Imeds.pl

Zendractin 4 Mg/ 100 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

ZENDRACTIN, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest ZENDRACTIN i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ZENDRACTIN

3.    Jak stosować ZENDRACTIN

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać ZENDRACTIN

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest ZENDRACTIN i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku ZENDRACTIN jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Jest stosowany:

•    w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości);

•    w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu. Nowotwory mogą przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, powodując zwiększone uwalnianie wapna z kości. Taki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową (ang. TIH).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku ZENDRACTIN

Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Lekarz zaleci badania krwi przed rozpoczęciem podawania leku ZENDRACTIN i będzie sprawdzał

reakcję na leczenie w regularnych odstępach czasu.

Kiedy nie stosować leku ZENDRACTIN:

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian (grupa leków, do których należy lek ZENDRACTIN) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

-    Przed zastosowaniem leku ZENDRACTIN, należy poinformować lekarza, farmaceutę lub pielęgniarkę: jeśli u pacjenta występują lub występowały dolegliwości związane z nerkami;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występował ból, obrzęk lub drętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów;

-    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać się zabiegowi chirurgii szczękowej; należy wówczas poinformować stomatologa o przyjmowaniu leku ZENDRACTIN.

U pacjentów otrzymujących lek ZENDRACTIN zgłaszano zmniejszone stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia), będące niekiedy przyczyną skurczów mięśni, suchej skóry i uczucia pieczenia. Donoszono o występowaniu nieregularnego bicia serca (arytmii serca), napadów padaczkowych, skurczów i drgań mięśni (tężyczki) w wyniku ciężkiej hipokalcemii. W niektórych przypadkach hipokalcemia może zagrażać życiu. Jeśli którakolwiek z tych sytuacji odnosi się do pacjenta, należy natychmiast poinformować o tym lekarza.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Lek ZENDRACTIN można stosować u osób w wieku 65 lat i starszych. Brak danych, które wskazywałyby, że dodatkowe ostrzeżenia są potrzebne.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku ZENDRACTIN u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i ZENDRACTIN

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu:

-    aminoglikozydów (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń), ponieważ stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami może powodować, że stężenie wapnia we krwi będzie za małe;

-    talidomidu (leku stosowanego w leczeniu pewnych nowotworów krwi z zajęciem kości) lub innych leków, które mogą być szkodliwe dla nerek;

-    innych leków, które także zawierają kwas zoledronowy lub innych bisfosfonianów, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z lekiem ZENDRACTIN nie są znane;

-    leków antyangiogennych (stosowanych w leczeniu raka), ponieważ jednoczesne podawanie ich z lekiem ZENDRACTIN było związane ze zwiększonym rzykiem martwicy kości szczęki (ONJ, ang. osteonecrosis of the jaw).

Ciąża i karmienie piersią

Leku ZENDRACTIN nie należy stosować w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Leku ZENDRACTIN nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem każdego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Występowały bardzo rzadkie przypadki senności związane ze stosowaniem leku ZENDRACTIN. Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających pełnej uwagi.

Lek ZENDRACTIN zawiera sodu cytrynian

Lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę (100 ml), to znaczy, że lek uznaje się za „wolny od sodu”.

3. Jak stosować ZENDRACTIN

-    ZENDRACTIN może być podawany wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające odpowiednie przygotowanie do dożylnego podawania bisfosfonianów (tzn. podawania bisfosfonianów do żyły).

-    Lekarz zaleci wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec odwodnieniu.

-    Należy uważnie stosować się do wszystkich innych zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W jakiej dawce stosuje się lek ZENDRACTIN

-    Zwykle dawka pojedyncza leku wynosi 4 mg.

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lekarz poda mniejszą dawkę leku, w zależności od nasilenia choroby nerek.

Jak często stosuje się lek ZENDRACTIN

-    W przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości, podaje się jedną infuzję leku ZENDRACTIN co trzy do czterech tygodni.

-    W przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, zwykle stosuje się tylko jedną infuzję leku ZENDRACTIN.

