+ iMeds.pl

Zincas 5,5 mg Zn2+Ulotka Zincas

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZINCAS

5,5 mg jonów cynku, tabletki Zinci hydroaspartas

Należy przeczytać uważnie całą ulotkę, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten jest dostępny bez recepty. Aby jednak uzyskać najlepszy wynik leczenia, należy stosować lek Zincas ostrożnie.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do farmaceuty, jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 30 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki

1    Co to jest lek Zincas i w jakim celu się go stosuje

2    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincas

3    Jak stosować lek Zincas

4    Możliwe działania niepożądane

5    Jak przechowywać lek Zincas

6    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZINCAS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Zincas zawiera cynk.

Cynk jest mikroelementem. Reguluje wytwarzanie hormonu wzrostu oraz hormonów płciowych (jest niezbędny do wytwarzania plemników i komórek jajowych). Zmniejsza podatność organizmu na zakażenia i alergie. Wpływa na prawidłowe wydzielanie insuliny przez trzustkę.

Niedobór cynku powoduje: zaburzenia w funkcjonowaniu skóry, układu pokarmowego, układu nerwowego, układu odpornościowego i układu kostnego. Znaczny niedobór cynku może powodować karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

Wskazania do stosowania:

- uzupełnianie niedoboru cynku w organizmie.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZINCAS Kiedy nie stosować leku Zincas

-    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku (patrz punkt 6: Inne informacje).

-    Jeśli pacjent ma niewydolność nerek.

-    Jeśli pacjent jest leczony antybiotykami lub innymi lekami (patrz punkt: Stosowanie innych leków).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zincas

-    Lek podawany w dawce większej niż zalecana może powodować biegunkę.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Nie należy stosować leku Zincas jednocześnie z:

-    antybiotykami pochodnymi tetracykliny (np. doksycyklina), ponieważ cynk mniejsza ich wchłanianie,

-    kwasem acetylosalicylowym (np. aspiryna, polopiryna),

-    lekami przeciwbólowymi zwanymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi (NLPZ), np. ibuprofen, indometacyna,

-    lekami zwiększającymi wytwarzanie moczu, np. hydrochlorotiazyd,

-    kortykosteroidami, zwanymi sterydami, np. hydrokortyzon,

-    lekami i suplementami diety zawierającymi wapń, żelazo i miedź, ponieważ zmniejszają wchłanianie cynku,

-    substancjami chelatującymi, np.penicylaminą - lekiem stosowanym w leczeniu m.in. zatrucia ołowiem lub miedzią.

Stosowanie leku Zincas z jedzeniem i piciem

Nie należy przyjmować leku Zincas jednocześnie z produktami mlecznymi (mleko i jego przetwory). Produkty te zmniejszają wchłanianie cynku.

Lek należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Zincas nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zincas

Lek zawiera sacharozę. Jedna tabletka zawiera 30 mg sacharozy. Należy wziąć to pod uwagę u pacjentów chorych na cukrzycę. Jeśli u pacjenta stwierdzono wcześniej nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZINCAS

Lek Zincas należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zazwyczaj stosowana dawka, to:

Stosować


Wiek    Dawka leku

dzieci w wieku do 5 lat    1 tabletka

dzieci w wieku od 5 lat do 15 lat 1 tabletka


1    raz na dobę

2    razy na dobędorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat_


1 tabletka


3 razy na dobę


Lek należy przyjmować doustnie, po posiłku, popijając wodą.

Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości. Tabletkę można rozkruszyć, rozpuścić w niewielkiej ilości wody i podać dziecku do połknięcia.

Jeśli dolegliwości nie ustąpią po 30 dniach stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincas

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Mogą wystąpić objawy zatrucia lekiem Zincas (patrz punkt 4: Możliwe działania niepożądane).

Jeżeli wystąpią objawy zatrucia, pacjenta należy jak najszybciej przewieźć do szpitala.

