+ iMeds.pl

Zipramyl 40 mgUlotka Zipramyl

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zipramyl, 20 mg, kapsułki, twarde Zipramyl, 40 mg, kapsułki, twarde Zipramyl, 60 mg, kapsułki, twarde Zipramyl, 80 mg, kapsułki, twarde

Ziprasidonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zipramyl i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zipramyl

3.    Jak stosować lek Zipramyl

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zipramyl

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest Zipramyl i w jakim celu się go stosuje

Zipramyl należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Lek Zipramyl jest stosowany u dorosłych pacjentów w leczeniu schizofrenii - zaburzenia psychicznego charakteryzującego się następującymi objawami: słyszeniem, widzeniem lub odczuwaniem rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, fałszywymi przekonaniami, nadmierną podejrzliwością, wycofaniem i problemami z nawiązywaniem relacji społecznych, nerwowością, depresją i niepokojem.

U dorosłych, a także dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat, lek Zipramyl jest również stosowany w leczeniu manii lub epizodów mieszanych o umiarkowanej ciężkości w chorobie afektywnej dwubiegunowej -zaburzeniu psychicznym charakteryzującym się następującymi kolejno stanami euforii (mania) oraz nastrojami depresyjnymi. Podczas epizodów manii, najbardziej charakterystycznymi objawami są: podwyższony nastrój, wyolbrzymione poczucie własnej wartości, zwiększenie energii, zmniejszona potrzeba snu, brak koncentracji lub nadaktywność oraz powtarzające się ryzykowne zachowania.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zipramyl

Kiedy nie stosować leku Zipramyl

-    jeśli pacjent ma uczulenie na zyprazydon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).Objawy reakcji alergicznej to: wysypka, swędzenie, obrzęk twarzy lub języka, trudności z oddychaniem.

-    jeśli u pacjenta występują aktualnie lub występowały w przeszłości problemy dotyczące serca lub jeśli pacjent przechodził ostatnio atak serca

-    jeśli pacjent przyjmuje leki na zaburzenia rytmu serca lub mogące powodować zaburzenia rytmu serca. Patrz także punkt „Inne leki i Zipramyl”.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zipramyl należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

-    jeśli pacjent lub ktokolwiek z jego rodziny ma lub miał zakrzepy krwi, ponieważ podawanie leków takich jak Zipramyl jest powiązane z powstawaniem zakrzepów krwi

-    jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby

- jeśli u pacjenta występują lub występowały drgawki lub padaczka

- jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia) i cierpi na demencję ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia udaru

- jeśli pacjent ma małą spoczynkową częstotliwość rytmu serca i (lub) wie, że może mieć zmniejszone stężenie soli wywołane przez przedłużającą się, silną biegunkę i wymioty lub stosowanie diuretyków

- jeśli u pacjenta występowały przyspieszone lub nieregularne bicie serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy przy wstawaniu, które mogły wskazywać na nieprawidłową pracę serca.

Należy poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Zipramyl przed wykonaniem testów laboratoryjnych (takich jak morfologia, mocz, próby wątrobowe, badania rytmu serca itp.), ponieważ lek ten może wpływać na wyniki badań.

Inne leki i Zipramyl

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Nie należy stosować leku Zipramyl

jeżeli stosuje się leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub leki wpływające na zaburzenia rytmu serca, takie jak: - leki antyarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mesorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, monifloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertindol lub cizapryd). Leki te wpływają na rytm serca i wydłużają odstęp QT. Jeżeli pacjent ma jakiekolwiek dodatkowe pytania odnośnie stosowania leków powinien skontaktować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę, jeżeli stosuje się aktualnie lub stosowało w przeszłości leki stosowane w leczeniu:

-    zakażeń bakteryjnych, leki te zwane są antybiotykami

-    wahań nastrojów (od nastrojów depresyjnych do euforii), pobudzenia i irytacji, leki te znane są jako leki stabilizujące nastrój, np. lit, karbamazepina, walproinian

-    depresji, leczonej określonymi serotoninergicznymi lekami, takimi jak inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), fluoxetyna, paroxetyna, sertralina

-    padaczki, np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, etosuximid

-    choroby Parkinsona, np. lewodopa, bromokryptyna, ropinirol, pramipexol.

Patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Zipramyl”.

Zipramyl z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Zipramyl MUSI BYĆ PRZYJMOWANY PODCZAS POSIŁKÓW.

W czasie stosowania leku Zipramyl nie należy pić alkoholu, ponieważ alkohol może zwiększać ryzyko wystąpienia działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

Ciąża:

Nie należy stosować leku Zipramyl w ciąży chyba, że lekarz zadecyduje inaczej, ponieważ istnieje ryzyko, że lek ten może zaszkodzić dziecku. Należy zawsze stosować skuteczną antykoncepcję. Należy bezzwłocznie poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub planuje ciążę podczas stosowania leku Zipramyl.

U nowonarodzonych dzieci matek stosujących w trzecim trymestrze ciąży (ostatnie trzy miesiące ciąży) lek Zipramyl mogą wystąpić następuj ące objawy: drżenie, sztywność i (lub) niedowład mięśni, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem, zaburzenia odżywiania. Jeśli u dziecka wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów niepożądanych należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią:

Nie należy karmić piersią podczas stosowania leku Zipramyl. Małe ilości leku mogą przenikać do mleka matki. Jeśli pacjentka planuje karmienie piersią powinna poinformować lekarza przed rozpoczęciem przyjmowania tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Stosowanie leku Zipramyl może powodować uczucie senności. Jeśli pacjent zauważy u siebie takie objawy powinien zaprzestać prowadzenia pojazdów lub obsługiwania narzędzi lub maszyn do momentu ustąpienia senności.

Zipramyl zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Zipramyl

Lek Zipramyl należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Dorośli

Zazwyczaj stosowana dawka leku to 40-80 mg dwa razy na dobę przyjmowana razem z posiłkami.

Przy długotrwałym leczeniu, lekarz może skorygować dawkę. Nie należy podawać dawki większej niż maksymalna dawka dobowa 160 mg.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 roku życia)

Dawki u osób powyżej 65 roku życia mogą być czasem mniejsze niż stosowane u młodszych ludzi. Lekarz doradzi, jaka jest odpowiednia dawka dla pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Jeśli pacjent ma zaburzenia wątroby może potrzebować mniejszej dawki leku Zipramyl. Lekarz określi właściwą dawkę leku dla pacjenta.

Stosowanie u dzieci i młodzieży z manią w chorobie afektywnej dwubiegunowej

Zazwyczaj stosowaną dawką początkową jest 20 mg (przyjmowane razem z posiłkiem), po której lekarz zaleci optymalną dawkę dla pacjenta. Nie należy podawać dawki większej niż maksymalna 80 mg na dzień u dzieci ważących 45 kg i mniej oraz 160 mg na dzień u dzieci ważących więcej niż 45 kg.

Bezpieczeństwo i skuteczność leku Zipramyl w leczeniu schizofrenii u dzieci i młodzieży nie została zbadana.

Droga i sposób podawania

Podanie doustne.

Lek Zipramyl powinien być przyjmowany dwa razy na dobę, jedna kapsułka rano podczas pełnego śniadania a druga wieczorem podczas „wieczornego posiłku” (patrz blister). Należy przyjmować lek każdego dnia o tej samej porze.

Kapsułki powinny być połykane w całości, nie należy ich żuć, muszą być przyjmowane razem z posiłkiem. Ważne jest, aby nie żuć kapsułek, ponieważ może to wpłynąć na stopień wchłaniania leku w jelicie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zipramyl

Należy natychmiast zgłosić się do swojego lekarza lub izby przyjęć najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie po leku.

W przypadku zażycia zbyt dużej ilości kapsułek leku Zipramyl, pacjent może odczuwać senność, drżenie, drgawki oraz mimowolne ruchy głowy i szyi.

Pominięcie zastosowania leku Zipramyl

Ważne jest stosowanie leku Zipramyl regularnie o tej samej porze dnia. W przypadku pominięcia dawki leku, należy przyjąć następną dawkę natychmiast gdy pacjent sobie o tym przypomni, chyba że jest to pora zażycia kolejnej dawki. W takim przypadku należy zażyć kolejną dawkę. Nie należy przyjmować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej kapsułki.

