśnienie krwi;

-    ból w klatce piersiowej;

-    reakcje skórne (zaczerwienienie, obrzęk) w miejscu podania, wysypka, świąd;

-    wysokie ciśnienie krwi, spłycenie oddechu, zawroty głowy, zaburzenia snu, mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp, biegunka;

-    mała liczba białych krwinek i płytek krwi;

-    małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie to kontrolował i zastosuje niezbędne środki;

-    senność;

-    łzawienie oczu, wrażliwość oczu na światło;

-    nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią;

-    trudności w oddychaniu, z sapaniem i kaszlem;

-    pokrzywka.

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000):

-    wolne bicie serca;

-    splątanie;

-    nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy mogą wystąpić w rzadkich przypadkach. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub pachwiny, ponieważ może to wcześniej wskazać na możliwość złamania kości udowej;

-    choroba śródmiąższowa płuc (zapalenie tkanki otaczającej pęcherzyki płucne)

-    objawy grypopodobne, w tym zapalenie stawów i obrzęk stawów.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi;

-    silny ból kości, stawów i (lub) mięśni, czasami uniemożliwiające pacjentom poruszanie się;

-    bolesne zaczerwienienie i (lub) obrzęk w obrębie oczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek ZENDRACTIN

Lekarz prowadzący, farmaceuta lub pielęgniarka są poinformowani o tym, jak przechowywać lek ZENDRACTIN (patrz punkt 6).

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i fiolce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nieotwarte fiolki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania.

•    Po pierwszym otwarciu:

Chemiczna i fizyczna trwałość roztworu została wykazana w okresie 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C oraz w 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik, a roztwór jest trwały nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C. Schłodzony roztwór powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed podaniem.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera ZENDRACTIN

Substancją czynną leku jest kwas zoledronowy. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego, co odpowiada 4,26 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

Pozostałe składniki to: mannitol (E 421) sodu cytrynian (E 331) woda do wstrzykiwań

Jak wygląda ZENDRACTIN i co zawiera opakowanie

ZENDRACTIN, roztwór do infuzji jest przezroczysty, bezbarwny, wolny od widocznych cząstek. ZENDRACTIN jest dostarczany w postaci roztworu w fiolce. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego.

ZENDRACTIN 4mg/100ml roztwór do infuzji jest pakowany w opakowania zawierające:

1 fiolkę

4    fiolki

5    fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa

Sanochemia Pharmazeutica AG Landeggerstrasse 7

A - 2491 Neufeld an der Leitha, Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: ZENDRACTIN 4mg/100ml, Oplossing voor infusie Czechy: ZENDRACTIN 4mg/100ml Infuzni roztok Estonia: ZENDRACTIN

Węgry: ZENDRACTIN 4mg/100ml Oldatos infuzió Litwa: Zendractin 4mg/100ml Infuzinis tirpalas Łotwa: Zendractin 4mg/100ml skidums infuzijam Polska: ZENDRACTIN

Rumunia: ZENDRACTIN 4mg/100ml Solu^ie perfuzabila Słowacja: ZENDRACTIN 4mg/100ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.12.2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przygotowanie i podanie leku ZENDRACTIN

-    ZENDRACTIN zawiera 4 mg kwasu zoledronowego w 100 ml roztworu do infuzji do natychmiastowego użycia u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

-    Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niezużyte resztki roztworu należy wyrzucić.

Należy używać wyłącznie klarownych roztworów bez wytrąconych cząstek i zabarwienia. Podczas przygotowania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki.

-    Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony roztwór do infuzji powinien być podany natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik, a roztwór jest trwały nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C. Schłodzony roztwór powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed podaniem.

-    Roztwór zawierający kwas zoledronowy nie może być dalej rozcieńczany lub mieszany z innymi roztworami do infuzji. Podaje się go dożylnie w postaci pojedynczego 15-minutowego wlewu w oddzielnej linii infuzyjnej.

Należy ocenić stan nawodnienia pacjentów przed i po podaniu leku ZENDRACTIN w celu zapewnienia ich odpowiedniego nawodnienia.

-    ZENDRACTIN, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji może być stosowany natychmiast, bez dodatkowego przygotowania, u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek, zmniejszone dawki powinny zostać przygotowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej.

W celu przygotowania zmniejszonych dawek dla pacjentów z początkowym klirensem kreatyniny CLcr <

60 ml/min, należy zapoznać się z danymi z zamieszczonej poniżej tabeli 1. Należy odlać z fiolki

wskazaną objętość leku ZENDRACTIN i zastąpić ją taką samą objętością jałowego roztworu chlorku

sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Tabela 1: Przygotowanie zmniejszonych dawek kwasu zoledronowego, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

Początkowy klirens kreatyniny (ml/min)

Odlać następującą ilość kwasu zoledronowego roztwór do infuzji (ml)

Zastąpić następującą objętością jałowego roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań (ml)

Dawka po dostosowaniu (kwas zoledronowy, mg na 100 ml)

50-60

12,0

12,0

3,5

40-49

18,0

18,0

3,3

30-39

25,0

25,0

3,0

Dawki obliczano przyjmując jako docelowa wartość AUC 0,66 (mg-h/l) (CLcr=75 ml/min). Oczekuje się, że podanie mniejszych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli osiągnąć taką samą wartość AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny równym 75 ml/min.

-    Badania przeprowadzone na kilku rodzajach linii infuzyjnych wykonanych z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu nie wykazało niezgodności z kwasem zoledronowym.

-    Ponieważ nie są dostępne dane dotyczące zgodności kwasu zoledronowego z innymi substancjami podawanymi dożylnie, nie wolno mieszać leku ZENDRACTIN z innymi lekami/substancjami i należy go zawsze podawać przez oddzielną linię infuzyjną.

Przechowywanie leku ZENDRACTIN

-    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować leku ZENDRACTIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

-    Rozcieńczony lek ZENDRACTIN, roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć, aby uniknąć zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

7

Zendractin

Charakterystyka Zendractin

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZENDRACTIN, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego, co odpowiada 4,26 mg kwasu zoledronowego (jednowodnego).

Ten lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na infuzję, to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji Przezroczysty i bezbarwny roztwór

pH: 5,5-7,0

Osmolarność: 0,27-0,33 Osmol /kg

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zapobieganie powikłaniom kostnym (złamaniom patologicznym, złamaniom kompresyjnym kręgów, napromienianiu lub operacjom kości, lub hiperkalcemii spowodowanej nowotworem) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi z zajęciem kości.

-    Leczenie hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (ang. TIH - tumor-induced hypercalcaemia) u dorosłych pacjentów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt ZENDRACTIN może być przepisywany i podawany pacjentom wyłącznie przez lekarzy z

doświadczeniem w dożylnym podawaniu bisfosfonianów.

Dawkowanie

Zapobieganie _powikłaniom kostnym u _pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi z zajęciem kości

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi z zajęciem kości to 4 mg kwasu zoledronowego podawane co 3 do 4 tygodni.

