Imeds.pl

Zenostig 24 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zenostig, 8 mg tabletki Zenostig, 16 mg tabletki

(Betahistini dihydrochloridum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zenostig i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zenostig

3.    Jak stosować lek Zenostig

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zenostig

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZENOSTIG I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zenostig jest lekiem stosowanym w leczeniu objawów choroby Meniere’a takich jak: zawroty głowy, dzwonienie w uszach, utrata słuchu i nudności.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZENOSTIG Kiedy nie stosować leku Zenostig

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na betahistynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6)

•    jeśli u pacjenta występuje guz chromochłonny - rzadki nowotwór nadnerczy

•    u pacjentów w wieku poniżej 18 lat

•    u kobiet karmiących piersią (patrz także punkt „Ciąża i karmienie piersią”).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

•    jeśli u pacjenta występuje lub pacjent przebył chorobę wrzodową żołądka

•    u pacjentów z astmą

•    jeśli u pacjenta występuje pokrzywka, wysypka skórna lub nieżyt nosa spowodowany uczuleniem, gdyż te dolegliwości mogą się nasilić

•    jeśli pacjent ma niskie ciśnienie tętnicze krwi.

Jeśli u pacjenta występuje którekolwiek z wyżej wymienionych zaburzeń, pacjent powinien zapytać lekarza, czy może stosować lek Zenostig.

Te grupy pacjentów powinny być podczas leczenia pod kontrolą lekarza.

Inne leki i Zenostig

Interakcja oznacza, że leki lub substancje mogą wpływać na sposób działania innych leków lub substancji lub na działania niepożądane, gdy stosuje się je w tym samym czasie.

Do chwili obecnej nie obserwowano interakcji betahistyny z innymi lekami.

Betahistyna może wpływać na działanie leków przeciwhistaminowych. Leki przeciwhistaminowe są stosowane przede wszystkim w leczeniu alergii, takich jak gorączka sienna, oraz w chorobie lokomocyjnej. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, jeśli w tym samym czasie stosuje się leki przeciwhistaminowe (leki przeciwalergiczne).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie betahistyny podczas ciąży jest bezpieczne. Betahistyna przenika do mleka matki, dlatego należy unikać jej stosowania podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem tego lub każdego innego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Betahistyna może powodować senność. Jeśli występuje takie działanie niepożądane, należy unikać czynności wymagających koncentracji, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Jeśli pacjent nie jest pewny, czy betahistyna ma negatywny wpływ na jego zdolność do prowadzenia pojazdów, powinien poradzić się lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zenostig

Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, to przed przyjęciem leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

3. JAK STOSOWAĆ ZENOSTIG

Zenostig należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zazwyczaj stosowana dawka to:

Dorośli:

Zwykle dawka początkowa wynosi od 1 do 2 tabletek po 8 mg lub od pół do

1 tabletki po 16 mg trzy razy na dobę. Dawka podtrzymująca wynosi zazwyczaj 24 - 48 mg na

dobę.

Może upłynąć kilka tygodni, zanim zaobserwuje się poprawę.

Jak przyjmować Zenostig

Tabletki najlepiej przyjmować w czasie posiłku.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zenostig

W przypadku zastosowania większej niż zalecana dawki leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania betahistyny to: nudności, wymioty, zaburzenia trawienia, zaburzenia koordynacji i - przy większych dawkach - drgawki.

Pominięcie zastosowania leku Zenostig

Należy poczekać aż nadejdzie pora zażycia kolejnej dawki.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zenostig może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:

Skóra

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 pacjenta na 10 000): wysypki skórne, świąd.

Układ pokarmowy

Rzadko (1 do 10 na 10 000 pacjentów): łagodne zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nudności, zaburzenia trawienia.

Układ nerwowy

Bóle głowy, senność (częstość występowania nie jest znana).

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZENOSTIG

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Zenostig po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po napisie „Nie stosować po” lub „Termin ważności (EXP)”.

Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zenostig

Substancją czynną leku jest betahistyny dichlorowodorek.

Jedna tabletka zawiera odpowiednio 8 mg, 16 mg betahistyny dichlorowodorku.

Inne składniki leku to powidon K90, celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, krospowidon (typ A), kwas stearynowy.

Jak wygląda Zenostig i co zawiera opakowanie

Zenostig, 8 mg tabletki: okrągłe, białe tabletki z napisem „B8” po jednej stronie.

Tabletki pakowane w blistry, 30, 50, 100 lub 120 tabletek w opakowaniu tekturowym.

Zenostig, 16 mg tabletki: okrągłe, białe tabletki z napisem „B16” po jednej stronie i rowkiem dzielącym z drugiej strony. Tabletkę można dzielić na dwie równe części.

Tabletki pakowane w blistry, 20, 30, 42, 50, 60, 84 lub 100 tabletek w opakowaniu tekturowym.

Podmiot odpowiedzialny:

Recordati Ireland Ltd.

Raheens East Ringaskiddy, Co. Cork Irlandia

Wytwórca:

Losan Pharma GmbH

Otto Hahnstrasse 13 D-79395 Neuenburg, Niemcy

Catalent Germany Schorndorf GmbH

Steinbeisstrasse 2

D-73614 Schorndorf, Niemcy

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4