Przerwanie stosowania leku Zipramyl

Lekarz poinformuje jak długo należy przyjmować lek Zipramyl. Nie należy przerywać stosowania leku Zipramyl o ile nie zaleci tego lekarz.

Ważne jest, aby kontynuować leczenie, nawet w przypadku gdy pacjent poczuje się lepiej. W przypadku zbyt wczesnego zakończenia leczenia, objawy choroby mogą powrócić.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jednakże większość działań niepożądanych jest przemijająca. Może to często powodować trudności odróżnienia objawów choroby od działań niepożądanych.

Należy PRZESTAĆ zażywać lek Zipramyl i natychmiast skontaktować się z lekarzem w przypadku wystąpienia poniższych ciężkich działań niepożądanych:

Niezbyt częste objawy niepożądane występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów

•    Szybkie lub nieregularne bicie serca, zawroty głowy przy wstawaniu, które mogą wskazywać na nieprawidłową pracę serca. Mogą to być objawy stanu znanego jako niedociśnienie ortostatyczne.

•    Ruchy mimowolne, szczególnie twarzy lub języka.

Częstość nieznana częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych

• Obrzęk twarzy, ust, języka, trudności przy przełykaniu i oddychaniu, pokrzywka. Mogą być to objawy ciężkiej reakcji alergicznej takiej jak obrzęk naczynioruchowy.

• Gorączka, przyspieszony oddech, wzmożona potliwość, sztywność mięśni, drżenie, utrudnione przełykanie i zaburzenia świadomości. Mogą to być objawy stanu znanego jako złośliwy zespół neuroleptyczny.

• Splątanie, pobudzenie, wysoka temperatura, wzmożona potliwość, brak koordynacji mięśniowej, drganie mięśni. Mogą to być objawy stanu znanego jako zespół serotoninowy.

• Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenia, które mogą być objawami zagrażającego życiu stanu znanego jako torsades de pointes.

Stosując lek Zipramyl, u pacjenta mogą wystąpić poniższe działania niepożądane. Przeważnie działania te są o lekkim lub umiarkowanym nasileniu i mogą ustępować z upływem czasu. Jednakże, jeśli działania niepożądane nasilą się lub staną się uporczywe, należy skontaktować się z lekarzem.

Częste objawy niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów)

•    Nerwowość

• Zaburzenia ruchowe obejmujące ruchy mimowolne, sztywność mięśni, spowolnienie ruchów, drżenie, generalne osłabienie i zmęczenie, zawroty głowy, senność, ból głowy

•    Nieostre widzenie

•    Zaparcia, nudności, wymioty i niestrawność, suchość w ustach, zwiększone wydzielanie śliny

Niezbyt częste objawy niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 100 pacjentów)

•    Zwiększenie apetytu

•    Trudności w kontrolowaniu ruchów

•    Pobudzenie, lęk, ściskanie w gardle, koszmarne sny

•    Drgawki, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, niezdarność, zaburzenia mowy, drętwienie, uczucie mrowienia, zmniejszona zdolność koncentracji, ślinienie się, nadmierna senność w ciągu dnia, przemęczenie

•    Palpitacje, uczucie osłabienia przy wstawaniu, utrata tchu

•    Wrażliwość na światło, szum w uszach

•    Ból gardła, trudność w połykaniu, obrzęk j ęzyka, biegunka, wiatry, uczucie dyskomfortu w żołądku

•    Swędząca wysypka skórna, trądzik

•    Kurcz mięśni, sztywność lub obrzęk stawów

•    Wzmożone pragnienie, ból, uczucie dyskomfortu w klatce piersiowej, trudności w chodzeniu

Rzadkie objawy niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 1000 pacjentów)

•    Katar

•    Zwiększenie stężenia wapnia we krwi

•    Ataki paniki, depresyjne samopoczucie, spowolnione myślenie, brak emocji

•    Nietypowa pozycja głowy (kręcz karku), paraliż, zespół niespokojnych nóg

•    Częściowa lub całkowita utrata widzenia w oku, świąd oczu, suchość oczu, zaburzenia widzenia

