+ iMeds.pl

Zetamax 2 gUlotka Zetamax

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zetamax, 2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

Azithromycin um

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Zetamax i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zetamax

3.    Jak stosować lek Zetamax

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zetamax

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zetamax i w jakim celu się go stosuje

Zetamax należy do grupy antybiotyków nazywanych antybiotykami makrolidowymi. Leki te stosowane są w leczeniu szerokiego zakresu zakażeń bakteryjnych. Zetamax hamuje wzrost bakterii powodujących zakażenia. Zetamax działa wyłącznie na bakterie. Lek nie działa na wirusy, w tym na wirusy powodujące zwykle przeziębienia lub grypę.

Nie w każdym zakażeniu układu oddechowego konieczne jest stosowanie antybiotyków. Niepotrzebne stosowanie antybiotyków powoduje pojawianie się w środowisku opornych na nie bakterii. Jeśli wystąpi zakażenie układu oddechowego, należy zawsze zasięgnąć porady lekarza w sprawie konieczności zastosowania antybiotyku.

Zetamax stosuje się u osób dorosłych w wieku 18 lat i powyżej.

Jakie choroby leczy się lekiem Zetamax

Zetamax jest wskazany w leczeniu wymienionych niżej lekkich lub umiarkowanie ciężkich zakażeń, wywoływanych przez wrażliwe na ten lek szczepy bakterii:

-    zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe lub, gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne w leczeniu występuj ącego u pacjenta zakażenia);

-    zapalenie zatok (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe lub, gdy inne antybiotyki okażą się nieskuteczne w leczeniu występuj ącego u pacjenta zakażenia);

-    zapalenie płuc nabyte poza szpitalem (gdy zastosowanie innych antybiotyków zostanie uznane za niewłaściwe);

-    zapalenie gardła i (lub) zapalenie migdałków wywoływane przez Streptococcus pyogenes u pacjentów nietoleruj ących beta-laktamowych leków przeciwbakteryjnych.

Lekarz zdecyduje czy Zetamax jest najwłaściwszym antybiotykiem do zastosowania u pacjenta.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zetamax Kiedy nie stosować leku Zetamax

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na azytromycynę lub jakikolwiek antybiotyk makrolidowy lub ketolidowy (w tym na erytromycynę), lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Zetamax (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zetamax należy powiedzieć lekarzowi jeśli:

-    pacjent miał kiedykolwiek jakieś problemy podczas stosowania innych leków;

-    pacjent miał kiedykolwiek problemy z wątrobą; lekarz może zalecić kontrolowanie czynności wątroby lub wstrzymać podawanie leku;

-    pacjent miał kiedykolwiek problemy z nerkami.

Należy bezzwłocznie powiedzieć lekarzowi, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy choroby wątroby, jak zażółcenie skóry, utrata (brak) energii, ciemne zabarwienie moczu, jakiekolwiek objawy krwawienia, lub zaburzenia zachowania, gdyż może być konieczne zbadanie czynności wątroby lub wykonanie dodatkowych badań.

Jeśli podczas stosowania leku Zetamax wystąpi uczucie bicia serca w klatce piersiowej (kołatania serca) lub zawroty głowy, lub omdlenie, lub osłabienie mięśni, należy bezzwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi.

Jeśli u pacjenta w trakcie leczenia lub po jego zakończeniu wystąpi biegunka lub luźne stolce, należy bezzwłocznie powiedzieć o tym lekarzowi. Nie należy stosować żadnego leku przeciwbiegunkowego bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem. Należy powiadomić lekarza, jeżeli biegunka przedłuża się.

Rzadko występuj ą ciężkie reakcje alergiczne na Zetamax. Należy skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji alergicznej, np. wysypka (pokrzywka).

Ten antybiotyk zwalcza niektóre bakterie, jednak nie działa na wszystkie rodzaje bakterii i nie jest skuteczny w leczeniu zakażeń wywołanych przez grzyby chorobotwórcze.

Dzieci i młodzież

Lek Zetamax nie jest odpowiedni do stosowania u dzieci w wieku poniżej 18 lat.

Zetamax a inne leki

Jeśli pacjent stosuje którykolwiek z niżej wymienionych leków, powinien o tym powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie przed rozpoczęciem stosowania leku Zetamax:

-    leki zoboj ętniaj ące kwas żołądkowy (stosowane w leczeniu zgagi lub niestrawności);

-    warfaryna (lub inny lek przeciwzakrzepowy);

-    terfenadyna (stosowana w leczeniu kataru siennego lub alergii skórnej);

-    cyklosporyna (stosowana w hamowaniu czynności układu immunologicznego w zapobieganiu lub leczeniu odrzucenia przeszczepionych narządów lub szpiku kostnego);

-    digoksyna (stosowana w leczeniu zaburzeń czynności serca);

-    nelfinawir (stosowany w leczeniu zakażeń HIV);

-    ergotamina (stosowana w leczeniu migreny).

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zetamax z jedzeniem i piciem

Zetamax należy przyjmować na pusty żołądek (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie ma dowodów potwierdzających wpływ leku Zetamax na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Lek Zetamax zawiera sacharozę i sód

Zetamax zawiera 19,36 g sacharozy (zwanej potocznie cukrem). Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę.

Zetamax zawiera 148 mg sodu, co należy wziąć pod uwagę u pacjentów kontrolujących zawartość sodu w diecie.

3. Jak stosować lek Zetamax

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pacjenci mający problemy z nerkami lub wątrobą: należy powiedzieć lekarzowi o problemach związanych z nerkami lub wątrobą, ponieważ może on zalecić zmianę dawkowania.

Lek Zetamax umożliwia przeprowadzenie całego leczenia za pomocą pojedynczej dawki, dlatego też lek należy przyjąć jednorazowo. Zetamax należy przyjmować na pusty żołądek (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku).

