+ iMeds.pl

Zibor 2500 j.m. anty Xa/0,2 mlUlotka Zibor

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZIBOR 2 500 j.m. anty-Xa/0,2 ml roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce

Bemiparinum natricum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek ZIBOR i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku ZIBOR

3.    Jak stosować lek ZIBOR

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek ZIBOR

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZIBOR I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek ZIBOR zawierający sól sodową bemiparyny jako substancję czynną, należy do grupy leków przeciwzakrzepowych z grupy heparyn drobnocząsteczkowych, które zapobiegają krzepnięciu krwi w naczyniach krwionośnych.

Lek ZIBOR jest stosowany w profilaktyce choroby zakrzepowo-zatorowej (np. w postaci zakrzepów żył kończyn dolnych i płuc) u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym oraz w profilaktyce wykrzepiania w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZIBOR

Kiedy nie stosować leku ZIBOR:

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) po podaniu jakiegokolwiek leku zawierającego bemiparynę sodową lub heparynę.

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) po podaniu jakiejkolwiek substancji pochodzenia zwierzęcego (wieprzowego) w wywiadzie.

•    Jeśli u pacjenta występuje trombocytopenia wywołana przez heparynę (ang. HIT) - stan, w którym zmniejsza się liczba płytek krwi oraz dochodzi do ich zlepiania się po zastosowaniu leku ZIBOR lub zespół rozsianego krzepnięcia wewnątrznaczyniowego (ang. DIC) w przebiegu zmniejszenia się liczby płytek.

•    Jeśli u pacjenta występuje zapalenie wsierdzia.

•    Jeśli u pacjenta występuje skłonność do nasilonego krwawienia.

•    Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby i (lub) trzustki.

•    Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek zmiany z dużym ryzykiem krwawienia wewnętrznego (np. czynna choroba wrzodowa żołądka, naczyniaki i tętniaki mózgu (obrzęk ścian tętnic mózgowych), guzy mózgu).

•    Jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienia do mózgu.

•    Jeśli u pacjenta wystąpił w ciągu poprzedzających 2 miesięcy uraz lub planowany jest zabieg chirurgiczny mózgu, kręgosłupa, oczu i (lub) uszu.

* Podczas leczenia lekiem Zibor, nie wolno stosować znieczulenia podawanego do kanału kręgowego (znieczulenie zewnątrzoponowe lub dokanałowe przed zabiegiem chirurgicznym), ponieważ jest to niebezpieczne. Dlatego należy powiadomić lekarza o leczeniu lekiem ZIBOR przed przeprowadzeniem zabiegu chirurgicznego.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek ZIBOR:

•    Jeśli występuje choroba wątroby lub nerek.

•    Jeśli występuje wysokie ciśnienie tętnicze krwi nie poddające się leczeniu.

•    Jeśli występowała choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, a obecnie już nie występuje.

•    Jeśli występuje trombocytopenia - zaburzenie, w którym istnieje mała ilość płytek krwi (komórek krzepnięcia), co sprawia, że łatwo pojawiają się siniaki i krwawienia.

•    Jeśli występuje kamica nerkowa i (lub) moczowa.

•    Jeśli u pacjenta występują jakiekolwiek inne zmiany organiczne związane ze zwiększonym ryzykiem powikłań krwotocznych.

•    Jeśli występują choroby oczu (dotyczące naczyń krwionośnych).

•    Jeśli występuje cukrzyca.

•    Jeśli stężenie potasu we krwi jest duże.

•    Należy upewnić się, że lekarz jest należycie poinformowany o stosowaniu przez pacjenta leku Zibor w przypadku planowanej punkcji lędźwiowej (nakłucie dolnej części kręgosłupa w celu pobrania płynu mózgowo-rdzeniowego do wykonania badań laboratoryjnych).

W przypadku, jeżeli pacjent nie jest pewny czy występują u niego wymienione powyżej choroby powinien skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza w przypadku przyjmowania wymienionych poniżej leków:

-    jakiegokolwiek leku podawanego domięśniowo, ponieważ podczas leczenia lekiem Zibor należy unikać stosowania leków podawanych domięśniowo,

-    innych leków przeciwzakrzepowych, jak np. warfaryna i (lub) acenocoumarol (antagonistów witaminy K) stosowanych w leczeniu lub zapobieganiu zaburzeniom zakrzepowym,

-    niesteroidowych leków przeciwzapalnych, takich jak ibuprofen, stosowanych np. w leczeniu zapalenia stawów,

-    leków steroidowych, takich jak np. prednisolon, stosowanych w leczeniu chorób zapalnych np. zapalenia stawów,

-    leków hamujących zlepianie płytek, takich jak kwas acetylosalicylowy, tyklopidyna lub klopidogrel stosowanych w zapobieganiu zaburzeniom zakrzepowym,

-    leków, które powodują zwiększanie stężenia potasu w surowicy, takich jak diuretyki (leki moczopędne) i leki przeciwnadciśnieniowe (stosowane w celu obniżenia ciśnienia krwi),

-    leków, które zwiększają objętość krwi, takich jak dekstran,

-    nitrogliceryna podawana dożylnie, stosowana w leczeniu chorób serca.