•    Ból uszu

•    Czkawka

•    Kwaśny refluks

•    Luźne stolce

•    Utrata włosów, obrzęk twarzy, podrażnienia skóry

•    Niezdolność do otwierania ust

•    Nietrzymanie moczu, ból i trudności w oddawaniu moczu

•    Ograniczona lub wzmożona erekcja, zmniejszone odczuwanie orgazmu, nietypowa produkcja mleka

•    Powiększenie piersi zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn

•    Uczucie gorąca, gorączka

•    Zwiększenie lub zmniejszenie liczby białych krwinek we krwi (w badaniach krwi)

•    Nieprawidłowe wyniki badań czynności wątroby

•    Wysokie ciśnienie krwi

•    Nietypowe wyniki badań krwi lub rytmu serca

•    Płaty wypukłej, objętej stanem zapalnym, czerwonej skóry pokrytej przez białe łuski - łuszczyca

Częstość nieznana (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    Ciężka reakcja alergiczna

• Wśród ludzi w podeszłym wieku z demencją, obserwowane było niewielkie zwiększenie liczby zgonów u pacjentów przyjmujących leki antypsychotyczne w porównaniu z tymi, którzy tych leków nie przyjmowali

• Zakrzepy krwi w żyłach, szczególnie w nogach (objawy obejmowały obrzęk, ból i zaczerwienienie nóg), które mogą wędrować naczyniami krwionośnymi do płuc powodując ból w klatce piersiowej i trudności z oddychaniem. Jeśli pacjent zauważy którykolwiek z tych objawów powinien natychmiast zgłosić się po pomoc medyczną.

•    Trudności z zasypianiem, nietrzymanie moczu

•    Nadzwyczajnie dobry nastrój, dziwne wzorce myślenia, nadaktywność

•    Zawroty głowy, utrata przytomności

•    Obfita swędząca wysypka

•    Uporczywa, nietypowa i bolesna erekcja

•    Obrzęk twarzy

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5.    Jak przechowywać lek Zipramyl

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować leku Zipramyl po upływie terminu ważności zamieszczonego na blistrze lub pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Zawartość opakowania i inne informacje

6.


Co zawiera lek Zipramyl

Substancją czynną jest zyprazydon.

Każda kapsułka twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny w ilości równoważnej 20 mg, zyprazydonu.

Każda kapsułka twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny w ilości równoważnej 40 mg, zyprazydonu.

Każda kapsułka twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny w ilości równoważnej 60 mg, zyprazydonu.

Każda kapsułka twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny w ilości równoważnej 80 mg, zyprazydonu.

Pozostałe składniki leku to:

Kapsułka zawiera polakrylinę potasową, laktozę jednowodną, powidon (K 30), magnezu stearynian Zipramyl 20 mg, 40 mg i 80 mg:

Otoczka kapsułki zawiera: błękit brylantowy FCF (E 133), tytanu dwutlenek (E 171) i żelatynę Zipramyl 60 mg:

Otoczka kapsułki zawiera tytanu dwutlenek (E 171) i żelatynę.

Składniki tuszu: szelak, glikol propylenowy, żelaza tlenek czarny (E 172) i potasu wodorotlenek.

Jak wygląda lek Zipramyl i co zawiera opakowanie

20 mg - Rozmiar 4(14.0 mm do 14.6 mm), niebieska nieprzezroczysta kapsułka z białym nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “MYLAN” powyżej symbolu “ZE20” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

40 mg - Rozmiar 3 (15.6 mm do 16.2 mm), niebieska nieprzezroczysta kapsułka z niebieskim nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “ MYLAN” powyżej symbolu “ZE40” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

60 mg - Rozmiar 2 (17.7 mm do 18.3 mm) , biała nieprzezroczysta kapsułka z białym nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “ MYLAN” powyżej symbolu “ZE60” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

80 mg - Rozmiar 1 (19.1 mm do 19.7 mm) , niebieska nieprzezroczysta kapsułka z białym nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “ MYLAN” powyżej symbolu “ZE80” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

Zipramyl jest dostępny w blistrach po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 i 180 kapsułek twardych; oraz w blistrach perforowanych z podziałem na dawkę pojedynczą po 14x1 oraz 56x1 kapsułek twardych w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny Mylan S.A.S