Zawiesina, którą zastosuje pacjent, może zostać przygotowana przez farmaceutę. Jeśli jednak zawiesina nie była przygotowana, należy sporządzić ją w opisany niżej sposób.

1.    Otworzyć butelkę naciskaj ąc zakrętkę ku dołowi i przekręcaj ąc ją w kierunku odwrotnym do ruchu wskazówek zegara.

2. Uważnie dodać wodę do butelki, dopełniaj ąc do kreski znajdującej się na etykiecie butelki (gruba czarna kreska pomiędzy dwiema cieńszymi).

3. Zamknąć butelkę i dobrze nią wstrząsnąć (przez około 30 sekund).

4. Otworzyć butelkę w sposób wskazany w punkcie 1. i wypić całą jej zawartość.

Sporządzoną zawiesinę należy zużyć w ciągu 12 godzin po przygotowaniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zetamax

W razie przedawkowania lub przypadkowego połknięcia leku należy bezzwłocznie zawiadomić lekarza lub farmaceutę.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia brzucha

Często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    bóle głowy, zawroty głowy

-    uczucie mrowienia, kłucia lub drętwienia skóry

-    zaburzenia smaku, osłabienie apetytu

-    zaburzenia widzenia, utrata słuchu

-    wymioty, niestrawność

-    wysypka, świąd

-    ból stawów

-    zmniej szenie liczby limfocytów (rodzaj krwinek białych), zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych (rodzaj krwinek białych)

-    zmniej szenie stężenia wodorowęglanów we krwi

-    zmęczenie

Niezbyt często występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 100 pacjentów):

-    zakażenia drożdżakowe (pleśniawki) w jamie ustnej lub pochwie

-    zmniejszenie liczby leukocytów (rodzaj krwinek białych), zmniejszenie liczby granulocytów oboj ętnochłonnych (rodzaj krwinek białych)

-    reakcje alergiczne o różnej ciężkości

-    uogólniona wysypka pęcherzowa i złuszczanie się skóry

-    ciężka reakcja skórna po narażeniu na działanie światła lub słońca

-    pokrzywka

-    nerwowość

-    zmniejszona wrażliwość skóry na dotyk

-    senność

-    zaburzenia snu

-    dzwonienie w uszach, zaburzenia słuchu

-    kołatanie serca

-    zaparcie

-    zapalenie wątroby

-    ból w klatce piersiowej

-    ogólne osłabienie

-    obrzęki

-    ogólne pogorszenie samopoczucia

-    nieprawidłowe wyniki badań laboratoryjnych (np. badań krwi lub wątroby)

-    wymioty (z krwią lub bez) z bólem brzucha

Rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 1 000 pacjentów):

-    pobudzenie

-    zaburzenia równowagi (uczucie wirowania)

-    zaburzenia czynności wątroby

Dodatkowe działania niepożądane, które zostały zgłoszone po wprowadzeniu leku do obrotu (występujące z nieznaną częstością):

-    zachowania agresywne, lęk, omdlenia, drgawki, nadmierna aktywność

-    zanik lub zaburzenia węchu, zanik smaku

-    zaburzenia rytmu serca, w tym jego znaczne przyspieszenie i nieregularność

-    niskie ciśnienie tętnicze

-    zapalenie trzustki, przebarwienia języka, ciężka reakcja skórna

-    niewydolność wątroby, marskość wątroby, żółtaczka, zaczerwienienie skóry

-    niewydolność nerek, zapalenie nerek

-    nieprawidłowy elektrokardiogram (EKG)

-    ból brzucha przebiegający z biegunką i gorączką

-    skłonność do siniaków lub krwawień

-    zmęczenie związane z ciemnym zabarwieniem moczu

-    miejscowe osłabienie mięśni

Jeśli w ciągu 5 minut od zastosowania leku wystąpią wymioty, należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ może być konieczne podanie dodatkowej dawki leku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpiły jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zetamax

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po: EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

Zawiesinę należy zużyć w ciągu 12 godzin od jej sporządzenia.

Nie stosować leku Zetamax, jeśli nastąpiła zmiana koloru zawiesiny.

Ważne informacje dotyczące usuwania leku Zetamax

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Zetamax

Substancją czynną leku jest azytromycyna (w postaci dwuwodnej), 2 g.

Pozostałe składniki to: glicerolu dibehenian, poloksamer 407, sacharoza, sodu fosforan bezwodny, magnezu wodorotlenek, hydroksypropyloceluloza, guma ksantan, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek (E171), aromat wiśniowy (nr 11929), aromat bananowy (nr 15223).

Jak wygląda lek Zetamax i co zawiera opakowanie

Zetamax jest dostępny w butelkach zawierających 2 g azytromycyny w postaci proszku. W celu sporządzenia zawiesiny należy dopełnić wodą do kreski.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent, CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca

Haupt Pharma Latina S.r.l Latina (LT)

Strada Statale 156 Km 47,600 04100 Borgo San Michele Włochy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Pfizer Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17 B 02-676 Warszawa tel. 22 335 61 00

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Nazwa Państwa Członkowskiego

Nazwa leku

Czechy

Zetamac 2 g

Estonia

Zitraval

Bułgaria

Zmax Prolonged-release Granules for Oral Suspension 2 g

Łotwa

Zitraval 2 g prolonged-release granules for oral suspension

Litwa

Zmax

Polska

Zetamax, 2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

Portugalia

Zithromax

Słowacja

Zmax Extended-release Granules for Oral Suspension 2 g

Słowenia

Zitraval

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 06/2013 Inne źródła informacji

Szczegółowa informacja o tym leku jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych http://urpl.gov.pl

6

Zetamax

Charakterystyka Zetamax

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zetamax, 2 g, granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, 2 g: azytromycyna dwuwodna w ilości odpowiadającej 2 g azytromycyny zasady (Azithromycinum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Każda butelka granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej zawiera 19,36 g sacharozy i 148 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Mieszanina proszku i granulatu o barwie białej lub prawie białej, o smaku wiśniowo-bananowym.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Azytromycyna w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej

jest wskazana do stosowania u dorosłych pacjentów w leczeniu wymienionych niżej lekkich lub

umiarkowanie ciężkich zakażeń, wywołanych przez drobnoustroje wrażliwe na azytromycynę.