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Badania laboratoryjne

• U niektórych pacjentów może zaistnieć potrzeba oznaczenia liczby płytek krwi. Lekarz podejmie decyzję, jeżeli będzie to konieczne (np. przed podjęciem leczenia, w pierwszym dniu terapii, a następnie regularnie co 3 do 4 dni oraz w momencie zakończenia leczenia).

• W przypadku występowania u pacjenta niektórych chorób (cukrzyca, choroba nerek) lub w przypadku przyjmowania przez pacjenta leków oszczędzających potas, lekarz może podjąć decyzję o skierowaniu pacjenta na badanie oznaczenia stężenia potasu we krwi.

Ciąża i karmienie piersią

Przed rozpoczęciem leczenia tym lekiem pacjentka powinna powiadomić lekarza:

-    o planowanej lub istniejącej ciąży,

-    o karmieniu piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

ZIBOR nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZIBOR

Lek ZIBOR należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zabiegi chirurgiczne z dużym ryzykiem żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej.

Lek ZIBOR 2500 j .m. jest zazwyczaj podawany przez lekarza lub pielęgniarkę, podskórnie (oznacza to, iż lek jest wstrzykiwany pod skórę, zwykle w fałd skórny brzucha lub górnej części uda pacjenta). Zazwyczaj podaje się 1 dawkę leku (zawartość ampułko-strzykawki) przed lub po przeprowadzeniu zabiegu chirurgicznego. W kolejnych dniach podaje się 1 dawkę leku (zawartość ampułko-strzykawki) codziennie. Lekarz poinformuje pacjenta o czasie trwania leczenia.

Profilaktyka wykrzepiania w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy:

- W przypadku pacjentów poddawanych hemodializom, lek Zibor 2500 j .m. podaje się zwykle wstrzykując pojedynczą dawkę w postaci bolusa (zawartość ampułko-strzykawki) do linii tętniczej na początku procedury dializy.

Lek ZIBOR jest zwykle wstrzykiwany pod skórę, w fałd skórny brzucha lub górnej części uda. W szpitalu lek jest podawany przez lekarza lub pielęgniarkę. Po powrocie ze szpitala może być konieczne kontynuowanie leczenia lekiem ZIBOR w domu.

-    Leku ZIBOR nie wolno wstrzykiwać domięśniowo ani mieszać z innymi lekami podawanymi domięśniowo.

-    Lek jest zazwyczaj podawany raz na dobę.

-    Lekarz poinformuje pacjenta o czasie trwania leczenia (zwykle przez około 7-10 dni).

-    Jeżeli lekarz zalecił samodzielne zastosowanie leku, należy ściśle zastosować się do instrukcji lekarza (patrz poniżej: „Jak wstrzykiwać lek ZIBOR?”).

Stosowanie leku u pacjentów w podeszłym wieku (w wieku 65 lat i powyżej): zwykle nie ma potrzeby zmiany dawkowania. W przypadku zaburzeń czynności wątroby lub nerek należy poinformować lekarza, który może zadecydować o podjęciu ścisłej obserwacji.

Stosowanie u dzieci (poniżej 18 lat): nie zaleca się stosowania leku ZIBOR u dzieci.

Jak wstrzykiwać lek ZIBOR?

Leku ZIBOR nigdy nie wolno wstrzykiwać domięśniowo, ponieważ może to wywołać krwawienie do mięśni.

Przed pierwszym samodzielnym wykonaniem wstrzyknięcia leku pacjent powinien otrzymać szczegółowe instrukcje dotyczące prawidłowej techniki wstrzykiwania leku. Instrukcje powinny zostać przekazane pacjentowi przez lekarza lub wykwalifikowany personel medyczny.

Należy zastosować się do poniższej instrukcji:

-    Należy dokładnie umyć ręce i usiąść lub położyć się w dogodnej pozycji.

-    Wybrać miejsce na przednio-bocznej lub tylno-bocznej części brzucha, omijając obszar 5 cm wokół pępka oraz miejsca z bliznami lub zasinione i dokładnie oczyścić skórę.

-    Dla każdego wstrzyknięcia należy wybierać inne miejsce np. naprzemiennie po lewej i prawej stronie.

-    Zdjąć osłonkę z ampułko-strzykawki leku Zibor.

-    Aby zachować sterylność igły nie należy dotykać nią żadnej powierzchni.