Pacjenci powinni także otrzymywać doustny suplement wapnia w dawce 500 mg i witaminy D w dawce 400 j.m. na dobę.

Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy uwzględnić, że początek działania leczniczego występuje po 2-3 miesiącach.

Leczenie TIH

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecaną dawką kwasu zoledronowego w leczeniu hiperkalcemii (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albumin >12,0 mg/dl lub >3,0 mmol/l) jest pojedyncza dawka 4 mg.

Zaburzenia czynności nerek TIH:

Zastosowanie produktu ZENDRACTIN u pacjentów z TIH i jednocześnie z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy rozważać wyłącznie po dokonaniu oceny ryzyka i korzyści z leczenia. Z badań klinicznych wykluczono pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy >400 pmol/l lub >4,5 mg/dl. Dopasowanie dawki nie jest konieczne u pacjentów z TIH, u których stężenie kreatyniny w surowicy wynosi <400 pmol/l lub <4,5 mg/dl, (patrz punkt 4.4).

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi z zajęciem kości

Na początku stosowania produktu ZENDRACTIN u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub z przerzutami guzów litych do kości należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy i klirens kreatyniny (CLcr). CLcr oblicza się na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy, stosując wzór Cockcrofta-Gaulta. Nie zaleca się stosowania produktu ZENDRACTIN u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, określanymi dla tej populacji jako wartość CLcr <30 ml/min. Z badań klinicznych z zastosowaniem kwasu zoledronowego wykluczono pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy >265 pmol/l lub >3,0 mg/dl.

Pacjentom z prawidłową czynnością nerek (określoną jako CLcr >60 ml/min) roztwór do infuzji z kwasem zoledronowym w dawce 4 mg/100 ml można podawać bezpośrednio, bez żadnych dalszych przygotowań. U pacjentów z przerzutami do kości i łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, określanymi dla tej populacji jako wartość CLcr od 30 do 60 ml/min, zaleca się podawanie zmniejszonych dawek produktu ZENDRACTIN (patrz także punkt 4.4).

Początkowy klirens kreatyniny (ml/min)    Zalecana dawka kwasu zoledronowego*

>60

4,0 mg

50-60

3,5 mg*

40-49

3,3 mg*

m0-30

3,0 mg*

* Dawki obliczano przyjmując jako docelową wartość AUC 0,66 (mg-h/l) (CLcr=75 ml/min). Oczekuje się, że podanie mniejszych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli osiągnąć taką samą warto ści AUC, jak u pazjentów z klirensem kreatyniny równym 75 ml/min.

mo rozpoczęciu leczonia należy? oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy przed podaniem każdej dawki produktu ZENDRACTIN, a leczenie należy przerwać, jeśli czynność nerek pogorszy się. W badaniach klinicznych pogorszenie c zynności ne rek określano następująco:

-    dla pacjentów z prawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny w surowicy (<1,4 mg/dl lub <124 pmol/l), zwiększenie o 0,5 mg/dl lub 44 pmol/l;

-    dla pacjentów z nieprawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny w surowicy (>1,4 mg/dl lub >124 pmol/l), zwiększenie o 1,0 mg/dl lub 88 pmol/l.

W badaniach klinicznych leczenie produktem ZENDRACTIN wznawiano tylko wtedy, gdy stężenie kreatyniny wracało do wartości wyjściowej z odchyleniem 10% (patrz punkt 4.4). Po wznowieniu leczenia należy zastosować taką samą dawkę produktu ZENDRACTIN, jaką podawano przed przerwaniem terapii.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 1 roku do 17 lat. Dostępne obecnie dane opisano w punkcie 5.1, ale nie pozwalają one na przedstawienie zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania Podanie dożylne.

ZENDRACTIN, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji, należy podawać w pojedynczym wlewie dożylnym trwającym nie krócej niż 15 minut.

Dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek, określoną jako CLcr >60 ml/min, kwasu zoledronowego, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji, nie wolno dalej rozcieńczać.

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie zmniejszonych dawek kwasu zoledronowego (patrz punkt „Dawkowanie” powyżej i punkt 4.4).

W celu przygotowania zmniejszonych dawek dla pacjentów z początkowym CLcr 60 ml/min należy zapoznać się z danymi z tabeli 1 zamieszczonej poniżej. Należy odlać wskazaną objętość roztworu kwasu zoledronowego z fiolki i zastąpić ją taką samą objętością jałowego roztworu chlorku sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Tabela 1: Przygotowanie zmniejszonych dawek kwasu zoledronowego 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

Początkowy klirens kreatyniny (ml/min)

Odlać następującą ilość kwasu zoledronowego, roztwór do infuzji (ml)

Zastąpić następującą objętością jałowego roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań (ml)

Dawka po dostosowaniu (kwas zoledronowy, mg na 100 ml)

50-60

12,0

12,0

3,5

40-49

18,0

18,0

3,3

30-39

25,0

25,0

3,0

Produktu ZENDRACTIN 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji nie wolno mieszać z innymi roztworami do infuzji i należy podawać go jako pojedynczy roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Utrzymywanie odpowiedniego nawodnienia pacjentów jest konieczne przed i po podaniu produktu ZENDRACTIN

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Pacjentów należy zbadać przed podaniem produktu ZENDRACTIN, aby upewnić się, że są odpowiednio nawodnieni.

Należy unikać przewodnienia u pacjentów z ryzykiem niewydolności serca.

Należy uważnie monitorować standardowe parametry metaboliczne związane z hiperkalcemią, takie jak stężenia wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy po rozpoczęciu leczenia kwasem zoledronowym. Jeśli wystąpi hipokalcemia, hipofosfatemia lub hipomagnezemia, może być niezbędne wprowadzenie krótkotrwałej terapii uzupełniającej. Pacjenci z nieleczoną hiperkalcemią mają z reguły zaburzoną do pewnego stopnia czynność nerek, dlatego należy rozważyć szczegółowe monitorowanie czynności nerek.

ZENDRACTIN zawiera taką samą substancję czynną jak kwas zoledronowy 5 mg/100 ml. Pacjenci leczeni produktem ZENDRACTIN nie powinni jednocześnie otrzymywać kwasu zoledronowego 5 mg/100 ml ani innego bisfosfonianu, gdyż łączne skutki działania tych leków nie są znane.

Niewydolność nerek

Pacjentów z TIH i oznakami pogorszenia czynności nerek należy właściwie ocenić i rozważyć, czy oczekiwana korzyść z leczenia produktem ZENDRACTIN przewyższa możliwe ryzyko.

Przy podejmowaniu decyzji o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania zdarzeniom związanym z kośćcem należy wziąć pod uwagę fakt, że początek działania leczniczego występuje po 2-3 miesiącach.