- Ostre bakteryjne zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli [właściwie rozpoznane zgodnie

z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych i gdy uważa się za niewłaściwe zastosowanie leków przeciwbakteryjnych zwykle zalecanych w początkowym leczeniu tego zakażenia lub gdy leki te nie doprowadziły do wyleczenia zakażenia].

-    Ostre bakteryjne zapalenie zatok [właściwie rozpoznane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych i gdy uważa się za niewłaściwe zastosowanie leków przeciwbakteryjnych zwykle zalecanych w początkowym leczeniu tego zakażenia lub gdy leki te nie doprowadziły do wyleczenia zakażenia].

-    Pozaszpitalne zapalenie płuc [właściwie rozpoznane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych i gdy uważa się za niewłaściwe zastosowanie leków przeciwbakteryjnych zwykle zalecanych w początkowym leczeniu tego zakażenia].

- Zapalenie gardła, zapalenie migdałków wywołane przez Streptococcus pyogenes [właściwie rozpoznane zgodnie z krajowymi i (lub) lokalnymi zaleceniami dotyczącymi leczenia zakażeń dróg oddechowych] u osób nietoleruj ących leki przeciwbakteryjne z grupy beta-laktamów.

-    Azytromycyna może nie być odpowiednia jako lek pierwszego rzutu w empirycznym leczeniu zakażeń w obszarach, w których częstość występowania szczepów opornych na makrolidy wynosi 10% lub więcej.

Należy wziąć pod uwagę oficjalne zalecenia dotyczące właściwego stosowania leków przeciwbakteryjnych i lokalne dane dotyczące antybiotykowrażliwości określonych bakterii.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Pacjentom zaleca się przyjmowanie azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej na czczo (co najmniej 1 godzinę przed posiłkiem lub 2 godziny po posiłku), patrz punkt 5.2.

U dorosłych zaleca się stosowanie pojedynczej dawki 2,0 g azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej.

Jeśli w ciągu 5 minut po podaniu wystąpią wymioty, należy podać drugą dawkę lub zastosować alternatywne leczenie innym antybiotykiem. Ze względu na brak dostatecznych danych dotyczących wchłaniania azytromycyny, w przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu 5 do 60 minut po podaniu produktu, należy rozważyć zastosowanie innej metody leczenia. Nie jest uzasadnione podanie drugiej dawki azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, jeśli wymioty wystąpią po czasie >60 minut od podania produktu, u pacjentów z prawidłowym opróżnianiem żołądka.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, ze względu na niewystarczające dane dotyczące bezpieczeństwa stosowania i skuteczności.

Stosowanie u osób w podeszłym wieku

Doświadczenie ze stosowaniem produktu u pacjentów w wieku powyżej 75 lat jest ograniczone (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest zalecane modyfikowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek w stopniu od lekkiego do umiarkowanego, u których współczynnik przesączania kłębuszkowego GFR (ang. Glomerular Filtration Rate) wynosi 10-80 ml/min. Należy zachować ostrożność podczas podawania azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, pacjentom z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR <10 ml/min).

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Nie ustalono parametrów farmakokinetycznych azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. Opieraj ąc się na badaniach dotyczących produktów o natychmiastowym uwalnianiu, nie zaleca się modyfikacji dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby w stopniu lekkim lub umiarkowanym. Należy zachować ostrożność podczas podawania azytromycyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną, erytromycynę lub na którykolwiek antybiotyk z grupy makrolidów lub ketolidów, lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Podobnie jak w przypadku erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych, zgłaszano rzadkie przypadki ciężkich reakcji alergicznych, takich jak obrzęk naczynioruchowy i reakcje anafilaktyczne (rzadko śmiertelne). Niektóre z reakcji, które wystąpiły po zastosowaniu azytromycyny, wiązały się z nawrotem objawów i konieczny był dłuższy okres obserwacji i leczenia.

Wątroba jest główną drogą eliminacji azytromycyny, dlatego lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z ciężką chorobą wątroby. W trakcie stosowania azytromycyny notowano przypadki piorunującego zapalenia wątroby, prowadzącego do zagrażającej życiu niewydolności wątroby (patrz punkt 4.8). U niektórych pacjentów mogła uprzednio występować inna choroba wątroby lub mogli oni przyjmować inne leki hepatotoksyczne. Jeśli u pacjenta wystąpią przedmiotowe i podmiotowe objawy niewydolności wątroby, takie jak szybko postępuj ąca astenia z jednoczesną żółtaczką, ciemnym zabarwieniem moczu, skłonnością do krwawień lub encefalopatią wątrobową, należy niezwłocznie przeprowadzić badania (testy) czynności wątroby. Jeśli pojawią się objawy zaburzenia czynności wątroby, należy przerwać stosowanie azytromycyny.

U pacjentów przyjmujących pochodne alkaloidów sporyszu obserwowano przypadki zatrucia sporyszem podczas jednoczesnego stosowania niektórych antybiotyków makrolidowych. Nie ma danych dotyczących możliwości interakcji pomiędzy pochodnymi alkaloidów sporyszu a azytromycyną. Jednak ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem, nie należy jednocześnie podawać azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu.

Podobnie jak w przypadku innych antybiotyków, zaleca się obserwację, czy u pacjenta nie występuj ą objawy nadkażenia opornymi drobnoustrojami, w tym grzybami.