-    Ampułko-strzykawka jest przygotowana do zastosowania.

-    Przed wstrzyknięciem nie należy wciskać tłoka w celu usunięcia pęcherzyków powietrza, ponieważ może to doprowadzić do utraty leku.

-    Trzymając ampułko-strzykawkę w jednej ręce, kciukiem i palcem wskazującym drugiej reki należy delikatnie przytrzymać oczyszczony obszar skóry tak, aby utworzyć fałd skórny.

-    Całą długość igły należy wsunąć w grubą część fałdu skórnego pod kątem 90°.

-    Nacisnąć tłok trzymając fałd skórny przez cały czas trwania wstrzyknięcia.

-    Wyjąć igłę poprzez wyciągnięcie pionowo w górę i puścić fałd skóry.

-    Nie należy trzeć miejsca wstrzyknięcia. Pomoże to uniknąć powstania zasinień.

-    Nie należy ponownie nakładać osłonki na ampułko-strzykawkę. Należy j ą wyrzucić (najpierw igłę) do pojemnika na ostre odpadki, szczelnie zamknąć i umieścić w miejscu niedostępnym dla dzieci.

-    W przypadku wrażenia, że działanie leku jest zbyt mocne (np. jeśli nieoczekiwanie wystąpi krwawienie) lub za słabe (brak poprawy), należy poinformować lekarza lub farmaceutę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku ZIBOR

Podanie zbyt dużej dawki leku może spowodować krwawienie. Jeśli wystąpi krwawienie należy natychmiast o tym powiadomić lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitala z tą ulotką.

Pominięcie zastosowania dawki leku ZIBOR

W przypadku pominięcia dawki leku nie należy stosować dawki podwójnej, aby uzupełnić pominiętą dawkę. Należy możliwie jak najszybciej skonsultować się z lekarzem.

Przerwanie stosowania leku ZIBOR

Przed odstawieniem leku ZIBOR należy zawsze skonsultować się z lekarzem.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek ZIBOR może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią

W przypadku wystąpienia poniżej wymienionych działań niepożądanych należy natychmiast przerwać stosowanie leku ZIBOR i poinformować lekarza lub pielęgniarkę (lub natychmiast udać się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego):

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

-    Powikłania krwotoczne np. krew w moczu i (lub) w stolcu.

Rzadko (może wystąpić u 1 na 1 000 pacjentów):

-    Duże zmniejszenie liczby płytek krwi (trombocytopenia typ II) prowadzące do powstawania zasinień, krwawienia w jamie ustnej, dziąseł i nosa, wysypki.

-    Ciemne, bolesne zmiany w miejscu wstrzyknięcia (martwica skóry).

-    Hematozy kręgosłupa po znieczuleniu zewnątrzoponowym, dokanałowym lub nakłuciu lędźwiowym (ból pleców, uczucie utraty siły i czucia w kończynach dolnych, zaburzenia czynności jelit lub pęcherza moczowego), prowadzące do uszkodzeń neurologicznych o różnych stopniach nasilenia, w tym przemijający lub długotrwały paraliż.

-    Ciężkie reakcje alergiczne (podwyższona temperatura ciała, dreszcze, duszność, obrzęk głośni, wrażenie utraty świadomości, pocenie się, pokrzywka, świąd, spadek ciśnienia tętniczego, uderzenia gorąca, utrata przytomności, skurcz oskrzeli, obrzęk krtani).

Inne działania niepożądane:

Bardzo często (może wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    Zasinienia, plamy na skórze, świąd i ból w miejscu wstrzyknięcia leku.

Często (może wystąpić u 1 na 10 pacjentów):

-    Łagodne i przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz widoczne w badaniach laboratoryjnych.

Niezbyt często (może wystąpić u 1 na 100 pacjentów):

-    Łagodny i przemijający spadek liczby płytek krwi (trombocytopenia typ I) widoczne w badaniach laboratoryjnych.

-    Łagodne skórne reakcje alergiczne: wysypka, pokrzywka, pręgi na skórze.

Częstość nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych):

-    Zwiększenie stężenia potasu we krwi widoczne w badaniach laboratoryjnych.

Na skutek długotrwałego stosowania leku Zibor lub leków o podobnych właściwościach może wystąpić osteoporoza. Częstość występowania nie jest znana.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZIBOR

Lek ZIBOR należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

Nie należy stosować leku ZIBOR, jeśli zauważy się że:

-    opakowanie ochronne zostało otwarte.

-    opakowanie ochronne zostało uszkodzone.

-    zawartość ampułko-strzykawki jest mętna.

-    zawiera małe cząstki.

Po otwarciu opakowania zawierającego ampułko-strzykawkę lek ZIBOR zależy natychmiast zużyć.

Termin ważności

Nie stosować leku ZIBOR po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Usuwanie

Poj emnik j ednodawkowy.