117 Allée des Parcs, 69 800 Saint Priest Francja

Wytwórca

McDermott Laboratories Ltd. T/A Gerard Laboratories 35/36 Baldoyle Industrial Estate Grange Road, Dublin 13 Irlandia

Produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria    Ziprasidon Arcana 20 mg - Kapseln

Ziprasidon Arcana 40 mg - Kapseln Ziprasidon Arcana 60 mg - Kapseln Ziprasidon Arcana 80 mg - Kapseln Cypr    Ziprasidone / Generics 20 mg    capsules

Ziprasidone / Generics 40 mg capsules Ziprasidone / Generics 60 mg capsules Ziprasidone / Generics 80 mg capsules Czechy    Ziprasidon Mylan 40 mg

Ziprasidon Mylan 60 mg

Ziprasidon Mylan 80 mg

Dania    Ziprasidon Mylan

Niemcy    Ziprasidon Mylan 20 mg Hartkapseln

Ziprasidon Mylan 40 mg Hartkapseln Ziprasidon Mylan 60 mg Hartkapseln Ziprasidon Mylan 80 mg Hartkapseln

Grecja


Węgry


Islandia

Włochy

Polska


Ziprasidone / Generics 20 mg capsules Ziprasidone / Generics 40 mg capsules Ziprasidone / Generics 60 mg capsules Ziprasidone / Generics 80 mg capsules Ziprazidon Mylan 40 mg kemény kapszula Ziprazidon Mylan 60 mg kemény kapszula Ziprazidon Mylan 80 mg kemény kapszula Ziprasidon Mylan Ziprasidone Mylan Generics Zipramyl


Portugalia

Rumunia


Słowacja


Hiszpania


Szwecja


Ziprasidona Mylan

Ziprasidona Mylan 20 mg

Ziprasidona Mylan 40 mg

Ziprasidona Mylan 60 mg

Ziprasidona Mylan 80 mg

Ziprasidon Mylan 40mg Kapsuly

Ziprasidon Mylan 60mg Kapsuly

Ziprasidon Mylan 80mg Kapsuly

Ziprasidona MYLAN 20 mg cápsulas duras EFG

Ziprasidona MYLAN 40 mg cápsulas duras EFG

Ziprasidona MYLAN 60 mg cápsulas duras EFG

Ziprasidona MYLAN 80 mg cápsulas duras EFG

Ziprasidon Mylan


Data ostatniej aktualizacji ulotki: listopad 2012


Zipramyl

Charakterystyka Zipramyl

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zipramyl, 20 mg, kapsułki, twarde Zipramyl, 40 mg, kapsułki, twarde Zipramyl, 60 mg, kapsułki, twarde Zipramyl, 80 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda kapsułka twarda zawiera jednowodny chlorowodorek zyprazydonu w ilości równoważnej 20 mg, 40 mg, 60 mg lub 80 mg zyprazydonu (Ziprasidonum).

Substancje pomocnicze:

Każda kapsułka 20 mg zawiera 39,61 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 40 mg zawiera 79,22 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 60 mg zawiera 118,83 mg laktozy jednowodnej.

Każda kapsułka 80 mg zawiera 158,43 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułki, twarde

20 mg - Rozmiar 4(14,0 mm do 14,6 mm), niebieska nieprzezroczysta kapsułka z białym nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “Mylan” powyżej symbolu “ZE20” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

40 mg - Rozmiar 3 (15,6 mm to 16,2 mm), niebieska nieprzezroczysta kapsułka z niebieskim nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “Mylan” powyżej symbolu “ZE40” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

60 mg - Rozmiar 2 (17,7 mm to 18,3 mm) , biała nieprzezroczysta kapsułka z białym nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “Mylan” powyżej symbolu “ZE60” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

80 mg - Rozmiar 1 (19,1 mm to 19,7 mm) , niebieska nieprzezroczysta kapsułka z białym nieprzezroczystym korpusem, twarda kapsułka żelatynowa z umieszczonym osiowo, czarnym napisem “Mylan” powyżej symbolu “ZE80” zarówno na kapsułce jak i na korpusie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1. Wskazania do stosowania

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych.