Istnieją doniesienia o pogorszeniu czynności nerek po zastosowaniu kwasu zoledronowego. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należą odwodnienie, istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, wielokrotne cykle leczenia kwasem zoledronowym i innymi bisfosfonianami, a także stosowanie innych, nefrotoksycznych produktów leczniczych. Mimo że ryzyko to jest mniejsze jeśli kwas zoledronowy podawany jest w dawce 4 mg przez 15 minut, pogorszenie czynności nerek może jednak wystąpić. Opisywano pogorszenie czynności nerek, rozwój niewydolności nerek i konieczność przeprowadzenia dializ u pacjentów po podaniu dawki początkowej lub dawki pojedynczej 4 mg kwasu zoledronowego. Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy także występuje (chociaż rzadziej) u niektórych pacjentów otrzymujących długotrwale kwas zoledronowy w zalecanych dawkach w celu zapobiegania powikłaniom kostnym.

U pacjentów należy oznaczać stężenia kreatyniny w surowicy przed podaniem każdej dawki produktu ZENDRACTIN. Na początku leczenia pacjentów z przerzutami do kości i łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się podanie mniejszych dawek kwasu zoledronowego. U pacjentów, u których podczas leczenia wystąpią oznaki pogorszenia czynności nerek, należy przerwać podawanie produktu ZENDRACTIN. Leczenie produktem ZENDRACTIN należy wznowić jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy powróci do wartości wyjściowej z odchyleniem 10%. Po wznowieniu leczenia należy zastosować taką samą dawkę produktu ZENDRACTIN, jaką podawano w chwili przerwania terapii.

Ze względu na możliwy wpływ kwasu zoledronowego na czynność nerek brakuje klinicznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z wyjściowymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (określanymi w badaniach klinicznych poprzez stężenie kreatyniny w surowicy >400 pmol/l lub >4,5 mg/dl dla pacjentów z TIH oraz, odpowiednio, >265 pmol/l lub >3,0 mg/dl dla pacjentów z nowotworem i przerzutami do kości) i są jedynie ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące pacjentów z wyjściowymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min), nie zaleca się stosowania kwasu zoledronowego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Niewydolność wątroby

Ze względu na dostępne jedynie ograniczone dane kliniczne u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nie można sformułować szczegółowych zaleceń dotyczących tej grupy pacjentów.

Martwica kości szczęki

Martwicę kości szczęki (ang. ONJ - osteonecrosis of the jaw) opisywano głównie u pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, leczonych produktami leczniczymi hamującymi resorpcję kości, takimi jak kwas zoledronowy. Wielu z tych pacjentów otrzymywało również chemioterapię i kortykosteroidy. Większość opisanych przypadków związana była z zabiegami stomatologicznymi, takimi jak ekstrakcja zęba. Wiele miało objawy miejscowego zakażenia, w tym zapalenie szpiku kostnego.

Następujące czynniki ryzyka powinny być brane pod uwagę przy ocenie indywidualnego ryzyka wystąpienia martwicy kości szczęki:

-    siła działania bisfosfonianu (większe ryzyko po silniej działających substancjach), droga podania (większe ryzyko dla pozajelitowej drogi podania) i dawka skumulowana

-    rak, chemioterapia (patrz punkt 4.4), radioterapia, kortykosteroidy, palenie tytoniu

- choroby zębów w wywiadzie, nieprawidłowa higiena jamy ustnej, choroba przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne, źle dopasowane protezy dentystyczne.

Należy rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego wraz z odpowiednim leczeniem zachowawczym przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u pacjentów ze współistniejącymi czynnikami ryzyka.

Podczas leczenia, tacy pacjenci powinni unikać inwazyjnego leczenia stomatologicznego, jeżeli to możliwe. U pacjentów, u których stwierdzono martwicę kości szczęki w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć przebieg choroby. Brak danych wskazujących, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami w razie konieczności wykonania zabiegu stomatologicznego u pacjentów zmniejsza ryzyko martwicy kości szczęki. Lekarz powinien ustalić plan leczenia każdego pacjenta w oparciu o ocenę kliniczną stosunku korzyści do ryzyka terapii.

Ból mięśniowo-szkieletowy

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisywano ciężki i niekiedy powodujący niesprawność ból: kości, stawów i (lub) mięśni u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy. Jednak takie doniesienia nie były częste. Objawy występowały po różnym okresie: od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Większość pacjentów odczuwała złagodzenie objawów po przerwaniu leczenia. U części pacjentów wystąpił nawrót objawów po ponownym zastosowaniu kwasu zoledronowego lub innego bisfosfonianu.

Nietypowe złamania kości udowej

Opisywano występowanie nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej podczas leczenia bisfosfonianami, zwłaszcza u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą wystąpić w każdym miejscu wzdłuż całego trzonu kości udowej, od miejsca tuż poniżej krętarza mniejszego kości udowej aż do okolicy nadkłykciowej. Złamania takie występują w wyniku nieznacznego urazu lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub pachwiny, którym często towarzyszą cechy złamania z przeciążenia w badaniach obrazowych na tygodnie lub miesiące przed stwierdzeniem całkowitego złamania kości udowej. Złamania te są często obustronne, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami, z utrzymującym się złamaniem trzonu kości udowej należy kontrolować stan kości udowej w drugiej kończynie. Opisywano również słabe gojenie się takich złamań. Jeśli podejrzewane jest atypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć przerwanie leczenia pacjentów bisfosfonianem na czas oceny stanu pacjenta, biorąc pod uwagę indywidualny stosunek korzyści do ryzyka.

Pacjentom otrzymującym bisfosfonian należy zalecić zgłaszanie każdego przypadku bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny, a każdy pacjent z takimi objawami powinien być zbadany pod kątem obecności niepełnego złamania kości udowej.

Hipokalcemia

U pacjentów leczonych kwasem zoledronowym zgłaszano występowanie hipokalcemii. Wtórnie do przypadków ciężkiej hipokalcemii zgłaszano występowanie arytmii serca i neurologicznych zdarzeń niepożądanych (w tym napadów padaczkowych, drętwienia i tężyczki). Zgłaszano przypadki ciężkiej hipokalcemii wymagające hospitalizacji. W niektórych przypadkach hipokalcemia może zagrażać życiu pacjenta (patrz punkt 4.8).

Ten produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na infuzję, co oznacza, że praktycznie nie zawiera sodu.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych, kwas zoledronowy podawany był jednocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, lekami moczopędnymi, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi i nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji. Kwas zoledronowy wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza i nie hamuje aktywności ludzkich enzymów P450 (patrz punkt 5.2) w warunkach in vitro, jednak nie przeprowadzono formalnych badań klinicznych dotyczących interakcji.

Zaleca się ostrożność, jeżeli bisfosfoniany podawane są z aminoglikozydami, gdyż oba leki mogą mieć działanie addycyjne, powodując mniejsze stężenie wapnia w surowicy przez okres dłuższy niż wymagany.

Wskazana jest ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwasu zoledronowego z innymi potencjalnie nefrotoksycznymi produktami leczniczymi. Należy również zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia hipomagnezemii podczas leczenia.