Jak stosuje się lek ZENDRACTIN

-    Lek ZENDRACTIN jest podawany jako wlew kroplowy (infuzja) do żyły. Wlew powinien trwać co najmniej 15 minut i powinien być podawany jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze suplementy wapnia i witaminy D do codziennego przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ZENDRACTIN

Pacjenci, którym podano większe niż zalecane dawki leku powinni być uważnie monitorowani. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidłowych stężeń elektrolitów w surowicy (np. nieprawidłowych stężeń wapnia, fosforu i magnezu) i (lub) zmian czynności nerek, w tym ciężkich zaburzeń czynności nerek. Jeżeli stężenie wapnia będzie zbyt małe, pacjent może wymagać podania uzupełniającej infuzji wapnia.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z następujących,

ciężkich działań niepożądanych:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10):

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza na podstawie specyficznych badań krwi);

-    małe stężenie wapnia we krwi.

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100):

-    ból w jamie ustnej, ból zębów i (lub) szczęki, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, drętwienie lub uczucie ciężkości szczęki, lub ruszania się zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwica kości). W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub lekarza stomatologa;

-    nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków) obserwowano u pacjentek stosujących kwas zoledronowy z powodu osteoporozy pomenopauzalnej. Nie wiadomo, czy to kwas zoledronowy powoduje nieregularne bicie serca, jednak należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia takich objawów po przyjęciu kwasu zoledronowego;

-    ciężka reakcja alergiczna: duszność, obrzęk głównie twarzy i gardła;

-    krwiomocz.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    Jako następstwo małego stężenia wapnia: nieregularne bicie serca (arytmia serca; wtórna do hipokalcemii), napady padaczkowe, drętwienie i tężyczka (wtórna do hipokalcemii).

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

-    małe stężenie fosforanów we krwi.

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10):

-    ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz ból kości, stawów i (lub) mięśni. W większości przypadków specjalne leczenie nie jest wymagane, a objawy ustępują po krótkim czasie (kilka godzin lub dni);

-    objawy ze strony przewodu pokarmowego, takie jak: nudności i wymioty oraz utrata apetytu;

-    zapalenie spojówek;

-    mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100):

-    reakcje nadwrażliwości;

-    niskie ciśnienie krwi;

-    ból w klatce piersiowej;

-    reakcje skórne (zaczerwienienie, obrzęk) w miejscu podania, wysypka, świąd;

-    wysokie ciśnienie krwi, spłycenie oddechu, zawroty głowy, zaburzenia snu, mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp, biegunka;

-    mała liczba białych krwinek i płytek krwi;

-    małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie to kontrolował i zastosuje niezbędne środki;

-    senność;

-    łzawienie oczu, wrażliwość oczu na światło;

-    nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią;

-    trudności w oddychaniu, z sapaniem i kaszlem;

-    pokrzywka.

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000):

-    wolne bicie serca;

-    splątanie;

-    nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy mogą wystąpić w rzadkich przypadkach. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub pachwiny, ponieważ może to wcześniej wskazać na możliwość złamania kości udowej;

-    choroba śródmiąższowa płuc (zapalenie tkanki otaczającej pęcherzyki płucne)

-    objawy grypopodobne, w tym zapalenie stawów i obrzęk stawów.

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

-    omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi;

-    silny ból kości, stawów i (lub) mięśni, czasami uniemożliwiające pacjentom poruszanie się;

-    bolesne zaczerwienienie i (lub) obrzęk w obrębie oczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02-222 Warszawa, Tel.: +48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać lek ZENDRACTIN

Lekarz prowadzący, farmaceuta lub pielęgniarka są poinformowani o tym, jak przechowywać lek ZENDRACTIN (patrz punkt 6).

•    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i fiolce po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nieotwarte fiolki nie wymagają specjalnych warunków przechowywania.

•    Po pierwszym otwarciu:

Chemiczna i fizyczna trwałość roztworu została wykazana w okresie 24 godzin w temperaturze 2°C - 8°C oraz w 25°C.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik, a roztwór jest trwały nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C. Schłodzony roztwór powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed podaniem.

•    Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera ZENDRACTIN

Substancją czynną leku jest kwas zoledronowy. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego, co odpowiada 4,26 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

Pozostałe składniki to: mannitol (E 421) sodu cytrynian (E 331) woda do wstrzykiwań

Jak wygląda ZENDRACTIN i co zawiera opakowanie

ZENDRACTIN, roztwór do infuzji jest przezroczysty, bezbarwny, wolny od widocznych cząstek. ZENDRACTIN jest dostarczany w postaci roztworu w fiolce. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego.

ZENDRACTIN 4mg/100ml roztwór do infuzji jest pakowany w opakowania zawierające:

1 fiolkę

4    fiolki

5    fiolek

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

PharmaSwiss Ceska republika s.r.o.