Notowano występowanie biegunki związanej z zakażeniem Clostridium difficile (CDAD, ang. Clostridium difficile associated diarrhea) podczas stosowania prawie każdego z leków przeciwbakteryjnych, w tym azytromycyny. Powikłanie to może przebiegać od lekkiej biegunki do zapalenia okrężnicy zakończonego zgonem. Stosowanie leków przeciwbakteryjnych powoduje zmiany prawidłowej flory okrężnicy, co prowadzi do nadmiernego wzrostu C. difficile.

Bakterie C. difficile wytwarzają toksyny A i B, które przyczyniają się do rozwoju CDAD. Szczepy C. difficile wytwarzające hipertoksynę powodują zwiększenie chorobowości i umieralności, ponieważ zakażenia te mogą być oporne na leczenie przeciwbakteryjne i może być konieczne wycięcie okrężnicy.

Możliwość wystąpienia CDAD należy rozważyć u każdego pacjenta, u którego po zastosowaniu antybiotyku wystąpiła biegunka. Konieczne jest dokładne zebranie wywiadu chorobowego, ponieważ notowano występowanie CDAD po upływie ponad dwóch miesięcy od podania produktów przeciwbakteryjnych.

U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (GFR <10 ml/min) obserwowano zwiększenie o 33% ogólnoustrojowego narażenia na azytromycynę (patrz punkt 5.2 Właściwości farm akokinetyczne).

W trakcie leczenia innymi antybiotykami makrolidowymi obserwowano wydłużenie czasu repolaryzacji serca i odstępu QT, zwiększające ryzyko zaburzeń rytmu serca i częstoskurczu typu torsade de pointes. Nie można wykluczyć podobnego działania azytromycyny u pacjentów ze zwiększonym ryzykiem wydłużenia czasu repolaryzacji serca (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane), w związku z czym należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów:

•    z wrodzonym lub udokumentowanym wydłużeniem odstępu QT;

• przyjmujących aktualnie leki zawierające inne substancje czynne wydłużające odstęp QT, takie jak leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, cyzapryd i terfenadyna;

•    z zaburzeniami elektrolitowymi, szczególnie z hipokaliemią i hipomagnezemią;

•    z istotną klinicznie bradykardią, arytmią lub ciężką niewydolnością serca.

U pacjentów leczonych azytromycyną notowano zaostrzenia objawów miastenii oraz wystąpienie nowego zespołu miastenicznego (patrz punkt 4.8).

Azytromycyna w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, zawiera 19,36 g sacharozy. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami, związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy nie powinni przyjmować tego produktu.

Azytromycyna w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, zawiera 148 mg sodu.

Dzieci i młodzież Patrz punkt 4.2.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Leki zobojętniające kwas żołądkowy. W badaniu farmakokinetycznym, w którym oceniano działanie stosowanych jednocześnie leków zobojętniających i azytromycyny, nie zaobserwowano wpływu na całkowitą biodostępność, mimo zmniejszenia się maksymalnych stężeń w surowicy o około 25%. Pacjenci otrzymujący azytromycynę nie powinni jednocześnie przyjmować leków zobojętniających kwas żołądkowy.

Cetyryzyna. U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie przez 5 dni azytromycyny z cetyryzyną w dawce 20 mg nie doprowadziło w stanie równowagi do interakcji farmakokinetycznej ani do istotnych zmian odstępu QT.

Dydanozyna. Jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 1200 mg/dobę i dydanozyny w dawce 400 mg/dobę u 6 osób z rozpoznanym zakażeniem HIV nie wpłynęło na farmakokinetykę dydanozyny w stanie równowagi w porównaniu do placebo.

Digoksyna. Notowano, że niektóre antybiotyki makrolidowe osłabiają metabolizm digoksyny przez florę jelitową u niektórych pacjentów. Dlatego w przypadku pacjentów stosujących jednocześnie azytromycynę (lub podobny antybiotyk azalidowy) i digoksynę należy brać pod uwagę możliwość zwiększenia się stężenia digoksyny.

Zydowudyna. Pojedyncze dawki 1000 mg oraz wielokrotne dawki 1200 mg lub 600 mg azytromycyny wywieraj ą niewielki wpływ na farmakokinetykę zydowudyny lub jej glukuronidowego metabolitu bądź też na ich wydalanie z moczem. Jednakże podawanie azytromycyny zwiększyło stężenia fosforylowanej zydowudyny - czynnego klinicznie metabolitu, w jednojądrzastych komórkach krwi obwodowej. Znaczenie kliniczne tej obserwacji jest niejasne, jednak może ona być korzystna dla pacjentów.

Azytromycyna nie wchodzi w istotne interakcje poprzez układ wątrobowego cytochromu P450.

Uważa się, że nie wchodzi ona w interakcje farmakokinetyczne, obserwowane dla erytromycyny i innych antybiotyków makrolidowych. Indukcja lub inaktywacja wątrobowego cytochromu P450 poprzez kompleks metabolitów cytochromu nie zachodzi w przypadku azytromycyny.

Pochodne alkaloidów sporyszu. Ze względu na teoretyczną możliwość zatrucia sporyszem nie zaleca się jednoczesnego stosowania azytromycyny i pochodnych alkaloidów sporyszu (patrz punkt 4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania).

Przeprowadzono badania farmakokinetyczne pomiędzy azytromycyną a wymienionymi poniżej lekami, które są w istotnym stopniu metabolizowane za pośrednictwem cytochromu P450.

Atorwastatyna. Jednoczesne podawanie atorwastatyny (w dawce 10 mg na dobę) i azytromycyny (w dawce 500 mg na dobę) nie prowadziło do zmiany stężenia atorwastatyny w osoczu (na podstawie próby zahamowania reduktazy HMG-CoA).

Karbamazepina. W badaniu interakcji farmakokinetycznej u zdrowych ochotników nie obserwowano żadnego istotnego wpływu na stężenia karbamazepiny lub jej aktywnego metabolitu w osoczu podczas jednoczesnego stosowania azytromycyny.