Zużyte ampułko-strzykawki należy wyrzucić do pojemnika na ostre odpadki.

Zużytych ampułko-strzykawek nie należy zatrzymywać.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek ZIBOR

Substancją czynną leku jest bemiparyna sodowa. Ponadto lek zawiera wodę do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek ZIBOR i co zawiera opakowanie.

Lek w ampułko-strzykawce to bezbarwny lub lekko-żółtawy, przezroczysty roztwór, bez widocznych zanieczyszczeń.

Lek ZIBOR 2500 j .m. dostępny jest w opakowaniach zawierających 2, 10, 30 i 100 ampułko-strzykawek zawierających 0,2 ml roztworu do wstrzykiwań.

W niektórych konstrukcjach opakowań, napełniona strzykawka może być połączone do systemu bezpieczeństwa, który ma być aktywowany po podaniu, aby zmniejszyć ryzyko zranienia igłą.

Do strzykawki z systemu bezpieczeństwa: Orient igły od ciebie i każdego, kto jest obecny, aktywować system bezpieczeństwa, naciskając mocno na tłok.Tuleja ochronna automatycznie obejmuje igłę i będzie produkować dźwięk kliknięcia potwierdzającego aktywację urządzenia.

Natychmiast wyrzucić strzykawkę, wrzucając go do najbliższego pojemnika na ostre przedmioty (igły), zamknąć pokrywę szczelnie i umieścić pojemnik w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Frosst Iberica SA Via Complutense 140 Alcala de Henares 28 Madrit Hiszpania

Wytwórca

Laboratorios Farmacéuticos Rovi, S.A.

Julián Camarillo, 35 28037 MADRYT, HISZPANIA

ROVI Contract Manufacturing, S.L.

Calle Julián Camarillo N° 35 28037 Madrid Hiszpania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria

Republika Czeska

Estonia

Grecja

Węgry

Irlandia

Włochy

Łotwa

Litwa

Polska

Portugalia

Słowacja

Słowenia


Ivor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Ivor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Ivor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2 500 IU Anti Xa/0.2 ml Ivor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml

Phivor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml Zibor 2,500 IU Anti Xa/0.2 ml

Hiszpania Wielka Brytania


Data zatwierdzenia ulotki: 10/2013

Zibor

Charakterystyka Zibor

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZIBOR 2 500 j.m. anty-Xa/0,2 ml roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce.

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Bemiparyna sodowa:

0,2 ml roztworu do wstrzykiwań w ampułko-strzykawce zawiera 2 500 j.m. soli sodowej bemiparyny (Bemiparinum natricum) [co jest równoważne 12 500 j.m. (aktywności hamującej czynnik Xa) w 1 mililitrze roztworu do wstrzykiwań].

Aktywność podaje się w międzynarodowych jednostkach aktywności hamującej czynnik Xa (IU) Pierwszego Międzynarodowego Wzorca Heparyny Drobnocząsteczkowej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do wstrzykiwań w ampułko-strzykawkach.

(Bezbarwny lub lekko żółtawy, przezroczysty roztwór, bez widocznych zanieczyszczeń).

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Profilaktyka choroby zakrzepowo-zatorowej u pacjentów poddawanych zabiegom chirurgicznym.

Profilaktyka wykrzepiania w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy.

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Uwaga: heparyny drobnocząsteczkowe różnych rodzajów mogą nie być równoważne. W związku z tym należy ściśle stosować się do schematu dawkowania oraz metod stosowania właściwych dla każdego z tych produktów leczniczych.


Dorośli:

Zabiegi chirurgiczne z umiarkowanym ryzykiem choroby zakrzepowo-zatorowej.

W dniu zabiegu chirurgicznego należy na 2 godziny przed lub 6 godzin po zabiegu podać 2 500 j.m. anty-Xa podskórnie. W kolejnych dniach należy co 24 godziny podawać 2 500 j.m. anty-Xa podskórnie s.c.

Leczenie profilaktyczne należy prowadzić przez cały okres, w którym w opinii lekarza występuje ryzyko zatorowości lub do chwili uruchomienia pacjenta. Jako ogólną zasadę przyjmuje się kontynuowanie leczenia profilaktycznego przez co najmniej 7 do 10 dni po zabiegu operacyjnym i do momentu zmniejszenia się ryzyka wystąpienia choroby zakrzepowo-zatorowej.

Profilaktyka wykrzepiania w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy:

W przypadku pacjentów poddawanych wielokrotnym hemodializom, trwającym nie dłużej niż 4 godziny i bez ryzyka krwawienia, zapobieganie wykrzepianiu w krążeniu pozaustrojowym podczas hemodializy uzyskuje się wstrzykując pojedynczą dawkę w postaci bolusa do linii tętniczej na początku procedury dializy. W przypadku pacjentów o masie ciała poniżej 60 kg, dawka wynosi 2 500 j .m., podczas gdy dla pacjentów o masie ciała powyżej 60 kg, dawka wynosi 3 500 j.m.

