Imeds.pl

Zetamax 2 G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zetamax, 2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

Azithromycin um

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Zetamax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zetamax

3.    Jak stosować lek Zetamax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zetamax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zetamax i w jakim celu się go stosuje

Zetamax należy do grupy antybiotyków nazywanych antybiotykami makrolidowymi. Leki te stosowane są w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń bakteryjnych. Zetamax hamuje wzrost bakterii powodujących zakażenia. Zetamax działa wyłącznie na bakterie. Lek nie działa na wirusy, w tym na wirusy powodujące zwykle przeziębienia lub grypę.

Nie w każdym zakażeniu układu oddechowego konieczne jest stosowanie antybiotyków. Niepotrzebne stosowanie antybiotyków powoduje pojawianie się w środowisku opornych na nie bakterii. Jeśli wystąpi zakażenie układu oddechowego, należy zawsze zasięgnąć porady lekarza w sprawie konieczności zastosowania antybiotyku.

Zetamax stosuje się u osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej.

Jakie choroby leczy się lekiem Zetamax

Zetamax jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej lekkich lub umiarkowanie ciężkich zakażeń, wywoływanych przez wrażliwe na ten lek szczepy bakterii:

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe lub, gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne w leczeniu występuj ącego u pacjenta zakażenia);

-    zapalenie zatok (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe lub, gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne w leczeniu występuj ącego u pacjenta zakażenia);

-    zapalenie płuc nabyte poza szpitalem (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe);

-    zapalenie gardła i (lub) zapalenie migdałków wywoływane przez Streptococcus pyogenes u pacjentów nietoleruj ących beta-laktamowych leków przeciwbakteryjnych.

Lekarz zdecyduje czy Zetamax jest najwłaściwszym antybiotykiem do zastosowania u pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zetamax Kiedy nie stosować leku Zetamax

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę lub jakikolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy (w tym na erytromycynę), lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Zetamax (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zetamax należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

-    pacjent miał kiedykolwiek jakieś problemy podczas stosowania innych leków;

-    pacjent miał kiedykolwiek problemy z wątrobą; lekarz może zalecić kontrolowanie czynności wątroby lub wstrzymać podawanie leku;

-    pacjent miał kiedykolwiek problemy z nerkami.

Należy bezzwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy choroby wątroby, jak zażółcenie skóry, utrata (brak) energii, ciemne zabarwienie moczu, jakiekolwiek objawy krwawienia, lub zaburzenia zachowania, gdyż może być konieczne zbadanie czynności wątroby lub wykonanie dodatkowych badań.

Jeśli podczas stosowania leku Zetamax wystąpi uczucie bicia serca w klatce piersiowej (kołatania serca) lub zawroty głowy, lub omdlenie, lub osłabienie mięśni, należy bezzwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli u pacjenta w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka lub luźne stolce, należy bezzwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować żadnego leku przeciwbiegunkowego bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Należy powiadomić lekarza, jeżeli biegunka przedłuża się.

Rzadko występuj ą ciężkie reakcje alergiczne na Zetamax. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej, np. wysypka (pokrzywka).

Ten antybiotyk zwalcza niektóre bakterie, jednak nie działa na wszystkie rodzaje bakterii i nie jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze.

Dzieci i młodzież

Lek Zetamax nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Zetamax a inne leki

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem stosowania leku Zetamax:

-    leki zoboj ętniaj ące kwas żołądkowy (stosowane w leczeniu zgagi lub niestrawności);

-    warfaryna (lub inny lek przeciwzakrzepowy);

-    terfenadyna (stosowana w leczeniu kataru siennego lub alergii skórnej);

-    cyklosporyna (stosowana w hamowaniu czynności układu immunologicznego w zapobieganiu lub leczeniu odrzucenia przeszczepionych narządów lub szpiku kostnego);

-    digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);

-    nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);

-    ergotamina (stosowana w leczeniu migreny).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zetamax z jedzeniem i piciem

Zetamax należy przyjmować na pusty żołądek (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów potwierdzających wpływ leku Zetamax na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Zetamax zawiera sacharozę i sód

Zetamax zawiera 19,36 g sacharozy (zwanej potocznie cukrem). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Zetamax zawiera 148 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Zetamax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci maj ący problemy z nerkami lub wątrobą: należy powiedzieć lekarzowi o problemach związanych z nerkami lub wątrobą, ponieważ może on zalecić zmianę dawkowania.

Lek Zetamax umożliwia przeprowadzenie całego leczenia za pomocą pojedynczej dawki, dlatego też lek należy przyjąć jednorazowo. Zetamax należy przyjmować na pusty żołądek (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku).

Zawiesina, którą zastosuje pacjent, może zostać przygotowana przez farmaceutę. Jeśli jednak zawiesina nie była przygotowana, należy sporządzić ją w opisany niżej sposób.

