+ iMeds.pl

Zenostig 24 mgUlotka Zenostig

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zenostig, 8 mg tabletki Zenostig, 16 mg tabletki

(Betahistini dihydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zenostig i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zenostig

3.    Jak stosować lek Zenostig

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zenostig

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZENOSTIG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zenostig jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Méniere’a takich jak: zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZENOSTIG Kiedy nie stosować leku Zenostig

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny - rzadki nowotwór nadnerczy

•    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

•    u kobiet karmiących piersią (patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli u pacjenta występuje lub pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka

•    u pacjentów z astmą

•    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa spowodowany uczuleniem, gdyż te dolegliwości mogą się nasilić

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń, pacjent powinien zapytać lekarza, czy może stosować lek Zenostig.

Te grupy pacjentów powinny być podczas leczenia pod kontrolą lekarza.

Inne leki i Zenostig

Interakcja oznacza, że leki lub substancje mogą wpływać na sposób działania innych leków lub substancji lub na działania niepożądane, gdy stosuje się je w tym samym czasie.

Do chwili obecnej nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Betahistyna może wpływać na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe są stosowane przede wszystkim w leczeniu alergii, takich jak gorączka sienna, oraz w chorobie lokomocyjnej. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli w tym samym czasie stosuje się leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny podczas ciąży jest bezpieczne. Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego należy unikać jej stosowania podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem tego lub każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Betahistyna może powodować senność. Jeśli występuje takie działanie niepożądane, należy unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Jeśli pacjent nie jest pewny, czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność do prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zenostig

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ ZENOSTIG

Zenostig należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli:

Zwykle dawka początkowa wynosi od 1 do 2 tabletek po 8 mg lub od pół do

1 tabletki po 16 mg trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 24 - 48 mg na

dobę.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim zaobserwuje się poprawę.

Jak przyjmować Zenostig

Tabletki najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zenostig

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji i - przy większych dawkach - drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Zenostig

Należy poczekać aż nadejdzie pora zażycia kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zenostig może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Skóra

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): wysypki skórne, świąd.

Układ pokarmowy

Rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów): łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia.

Układ nerwowy

Bóle głowy, senność (częstość występowania nie jest znana).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZENOSTIG

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Zenostig po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „Nie stosować po” lub „Termin ważności (EXP)”.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zenostig

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka zawiera odpowiednio 8 mg, 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), kwas stearynowy.

Jak wygląda Zenostig i co zawiera opakowanie

Zenostig, 8 mg tabletki: okrągłe, białe tabletki z napisem „B8” po jednej stronie.

Tabletki pakowane w blistry, 30, 50, 100 lub 120 tabletek w opakowaniu tekturowym.

Zenostig, 16 mg tabletki: okrągłe, białe tabletki z napisem „B16” po jednej stronie i rowkiem dzielącym z drugiej strony. Tabletkę można dzielić na dwie równe części.

Tabletki pakowane w blistry, 20, 30, 42, 50, 60, 84 lub 100 tabletek w opakowaniu tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia

Wytwórca:

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13 D-79395 Neuenburg, Niemcy

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4

Zenostig

Charakterystyka Zenostig

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zenostig; 8 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna tabletka zawiera 8 mg dichlorowodorku betahistyny (Betahistini dihydrochloridum). 1 tabletka zawiera 70 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki.

Białe lub prawie białe, okrągłe tabletki. Po jednej stronie wytłoczony napis B8.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Betahistyna jest wskazana w leczeniu choroby Meniere’a charakteryzującej się następującymi objawami: zawroty głowy, szumy uszne, utrata słuchu i nudności.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku):

Początkowo doustnie 8 - 16 mg trzy razy na dobę podczas posiłków.

Dawka podtrzymująca zazwyczaj wynosi 24 - 48 mg na dobę. Dawkę można dostosować do indywidualnych potrzeb pacjenta. Czasami poprawę można zaobserwować dopiero po kilku tygodniach leczenia.

Dzieci i młodzież:

Nie zaleca się stosowania betahistyny w postaci tabletek u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat z powodu braku danych dotyczących bezpieczeństwa i skuteczności.

4.3.    Przeciwwskazania

Betahistyna jest przeciwwskazana u pacjentów z guzem chromochłonnym. Ponieważ betahistyna jest syntetycznym analogiem histaminy, może indukować uwalnianie amin katecholowych z guza, powodując ciężkie nadciśnienie tętnicze.

Produkt jest przeciwwskazany również:

• w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z czynną lub przebytą chorobą wrzodową, ze względu na występowanie sporadycznie dyspepsji podczas leczenia betahistyną.

1

Należy zachować ostrożność u pacjentów z astmą oskrzelową.

Należy zachować ostrożność w przepisywaniu betahistyny pacjentom z pokrzywką, wysypkami lub alergicznym nieżytem nosa ze względu na możliwość zaostrzenia tych objawów.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkim niedociśnieniem tętniczym.

Pacjenci z rzadką dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni stosować tego leku.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie ma udowodnionych przypadków niebezpiecznych interakcji.

Istnieją doniesienia dotyczące interakcji z etanolem i preparatem zawierającym pirymetaminę i dapson, a także nasilania działania betahistyny przez salbutamol.