Dzieci: Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania bemiparyny u dzieci, dlatego nie zaleca się stosowania tego produktu u dzieci.

Osoby w podeszłym wieku: Nie jest wymagana zmiana dawkowania.

Niewydolność nerek i wątroby: Brak jest wystarczających danych by zalecać zmianę dawkowania bemiparyny w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania. Wykonanie wstrzyknięcia podskórnego:

Ampułko-strzykawki są gotowe do natychmiastowego użycia i nie wolno ich odpowietrzać przed wykonaniem wstrzyknięcia podskórnego. Podczas podskórnego podawania produktu ZIBOR, wstrzyknięcie należy wykonać do tkanki podskórnej przednio-bocznej lub tylno-bocznej części brzucha, podczas kolejnych wstrzyknięć naprzemiennie po stronie lewej i prawej. Całą długość igły należy wsunąć prostopadle, a nie pod kątem, w grubą część fałdu skórnego trzymanego pomiędzy kciukiem, a palcem wskazującym; fałd skórny powłok brzusznych należy trzymać przez cały czas trwania wstrzyknięcia. Nie należy trzeć miejsca wstrzyknięcia.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na sól sodową bemiparyny, heparynę lub substancje pochodzenia zwierzęcego (wieprzowego).

Potwierdzenie lub podejrzenie immunologicznie zależnej trombocytopenii wywołanej przez heparynę (ang. HIT - Heparin Induced Thrombocytopenia) w wywiadzie (patrz punkt 4.4).

Czynne krwawienie lub zwiększone ryzyko krwawienia z powodu zaburzeń hemostazy.

Ciężka niewydolność wątroby i trzustki.

Uszkodzenia i zabiegi chirurgiczne dotyczące ośrodkowego układu nerwowego, oczu i uszu w ciągu 2 ostatnich miesięcy.

Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (ang. DIC - Disseminated Intravascular Coagulation) w przebiegu trombocytopenii wywołanej heparyną.

Ostre bakteryjne zapalenie wsierdzia i przewlekłe zapalenie wsierdzia.

Zmiany organiczne z dużym ryzykiem krwawienia (np. czynna choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy, udar krwotoczny, tętniak mózgu lub nowotwór mózgu).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Nie podawać domięśniowo.

Z powodu ryzyka powstania krwiaka podczas podawania bemiparyny, należy unikać podawania innych produktów we wstrzyknięciu domięśniowym.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek, niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym, chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy w wywiadzie, trombocytopenią, kamicą nerkową i (lub) kamicą moczową, zaburzeniami naczyniówki i siatkówki oka lub wszelkimi innymi zmianami organicznymi związanymi ze zwiększonym ryzykiem powikłań krwotocznych, jak również u pacjentów poddawanych znieczuleniu dokanałowemu, zewnątrzoponowemu i (lub) nakłuciu lędźwiowemu.

Bemiparyna, podobnie jak inne heparyny drobnocząsteczkowe (LMWHs), może hamować wydzielanie aldosteronu z nadnerczy prowadząc do hiperkaliemii, zwłaszcza u pacjentów z cukrzycą, przewlekłą niewydolnością nerek, z kwasicą metaboliczną, zwiększonym stężeniem potasu w osoczu lub przyjmujących leki moczopędne oszczędzające potas. Ryzyko hiperkaliemii wydaje się zwiększać wraz z długością okresu leczenia, ale zwykle przemija po zakończeniu leczenia (patrz punkt 4.8). U pacjentów z grupy ryzyka należy przed rozpoczęciem leczenia bemiparyną oznaczyć stężenie elektrolitów w surowicy i następnie monitorować je systematycznie, zwłaszcza, jeśli leczenie trwa dłużej niż 7 dni.

Na początku leczenia heparyną obserwowano łagodną, przemijającą trombocytopenię (typu I) z liczbą płytek od 100 000/mm3 do 150 000/mm3 spowodowaną przemijającą aktywacją płytek (patrz punkt 4.8). W takim przypadku zazwyczaj nie występują powikłania, w związku z tym leczenie może być kontynuowane.

W rzadkich przypadkach obserwowano zależną od przeciwciał ciężką trombocytopenię (typu II) z liczbą płytek znacznie poniżej 100 000/mm3 (patrz punkt 4.8). Występuje ona zwykle w ciągu 5 do 21 dni od chwili rozpoczęcia leczenia; może wystąpić wcześniej u pacjentów z wywiadem trombocytopenii wywołanej heparyną.