Jankovcova 1569/2c 170 00 Praga 7 Republika Czeska

Wytwórca

Agila Specialties Polska Sp. z o.o. ul. Daniszewska 10 03-230 Warszawa

Sanochemia Pharmazeutica AG Landeggerstrasse 7

A - 2491 Neufeld an der Leitha, Austria

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia: ZENDRACTIN 4mg/100ml, Oplossing voor infusie Czechy: ZENDRACTIN 4mg/100ml Infuzm roztok Estonia: ZENDRACTIN

Węgry: ZENDRACTIN 4mg/100ml Oldatos infuzió Litwa: Zendractin 4mg/100ml Infuzinis tirpalas Łotwa: Zendractin 4mg/100ml skidums infuzijam Polska: ZENDRACTIN

Rumunia: ZENDRACTIN 4mg/100ml Solupe perfuzabila Słowacja: ZENDRACTIN 4mg/100ml

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 17.12.2014

Informacje przeznaczone wyłącznie dla fachowego personelu medycznego:

Przygotowanie i podanie leku ZENDRACTIN

-    ZENDRACTIN zawiera 4 mg kwasu zoledronowego w 100 ml roztworu do infuzji do natychmiastowego użycia u pacjentów z prawidłową czynnością nerek.

-    Wyłącznie do jednorazowego użytku. Wszelkie niezużyte resztki roztworu należy wyrzucić.

Należy używać wyłącznie klarownych roztworów bez wytrąconych cząstek i zabarwienia. Podczas przygotowania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki.

-    Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony roztwór do infuzji powinien być podany natychmiast. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik, a roztwór jest trwały nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2°C - 8°C. Schłodzony roztwór powinien osiągnąć temperaturę pokojową przed podaniem.

-    Roztwór zawierający kwas zoledronowy nie może być dalej rozcieńczany lub mieszany z innymi roztworami do infuzji. Podaje się go dożylnie w postaci pojedynczego 15-minutowego wlewu w oddzielnej linii infuzyjnej.

Należy ocenić stan nawodnienia pacjentów przed i po podaniu leku ZENDRACTIN w celu zapewnienia ich odpowiedniego nawodnienia.

-    ZENDRACTIN, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji może być stosowany natychmiast, bez dodatkowego przygotowania, u pacjentów z prawidłową czynnością nerek. U pacjentów z łagodną do umiarkowanej niewydolnością nerek, zmniejszone dawki powinny zostać przygotowane zgodnie z instrukcją zamieszczoną poniżej.

W celu przygotowania zmniejszonych dawek dla pacjentów z początkowym klirensem kreatyniny CLcr <

60 ml/min, należy zapoznać się z danymi z zamieszczonej poniżej tabeli 1. Należy odlać z fiolki

wskazaną objętość leku ZENDRACTIN i zastąpić ją taką samą objętością jałowego roztworu chlorku

sodu do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Tabela 1: Przygotowanie zmniejszonych dawek kwasu zoledronowego, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

Początkowy klirens kreatyniny (ml/min)

Odlać następującą ilość kwasu zoledronowego roztwór do infuzji (ml)

Zastąpić następującą objętością jałowego roztworu chlorku sodu 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań (ml)

Dawka po dostosowaniu (kwas zoledronowy, mg na 100 ml)

50-60

12,0

12,0

3,5

40-49

18,0

18,0

3,3

30-39

25,0

25,0

3,0

Dawki obliczano przyjmując jako docelowa wartość AUC 0,66 (mg-h/l) (CLcr=75 ml/min). Oczekuje się, że podanie mniejszych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli osiągnąć taką samą wartość AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny równym 75 ml/min.

-    Badania przeprowadzone na kilku rodzajach linii infuzyjnych wykonanych z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu nie wykazało niezgodności z kwasem zoledronowym.

-    Ponieważ nie są dostępne dane dotyczące zgodności kwasu zoledronowego z innymi substancjami podawanymi dożylnie, nie wolno mieszać leku ZENDRACTIN z innymi lekami/substancjami i należy go zawsze podawać przez oddzielną linię infuzyjną.

Przechowywanie leku ZENDRACTIN

-    Lek należy przechowywać w miej scu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować leku ZENDRACTIN po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

-    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

-    Rozcieńczony lek ZENDRACTIN, roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć, aby uniknąć zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

7