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego o umiarkowanym nasileniu w przebiegu choroby dwubiegunowej u dorosłych oraz u dzieci w wieku 10-17 lat (zapobieganie epizodom choroby dwubiegunowej nie zostało ustalone, patrz punkt 5.1).

4.2. Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zalecana dawka w ostrych stanach występujących w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej wynosi 40 mg dwa razy na dobę. Lek przyjmuje się w czasie posiłku. W zależności od stanu klinicznego pacjenta dawka ta może być następnie zwiększona maksymalnie do 80 mg dwa razy na dobę. Jeżeli jest to wskazane, największa zalecana dawka może być stosowana już od trzeciej doby leczenia.

Jest szczególnie istotne, aby nie podawać większej niż maksymalna dawki leku, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa zyprazydonu w dawkach większych niż 160 mg/dobę, a stosowanie leku wykazuje związek z zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT (patrz punkty 4.3 i 4.4)

W leczeniu podtrzymującym u pacjentów ze schizofrenią należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę; w wielu przypadkach wystarcza dawka 20 mg dwa razy na dobę.

Osoby w podeszłym wieku

Stosowanie mniejszej dawki początkowej nie jest rutynowo wskazane, jednak należy rozważyć takie postępowanie u pacjentów w wieku 65 lat i powyżej, jeśli istnieje uzasadnienie kliniczne.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Nie ma konieczności dostosowywania dawki leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzona czynnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, należy rozważyć stosowanie mniejszej dawki leku (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież Choroba dwubiegunowa:

W leczeniu zaostrzeń choroby dwubiegunowej zalecana dawka u pacjentów niepełnoletnich (10 do 17 lat) to 20 mg w pojedynczej dawce pierwszego dnia, przyjmowane w czasie posiłku. Na dalszym etapie leczenia zyprazydon powinien być podawany w dwóch podzielonych dawkach podczas posiłków, a dawkę należy przez 1-2 tygodnie stopniowo zwiększać do osiągnięcia dawki docelowej, wynoszącej około 120-160 mg/d u pacjentów o masie ciała >45 kg, lub 60-80 mg/d u chorych o masie ciała mniejszej niż 45 kg. Dalsze dawkowanie powinno być uzależnione od indywidualnej reakcji na lek i wielkość dawki powinna mieścić się w zakresie 80-160 mg/d u pacjentów masie ciała >45 kg, lub 40-80 mg/d u chorych o masie ciała mniejszej niż 45 kg. W badaniu klinicznym (patrz punkty 4.4, 5.1 i 5.2) dopuszczano niesymetryczny rozkład dawki dobowej, przy czym dawka poranna była w tych przypadkach o 20 mg do 40 mg mniejsza niż wieczorna.

Szczególnie ważne jest, by nie podawać dawki większej niż maksymalna dla określonej masy ciała pacjenta, gdyż nie ustalono profilu bezpieczeństwa dla dawek większych od maksymalnej (czyli 160 mg/d dla dzieci >45 kg i 80 mg/d dla dzieci <45 kg), zaś zyprazydon może wywołać zależne od dawki wydłużenie odcinka QT (patrz punkty 4.3 i 4.4).

U pacjentów pediatrycznych ze schizofrenią nie określono skuteczności ani bezpieczeństwa stosowania zyprazydonu (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania:

Doustnie

Zipramyl należy przyjmować w trakcie posiłku. Kapsułki powinny być połykane w całości, nie rozdzielane lub żute, ponieważ może to mieć wpływ na stopień wchłaniania leku w przewodzie pokarmowym.

4.3. Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną zyprazydon lub którąkolwiek substancję pomocniczą

• Stwierdzone wydłużenie odstępu QT

•    Wrodzony zespól wydłużonego odstępu QT

• Świeży zawał mięśnia sercowego

•    Niewyrównana niewydolność serca

•    Zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi klasy IA i III.

•    Jednoczesne leczenie produktami leczniczymi wydłużającymi odstęp QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfioksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd (patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu wyodrębnienia grupy pacjentów, u których stosowanie zyprazydonu jest nie zalecane, należy zebrać wywiad (w tym wywiad rodzinny) i przeprowadzić dokładne badanie podmiotowe i przedmiotowe (patrz punkt 4.3).

