+ iMeds.pl

Zincteral 45 mg Zn2+Ulotka Zincteral

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZINCTERAL, 45 mg, tabletki powlekane

(Zinci sulfas)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zincteral i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zincteral

3.    Jak stosować lek Zincteral

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zincteral

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ZINCTERAL I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zincteral jest lekiem w postaci tabletek powlekanych do podawaniu doustnego zawierającym jako substancję czynną jony cynku.

Cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych, biorących udział w przemianach komórkowych. Wchodzi w skład wielu układów enzymatycznych, regulujących podstawowe procesy przemiany materii - bierze udział w syntezie białek i przemianie węglowodanów. Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozmnażania. Cynk wchłania się w dwunastnicy i jelicie cienkim.

Wskazaniem do stosowania leku Zincteral jest:

•    Profilaktyka i leczenie niedoborów cynku spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem.

•    Zaburzenia wchłaniania i niedobory cynku towarzyszące stanom, które zaburzają przyswajanie cynku lub zwiększają jego utratę.

•    Wspomagająco w chorobie Wilsona.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZINCTERAL Kiedy nie stosować leku Zincteral

•    Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Zincteral.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zincteral

•    Ciąża.

•    Należy zwrócić uwagę na istniejące ryzyko wystąpienia niedoboru miedzi podczas stosowania leków zawierających cynk, w przypadku wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku Zincteral z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

•    Tetracykliny - sole cynku zmniejszają wchłanianie tetracyklin z przewodu pokarmowego (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu tetracyklin).

•    Preparaty miedzi - duże dawki cynku mogą hamować wchłanianie miedzi (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatów miedzi).

•    Tiazydowe leki moczopędne - zwiększają wydalanie cynku z moczem.

•    Dieta bogatowłóknikowa (np. otręby), bogatofosforanowa (np. produkty mleczne), pieczywo pełnoziarniste lub fityniany - zmniejszają wchłanianie cynku poprzez wiązanie go

w niewchłanialne kompleksy; takie produkty można spożywać co najmniej 2 godziny po zastosowaniu soli cynku.

•    Kwas foliowy - może w niewielkim stopniu zaburzać wchłanianie cynku.

•    Doustne preparaty żelaza - duże dawki żelaza znacznie zmniejszają wchłanianie cynku (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatów żelaza).

•    Penicylamina i inne substancje chelatujące - zmniejszają wchłanianie cynku (pomiędzy zastosowaniem penicylaminy i soli cynku powinny być co najmniej 2 godziny przerwy).

•    Złożone preparaty odżywcze (np. preparaty wielu witamin ze związkami mineralnymi) -równoczesne zastosowanie kilku preparatów zawierających cynk może prowadzić do zbyt dużego stężenia cynku w osoczu.

•    Chinolony - cynk wpływa na zmniejszenie wchłaniania antybiotyków z grupy chinolonów oraz fluorochinolonów.

Stosowanie leku Zincteral z jedzeniem i piciem

Lek stosuje się zwykle 1 godzinę przed, lub 2 godziny po posiłku, ponieważ wiele produktów spożywczych może zaburzać wchłanianie cynku.

Ciąża i karmienie piersią Ciąża

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Cynk przenika przez barierę łożyska. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych dawek soli cynku na przebieg ciąży i rozwój płodu. Brak jest także odpowiednich badań na zwierzętach.

Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Cynk przenika do mleka kobiet karmiących. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych dawek soli cynku u kobiet karmiących piersią. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie zaburza sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zincteral

Lek zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Lek zawiera lak azorubiny (E122), z tego względu może powodować reakcje nadwrażliwości.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZINCTERAL

Lek Zincteral należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą..

Sposób podawania Lek stosuje się doustnie.

Dorośli

Zwykle 1 do 2 tabletek na dobę.

Choroba Wilsona

U osób dorosłych zwykle stosuje się 4 tabletki na dobę w schemacie 1-2-1, rozpoczynając od dawki 1 tabletka na dobę, zwiększając co 3 dni, zgodnie z poniższym schematem dawkowania:

0- 1-0 - j edna tabletka na dobę

1- 1-0 - dwie tabletki na dobę 1-1-1 - trzy tabletki na dobę 1-2-1 - cztery tabletki na dobę

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzieży 1 tabletkę na dobę.