Betahistyna jest analogiem histaminy, zatem teoretycznie możliwe są jej interakcje z lekami przeciwhistaminowymi, ale dotychczas nie było takich doniesień.

4.6.    Ciąża i laktacja

Badania na zwierzętach dotyczące wpływu leku na ciążę, rozwoju zarodka/płodu, przebiegu porodu i rozwoju po urodzeniu są nie wystarczające (patrz punkt 5.3.). Potencjalne ryzyko dla człowieka nie jest znane.

Nie zaleca się stosowania preparatu Zenostig u kobiet w ciąży.

Betahistyna przenika do mleka w stężeniu podobnym do występującego w osoczu krwi. Działanie toksyczne betahistyny w takim stężeniu u noworodków nie jest znane. Należy unikać stosowania betahistyny u pacjentek karmiących piersią (patrz punkt 5.3.)

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Rzadko zgłaszano występowanie senności związanej ze stosowaniem betahistyny. Pacjentów, u których wystąpią te objawy należy poinformować o konieczności unikania czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów mechanicznych lub obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego:

bardzo rzadko (<1/10 000): wysypki skórne i świąd.

Zaburzenia układu nerwowego:

nieznana częstość występowania: bóle głowy i sporadycznie senność.

Zaburzenia żołądka i jelit:

rzadko (>1/10 000 do <1/1 000): zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności i dyspepsja.

4.9.    Przedawkowanie

Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, dyspepsja, ataksja i drgawki (w przypadku dużych dawek). Nie ma swoistej odtrutki dla betahistyny. Zaleca się płukanie żołądka i leczenie objawowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty stosowane w zawrotach głowy, kod ATC: N07C A01.

Aktywność agonistyczną betahistyny w stosunku do receptora histaminowego H wykazano u człowieka przez znoszenie wywołanego przez nią rozszerzenia obwodowych naczyń krwionośnych przez antagonistę histaminy - difenhydraminę. Betahistyna ma minimalny wpływ na wydzielanie kwasu żołądkowego (reakcja z udziałem receptora histaminowego H2).

Mechanizm działania betahistyny w chorobie Meniere’a nie jest wyjaśniony. Skuteczność betahistyny w leczeniu zawrotów głowy może być wynikiem jej zdolności do modyfikacji krążenia w uchu wewnętrznym lub bezpośredniego wpływu na neurony jądra przedsionkowego.

Pojedyncze dawki doustne betahistyny do 32 mg u osób zdrowych powodują maksymalne hamowanie indukowanego oczopląsu przedsionkowego w ciągu 3 - 4 godz. po podaniu, a większe dawki skuteczniej skracają czas trwania oczopląsu.

Betahistyna zwiększa u człowieka przepuszczalność nabłonka płucnego. Wykazano to działanie poprzez skrócenie czasu klirensu znacznika radioaktywnego z płuc do krwi. Temu działaniu przeciwdziała wcześniejsze podanie doustne terfenadyny, która jest znaną substancją blokującą receptor H.

O ile histamina na serce działa inotropowo dodatnio, o tyle betahistyna nie zwiększa pojemności minutowej serca, a jej działanie rozszerzające naczynia krwionośne może u niektórych pacjentów nieznacznie obniżać ciśnienie krwi.

U człowieka betahistyna ma słabe działanie na gruczoły wydzielania zewnętrznego.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Betahistyna po podaniu doustnym wchłania się całkowicie, a maksymalne stężenie w osoczu betahistyna znakowana 14C osiąga po około 1 godz. po podaniu doustnym na czczo.

Eliminacja betahistyny odbywa się przede wszystkim przez metabolizm, a metabolity są następnie wydalane głównie przez nerki. 85 - 90% radioaktywności podanej dawki 8 mg pojawia się w moczu przez ponad 56 godz. z maksymalną szybkością wydalania 2 godz. po podaniu leku. Po podaniu doustnym betahistyny jej stężenie w osoczu krwi jest bardzo małe. Dlatego ocena farmakokinetyki betahistyny opiera się na danych dotyczących stężenia jedynego metabolitu - kwasu 2-pirydylooctowego - w osoczu krwi.

Nie ma dowodów na metabolizm pozawątrobowy. Uważa się, że wydalanie z żółcią nie odgrywa istotnej roli w eliminacji leku lub któregokolwiek z jego metabolitów. Lek nie wiąże się lub wiąże się w niewielkim stopniu z ludzkimi białkami osocza, chociaż betahistyna jest metabolizowana w wątrobie. Około 80 - 90% podanej dawki jest wydalana z moczem.

5.3.    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Sześciomiesięczne badania toksyczności po podaniu wielokrotnym u psów oraz 18-miesięczne badania u szczurów albinosów nie wykazały klinicznie istotnych działań szkodliwych w dawkach 2,5 - 120 mg/kg. Betahistyna nie wykazuje działania mutagennego i nie ma dowodów na jej działanie rakotwórcze u szczurów. Badania wykonane na ciężarnych samicach królików nie wykazały działania teratogennego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Powidon K90

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza j ednowodna Krzemionka koloidalna bezwodna Krospowidon (typ A)

Kwas stearynowy

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku.

Opakowania zawierają 30, 50, 100 lub 120 tabletek.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

14234

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

12.12.2007

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

4

Zenostig