Cymetydyna. W badaniu farmakokinetycznym oceniano wpływ pojedynczej dawki cymetydyny podawanej 2 godziny przed podaniem azytromycyny na farmakokinetykę azytromycyny. Nie obserwowano żadnych odchyleń parametrów farmakokinetycznych azytromycyny.

Doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny. W badaniu interakcji farmakokinetycznych podawanie azytromycyny nie powodowało zmiany działania przeciwzakrzepowego warfaryny zastosowanej w pojedynczej dawce 15 mg u zdrowych ochotników. Po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisywano przypadki nasilenia działania przeciwzakrzepowego po jednoczesnym podaniu azytromycyny i doustnych leków przeciwzakrzepowych z grupy pochodnych kumaryny. Chociaż nie ustalono związku przyczynowego tego zjawiska, należy zwrócić uwagę na właściwą częstość kontrolnych oznaczeń czasu protrombinowego podczas stosowania azytromycyny u pacjentów otrzymuj ących doustne leki przeciwzakrzepowe z grupy pochodnych kumaryny.

Cyklosporyna. W badaniu farmakokinetycznym zdrowych ochotników, którym podawano doustnie azytromycynę w dawce 500 mg/dobę przez 3 dni, a następnie cyklosporynę w pojedynczej dawce doustnej 10 mg/kg mc., stwierdzono istotne zwiększenie Cmax i AUC0-5 cyklosporyny. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania tych produktów. Jeśli konieczne jest jednoczesne stosowanie azytromycyny i cyklosporyny, należy monitorować stężenia cyklosporyny i odpowiednio modyfikować jej dawkowanie.

Efawirenz. Jednoczesne podawanie azytromycyny w pojedynczej dawce 600 mg i efawirenzu w dawce 400 mg na dobę przez 7 dni nie spowodowało istotnych klinicznie interakcji farmakokinetycznych.

Flukonazol. Jednoczesne podanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wpłynęło na parametry farmakokinetyczne pojedynczej dawki 800 mg flukonazolu. Całkowite narażenie na działanie azytromycyny i jej okres półtrwania nie zmieniały się podczas jednoczesnego podawania flukonazolu. Jednakże obserwowano nie mające znaczenia klinicznego zmniejszenie wartości Cmax (18%).

Indynawir. Jednoczesne podawanie pojedynczej dawki 1200 mg azytromycyny nie wywierało istotnego statystycznie wpływu na parametry farmakokinetyczne indynawiru podawanego w dawce 800 mg trzy razy na dobę przez 5 dni.

Metyloprednizolon. W badaniach interakcji farmakokinetycznych u zdrowych ochotników azytromycyna nie wykazała istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne metyloprednizolonu.

Midazolam. U zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg/dobę przez 3 dni nie wywarło istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne i farmakodynamiczne midazolamu podawanego w pojedynczej dawce 15 mg.

Nelfinawir. Podawanie azytromycyny (1200 mg) jednocześnie z nelfinawirem w stanie stacjonarnym (750 mg trzy razy na dobę) prowadziło do zwiększenia stężenia azytromycyny. Nie zaobserwowano klinicznie istotnych działań niepożądanych i nie była konieczna modyfikacja dawkowania.

Ryfabutyna. Jednoczesne stosowanie azytromycyny i ryfabutyny nie miało wpływu na stężenia w osoczu żadnej z tych substancji czynnych.

U osób, u których zastosowano jednoczesne leczenie azytromycyną i ryfabutyną obserwowano neutropenię. Chociaż występowanie neutropenii związano ze stosowaniem ryfabutyny, nie potwierdzono związku przyczynowego z jednoczesnym stosowaniem obu produktów (patrz punkt 4.8 Działania niepożądane).

Syldenafil. U zdrowych ochotników płci męskiej nie stwierdzono wpływu azytromycyny (stosowanej w dawce 500 mg na dobę przez 3 dni) na AUC i Cmax syldenafilu lub jego głównego krążącego metabolitu.

Terfenadyna. W badaniach farmakokinetycznych nie uzyskano dowodów występowania interakcji pomiędzy azytromycyną a terfenadyną. Opisywano rzadkie przypadki, w których nie można było całkowicie wykluczyć możliwości interakcji obu produktów. Jednakże nie ma jednoznacznych dowodów na występowanie takich interakcji.

Teofilina. Nie ma dowodów na występowanie klinicznie istotnych interakcji farmakokinetycznych podczas jednoczesnego podawania azytromycyny i teofiliny zdrowym ochotnikom.

Triazolam. W badaniu z udziałem 14 zdrowych ochotników jednoczesne podawanie azytromycyny w dawce 500 mg w 1. dniu i 250 mg w 2. dniu oraz triazolamu w dawce 0,125 mg w 2. dniu nie wywarło istotnego wpływu na którykolwiek z parametrów farmakokinetycznych triazolamu, w porównaniu do triazolamu podawanego z placebo.

Trimetoprim i sulfametoksazol. Jednoczesne stosowanie trimetoprimu i sulfametoksazolu (w dawce 160 mg + 800 mg) przez 7 dni wraz z azytromycyną w dawce 1200 mg w 7. dniu nie miało wpływu na jej maksymalne stężenia, całkowite narażenie na działanie leku lub wydalanie nerkowe trimetoprimu ani sulfametoksazolu. Stężenia azytromycyny w osoczu były porównywalne z obserwowanymi w innych badaniach.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania wpływu azytromycyny na reprodukcję u zwierząt były przeprowadzone z użyciem dawek sięgających poziomu umiarkowanie toksycznego dla matki. W tych badaniach nie stwierdzono objawów niekorzystnego wpływu azytromycyny na płód (patrz punkt 5.3). Nie przeprowadzono jednak odpowiednich, dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży. Na podstawie badań nad wpływem na reprodukcję u zwierząt nie zawsze można przewidzieć reakcje u ludzi, więc azytromycynę można stosować w okresie ciąży tylko wtedy, jeśli jest to bezwzględnie konieczne.