Zaleca się oznaczanie liczby płytek przed podaniem bemiparyny, w pierwszym dniu terapii a następnie regularnie co 3 do 4 dni oraz w momencie zakończenia leczenia bemiparyną.

Leczenie należy przerwać natychmiast i rozpocząć leczenie alternatywne, jeżeli liczba płytek znacznie zmniejszy się (30 do 50%), a wyniki badań in vitro przeciwciał przeciwpłytkowych w obecności bemiparyny lub innych heparyn drobnocząsteczkowych i (lub) heparyn są dodatnie lub nieznane.

Podobnie jak dla innych heparyn dla bemiparyny odnotowano przypadki martwicy skóry, często poprzedzonej zaczerwienieniem lub rumieniowymi plamami na skórze (patrz punkt 4.8). W takich przypadkach należy natychmiast przerwać leczenie.

U pacjentów poddawanych znieczuleniu zewnątrzoponowemu, dokanałowemu lub nakłuciu lędźwiowemu, profilaktyczne stosowanie heparyny bardzo rzadko może prowadzić do wystąpienia krwiaka nadtwardówkowego lub śródrdzeniowego, a w konsekwencji długotrwałego lub stałego porażenia (patrz punkt 4.8). Ryzyko zwiększa się podczas stosowania cewnika do znieczulenia zewnątrzoponowego lub dokanałowego, podczas skojarzonego stosowania leków wpływających na hemostazę takich jak niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), inhibitory płytek lub przeciwzakrzepowe (patrz punkt 4.5) oraz podczas wielokrotnych lub powodujących urazy punkcji.

Podczas podejmowania decyzji dotyczących odstępu pomiędzy ostatnim podaniem heparyny w dawkach profilaktycznych, a założeniem lub wyjęciem cewnika zewnątrzoponowego lub dokanałowego, należy wziąć pod uwagę własności produktu i profil pacjenta. Kolejna dawka bemiparyny powinna być podana nie wcześniej niż po upływie przynajmniej 4 godzin od wyjęcia cewnika. Należy opóźnić podawanie kolejnej dawki, aż do chwili zakończenia zabiegu chirurgicznego.

Jeżeli lekarz zdecydował o zastosowaniu leczenia przeciwzakrzepowego podczas trwania znieczulenia zewnątrzoponowego lub dokanałowego, należy zachować szczególną ostrożność i często monitorować pacjenta w celu wykrycia wszelkich oznak i objawów uszkodzenia układu nerwowego, takich jak ból pleców, zaburzenia czuciowo-motoryczne (drętwienie i osłabienie kończyn dolnych) oraz zaburzenia czynności jelit i pęcherza. Pielęgniarki należy przeszkolić w celu wykrywania takich oznak i objawów. Pacjentów należy poinstruować o konieczności niezwłocznego informowania pielęgniarek lub lekarza w przypadku odczuwania, któregokolwiek z wyżej wymienionych objawów.

W przypadku jakichkolwiek oznak lub objawów czy podejrzenia krwiaka nadtwardówkowego lub śródrdzeniowego, należy przeprowadzić szybką diagnostykę i włączyć leczenie obejmujące odbarczenie rdzenia kręgowego.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie badano interakcji bemiparyny z innymi produktami, a informacje podane w tym punkcie pochodzą z danych dostępnych dla innych heparyn drobnocząsteczkowych

Nie zaleca się skojarzonego podawania bemiparyny i następujących produktów: antagonistów witaminy K i innych leków przeciwzakrzepowych, kwasu acetylosalicylowego i innych salicylanów oraz NLPZ, tyklopidyny, klopidogrelu oraz innych leków antyagregacyjnych, glikokortykosteroidów ogólnoustrojowych i dekstranu.

Wszystkie te produkty zwiększają działanie farmakologiczne bemiparyny poprzez wpływ na koagulację i (lub) funkcję płytek oraz zwiększanie ryzyka krwawienia.

Jeśli nie jest możliwe uniknięcie jednoczesnego podawania produktów, to powinno się je stosować ostrożnie z dokładną kontrolą kliniczną i laboratoryjną.

Produkty, które powodują zwiększenie stężenia potasu w surowicy można przyjmować jednocześnie jedynie pod ścisłym nadzorem lekarskim.

Nie można wykluczyć interakcji heparyny z dożylnie podawaną nitrogliceryną (co może powodować zmniejszenie skuteczności bemiparyny).

4.6 Ciąża i laktacja

Ciąża: Badania na zwierzętach nie wykazały żadnych skutków teratogennych podczas stosowania bemiparyny (patrz punkt 5.3). Brak jest danych klinicznych dotyczących stosowania bemiparyny u kobiet w ciąży. Dlatego podczas stosowania jej u kobiet w ciąży należy zachować ostrożność.

Nie wiadomo, czy bemiparyna przenika przez barierę łożyskową.