Lek stosuje się zwykle 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku, ponieważ wiele produktów spożywczych może zaburzać wchłanianie cynku. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia przewodu pokarmowego, lek można stosować bezpośrednio przed lub w trakcie posiłku, jednak wówczas wchłanianie leku może być mniejsze.

Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zincteral

W przypadku zażycia większej dawki leku Zincteral niż zalecana może dojść do przedawkowania W razie przyjęcia większej niż zalecane dawki leku, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza. Objawy

Piekący ból w jamie ustnej i gardle, wodnista lub krwawa biegunka, bolesne parcie na stolec, odbijanie, niedociśnienie (zawroty głowy); żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry); obrzęk płuc (ból w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie); wymioty. Mogą również wystąpić: krwiomocz, bezmocz, zapaść, drgawki, hemoliza (rozpad krwinek czerwonych z wypływaniem z nich hemoglobiny do osocza).

Pominięcie zastosowania dawki leku Zincteral

W przypadku pominięcia dawki leku Zincteral nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki; należy zażyć kolejną dawkę o zwykłej porze.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zincteral może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Po dużych dawkach cynku rzadko występują zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, niestrawności, zgaga), zaburzenia hematologiczne (zaburzenia morfologii krwi), w tym leukopenia (zmniejszenie liczby białych krwinek) objawiające się: gorączką, dreszczami, bólem gardła, neutropenia (zmniejszenie liczby granulocytów) objawiająca się: owrzodzeniami w jamie ustnej i gardle, anemia syderoblastyczna (niedokrwistość wywołana upośledzeniem procesu produkcji krwinek czerownych) objawiająca się: uczuciem zmęczenia, osłabieniem. Mogą także wystąpić bóle głowy i metaliczny smak w ustach.

5.    JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZINCTERAL

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zincteral

•    Substancją czynną leku jest cynku siarczan jednowodny w ilości odpowiadającej 45 mg jonów cynku.

•    Inne składniki leku to: skrobia ziemniaczana, laktoza jednowodna, powidon, talk, magnezu stearynian.

Otoczka: lak azorubiny (E122), glikol polietylenowy, hydroksypropylometyloceluloza, tytanu dwutlenek.

Jak wygląda lek Zincteral i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane, koloru fioletowo-różowego, okrągłe o jednolitej powierzchni.

50 tabletek (2 blistry po 25 szt.) w tekturowym pudełku.

150 tabletek (1 pojemnik zawierający 150 szt.) w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny

Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

Wytwórca

Teva Operations Poland Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 25 99-300 Kutno Polska

Data zatwierdzenia ulotki:

4

Zincteral

Charakterystyka Zincteral

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZINCTERAL, 45 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka powlekana zawiera 124 mg cynku siarczanu jednowodnego (Zinci sulfas), co odpowiada 45 mg jonów cynku.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne - laktoza jednowodna.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane, koloru fiolctowo-różowego, okrągłe o jednolitej powierzchni.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania dostosowania

•    profilaktyka i leczenie niedoborów cynku spowodowanych nieprawidłowym odżywianiem, zaburzeniami wchłaniania oraz innymi stanami, które zaburzają przyswajanie cynku lub zwiększająjego utratę,

•    wspomagająco w chorobie Wilsona (szczególnie u pacjentów nie tolerujących penicylaminy),

•    niedobory cynku towarzyszące następującym stanom:

o alkoholizm, o oparzenia, o marskość wątroby, o cukrzyca,

o jadlowstręt psychiczny (anoreksja na tle nerwowym) o bulimia,

o stan po resekcji żołądka,

o zaburzenia genetyczne (zespół Downa, acrodermatitis enteropathica, niedokrwistość sierpowata, talasemia), o hemodializa,

o przewlekłe infekcje spowodowane zmniejszoną reaktywnością układu immunologicznego, o zakażenia pasożytnicze jelit, o niewydolność trzustki, o zwłóknienie torbielowate trzustki,

o choroby nerek (zespół nerczycowy, niewydolność nerek),

o choroby jelit (celiakia, choroba Crohna, biegunka tłuszczowa, wrzodziejące zapalenie jelita grubego, zespół jelita krótkiego), o choroby skóry (złuszczające zapalenie skóry, łuszczyca), o przedłużający się stres, o urazy,

o diety restrykcyjne.