Nie ma danych dotyczących przenikania leku do mleka ludzkiego. Ponieważ wiele leków przenika do mleka ludzkiego, nie należy stosować azytromycyny w leczeniu kobiet karmiących piersią, chyba że lekarz zdecyduje, że spodziewane korzyści przewyższają ryzyko dla dziecka.

Płodność

Przeprowadzone u szczurów badania nad płodnością, wykazały zmniejszenie odsetka ciąż po podaniu azytromycyny. Znaczenie tych informacji dla ludzi jest nieznane.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Nie ma danych wskazujących na jakikolwiek wpływ azytromycyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn przez pacjenta.

4.8    Działania niepożądane

W poniższej tabeli wymieniono działania niepożądane stwierdzone w trakcie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu, według klasyfikacji układów i narządów oraz częstości występowania. Działania niepożądane zaobserwowane po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zaznaczono kursywą. Częstość występowania zdefiniowano następująco: bardzo często (>1/10), często (> 1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającą się ciężkością.

Działania niepożądane prawdopodobnie lub przypuszczalnie związane ze stosowaniem azytromycyny, na podstawie badań klinicznych i obserwacji po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu

Klasyfikacja układów i narządów

Działanie niepożądane

Częstość

Zakażenia i zarażenia

Kandydoza, kandydoza jamy ustnej,

Niezbyt często

pasożytnicze

zakażenia pochwy

Rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego (patrz punkt 4.4)

Nieznana

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Leukopenia, neutropenia

Niezbyt często

Małopłytkowość, niedokrwistość hemolityczna

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

Obrzęk naczynioruchowy, nadwrażliwość

Niezbyt często

Reakcja anafilaktyczna (patrz punkt 4.4)

Nieznana

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Jadłowstręt

Często

Zaburzenia psychiczne

Nerwowość

Niezbyt często

Pobudzenie

Rzadko

Zachowania agresywne, lęk

Nieznana

Zaburzenia układu nerwowego

Zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy, parestezje, zaburzenia smaku

Często

Niedoczulica, senność, bezsenność

Niezbyt często

Omdlenia, drgawki, nadaktywność psychomotoryczna, zanik węchu, zanik smaku, zaburzenia węchu, miastenia (patrz punkt 4.4)

Nieznana

Zaburzenia oka

Zaburzenie widzenia

Często

Zaburzenia ucha i błędnika

Głuchota

Często

Zaburzenia słuchu, szumy uszne

Niezbyt często

Zawroty głowy pochodzenia obwodowego

Rzadko

Zaburzenia serca

Kołatanie serca

Niezbyt często

Torsade de pointes (patrz punkt 4.4), zaburzenia rytmu serca (patrz punkt 4.4), w tym tachykardia komorowa

Nieznana

Zaburzenia naczyniowe

Niedociśnienie

Nieznana

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, ból brzucha, nudności, wzdęcia brzucha

Bardzo często

Wymioty, objawy dyspeptyczne

Często

Zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia

Niezbyt często

Zapalenie trzustki, przebarwienia języka

Nieznana

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Zapalenie wątroby

Niezbyt często

Zaburzenia czynności wątroby

Rzadko

Niewydolność wątroby (patrz punkt 4.4) , piorunujące zapalenie wątroby, martwica wątroby, żółtaczka cholestatyczna

Nieznana

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Wysypka, świąd

Często

Zespół Stevensa-Johnsona, nadwrażliwość na światło, pokrzywka

Niezbyt często

Martwica toksyczno-rozpływna naskórka (patrz punkt 4.4), rumień wielopostaciowy

Nieznana

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Bóle stawów

Często

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Ostra niewydolność nerek, śródmiąższowe zapalenie nerek

Nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Ból w miejscu wstrzyknięcia*, zapalenie w miejscu wstrzyknięcia*, zmęczenie

Często

Ból w klatce piersiowej, obrzęk, złe samopoczucie, osłabienie

Niezbyt często

Badania diagnostyczne

Zmniejszenie liczby limfocytów, zwiększenie liczby granulocytów kwasochłonnych, zmniej szenie stężenia wodorowęglanów we krwi

Często

Zwiększenie aktywności aminotransferazy    Niezbyt często

asparaginianowej, zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zwiększenie stężenia mocznika we krwi, zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi, nieprawidłowe

stężenie potasu we krwi__

Wydłużenie odstępu QT w    Nieznana

elektrokardiogramie (patrz punkt 4.4)


dotyczy wyłącznie proszku do sporządzania roztworu do infuzji

rzadko prowadząca do śmierci

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Zdarzenia niepożądane występuj ące po dawkach większych niż zalecane są podobne do tych, które występowały po podaniu prawidłowych dawek. W razie przedawkowania należy zastosować ogólne leczenie objawowe i wspomagające czynności życiowe.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwbakteryjne do stosowania ogólnego, antybiotyki makrolidowe, kod ATC: J01F A10

Mechanizm działania

Azytromycyna jest pierwszym lekiem z podgrupy antybiotyków makrolidowych zwanej azalidami i różni się budową chemiczną od erytromycyny. Jej cząsteczka powstała poprzez wstawienie atomu azotu do pierścienia laktonowego erytromycyny A. Nazwa chemiczna azytromycyny brzmi 9-deoksy-9a-aza-9ametylo-9a-homoerytromycyna A. Masa cząsteczkowa wynosi 749,0.

Mechanizm działania azytromycyny polega na hamowaniu bakteryjnej syntezy białek w wyniku łączenia się z podjednostką rybosomu 50s i blokowaniu translokacji peptydów, bez jednoczesnego hamowania syntezy polinukleotydów.