Karmienie piersią: Dostępnych jest zbyt mało informacji dotyczących przenikania bemiparyny do mleka kobiet karmiących piersią. Dlatego zaleca się przerwać karmienie piersią, w tych przypadkach, w których istnieje konieczność podania produktu ZIBOR kobietom karmiącym piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Bemiparyna nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym jest krwiak i (lub) wybroczyna w miejscu wstrzyknięcia, pojawiająca się u około 15 % pacjentów otrzymujących produkt ZIBOR.

Po długotrwałym leczeniu heparyną może wystąpić osteoporoza.

Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z klasyfikacją na grupy układowo-narządowe i częstością występowania: bardzo często (>1/10), często (>1/100, <1/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (>1/10000, <1/1000) i bardzo rzadko (<1/10000), nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych).

Częstość działań niepożądanych zgłaszanych podczas leczenia bemiparyną jest podobna do częstości działań zgłaszanych podczas leczenia innymi heparynami drobnocząsteczkowymi i jest następująca:

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Powikłania krwotoczne (skóra, błony

Często

śluzowe, rany, przewód pokarmowy, drogi moczowe)

Niezbyt często

Łagodna i przemijająca trombocytopenia (typ I) (patrz punkt 4.4).

Rzadko

Ciężka trombocytopenia (typ II) (patrz punkt 4.4

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często

Skórne odczyny alergiczne (pokrzywka, świąd)

Rzadko

Odczyny anafilaktyczne (nudności, wymioty, gorączka, duszność, skurcz oskrzeli, obrzęk głośni, spadek ciśnienia tętniczego, pokrzywka, świąd).

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Nieznana (nie może być oceniona na podstawie dostępnych danych)

Hiperkaliemia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Często

Łagodne i przemijające zwiększenie aktywności aminotransferaz (AspAT, AlAT) i GGTP

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

Martwica skóry w miejscu wstrzyknięcia (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często

Wybroczyna w miej scu wstrzyknięcia Krwiak i ból w miejscu wstrzyknięcia

Rzadko

Krwiak nadtwardówkowy i śródrdzeniowy po znieczuleniu zewnątrzoponowym, dokanałowym lub nakłuciu lędźwiowym. Krwiaki te powodują różnego stopnia zaburzenia neurologiczne, w tym długotrwałe lub stałe porażenie (patrz punkt 4.4).

4.9 Przedawkowanie

Głównym objawem przedawkowania jest krwawienie. Należy odstawić bemiparynę w zależności od nasilenia krwawienia i ryzyka zakrzepicy.

Drobne krwawienia rzadko wymagają specjalnego leczenia. W przypadku dużych krwawień może być konieczne podanie siarczanu protaminy.

Neutralizację bemiparyny siarczanem protaminy badano w badaniach in vitro i in vivo obserwując zmniejszenie się aktywności bemiparyny (anty-Xa) i wpływ na wartość czasu kaolinowo-kefalinowego (APTT). Siarczan protaminy powoduje częściowy spadek aktywności bemiparyny (anty-Xa) po 2 godzinach od chwili jego podania dożylnego w dawce 1,4 mg siarczanu protaminy na każde 100 j.m. podanej bemiparyny (anty-Xa).

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwzakrzepowe, heparyna i pochodne. Kod ATC: B01AB12.

Bemiparyna sodu to sól sodowa heparyny drobnocząsteczkowej otrzymywanej z błony śluzowej jelita wieprzowego poprzez depolimeryzację heparyny sodowej. Średnia masa cząsteczkowa bemiparyny sodowej (m.cz.) wynosi około 3 600 Da. Odsetek łańcuchów o m. cz. poniżej 2 000 Da wynosi poniżej 35%. Odsetek łańcuchów o m. cz. od 2 000 do 6 000 Da waha się między 50% do 75%. Odsetek łańcuchów o m. cz. powyżej 6 000 Da wynosi poniżej 15%.

Aktywność hamującą czynnik Xa w zakresie pomiędzy 80 - 120 j .m./mg, a czynnik IIa w zakresie 5 - 20 j.m./mg, obliczono w przeliczeniu na suchą substancję. Stosunek aktywności anty Xa do aktywności anty IIa wynosi około 8.

W modelach doświadczeń na zwierzętach, bemiparyna wykazywała działanie przeciwzakrzepowe i umiarkowane działanie nasilające krwawienie.

U ludzi potwierdzono działanie przeciwzakrzepowe bemiparyny, która w zalecanych dawkach, nie zwiększała znacząco wskaźników układu krzepnięcia.

Właściwości farmakokinetyczne

5.2


Właściwości farmakokinetyczne bemiparyny badano oznaczając działanie hamujące aktywność czynnika Xa w osoczu za pomocą metody amidolitycznej; której podstawę stanowi odniesienie do Pierwszego Międzynarodowego Wzorca Heparyny Drobnocząsteczkowej WHO (ang. NIBSC - National Institute for Biological Standards and Control).