U pacjentów ze szpiczakiem mnogim stosowanie kwasu zoledronowego w skojarzeniu z talidomidem może zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nerek.

Zaleca się zachowanie ostrożności, gdy podaje się kwas zoledronowy z produktami antyangiogennymi, ponieważ obserwowano zwiększenie częstości występowania martwicy kości szczęki u pacjentów leczonych jednocześnie tymi lekami.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet w ciąży. Badania wpływu kwasu zoledronowego na płodność zwierząt wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane. Kwasu zoledronowego nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas zoledronowy przenika do mleka kobiecego. Stosowanie kwasu zoledronowego u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kwas zoledronowy badano na szczurach w poszukiwaniu możliwych działań niepożądanych na płodność rodziców i pokolenia F1. Obserwowano nasilenie farmakologicznych działań kwasu zoledronowego, co przypisywano jego hamującemu wpływowi na metabolizm wapnia w kościach, powodującemu hipokalcemię okołoporodową, skutek działania klasy bisfosfonianów, dystocję i wcześniejsze zakończenie badania. Uzyskane wyniki wykluczyły możliwość definitywnego określenia wpływu kwasu zoledronowego na płodność ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i senność, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Dlatego pacjenci leczeni kwasem zoledronowym powinni zachować ostrożność podczas wykonywania tych czynności.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa stosowania

W ciągu trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego często zgłaszano występowanie reakcji ostrej fazy z takimi objawami, jak: ból kości, gorączka, zmęczenie, ból stawów, ból mięśni, dreszcze i zapalenie stawów z obrzękiem. Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni (patrz opis wybranych działań niepożądanych).

Następujące zaburzenia stanowią ważne, znane ryzyko związane ze stosowaniem kwasu zoledronowego w zarejestrowanych wskazaniach: zaburzenia czynności nerek, martwica kości szczęki, reakcja ostrej fazy, hipokalcemia, działania niepożądane dotyczące oczu, migotanie przedsionków, anafilaksja. Częstość każdego z tych znanych działań przedstawiono w tabeli 2.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane wymienione w tabeli 2 pochodzą z badań klinicznych i doniesień po wprowadzeniu produktu do obrotu po stosowaniu (głównie długookresowym) kwasu zoledronowego w dawce 4 mg.

Tabela 2

Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z częstością (najczęściej występujące podano jako pierwsze). Zastosowano następujące definicje: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego Często:

Niezbyt często:

Rzadko:

Niedokrwistość Małopłytkowość, leukopenia Pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

Rzadko:

Reakcja nadwrażliwości Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne Niezbyt często:

Rzadko:

Niepokój, zaburzenia snu Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Niezbyt często:

Ból głowy

Zawroty głowy, parestezje, zaburzenia smaku, niedoczulica, przeczulica, drżenie, senność

Bardzo rzadko:

Napady padaczkowe, drętwienie i tężyczka (wtórne do hipokalcemii)

Zaburzenia oka

Często:

Niezbyt często: Bardzo rzadko:

Zapalenie spojówek

Niewyraźne widzenie, zapalenie twardówki i zapalenie oczodołu Zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, niedociśnienie prowadzące do omdlenia lub zapaści krążeniowej

Rzadko: Bardzo rzadko:

Bradykardia

Arytmia serca (wtórna do hipokalcemii)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Niezbyt często:    Duszność, kaszel, skurcz oskrzeli

Rzadko:

Śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Niezbyt często:

Nudności, wymioty, jadłowstręt

Biegunka, zaparcie, ból brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Świąd, wysypka (w tym wysypka rumieniowata i grudkowata), nasilone pocenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:    Ból kości, ból mięśni, ból stawów, uogólniony ból

Niezbyt często:

Kurcze mięśni, martwica kości szczęki

Zaburzenia nerek i dróg moczowych Często:

Niezbyt często:

Zaburzenia czynności nerek

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:    Gorączka, objawy grypopodobne (w tym zmęczenie, dreszcze,

Niezbyt często:

złe samopoczucie i nagłe zaczerwienienie)

Astenia, obrzęk obwodowy, reakcja w miejscu wstrzyknięcia (w tym ból, podrażnienie, obrzęk, stwardnienie), ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała, reakcja anafilaktyczna/wstrząs, pokrzywka

Rzadko:

Zapalenie stawów i obrzęk stawów, jako objaw reakcji ostrej fazy.

Badania diagnostyczne

Bardzo często:

Hipofosfatemia

Często:

Zwiększenie stężeń kreatyniny i mocznika we krwi,

hipokalcemia

Niezbyt często:

Hipomagnezemia, hipokaliemia

Rzadko:

Hiperkaliemia, hipernatremia

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia czynności nerek

Stosowanie kwasu zoledronowego było związane ze zgłoszeniami zaburzeń czynności nerek. Zbiorcza analiza danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania kwasu zoledronowego uzyskanych w badaniach rejestracyjnych w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi z zajęciem kości wykazała następującą częstość zaburzeń czynności nerek, jako zdarzeń niepożądanych przypuszczalnie związanych z kwasem zoledronowym (działania niepożądane): w szpiczaku mnogim (3,2%), w raku gruczołu krokowego (3,1%), w raku piersi (4,3%), w raku płuc i w innych guzach litych (3,2%). Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należy odwodnienie, istniejące zaburzenia czynności nerek, wielokrotne cykle leczenia kwasem zoledronowym lub innymi bisfosfonianami a także jednoczesne stosowanie nefrotoksycznych produktów leczniczych lub krótszego czasu infuzji niż obecnie zalecany. Opisywano pogorszenie czynności nerek, rozwój niewydolności nerek i konieczność przeprowadzenia dializ u pacjentów po podaniu dawki początkowej lub dawki pojedynczej 4 mg kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.4).

Martwica kości szczęki

Opisywano przypadki martwicy kości (głównie szczęki i żuchwy), głównie u pacjentów z nowotworem złośliwym, leczonych produktami leczniczymi hamującymi resorpcję kości, takimi jak kwas zoledronowy. U wielu z tych pacjentów stwierdzono oznaki miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku i większość tych doniesień dotyczy pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, po ekstrakcji zębów lub innych zabiegach stomatologicznych. Istnieje szereg udokumentowanych czynników ryzyka martwicy kości szczęki i żuchwy, w tym: rozpoznanie nowotworu złośliwego, jednoczesne stosowanie innych terapii (np. chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów) oraz obecność współistniejących chorób (np. niedokrwistość, koagulopatie, zakażenie, istniejąca wcześniej choroba jamy ustnej). Wprawdzie nie ustalono związku przyczynowego, ale zaleca się unikanie zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej ze względu na możliwość wydłużenia procesu gojenia (patrz punkt 4.4).