4.2    Dawkowanie i sposób podania

Snosób podawania    INISTLRS fWO ZDKu »• w

Departament Polityki Lekowej i Farmacji '-452 Warszewa

Dorośli

Zwykle I do 2 tabletek na dobę.

Choroba Wilsona

U osób dorosłych zwykle stosuje się 4 tabletki na dobę w schemacie 1-2-1, rozpoczynając od dawki I tabletka na dobę, zwiększając co 3 dni, zgodnie z poniższym schematem dawkowania:

0- 1-0 - jedna tabletka na dobę 1 -1 -0 - dwie tabletki na dobę

1 -1 -1 - trzy tabletki na dobę

1- 2-1 - cztery tabletki na dobę

Dzieci i młodzież

U dzieci w wieku powyżej 4 lat i młodzieży I tabletkę na dobę.

Produkt leczniczy stosuje się zwykle 1 godzinę przed lub 2 godziny po posiłku, ponieważ wiele produktów spożywczych może zaburzać wchłanianie cynku. Jeżeli wystąpią objawy podrażnienia przewodu pokarmowego, lek można stosować bezpośrednio przed lub w trakcie posiłku, jednak wówczas biodostępność może być mniejsza.

Nie należy dzielić ani rozgryzać tabletek.

4.3    Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

•    Podczas stosowania preparatów cynku istnieje ryzyko powstania niedoboru miedzi (preparaty cynku mogą wywołać niedobór miedzi lub zmniejszyć stężenie miedzi w surowicy).

•    Należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu leczniczego w czasie ciąży.

Substancje pomocnicze biologicznie czynne

Produkt leczniczy zawiera laktozę jednowodną. Nic powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancjągalaktozy, niedoborem laklazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5    Interakcje z innymi Ickami i inne rodzaje interakcji

•    Tetracykliny - sole cynku zmniejszają wchłanianie tetracyklin z przewodu pokamiowego (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu tetracyklin).

•    Preparaty miedzi - duże dawki cynku mogą hamować wchłanianie miedzi (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatów miedzi).

•    Tiazydowe leki moczopędne - zwiększają wydalanie cynku z moczem.

•    Dieta bogatowłóknikowa (np.otręby), bogatofosforanowa (np. produkty mleczne), pieczywo pełnoziarniste lub filyniany - zmniejszają wchłanianie cynku poprzez wiązanie go

w niewchłanialne kompleksy; takie produkty można spożywać co najmniej 2 godziny po zastosowaniu soli cynku.

•    Kwas foliowy - może w niewielkim stopniu zaburzać wchłanianie cynku.

•    Doustne preparaty żelaza - duże dawki żelaza znacznie zmniejszają wchłanianie cynku (sole cynku powinny być stosowane co najmniej 2 godziny po zastosowaniu preparatu żelaza).

•    Pcnicylamina i inne substancje chelatujące - zmniejszają wchłanianie cynku (pomiędzy zastosowaniem penicylaminy i soli cynku powinny być co najmniej 2 godziny przerwy).

MINISTERSTWO ZDROWIA Departameni: 'olitykl Lekowej i Farmacji 004)52 Wa&zawa

, i|    15

•    Złożone preparaty odżywcze (np. preparaty wielu witamin ze związkami mineralnymi)-równoczesne zastosowanie kilku preparatów zawierających cynk może prowadzić do zbyt dużego stężenia cynku w osoczu.

•    Chinolony - cynk wpływa na zmniejszenie wchłaniania antybiotyków z grupy chinolonów oraz fluorochinolonów.