Mechanizm oporności

W izolowanych klinicznie szczepach Streptococcus pneumoniae i Streptococcus pyogenes istnieją dwie główne determinanty oporności: mef i erm. Mef koduje pompę usuwającą leki z komórki, która pośredniczy w oporności wyłącznie na 14- i 15-członowe antybiotyki makrolidowe. Występowanie mef opisano także u różnych innych gatunków. Gen erm koduje metylotransferazę 23S-rRNA, która dodaje grupy metylowe do adeniny 2058 podjednostki 23S rRNA (system numeracji rRNA E. coli). Metylowany nukleotyd znajduje się w domenie V. Stwierdzono, że poza antybiotykami makrolidowymi wchodzi on w interakcje z linkozamidami i streptograminą B, co prowadzi do

powstania fenotypu określanego jako oporność MLSB. Erm(B) i erm(A) wykrywa się w izolowanych klinicznie szczepach S. pneumoniae i S. pyogenes.

Wartości minimalnego stężenia antybiotyków makrolidowych, hamującego wzrost Haemophilus influenzae (MIC), są podwyższone, co jest wrodzoną cechą tych drobnoustrojów, warunkowaną przez pompę AcrAB-TolC znajdującą się w ich komórkach.

W szczepach izolowanych klinicznie rzadko występują mutacje w 23S rRNA, zwłaszcza w obrębie nukleotydów 2057-2059 lub 2611 w domenie V, lub mutacje białek rybosomalnych L4 lub L22.

Wartości graniczne

Wartości minimalnego stężenia hamującego (MIC) należy oznaczać z użyciem standaryzowanych metod laboratoryjnych, takich jak metody zdefiniowane przez CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute), DIN (Deutsches Institut fur Normung) lub BSAC (British Society for Antimicrobial Chemotherapy). Wartości graniczne MIC ustanowione przez Europejski Komitet Badania Wrażliwości Drobnoustrojów (EUCAST) wynoszą:

Haemophilus spp.: wrażliwe <0,12 mg/l i oporne >4 mg/l;

M. catarrhalis: wrażliwe <0,5 mg/l i oporne >0,5 mg/l;

paciorkowce (w tym S. pneumoniae i S. pyogenes): wrażliwe <0,25 mg/l i oporne >0,5 mg/l.

Spektrum działania przeciwbakteryjnego

Wrażliwość szczepów bakteryjnych na azytromycynę przedstawiono w poniższej tabeli.

Rozpowszechnienie występowania oporności nabytej poszczególnych gatunków może różnić się w zależności od obszaru geograficznego oraz zmieniać wraz z upływem czasu, w związku z tym zaleca się korzystanie z lokalnych informacji na temat oporności, zwłaszcza podczas leczenia ciężkich zakażeń. W razie konieczności należy zasięgnąć porady ekspertów, gdy rozpowszechnienie oporności w danym regionie jest na tyle duże, że przydatność produktu w leczeniu co najmniej niektórych rodzajów zakażeń jest wątpliwa.

Gatunki zwykle wrażliwe

Zakres oporności nabytej1

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Streptococcus agalactiae, paciorkowce grup C, F, G i grupy zieleniących

Tlenowe bakterie Gram-ujemne

Bordetella pertussis, Haemophilus ducreyi, Haemophilus influenzae**, Haemophilus parainfluenzae *, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis* i Neisseria gonorrhoeae

Inne

Chlamydophilapneumoniae*, Chlamydia trachomatis,Mycoplasma pneumoniae* i Ureaplasma urealyticum

Gatunki, u których może występować problem oporności nabytej

Tlenowe bakterie Gram-dodatnie

Streptococcus pneumoniae*

13%

Streptococcus pyogenes*

10%-14%

Staphylococcus aureus

28%

Gatunki o oporności naturalnej

Enterobacteriaceae

Pseudomonas spp.

1 Poziomy oporności pochodzą z niedawno publikowanych badań epidemiologicznych

Uwaga. Gram-dodatnie szczepy oporne na erytromycynę wykazują oporność krzyżową na azytromycynę.

*    Skuteczność względem tych gatunków została wykazana w badaniach klinicznych

** Gatunki o wrodzonej średniej wrażliwości

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Granulat o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej jest postacią azytromycyny o zmodyfikowanym uwalnianiu, co zapewnia pełną kurację przeciwbakteryjną po zastosowaniu pojedynczej dawki doustnej. Dane pochodzące z różnych badań farmakokinetycznych u zdrowych, dorosłych ochotników wskazują, że po podaniu pojedynczej dawki azytromycyny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej o przedłużonym uwalnianiu w dniu jej podania uzyskuje się większe maksymalne stężenie azytromycyny w osoczu (Cmax) i większe ogólnoustrojowe narażenie (AUC) niż po podaniu konwencjonalnych postaci o natychmiastowym uwalnianiu.

Wchłanianie

Azytromycyna uwalnia się powoli z postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej, w jelicie cienkim.

Względna dostępność biologiczna azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej w porównaniu do azytromycyny w proszku wynosi 83%. Produkt osiąga maksymalne stężenie w osoczu po upływie w przybliżeniu 2,5 h.

Wpływ jednoczesnego przyjmowania pokarmów

Po podaniu dawki 2,0 g azytromycyny w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej zdrowym ochotnikom po spożyciu wysokotłuszczowego posiłku, nastąpiło zwiększenie maksymalnego stężenia produktu w osoczu oraz całkowitego wpływu na organizm (odpowiednio o 115% i 23%). Po spożyciu standardowego posiłku u zdrowych ochotników maksymalne stężenie w osoczu zwiększyło się o 119%, lecz całkowity wpływ na organizm nie zmienił się. Wyniki badań klinicznych wskazują, że azytromycyna w postaci granulatu o przedłużonym uwalnianiu do sporządzania zawiesiny doustnej jest lepiej tolerowana, gdy podaje się ją na czczo.