Migotanie _ przedsionków

W jednym 3-letnim, randomizowanym, kontrolowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego w dawce 5 mg podawanego raz na rok i porównywano go z placebo w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej (ang. PMO - postmenopausal osteoporosis). Ogólna częstość migotania przedsionków wynosiła 2,5% (96 spośród 3862) i 1,9% (75 spośród 3852) u pacjentów otrzymujących, odpowiednio, kwas zoledronowy i placebo. Częstość ciężkich zdarzeń niepożądanych w postaci migotania przedsionków wynosiła 1,3% (51 spośród 3862) i 0,6% (22 spośród 3 852) u pacjentów otrzymujących, odpowiednio, kwas zoledronowy i placebo. Dysproporcji obserwowanej w tym badaniu nie stwierdzano w innych badaniach z kwasem zoledronowym, także w badaniach z kwasem zoledronowym w dawce 4 mg podawanej pacjentom onkologicznym co 3-4 tygodnie. Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość migotania przedsionków w tym jednym badaniu klinicznym nie jest znany.

Reakcja ostrej _fazy

Na to działanie niepożądane składa się zespół objawów, takich jak gorączka, ból mięśni, ból głowy, ból kończyn, nudności, wymioty, biegunka, ból stawów i zapalenie stawów z obrzękiem. Czas wystąpienia reakcji ostrej fazy wynosi <3 dni po podaniu kwasu zoledronowego w infuzji, a reakcję tę określa się również terminem objawy „grypopodobne” lub objawy „po podaniu dawki”.

Nietypowe złamania kości udowej

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania (występujące rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane klasy bisfosfonianów).

Działania niepożądane związane z hipokalcemia

Hipokalcemia jest ważnym zidentyfikowanym ryzykiem związanym ze stosowaniem kwasu zoledronowego w zatwierdzonych wskazaniach. Przegląd przypadków zgłaszanych podczas badań klinicznych oraz po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, dostarczył wystarczających dowodów na istnienie związku między leczeniem kwasem zoledronowym, zgłaszanymi zdarzeniami hipokalcemii, a wtórnym rozwojem arytmii serca. Ponadto, zebrano dowody na istnienie związku między hipokalcemią a wtórnymi zdarzeniami neurologicznymi zgłaszanymi w tych przypadkach, w tym napadami padaczkowymi, drętwieniem i tężyczką (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem: Departament Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące ostrego przedawkowania kwasu zoledronowego jest ograniczone. Zgłaszano omyłkowe podanie dawek wynoszących do 48 mg kwasu zoledronowego. Należy uważnie kontrolować stan pacjentów, którzy otrzymali dawki większe niż zalecane (patrz punkt 4.2), gdyż obserwowano zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek) oraz nieprawidłowe stężenia elektrolitów w surowicy (w tym wapnia, fosforu i magnezu). W razie hipokalcemii należy podać glukonian wapnia w infuzji, zależnie od wskazań klinicznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach układu kostnego; bisfosfoniany.

Kod ATC: M05BA08

Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną. Jest inhibitorem resorpcji kości przez osteoklasty.

Wybiórcze działanie bisfosfonianów na tkankę kostną wynika z ich dużego powinowactwa do zmineralizowanej kości, ale dokładny mechanizm molekularny prowadzący do zahamowania aktywności osteoklastów pozostaje nadal niewyjaśniony. W długookresowych badaniach na zwierzętach wykazano, że kwas zoledronowy hamuje resorpcję kości bez niekorzystnego wpływu na tworzenie, mineralizację lub właściwości mechaniczne tkanki kostnej.

Poza silnym działaniem hamującym resorpcję kości, kwas zoledronowy ma także właściwości przeciwnowotworowe, które mogłyby przyczyniać się do jego ogólnej skuteczności w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości. W badaniach nieklinicznych wykazano następujące właściwości:

- in vivo: hamowanie resorpcji kości przez osteoklasty, co zmienia mikrośrodowisko szpiku kostnego, czyniąc go mniej podatnym na wzrost komórek nowotworowych, działanie antyangiogenne i działanie przeciwbólowe;

- in vitro: hamowanie proliferacji osteoblastów, bezpośrednie działanie cytostatyczne i sprzyjające apoptozie komórek nowotworowych, synergizm działania cytostatycznego z innymi lekami przeciwnowotworowymi, działanie przeciwadhezyjne i przeciwinwazyjne.

Wyniki badań klinicznych w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości

W pierwszym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą porównywano kwas zoledronowy w dawce 4 mg z placebo w zapobieganiu powikłaniom kostnym (ang. SRE -skeletal related events) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Kwas zoledronowy w dawce 4 mg znacząco zmniejszał odsetek pacjentów, u których wystąpiło co najmniej jedno zdarzenie związane z kośćcem (SRE), wydłużał medianę czasu do wystąpienia pierwszego SRE o > 5 miesięcy i zmniejszał częstość powikłań kostnych w ciągu roku w przeliczeniu na jednego pacjenta - wskaźnik chorobowości związanej z kośćcem (ang. SMR - skeletal morbidity rate). Analiza przypadków wielokrotnych wykazała zmniejszenie o 36% ryzyka wystąpienia SRE u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z placebo. Pacjenci otrzymujący kwas zoledronowy w dawce 4 mg zgłaszali mniejsze nasilenie bólu w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo, a różnica osiągnęła istotność statystyczną w 3., 9., 21. i 24. miesiącu. U mniejszej liczby pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg wystąpiły patologiczne złamania. Skutki leczenia były słabiej wyrażone u pacjentów ze zmianami blastycznymi. Wyniki skuteczności przedstawiono w tabeli 3.

W drugim badaniu obejmującym guzy lite inne niż rak piersi lub gruczołu krokowego, kwas zoledronowy w dawce 4 mg istotnie zmniejszał odsetek pacjentów z SRE, wydłużał medianę czasu do wystąpienia pierwszego SRE o > 2 miesiące i zmniejszał wskaźnik chorobowości związanej z kośćcem (SMR). Analiza przypadków wielokrotnych wykazała 30,7% zmniejszenie ryzyka wystąpienia SRE u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z placebo. Wyniki skuteczności przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 3: Wyniki skuteczności (pacjenci z rakiem gruczołu krokowego leczeni hormonalnie)

Wszystkie SRE (+TIH)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

214

208

214

208

214

208

Odsetek pacjentów z SRE (%)

38

49

17

25

26

33

wartość p

0,28

0,052

0,119

Mediana czasu do wystąpienia SRE (dni)

488

321

NO

NO

NO

640

wartość p

0,009

0,020

0,055

Wskaźnik chorobowości związanej z kośćcem (SMR)

0,77

1,47

0,20

0,45

0,42

0,89

wartość p

0,005

0,023

0,060

Zmniejszenie

ryzyka

wielokrotnych zdarzeń **

(%)

36

ND

ND

ND

ND

wartość p

0,002

ND

ND

* Obejmuje złamania kręgów i złamania kości innych niż kręgi

** Obejmuje wszystkie powikłania kostne, ich całkowitą liczbę jak również czas do wystąpienia każdego przypadku w czasie badania NO Nie osiągnięto ND Nie dotyczy