4.6    Ciąża i laktacja

Ciąża

Cynk przenika przez barierę łożyska. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych dawek soli cynku na przebieg ciąży i rozwój płodu. Brak jest także odpowiednich badań na zwierzętach. Produkt leczniczy może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadkach, gdy w opinii lekarza korzyść dla matki przeważa nad potencjalnym zagrożeniem dla płodu.

Karmienie piersią

Cynk przenika do mleka kobiet karmiących piersią. Nie przeprowadzono badań wpływu zwykle stosowanych dawek soli cynku u kobiet karmiących piersią. Nic zaleca się stosowania produktu leczniczego w okresie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Solc cynku nic wywierają wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

Po dużych dawkach cynku rzadko występują zaburzenia ze strony układu pokarmowego (nudności, niestrawność, zgaga), zaburzenia hematologiczne wynikające z niedoboru miedzi wywołanego cynkiem, w tym leukopenia (gorączka, dreszcze, ból gardła), neutropenia (owrzodzenia w jamie ustnej i gardle), niedokrwistość sydcroblastyczna (uczucie zmęczenia, osłabienie). Mogą także wystąpić bóle głowy i metaliczny smak w ustach.

4.9    Przedawkowanie

Objawy

Piekący ból w jamie ustnej i gardle, wodnista lub krwawa biegunka, bolesne parcie na stolec, odbijanie, niedociśnienie (zawroty głowy); żółtaczka (zażółcenie oczu i skóry); obrzęk płuc (ból w klatce piersiowej, utrudnione oddychanie); wymioty. Mogą również wystąpić: krwiomocz, bezmocz, zapaść, drgawki, hemoliza.

Postępowanie

Należy podać do wypicia mleko lub wodę, a następnie domięśniowo lub dożylnie podawać 50 do 75 mg/kg mc. wersenianu wapniowo-dwusodowego na dobę, w 3 do 6 dawkach podzielonych, przez okres do 5 dni.

Opisano zgon po zażyciu 10 g siarczanu cynku, opisano również wystąpienie hiperglikemii w przebiegu śmiertelnego zatrucia siarczanem cynku.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: związki mineralne — cynku siarczan. Kod A TC: AI2C BOI

;Vf l 18TERSTWO ZDRO w >h Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00*952 Warszawa

*. fl MincJnw^i 15

Cynk jest jednym z najważniejszych pierwiastków śladowych biorących udział w przemianach komórkowych oraz jednym z głównych czynników stabilizujących błony komórkowe. Wchodzi w skład wielu układów enzymatycznych, regulujących podstawowe procesy przemiany materii, m.in. bierze udział w syntezie białek i przemianie węglowodanów.

Cynk jest niezbędny do właściwego funkcjonowania ponad 200 metaloenzymów (np. anhydraza węglanowa, karboksypeptydaza A, dehydrogenaza alkoholowa, fosfataza zasadowa, polimeraza RN A i inne). Jest także potrzebny do utrzymania właściwej struktury kwasów nukleinowych, białek i błon komórkowych. Cynk warunkuje między innymi wzrost i rozwój komórek, prawidłowe funkcjonowanie układu immunologicznego i odpowiedź immunologiczną, widzenie o zmierzchu, zmysł smaku i prawdopodobnie zmysł węchu.

Cynk wpływa na utrzymanie prawidłowego stężenia witaminy A we krwi, przedłuża czas działania insuliny i ułatwia jej magazynowanie. Jest niezbędny do prawidłowego wzrostu i rozmnażania.

Wywiera korzystny wpływ na procesy gojenia się ran i regeneracji tkanek. W stanach zapalnych skóry działa zapobiegawczo i leczniczo.

Niedobór cynku powoduje trudności w koncentracji i zapamiętywaniu, brak łaknienia i zaburzenia smaku, zmniejszenie odporności komórkowej i humoralnej, zlc gojenie się ran, ślepotę zmierzchową, zaburzenia w przemianie węglowodanów, hipercholcsterolemię, nadciśnienie, zaburzenia psychoneurologiczne, przerost gruczołu krokowego, zaburzenia przebiegu ciąży, zahamowanie wzrostu i hipogonadyzm u dzieci oraz-w znacznych niedoborach - zmiany dermatologiczne (alopecia maligna, alopecia areata, acne pusiulosa).