1.    Otworzyć butelkę naciskaj ąc zakrętkę ku dołowi i przekręcaj ąc ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

2. Uważnie dodać wodę do butelki, dopełniaj ąc do kreski znajdującej się na etykiecie butelki (gruba czarna kreska pomiędzy dwiema cieńszymi).

3. Zamknąć butelkę i dobrze nią wstrząsnąć (przez około 30 sekund).

4. Otworzyć butelkę w sposób wskazany w punkcie 1. i wypić całą jej zawartość.

Sporządzoną zawiesinę należy zużyć w ciągu 12 godzin po przygotowaniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zetamax

W razie przedawkowania lub przypadkowego połknięcia leku należy bezzwłocznie zawiadomić lekarza lub farmaceutę.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia brzucha

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    bóle głowy, zawroty głowy

-    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry

-    zaburzenia smaku, osłabienie apetytu

-    zaburzenia widzenia, utrata słuchu

-    wymioty, niestrawność

-    wysypka, świąd

-    ból stawów

-    zmniej szenie liczby limfocytów (rodzaj krwinek białych), zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (rodzaj krwinek białych)

-    zmniej szenie stężenia wodorowęglanów we krwi

-    zmęczenie

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) w jamie ustnej lub pochwie

-    zmniejszenie liczby leukocytów (rodzaj krwinek białych), zmniejszenie liczby granulocytów oboj ętnochłonnych (rodzaj krwinek białych)

-    reakcje alergiczne o różnej ciężkości

-    uogólniona wysypka pęcherzowa i złuszczanie się skóry

-    ciężka reakcja skórna po narażeniu na działanie światła lub słońca

-    pokrzywka

-    nerwowość

-    zmniejszona wrażliwość skóry na dotyk

-    senność

-    zaburzenia snu

-    dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu

-    kołatanie serca

-    zaparcie

-    zapalenie wątroby

-    ból w klatce piersiowej

-    ogólne osłabienie

-    obrzęki

-    ogólne pogorszenie samopoczucia

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. badań krwi lub wątroby)

-    wymioty (z krwią lub bez) z bólem brzucha

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    pobudzenie

-    zaburzenia równowagi (uczucie wirowania)

-    zaburzenia czynności wątroby

Dodatkowe działania niepożądane, które zostały zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu (występujące z nieznaną częstością):

-    zachowania agresywne, lęk, omdlenia, drgawki, nadmierna aktywność

-    zanik lub zaburzenia węchu, zanik smaku

-    zaburzenia rytmu serca, w tym jego znaczne przyspieszenie i nieregularność

-    niskie ciśnienie tętnicze

-    zapalenie trzustki, przebarwienia języka, ciężka reakcja skórna

-    niewydolność wątroby, marskość wątroby, żółtaczka, zaczerwienienie skóry

-    niewydolność nerek, zapalenie nerek

-    nieprawidłowy elektrokardiogram (EKG)

-    ból brzucha przebiegaj ący z biegunką i gorączką

-    skłonność do siniaków lub krwawień

-    zmęczenie związane z ciemnym zabarwieniem moczu

-    miejscowe osłabienie mięśni

Jeśli w ciągu 5 minut od zastosowania leku wystąpią wymioty, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne podanie dodatkowej dawki leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zetamax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Zawiesinę należy zużyć w ciągu 12 godzin od jej sporządzenia.

Nie stosować leku Zetamax, jeśli nastąpiła zmiana koloru zawiesiny.

Ważne informacje dotyczące usuwania leku Zetamax

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Zetamax

Substancją czynną leku jest azytromycyna (w postaci dwuwodnej), 2 g.

Pozostałe składniki to: glicerolu dibehenian, poloksamer 407, sacharoza, sodu fosforan bezwodny, magnezu wodorotlenek, hydroksypropyloceluloza, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek (E171), aromat wiśniowy (nr 11929), aromat bananowy (nr 15223).

Jak wygląda lek Zetamax i co zawiera opakowanie

Zetamax jest dostępny w butelkach zawieraj ących 2 g azytromycyny w postaci proszku. W celu sporządzenia zawiesiny należy dopełnić wodą do kreski.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca

Haupt Pharma Latina S.r.l Latina (LT)

Strada Statale 156 Km 47,600 04100 Borgo San Michele Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa leku

Czechy

Zetamac 2 g

Estonia

Zitraval

Bułgaria

Zmax Prolonged-release Granules for Oral Suspension 2 g

Łotwa

Zitraval 2 g prolonged-release granules for oral suspension

Litwa

Zmax

Polska

Zetamax, 2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

Portugalia

Zithromax

Słowacja

Zmax Extended-release Granules for Oral Suspension 2 g

Słowenia

Zitraval

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2013 Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

6