Tabela 4: Wyniki skuteczności (guzy lite inne niż rak piersi lub rak gruczołu krokowego)

Wszystkie SRE (+TIH)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

257

250

257

250

257

250

Odsetek pacjentów z SRE (%)

39

48

16

22

29

34

wartość p

0,039

0,064

0,173

Mediana czasu do wystąpienia SRE (dni)

236

155

NO

NO

424

307

wartość p

0,009

0,020

0,079

Wskaźnik chorobowości związanej z kośćcem (SMR)

1,74

2,71

0,39

0,63

1,24

1,89

wartość p

0,012

0,066

0,099

Zmniejszenie

ryzyka

wielokrotnych zdarzeń **

(%)

30,7

ND

ND

ND

ND

wartość p

0,003

ND

ND

* Obejmuje złamania kręgów i złamania kości innych niż kręgi

** Obejmuje wszystkie powikłania kostne, ich całkowitą liczbę jak również czas do wystąpienia każdego przypadku w czasie badania NO Nie osiągnięto ND Nie dotyczy

W trzecim, randomizowanym badaniu III fazy z podwójnie ślepą próbą, porównywano skuteczność kwasu zoledronowego w dawce 4 mg lub pamidronianu (Pam) w dawce 90 mg co 3 do 4 tygodni u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub rakiem piersi, z przynajmniej jedną zmianą w kościach. Wyniki badania wykazały porównywalną skuteczność kwasu zoledronowego w dawce 4 mg i pamidronianu w dawce 90 mg w zapobieganiu SRE. Analiza przypadków wielokrotnych wykazała znaczące zmniejszenie o 16% ryzyka SRE u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z pacjentami otrzymującymi pamidronian. Wyniki skuteczności przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 5: Wyniki skuteczności (pacjenci z rakiem piersi i ze szpiczakiem mnogim)

Wszystkie SRE (+TIH)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pam 90 mg

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pam 90 mg

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pam 90 mg

N

561

555

561

555

561

555

Odsetek

48

52

37

39

19

24

pacjentów z SRE (%)

wartość p

0,198

0,653

0,037

Mediana czasu do wystąpienia SRE (dni)

376

356

NO

714

NO

NO

wartość p

0,151

0,672

0,026

Wskaźnik chorobowości związanej z kośćcem (SMR)

1,04

1,39

0,53

0,60

0,47

0,71

wartość p

0,084

0,614

0,015

Zmniejszenie

ryzyka

wielokrotnych zdarzeń **

(%)

16

ND

ND

ND

ND

wartość p

0,030

ND

ND

* Obejmuje złamania kręgów i złamania kości innych niż kręgi

** Obejmuje wszystkie powikłania kostne, ich całkowitą liczbę jak również czas do wystąpienia każdego przypadku w czasie badania NO Nie osiągnięto ND Nie dotyczy

Kwas zoledronowy w dawce 4 mg badano również w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą u 228 pacjentów z udokumentowanymi przerzutami raka piersi do kości. Celem badania była ocena wpływu kwasu zoledronowego w dawce 4 mg na wskaźnik częstości powikłań kostnych, obliczanych jako całkowita liczba zdarzeń SRE (z wyjątkiem hiperkalcemii oraz po uwzględnieniu wcześniejszych złamań) podzielona przez całkowity okres ryzyka. Pacjenci otrzymywali kwas zoledronowy w dawce 4 mg lub placebo co cztery tygodnie przez jeden rok . Pacjentów przydzielono do równych liczebnie grup otrzymujących kwas zoledronowy lub placebo.

Częstość powikłań kostnych (zdarzenia/ osobo-rok) wynosiła 0,628 dla kwasu zoledronowego i 1,096 dla placebo. Odsetek pacjentek z co najmniej jednym SRE (z wyjątkiem hiperkalcemii) wynosił 29,8% w grupie kwasu zoledronowego i 49,6% w grupie placebo (p=0,003). Mediana czasu do wystąpienia pierwszego SRE nie została osiągnięta w ramieniu kwasu zoledronowego pod koniec badania i była istotnie wydłużona w porównaniu z placebo (p=0,007). W analizie przypadków wielokrotnych kwas zoledronowy w dawce 4 mg zmniejszał ryzyko zdarzeń SRE o 41% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka = 0,59, p=0,019).

W grupie leczonej kwasem zoledronowym obserwowano statystycznie istotną poprawę nasilenia bólu (ocenianego przy użyciu skali pomiaru bólu Brief Pain Inventory, BPI) po 4 tygodniach oraz w każdym kolejnym punkcie czasowym badania, w porównaniu z placebo (Rycina 1). Wynik punktowy oceny bólu w grupie kwasu zoledronowego utrzymywał się poniżej wartości wyjściowych, a zmniejszeniu nasilenia bólu towarzyszyła tendencja obniżenia wyniku na skali pomiaru dotyczącego zużycia leków przeciwbólowych.

Rycina 1.

Średnie zmiany wyniku w skali BPI wobec wartości wyjściowych. Statystycznie istotne różnice zaznaczono (*p<0,05) pomiędzy porównywanymi grupami terapii (4 mg kwasu zoledronowego vs. placebo)

Wyniki badań klinicznych w leczeniu TIH

Badania kliniczne dotyczące hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (TIH) wykazały, że działanie kwasu zoledronowego charakteryzuje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy i jego wydalania przez nerki. W badaniach I fazy dotyczących ustalania dawki u pacjentów z łagodna do umiarkowanej hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH) skuteczne dawki oceniane mieściły się w zakresie około 1,2-2,5 mg.

W celu porównania skuteczności kwasu zoledronowego w dawce 4 mg i pamidronianu w dawce 90 mg, połączono wyniki dwóch głównych, wieloośrodkowych badań u pacjentów z TIH, poddając je zaplanowanej analizie. Skorygowane stężenie wapnia w surowicy powracało szybciej do wartości prawidłowych w 4. dniu leczenia kwasem zoledronowym w dawce 8 mg i w 7. dniu leczenia kwasem zoledronowym w dawkach 4 mg i 8 mg. Obserwowano następujący odsetek odpowiedzi:

Tabela 6: Odsetek całkowitych odpowiedzi uzyskanych w poszczególnych dniach leczenia, w połączonych badaniach dotyczących TIH

Dzień 4.

Dzień 7.

Dzień 10.

Kwas zoledronowy 4 mg (N=86)

45,3% (p=0,104)

82,6% (p=0,005)*

88,4% (p=0,002)*

Kwas zoledronowy 8 mg (N=90)

55,6% (p=0,021)*

83,3% (p=0,010)*

86,7% (p=0,015)*

Pamidronian 90 mg (N=99)

33,3%

63,6%

69,7%

*wartości p - porównanie z pamidronianem

Mediana czasu do normalizacji stężenia wapnia w surowicy (normokalcemii) wynosiła 4 dni. Mediana czasu do ponownego zwiększenia stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albumin 2,9 mmol/l wynosiła 30 do 40 dni u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym i 17 dni u pacjentów otrzymujących pamidronian w dawce 90 mg (wartości p: 0,001 dla kwasu zoledronowego w dawce 4 mg i 0,007 - w dawce 8 mg). Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwiema dawkami kwasu zoledronowego.

