Imeds.pl

Zenostig 16 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zenostig, 24 mg, tabletki

Betahistini dihydrochloridum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zenostig i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zenostig

3.    Jak stosować Zenostig

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zenostig

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZENOSTIG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zenostig jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniere’a takich jak: zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZENOSTIG Kiedy nie stosować leku Zenostig

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny - rzadki nowotwór nadnerczy

•    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

•    u kobiet karmiących piersią (patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli u pacjenta występuje lub pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka

•    u pacjentów z astmą

•    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa spowodowany uczuleniem, gdyż te dolegliwości mogą się nasilić

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń, pacjent powinien zapytać lekarza, czy może stosować betahistynę.

Te grupy pacjentów powinny być podczas leczenia pod kontrolą lekarza.

Inne leki i Zenostig

Do chwili obecnej nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Betahistyna może wpływać na wynik leczenia alergii takich jak gorączka sienna, oraz na leczenie choroby lokomocyjnej. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli w tym samym czasie z betahistyną stosuje się leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne), leki stosowane w astmie lub leki stosowane w zakażeniach /zarażeniach pasożytniczych.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Zenostig z alkoholem

Należy unikać spożywania alkoholu w czasie leczenia betahistyną, ponieważ może oddziaływać na leczenie.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny podczas ciąży jest bezpieczne. Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego należy unikać jej stosowania podczas karmienia piersią. Przed zastosowaniem tego lub każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Betahistyna może powodować senność. Jeśli występuje takie działanie niepożądane, należy unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Jeśli pacjent nie jest pewny, czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.

Lek Zenostig zawiera laktozę.

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ ZENOSTIG

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli:

Pół tabletki do jednej tabletki, dwa razy na dobę.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim zaobserwuje się poprawę.

Jak przyjmować Zenostig

Tabletki najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zenostig

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skonsultować się z lekarzem. Objawami przedawkowania betahistyny są nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji i - przy większych dawkach - drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Zenostig

Należy poczekać aż nadejdzie pora zażycia kolejnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów): nudności i zaburzenia trawienia;

Rzadko (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 1000 pacjentów): bóle głowy, zmęczenie i sporadycznie senność;

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    łagodne dolegliwości trawienne (np. wymioty, ból brzucha, wzdęcia i rozdęty brzuch); dolegliwościom tym można zaradzić zażywając dawkę w czasie posiłku;

-    objawy ciężkich reakcji skórnych związanych z wysypką, zaczerwienieniem skóry, pęcherzykami na wargach, powiekach lub w jamie ustnej, łuszczeniem skóry, bólem gardła (obrzęk naczynioruchowy); jeśli wystąpią te objawy należy przestać przyjmować betahistynę i skontaktować się natychmiast

z lekarzem;

-    wysypka skórna, pokrzywka, świąd.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ ZENOSTIG

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Zenostig po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku po: „Termin ważności (EXP)”.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I INNE INFORMACJE Co zawiera Zenostig

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka zawiera 24 mg betahistyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki leku to: powidon, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon, kwas stearynowy.

Jak wygląda Zenostig i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki, dwuwypukłe, z rowkiem dzielącym po jednej stronie. Tabletkę można dzielić na równe dawki.

Tabletki pakowane w blistry; 20, 30, 40, 50, 60 lub 100 tabletek w opakowaniu tekturowym.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia

Wytwórca

Catalent Germany Schomdorf GmbH Steinbeisstrasse 2 D-73614 Schorndorf Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Holandia:    BETAKELE 24 mg, tabletten

Republika Czeska:    ZENOSTIG 24 mg

Polska:    ZENOSTIG

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4