Proces absorpcji i eliminacji przebiega zgodnie z kinetyką liniową pierwszego rzędu.

Absorpcja: Bemiparyna sodowa szybko wchłania się po wstrzyknięciu podskórnym, a biodostępność wynosi 96%. Maksymalne działanie hamujące czynnik Xa w osoczu w dawkach profilaktycznych 2 500 j.m. i 3 500 j.m. występuje po 2 do 3 godzinach od chwili podania podskórnego bemiparyny, osiągając maksymalne wartości aktywności odpowiednio w zakresie 0,34 + 0,08 i 0,45 + 0,07 j.m. anty-Xa/ml. W tych dawkach nie wykazano aktywności przeciw czynnikowi IIa. Maksymalne działanie hamujące czynnik Xa w osoczu w dawkach terapeutycznych 5 000 j.m., 7 500 j.m., 10 000 j.m. i 12 500 j.m. występuje po 3 do 4 godzinach od chwili podania podskórnego bemiparyny, osiągając maksymalne wartości aktywności odpowiednio: 0,54 + 0,06, 1,22 + 0,27, 1,42 + 0,19 i 2,03 + 0,25 j.m. anty-Xa/ml. Aktywność hamującą czynnik IIa w stężeniu 0,01 j .m./ml wykazano podczas stosowania dawek 7 500 j .m., 10 000 j.m. i 12 500 j.m.

Wydalanie: Bemiparyna podawana w zakresie dawek 2 500 j.m. do 12 500 j.m. posiada okres półtrwania w zakresie od 5 do 6 godzin i dlatego należy ją podawać raz na dobę.

Aktualnie brak jest danych dotyczących wiązania z białkami osocza, metabolizmu i wydalania bemiparyny u ludzi.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane przedkliniczne dotyczące bemiparyny nie wykazują szczególnego zagrożenia dla ludzi w oparciu o standardowe badania bezpieczeństwa farmakologicznego, toksyczności dawki pojedynczej i powtórzonej, genotoksyczności i toksyczności rozrodczej.

Badania toksyczności ostrej i przewlekłej po podskórnym podaniu bemiparyny u zwierząt ujawniły zmiany polegające głównie na odwracalnych, zależnych od dawki zmianach krwotocznych w miejscu wstrzyknięcia. Uważa się, że są one skutkiem zwiększonej aktywności farmakologicznej.

W trakcie badań toksyczności rozrodczej przeprowadzonych z bemiparyną wśród ciężarnych samic szczurów i królików, od 6 do 18 dnia ciąży, nie odnotowano zgonów wśród samic leczonych bemiparyną. Głównymi, odnotowanymi objawami klinicznymi były krwiaki podskórne, które przypisuje się skutkowi farmakologicznemu substancji czynnej. Podczas badania płodów nie odnotowano żadnego działania embriotoksycznego związanego z leczeniem ani zmian zewnętrznych w szkielecie i (lub) narządach wewnętrznych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu ZIBOR nie należy mieszać z innymi produktami do wstrzykiwań lub infuzji.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po otwarciu produktu ZIBOR należy natychmiast zużyć.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C. Nie zamrażać.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

0,2 ml roztworu w ampułko-strzykawce (szkło typu I) z tłokiem (polipropylenowym), kauczukowym korkiem (chlorobutylowym) oraz igłą do wstrzykiwań (stal nierdzewna). Opakowania 2, 6, 10, 30 i 100 ampułko-strzykawek.

W niektórych konstrukcjach opakowań, napełniona strzykawka może być połączone do systemu bezpieczeństwa.

Dla strzykawek z systemu bezpieczeństwa igły muszą być zorientowane w kierunku od użytkownika i każdego, kto jest obecny.System bezpieczeństwa jest aktywowany przez naciśnięcie mocno trzonu tłoka.Tuleja ochronna automatycznie obejmuje igłę i będzie produkować dźwięk kliknięcia potwierdzającego aktywację urządzenia.

Natychmiast, strzykawki należy wyrzucić przez wrzucenie go do najbliższego pojemnika na ostre przedmioty (igły).Pokrywa pojemnika powinna być szczelnie zamknięte i pojemnik umieszcza się w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Pojemnik jednodawkowy. Nie zużytą zawartość zutylizować. Nie używać, jeśli opakowanie ochronne zostało otwarte lub uszkodzone. Należy używać tylko bezbarwny lub lekko żółtawy, przezroczysty roztwór, bez widocznych zanieczyszczeń.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Frosst Ibérica SA Via Complutense 140 Alcala de Henares 28 Madrit Hiszpania

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

12201

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

14.04.2006 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2013

9

Zibor