Dystrybucja

Stopień wiązania azytromycyny z białkami osocza zależy od jej stężenia - zmniejsza się z 51% przy stężeniu 0,02 pg/ml do 7% przy stężeniu 2,0 pg/ml. Po podaniu doustnym azytromycyna jest rozmieszczana w całym organizmie, przy czym objętość dystrybucji w stanie równowagi ustala się na poziomie 31,1 l/kg.

Stężenia azytromycyny w tkankach są większe niż w osoczu i surowicy. Rozległa dystrybucja produktów do tkanek może mieć znaczenie dla działania klinicznego. Aktywność przeciwbakteryjna azytromycyny zależy od pH i może zmniej szać się wraz ze zmniej szaniem pH. W związku z tym, dużych wartości stężenia azytromycyny w tkankach nie należy interpretować jako ilościowego wykładnika skuteczności klinicznej.

Metabolizm

Większość azytromycyny dostępnej ogólnoustrojowo jest wydalane w postaci niezmienionej wraz z żółcią. Nie przeprowadzono badań in vitro i in vivo oceniających metabolizm azytromycyny.

Eliminacja.

Stężenia azytromycyny w osoczu po podaniu pojedynczej dawki 2,0 g azytromycyny w postaci granulatu do sporządzania zawiesiny doustnej o przedłużonym uwalnianiu zmniejszały się wielofazowo, z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji wynoszącym 59 h. Uważa się, że wydłużenie końcowego okresu półtrwania wynika ze zwiększenia pozornej objętości dystrybucji.

Wydzielanie azytromycyny z żółcią, przede wszystkim w postaci niezmienionej, stanowi główną drogę jej eliminacji. W ciągu tygodnia około 6% podanej dawki pojawia się w moczu w postaci niezmienionej.

Farmakokinetyka w szczególnych grupach pacjentów

Zaburzenia czynności nerek

Farmakokinetyka azytromycyny u pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek (GFR 10 - 80 ml/min) nie zmienia się po podaniu pojedynczej dawki 1 g azytromycyny w postaci o natychmiastowym uwalnianiu. Obserwowano istotne statystycznie różnice AUC0-120 (8,8 mg x h/ml wobec 11,7 mg * h/ml), Cmax (1,0 mg/ml wobec 1,6 mg/ml) i CLr (2,3 ml/min/kg wobec 0,2 ml/min/kg) pomiędzy grupą z ciężkimi zaburzeniami nerek (GFR <10 ml/min) a grupą z prawidłową czynnością nerek.

Zaburzenia czynności wątroby

Nie ma dowodów na istotne zmiany osoczowych parametrów farmakokinetycznych azytromycyny u pacjentów z lekkimi (klasa A) lub umiarkowanymi (klasa B) zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu do pacjentów z prawidłową czynnością wątroby. U tych pacjentów klirens nerkowy azytromycyny ma tendencję wzrostową, co może się wiązać z kompensacją zmniejszonego klirensu wątrobowego.

Osoby w podeszłym wieku

U ochotników w podeszłym wieku (>65 lat) stwierdzano nieco większe wartości AUC niż u młodych ochotników (w wieku <40 lat) po zastosowaniu pięciodniowego schematu leczenia, jednak zmian tych nie uznano za istotne kliniczne, w związku z czym nie zaleca się modyfikacji dawkowania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Obserwowano fosfolipidozę (wewnątrzkomórkową kumulację fosfolipidów) w niektórych tkankach [np. w oku, w zwojach korzeni grzbietowych, w wątrobie, w pęcherzyku żółciowym, w nerce, w śledzionie i (lub) w trzustce] szczurów i psów otrzymujących dawki wielokrotne azytromycyny. Fosfolipidozę obserwowano w podobnym zakresie w tkankach noworodków szczurów i psów. Wykazano, że zjawisko to ustępuje po zaprzestaniu stosowania azytromycyny. Nie wiadomo jakie jest znaczenie tej obserwacji dla ludzi.

Badania elektrofizjologiczne wykazały, że azytromycyna ma słabą zdolność wydłużania odstępu QT. Azytromycyna nie wykazywała genotoksyczności w badaniach in vitro i in vivo.

Nie przeprowadzono badań dotyczących rakotwórczości.

Nie obserwowano działań teratogennych w badaniach przeprowadzonych na szczurach, myszach i królikach. Po podaniu dawek toksycznych dla matki obserwowano niewielkie opóźnienie procesu kostnienia szkieletu płodu i opóźnienie rozwoju pozamacicznego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Glicerolu dibehenian Poloksamer 407 Sacharoza

Sodu fosforan bezwodny Magnezu wodorotlenek Hydroksypropyloceluloza Guma ksantan

Krzemionka koloidalna bezwodna Tytanu dwutlenek (E171)

Aromat wiśniowy (nr 11929)

Aromat bananowy (nr 15223)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Suchy granulat: 3 lata.

Sporządzona zawiesina: 12 godzin.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Zetamax dla dorosłych dostępny jest w butelkach zawierających 2,0 g azytromycyny (w postaci dwuwodnej); w celu sporządzenia zawiesiny należy dodać 60 ml wody.

Produkt jest pakowany w butelki z polietylenu o wysokiej gęstości (HDPE) z zamknięciem z polipropylenu (PP) zabezpieczającym przed dostępem dzieci.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

W celu sporządzenia zawiesiny należy dodać wodę do grubej linii (gruba czarna kreska pomiędzy dwoma cieńszymi) znajdującej się na etykiecie butelki i zakręcić zakrętkę. Sporządzoną zawiesinę należy zużyć w ciągu 12 godzin. Dokładnie wstrząsnąć przed użyciem. Wypić całą zawartość butelki.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pfizer Europe MA EEIG

Ramsgate Road, Sandwich, Kent, CT13 9NJ

Wielka Brytania

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 15609

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 20.05.2009 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia:

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

06/2013

13

Zetamax