Pominięcie zastosowania dawki leku Zincas

W przypadku pominięcia dawki leku należy przyjąć lek tak szybko, jak to jest możliwe. Jeśli zbliża się pora przyjęcia leku, należy opuścić pominiętą dawkę.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zincas może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Podczas stosowania leku zgodnie z zalecanym dawkowaniem, nie obserwowano działań niepożądanych.

Większe dawki leku mogą powodować wystąpienie objawów niepożądanych, takich jak:

-    nudności, bóle brzucha, biegunka,

-    metaliczny smak w ustach,

-    ból głowy.

Długotrwałe stosowanie leku Zincas może spowodować niedobór miedzi i niedokrwistość.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZINCAS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Nie stosować leku Zincas po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie.

Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże ochronić środowisko.

Co zawiera lek Zincas

Substancją czynną leku jest: cynku wodoroasparaginian dwuwodny (Zinci hydroaspartas).

Jedna tabletka zawiera: 31 mg cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego, co odpowiada 5,5 mg jonów cynku.

Ponadto lek zawiera: sacharozę, skrobię ziemniaczaną, dekstrynę, celulozę, karboksymetyloskrobię sodową, magnezu stearynian, talk, żółcień chinolinową (E104).

Jak wygląda Zincas i co zawiera opakowanie

Lek Zincas ma postać żółtych, okrągłych tabletek, obustronnie płaskich.

Tabletki pakowane są w pojemnik polipropylenowy. Opakowanie zawiera 50 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o.

ul. Św. Wojciech 29

61-749 Poznań

Tel.: +48 61 852 63 53

Fax: +48 61 852 96 55

Email: info@farmapol.pl

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

Informacja dla niewidomych i słabowidzących: treść ulotki dostępna pod darmowym nr telefonu: 0800 706 848.

Data zatwierdzenia ulotki: 19.08.2011 r.

4

Zincas

Charakterystyka Zincas

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZINCAS 5,5 mg tabletki

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ

1 tabletka zawiera:

31 mg Zinci hydroaspartas (cynku wodoroasparaginianu dwuwodnego), co odpowiada 5,5 mg jonów cynku.

Substancja pomocnicza: sacharoza 30,0 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki

Okrągłe, obustronnie płaskie tabletki barwy żółtej.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Wskazania do stosowania

Niedobór cynku.

4.2.    Dawkowanie i sposób podawania

Dzieci w wieku do 5 lat: 1 tabletkę na dobę, od 5 do 15 lat: 2 tabletki na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat: 3 razy na dobę po 1 tabletce.

Tabletki należy przyjmować po posiłku, popijając wodą.

Małym dzieciom nie wolno podawać tabletek w całości.

4.3.    Przeciwwskazania

Preparatu nie należy stosować w niewydolności nerek.

Preparatu nie należy podawać z pochodnymi tetracykliny, kwasem acetylosalicylowym, ibuprofenem, indometacyną, tiazydowymi lekami moczopędnymi, kortykosteroidami, związkami wapnia, substancjami chelatującymi, np. penicylaminą.

4.4.    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt podawany w dawce większej niż zalecana może działać przeczyszczająco.

Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego.

4.5.    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Cynk zmniejsza wchłanianie pochodnych tetracykliny.

Związki wapnia, żelaza, miedzi, substancje chelatujące (np. penicylamina), dieta mleczna, zmniejszają wchłanianie cynku.

Związki cynku zmniejszają wchłanianie miedzi.

4.6.    Ciąża lub laktacja

Nie stosować w czasie ciąży i karmienia piersią.

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych dotyczących szkodliwego wpływu na sprawność psychofizyczną, zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8.    Działania niepożądane

Nie zgłaszano przy zalecanym dawkowaniu.

Większe dawki związków cynku mogą powodować wystąpienie zaburzeń żołądkowo-jelitowych (nudności, bóle brzucha, biegunka), metaliczny smak w ustach, ból głowy.

Długotrwałe stosowanie może prowadzić do niedoboru miedzi i niedokrwistości.