W badaniach klinicznych, 69 pacjentom z nawrotem hiperkalcemii lub hiperkalcemią oporną na początkowe leczenie (kwas zoledronowy w dawce 4 mg, 8 mg lub pamidronian w dawce 90 mg) kwas zoledronowy podano ponownie w dawce 8 mg. Wskaźnik odpowiedzi u tych pacjentów wynosił około 52%. Ponieważ pacjentom tym podawano ponownie tylko dawkę 8 mg, brak danych pozwalających na porównanie z dawką 4 mg kwasu zoledronowego.

W badaniach klinicznych u pacjentów z hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH) ogólny profil bezpieczeństwa wśród pacjentów wszystkich trzech grup terapeutycznych (kwas zoledronowy w dawce 4 mg i 8 mg oraz pamidronian w dawce 90 mg) był podobny w odniesieniu do rodzaju i nasilenia działań niepożądanych.

Dzieci i młodzież

Wyniki badania klinicznego w leczeniu ciężkiej wrodzonej łamliwości kości u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 17 lat

Skuteczność kwasu zoledronowego po podaniu dożylnym w leczeniu dzieci i młodzieży (w wieku od 1 roku do 17 lat) z ciężką wrodzoną łamliwością kości (typu I, III i IV) porównano z działaniem pamidronianu po podaniu dożylnym w jednym międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, otwartym badaniu z udziałem odpowiednio 74 i 76 pacjentów w każdej z grup terapeutycznych. Okres leczenia w tym badaniu wynosił 12 miesięcy i był poprzedzony trwającym od 4 do 9 tygodni okresem kwalifikacji, podczas którego pacjenci przyjmowali witaminę D i suplementy wapnia pierwiastkowego przez co najmniej 2 tygodnie. W badaniu klinicznym dzieciom w wieku od 1 roku do mniej niż 3 lat podawano kwas zoledronowy w dawce 0,025 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,35 mg na pojedynczą dawkę) co 3 miesiące, a pacjentom w wieku od 3 do 17 lat podawano kwas zoledronowy w dawce 0,05 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,83 mg na pojedynczą dawkę) co 3 miesiące. Badanie przedłużono w celu oceny długotrwałego, ogólnego bezpieczeństwa stosowania i bezpieczeństwa dla nerek po stosowaniu kwasu zoledronowego raz lub dwa razy w roku przez dalsze 12 miesięcy u dzieci, które ukończyły roczne leczenie albo kwasem zoledronowym, albo pamidronianem w badaniu głównym.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była procentowa zmiana wobec wartości wyjściowych w gęstości mineralnej kości kręgosłupa lędźwiowego (BMD) po 12 miesiącach leczenia. Szacunkowe wyniki leczenia dla BMD były podobne, ale badanie nie było wystarczająco dobrze zaprojektowane, aby wykazać „nie mniejszą” skuteczność kwasu zoledronowego. W szczególności nie było oczywistych dowodów na skuteczność w odniesieniu do występowania złamania lub bólu. Działania niepożądane w postaci złamania kości długich kończyn dolnych zgłaszano u około 24% (kość udowa) i 14% (kość piszczelowa) pacjentów leczonych kwasem zoledronowym w porównaniu z 12% i 5% pacjentów z ciężką wrodzoną łamliwością kości leczonych pamidronianem, bez względu na rodzaj choroby i związek przyczynowy, ale ogólna liczba złamań była porównywalna u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym i pamidronianem: 43% (32/74) vs. 41% (31/76). Interpretację ryzyka złamania utrudnia fakt, że u pacjentów z ciężką wrodzoną łamliwością kości złamania występują często, stanowiąc część procesu chorobowego.

Rodzaj działań niepożądanych obserwowany u tej grupy pacjentów był podobny do działań niepożądanych obserwowanych wcześniej u dorosłych z zaawansowanymi zmianami nowotworowymi z zajęciem kości (patrz punkt 4.8). Działania niepożądane uszeregowane według częstości przedstawiono w tabeli 7. Zastosowano następującą klasyfikację: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 7: Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży z ciężką wrodzoną łamliwością kości1

Zaburzenia układu nerwowego

Często:_Ból głowy_

Zaburzenia serca

Często:_Tachykardia_

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:_Zapalenie nosa i gardła_

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo często:    Wymioty, nudności

Często:_Ból brzucha_

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:_Ból w kończynach, ból stawów, ból mięśni i kości

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:    Gorączka, zmęczenie

Często:_Reakcja ostrej fazy, ból_

Badania diagnostyczne_


Bardzo często:

Hipokalcemia

Często:

Hipofosfatemia

1 Działania niepożądane występujące z częstością <5% poddano ocenie medycznej i wykazano, że przypadki te są zgodne z dobrze poznanym profilem bezpieczeństwa stosowania kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.8).

Wydaje się, że w porównaniu z pamidronianem stosowanie kwasu zoledronowego u dzieci i młodzieży z ciężką wrodzoną łamliwością kości wiąże się z wyraźniejszym ryzykiem reakcji ostrej fazy, hipokalcemii i niewyjaśnionej tachykardii, ale ta różnica zmniejsza się po podaniu kolejnych infuzji.

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przedstawiania wyników badań z zastosowaniem produktu referencyjnego zawierającego kwas zoledronowy we wszystkich podgrupach populacji pediatrycznej w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową i w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Pojedyncze lub wielokrotne 5-minutowe i 15-minutowe infuzje kwasu zoledronowego w dawkach 2, 4, 8 i 16 mg u 64 pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości dostarczyły następujące dane farmakokinetyczne, które były niezależne od podanej dawki.

Po rozpoczęciu infuzji stężenie kwasu zoledronowego w osoczu gwałtownie zwiększa się, osiągając stężenie maksymalne pod koniec infuzji, a następnie obserwuje się szybkie zmniejszenie stężenia leku do <10% wartości maksymalnej po 4 godzinach i <1% wartości maksymalnej po 24 godzinach, z następczym, przedłużonym okresem, w którym obserwuje się bardzo małe stężenia kwasu zoledronowego, nieprzekraczające 0,1% wartości maksymalnej do czasu podania w 28. dniu drugiej infuzji.