W dużych dawkach cynk działa jako inhibitor wchłaniania miedzi. Ponadto niedobór cynku ułatwia wchłanianie toksycznego kadmu.

Do stanów znacznego niedoboru cynku dochodzi podczas żywienia pozajelitowego, prowadzonego bez uzupełnienia jonów cynkowych, a także w przewlekłych chorobach przewodu pokarmowego (choroba Leśniowskiego i Crolma, wrzodziejące zapalenie jelita grubego), dziedzicznych zaburzeniach wchłaniania (acrodermatitis enleropathica) oraz po średnich i dużych zabiegach chirurgicznych.

Mniejsze niedobory cynku występują u pacjentów z marskością wątroby, przewlekłym zapaleniem trzustki, niewydolnością nerek, nieżytem błony śluzowej żołądka lub po przebytej resekcji żołądka.

Dzienne zapotrzebowanie na cynk elementarny wynosi:

•    dla dorosłych ok. 15 mg Zn2*;

•    dla dzieci w wieku poniżej 10 lat 5-10 mgZn2+;

•    dla dzieci w wieku 10-15 lat-ok. 15 mg Zn2*;

•    dla kobiet w ciąży i w okresie karmienia - ok. 15-19 mg Zn2+.

5.2    Właściwości farma kokinctycznc

Około 20-30% cynku, który został przyjęty w postaci produktu leczniczego (a także pożywienia), wchłania się w jelicie cienkim. Fityniany mogą zaburzać wchłanianie cynku popiv.cz chelatowanie i tworzenie nierozpuszczalnych kompleksów.

Po wchłonięciu cynk łączy się z białkiem metalotioneiną w obrębie jelit.

Około 99% cynku obecnego w organizmie ludzkim znajduje się wewnątrz komórek. Tylko 1% cynku znajduje się w surowicy krwi. W organizmie cynk gromadzi się głównie w czerwonych i białych krwinkach, ponadto w mięśniach, kościach, skórze, nerkach, wątrobie, trzustce, siatkówce i gruczole krokowym.

Cynk znajdujący się surowicy krwi łączy się w 60% z albuminami, w 30-40% z ob-makroglobuliną lub transferyną, w 1% z aminokwasami, głównie z histydyną i cysteiną. Tmax wynosi 2 godziny.

Z ustroju cynk wydalany jest głównie z kalem (90%), w mniejszym stopniu w moczu i z potem.

Wydalanie z kalem jako główna droga eliminacji, wynika po części z występowania w jelitach pewnej ilości nie wchłoniętego cynku ale również z powodu występowania endogennej sckrecji jelitowej.

Dlatego cynk może ulegać ponownemu wchłonięciu w jelicie cienkim i grubym.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Lekowej i Farmacji r,0'952 Wałszawa

{j! Minrinwn 1Q

Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Skrobia ziemniaczana Laktoza jednowodna Powidon Talk

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Lak azorubiny (El22)

Glikol polietylenowy Hydroksypropylometyloceluloza Tytanu dwutlenek

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Brak informacji na temat niezgodności fizycznych i chemicznych danego Icku z innymi lekami, z którymi mógłby być mieszany i równocześnie stosowany.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blislry z folii PVC/AI w tekturowym pudelku.

2 blistry po 25 tabletek (50 szt.)

Pojemniki polietylenowe zamykane nakrętką z membraną aluminiową w tekturowym pudełku.

I pojemnik zawierający 150 tabletek.

6.6.    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

MINISTERSTWO ZDROWu,

Oepartamen! Polityki Lekowej i Farmaci 00-852 Warszawa

M    *J5


Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. ul. Emilii Plater 53 00-113 Warszawa Polska

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1272

R/2218

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

17.06.1981 r.

08.03.1990 r.

10.05.1999 r.

04.08.2004    r.

17.06.2005    r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

2008-12- 10

Vi 1N i ST E RST W O ZDKOWia Departament Polityki Lekowej i Farmacji 00-952 Wćgszawa

Ml M jfifłr\Myo '•

Zincteral