4.9.    Przedawkowanie

Nie zgłoszono przypadków przedawkowania.

Po przedawkowaniu związków cynku zaleca się rozcieńczenie zawartości żołądka przez podanie mleka lub wody i w razie potrzeby domięśniowe lub dożylne podawanie edetynianu wapnia disodu: 50 do 75 mg/ kg mc. na dobę w 3 - 6 dawkach podzielonych, przez okres do 5 dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1.    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: preparaty uzupełniające niedobory związków mineralnych; cynk.

Kod ATC: A12CB

Cynk pełni wiele ważnych funkcji w organizmie. Jest niezbędny w syntezie kwasów nukleinowych, uczestniczy również w procesie podziału i wzrostu komórek. Przy niedoborze cynku w szybko dzielących się komórkach, np. w regenerujących się komórkach wątroby czy tkance nowotworowej, synteza DNA ulega zahamowaniu.

Cynk odgrywa rolę w syntezie, magazynowaniu i wydzielaniu insuliny. Niedobór cynku może wywołać zmniejszenie stężenia insuliny w surowicy i zaburzenie tolerancji glukozy. Cynk reguluje zużycie tlenu przez mitochondria: hamując transport elektronów w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym zwiększa powinowactwo hemoglobiny do tlenu. Odgrywa rolę w czynności przysadki mózgowej oraz kory nadnerczy. Reguluje wytwarzanie i działanie hormonu wzrostu, a także hormonów płciowych, poprzez bezpośredni wpływ na czynność jajników i jąder. Jest niezbędny do wytwarzania zarówno nasienia, jak i komórek jajowych.

Z prawidłową zawartością cynku jest również związana aktywność hormonów grasicy. Długotrwały niedobór cynku prowadzi do atrofii grasicy, co może zaburzać specjalizację i mobilizację limfocytów. Cynk bierze także udział w wytwarzaniu prostaglandyn z kwasów tłuszczowych. Niedobór cynku zmniejsza wydolność układu immunologicznego, zwiększając podatność organizmu na infekcje i alergie.

Cynk jest również niezbędny w procesie dojrzewania płciowego mężczyzn. Znaczny niedobór może wywołać karłowatość i niedorozwój narządów płciowych.

5.2.    Właściwości farmakokinetyczne

Stopień wchłaniania z przewodu pokarmowego zależy od zawartości i biologicznej dostępności cynku w diecie, zawartości innych związków mineralnych i witamin, czynników dziedzicznych, równowagi hormonalnej, a nawet od stanu emocjonalnego, miejsca zamieszkania i stylu życia. Stopień przyswajalności podlega dość dużym wahaniom i wynosi 10 do 40%.

Cynk wchłania się w całym jelicie cienkim, jednak głównie w jelicie czczym, drogą transportu aktywnego. W enterocytach wiąże się z indukowanym białkiem metalotioneiną.

Gromadzi się głównie w krwinkach czerwonych i białych, a także w mięśniach, kościach, skórze, nerkach, wątrobie, trzustce, siatkówce i gruczole krokowym.

Wydzielony do przewodu pokarmowego ulega w znacznym stopniu ponownemu wchłonięciu. Wydalany jest głównie z kałem.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak przedklinicznych danych dotyczących bezpieczeństwa preparatu Zincas.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1.    Wykaz substancji pomocniczych

Sacharoza

Skrobia ziemniaczana

Dekstryna

Celuloza

Karboksymetyloskrobia sodowa

Magnezu stearynian

Talk

Żółcień chinolinowa (El 04)

6.2.    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3.    Okres ważności

3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Pojemnik polipropylenowy zawierający 50 tabletek.

6.6. Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Chemiczno-Farmaceutyczny „FARMAPOL” Sp. z o.o. ul. Św. Wojciech 29 61-749 Poznań

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2636

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

29.03.1991 r.

18.06.1999 r.

09.08.2004    r.

16.06.2005    r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zincas