Eliminacja kwasu zoledronowego po podaniu dożylnym odbywa się trójfazowo: szybkie, dwufazowe usuwanie leku z krążenia ogólnego z okresem półtrwania t1/2a wynoszącym 0,24 godziny i t1/2p 1,87 godziny, po którym następuje długa faza eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji t1/2y wynoszącym 146 godzin. Nie stwierdzono kumulacji kwasu zoledronowego w osoczu po podawaniu dawek wielokrotnych co 28 dni. Kwas zoledronowy nie jest metabolizowany i wydalany jest przez nerki w formie niezmienionej. W okresie pierwszych 24 godzin 39 ± 16% podanej dawki leku pojawia się w moczu, podczas gdy pozostała część wiąże się przede wszystkim z tkanką kostną. Z kości kwas zoledronowy uwalnia się bardzo wolno do krążenia ogólnego i jest wydalany przez nerki. Całkowity klirens ustrojowy leku wynosi 5,04 ± 2,5 l/godz. i jest niezależny od dawki, płci, wieku, rasy i masy ciała. Wydłużenie czasu infuzji z 5 do 15 minut powodowało zmniejszenie stężenia kwasu zoledronowego pod koniec infuzji o 30%, ale nie wpływało na wartość powierzchni pola pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu.

Zmienność międzyosobnicza parametrów farmakokinetycznych kwasu zoledronowego była duża, tak jak w przypadku innych bisfosfonianów.

Brak dostępnych danych farmakokinetycznych dla kwasu zoledronowego u pacjentów z hiperkalcemią lub z niewydolnością wątroby. Kwas zoledronowy nie hamuje in vitro aktywności ludzkich enzymów P450 i nie ulega biotransformacji. W badaniach na zwierzętach mniej niż 3% podanej dawki wydalało się z kałem, co wskazuje, że wątroba nie odgrywa istotnej roli w farmakokinetyce kwasu zoledronowego.

Klirens nerkowy kwasu zoledronowego był skorelowany z klirensem kreatyniny. Klirens nerkowy stanowi 75 ± 33% klirensu kreatyniny, którego średnia wartość u 64 badanych pacjentów z nowotworem złośliwym wynosiła 84 ± 29 ml/min (w zakresie od 22 do 143 ml/min). Analiza populacyjna wykazała, że u pacjentów z klirensem kreatyniny 20 ml/min (ciężkie zaburzenia czynności nerek) lub 50 ml/min (umiarkowane zaburzenia czynności nerek) przewidywany klirens kwasu zoledronowego powinien wynosić odpowiednio 37% lub 72% klirensu u pacjenta, u którego klirens kreatyniny wynosi 84 ml/min. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) dostępne są tylko ograniczone dane farmakokinetyczne.

Kwas zoledronowy nie wykazuje powinowactwa do elementów morfotycznych krwi, a wiązanie z białkami osocza jest małe (około 56%) i nie zależy od stężenia kwasu zoledronowego.

Szczególne populacje pacjentów

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane farmakokinetyczne u dzieci z ciężką wrodzoną łamliwością kości sugerują, że farmakokinetyka kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 3 do 17 lat i u pacjentów dorosłych jest zbliżona po podaniu podobnej dawki w mg/kg mc. Wydaje się, że wiek, masa ciała, płeć i klirens kreatyniny nie mają wpływu na ogólnoustrojową ekspozycję na kwas zoledronowy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Największa pojedyncza dawka podawana dożylnie, która nie powodowała śmierci, wynosiła 10 mg/kg mc. u myszy i 0,6 mg/kg mc. u szczurów.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Kwas zoledronowy był dobrze tolerowany przy podawaniu przez 4 tygodnie podskórnie szczurom i dożylnie psom w dawkach dobowych do 0,02 mg/kg mc.. Podskórne podawanie kwasu zoledronowego szczurom w dawce 0,001 mg/kg mc./dobę oraz dożylne psom w dawce 0,005 mg/kg mc. co 2-3 dni było w okresie do 52 tygodni również dobrze tolerowane.

Najczęściej obserwowanym działaniem po podaniu wielokrotnym niemal wszystkich badanych dawek było zwiększenie pierwotnej warstwy gąbczastej przynasad kości długich u zwierząt w okresie wzrostu, zjawisko to odzwierciedla farmakologiczne działanie kwasu zoledronowego, polegające na zahamowaniu procesu resorpcji kości.

W długookresowych badaniach na zwierzętach z wielokrotnym podawaniem pozajelitowym margines bezpieczeństwa w odniesieniu do wpływu na nerki był wąski, jednak skumulowane wyniki dotyczące największych dawek niepowodujących działań niepożądanych (ang. NOAEL - No adverse event level) po podaniu jednorazowym (1,6 mg/kg mc.) i podawaniu wielokrotnym w czasie do jednego miesiąca (0,06-0,6 mg/kg mc./dobę), nie wykazały wpływu na nerki przy dawkach równych lub większych od największej proponowanej dawki terapeutycznej u ludzi. W badaniach narażenia długookresowego po podaniu dawek z przedziału największej proponowanej dawki terapeutycznej dla ludzi kwas zoledronowy działał toksycznie na inne narządy, w tym na przewód pokarmowy, wątrobę, śledzionę i płuca a także w miejscach podania dożylnego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Kwas zoledronowy wykazywał działanie teratogenne przy podaniu podskórnym szczurom w dawkach 0,2 mg/kg mc.. Chociaż nie obserwowano działania teratogennego lub toksycznego na płód u królików, jednak stwierdzano toksyczne działanie u matek. Dystocję obserwowano po podaniu najmniejszej badanej dawki (0,01 mg/kg mc.) szczurom .

Genotoksyczność i rakotwórczość

Badania genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały działania mutagennego ani rakotwórczego kwasu zoledronowego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

-    mannitol (E 421)

-    sodu cytrynian (E 331)

-    woda do wstrzykiwań

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Ten produkt leczniczy nie może mieć kontaktu z żadnymi roztworami zawierającymi wapń i nie może być mieszany lub podawany dożylnie z żadnymi innymi produktami leczniczymi przez tę samą linię infuzyjną.

6.3    Okres ważności

Nieotwarte fiolki: 2 lata.

Po pierwszym otwarciu:

Chemiczna i fizyczna trwałość roztworu została wykazana w okresie 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C oraz 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik, a roztwór jest trwały nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C. Schłodzony roztwór powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed podaniem.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania produktu leczniczego po pierwszym otwarciu, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Fiolki o pojemności 100 ml z bezbarwnego szkła (typ I) powlekanego dwutlenkiem krzemu z korkiem z gumy bromobutylowej typu I i z aluminiowym uszczelnieniem i wieczkiem PP typu flip off ZENDRACTIN 4mg/100ml roztwór do infuzji pakowany jest w opakowania zawierające:

1 fiolkę

4    fiolki

5    fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z kwasem zoledronowym, w tym wskazówki dotyczące przygotowania zmniejszonych dawek korzystając z gotowych do użytku fiolek z kwasem zoledronowym podano w punkcie 4.2.

Podczas przygotowywania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki. Produkt przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Należy używać wyłącznie przezroczystych roztworów, bez wytrąconych cząstek i zabarwienia.

Zaleca się pracownikom służby zdrowia nie wrzucanie niewykorzystanych resztek kwasu zoledronowego do kanalizacji.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU

PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU 21630

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.12.2013

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18

Zendractin