Imeds.pl

Ziele Serdecznika

Wariant informacji: Zioła Do Zaparzania -, pokaż więcej wariancji

Charakterystyka Produktu Leczniczego1. NAZWA WÅASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZIELE SERDECZNIKA (Leonuri cardiacae herba)

2. SKÅAD JAKOÅšCIOWY i ILOÅšCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład produktu w przeliczeniu na 100g:

Ziele serdecznika (Leonuri cardiacae herba) - 100g

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania

4. SZCZEGÓÅOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Środek tradycyjnie stosowany doustnie jako uspakajający w łagodnych dolegliwościach sercowych o podłożu nerwowym (uczucie kołatania serca) – pod warunkiem wykluczenia poważnych schorzeń przez lekarza. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnego w postaci odwaru:

Dorośli (od 18 roku życia) i osoby starsze : 1 łyżkę stołową ziela serdecznika (ok. 2 g) zalać ½ szklanki wody, zagotować i utrzymywać we wrzeniu pod przykryciem 15 minut, następnie przecedzić. W ten sposób przygotowany odwar pić 2 razy dziennie, pamiętając aby był on zawsze świeży i ciepły.

Jeżeli objawy chorobowe nie ustępują po 4 tygodniach stosowania produktu należy skonsultować się z lekarzem.

4.3 Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na ziele serdecznika.

Ciąża.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 18 roku życia.

Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

4.5 Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono.


4.6 Ciąża lub laktacja

Nie stosować w ciąży.

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa nie zaleca się stosowania u kobiet karmiących piersią.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych dotyczących wpływu produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Może wystąpić upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn więc nie zaleca się wykonywania tych czynności.

4.8 Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

4.9 Przedawkowanie

Brak danych.

5. WÅAÅšCIWOÅšCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3 Okres ważności

1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Torebka papierowa powlekana polietylenem zawierajÄ…ca 25g lub 50g rozdrobnionego, wysuszonego ziela serdecznika.

6.6 Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania – patrz punkt 4.2.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJÄ„CY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS

Elżbieta i Jan Głąb

98-345 Mokrsko 118

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/1958

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDÅUÅ»ENIA POZWOLENIA

3 marca 1999 r./ 28 kwietnia 2005 r./8 lipca 2008 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.