Odstęp OT

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.8 i 5.1).

Z tego powodu zyprazydon nie powinien być stosowany jednocześnie z lekami wydłużającymi odstęp QT (patrz punkty 4.3 i 4.5). Zalecana jest ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią. Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększaj ą ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca i należy je skorygować przed rozpoczęciem terapii zyprazydonem. U pacjentów ze stabilną chorobą serca przed rozpoczęciem leczenia, należy rozważyć wykonanie badania EKG.

W razie wystąpienia objawów, takich jak: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki, należy brać pod uwagę możliwość złośliwych zaburzeń rytmu serca. Niezbędna jest wówczas ocena kardiologiczna, włącznie z wykonaniem badania EKG. Jeśli odstęp QTc >500 ms, zalecane jest zaprzestanie podawania zyprazydonu (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu zyprazydonu do obrotu donoszono o rzadko występujących zaburzeniach rytmu serca typu torsade de pointes u pacjentów z licznymi współwystępującymi czynnikami ryzyka.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Bezpieczeństwo stosowania i skuteczność zyprazydonu u dzieci i młodzieży nie były badane.

Złośliwy zespół neuroleptyczny (Neuroleptic Malignant Syndrome - NMS)

NMS jest rzadkim, ale zagrażającym życiu zespołem, który stwierdzano w związku ze stosowaniem przeciwpsychotycznych produktów leczniczych, w tym zyprazydonu. Postępowanie u chorych z NMS powinno obejmować natychmiastowe odstawienie wszystkich przeciwpsychotycznych produktów leczniczych.

Dyskinezy późne

Podczas długotrwałego stosowania zyprazydonu istnieje ryzyko dyskinez późnych i innych późnych zespołów pozapiramidowych. Pacjenci z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym są szczególnie podatni na wystąpienie tego rodzaju objawów. Zdarzają się one częściej podczas przedłużonego leczenia i u osób w podeszłym wieku. W razie wystąpienia objawów dyskinezy późnej należy wziąć pod uwagę zmniejszenie dawki zyprazydonu lub zaprzestanie stosowania leku.

Drgawki

Zaleca się ostrożność podczas stosowania zyprazydonu u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady drgawkowe.

Niewydolność wątroby

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania zyprazydonu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, należy zatem zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku w tej grupie chorych (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Zwiększone ryzyko incydentów dotyczących naczyń mózgowych w populacji osób z otępieniem W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, obejmujących populację pacjentów z otępieniem stosujących pewne atypowe leki przeciwpsychotyczne, stwierdzono w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka zdarzeń niepożądanych ze strony naczyń mózgowych. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia wspomnianego ryzyka w związku ze stosowaniem innych leków przeciwpsychotycznych lub w przypadku innych populacji pacjentów. Zyprazydon należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

Zwiększona śmiertelność u osób w podeszłym wieku z psychozami powiązanymi z demencją (otępieniem) Dane z dwóch dużych badań obserwacyjnych wskazują, że u osób w podeszłym wieku z psychozami powiązanymi z demencj ą (otępieniem) leczenie niektórymi preparatami przeciwpsychotycznymi podwyższa w porównaniu z placebo ryzyko zgonu. Dane z badań nie są wystarczające do ustalenia, czy w tej populacji pacjentów terapia lekiem wiąże się z podwyższonym w porównaniu z placebo ryzykiem zgonu. Zipramyl nie jest dopuszczony do leczenia psychoz otępiennych w populacji chorych w podeszłym wieku.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych obserwowano przypadki żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ŻChZZ). Ze względu na częste występowanie nabytych czynników ryzyka ŻChZZ u osób leczonych lekami przeciwpsychotycznymi, należy określić zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie leczenia zyprazydonem, wszystkie czynniki ryzyka ŻChZŻ oraz podjąć wszelkie działania zapobiegawcze.

Produkty lecznicze zawierające laktozę

Ponieważ kapsułka zawiera laktozę jako substancję pomocniczą (patrz punkt 6.1), produktu leczniczego Zipramyl nie powinni przyjmować pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami nietolerancji galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp czy zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań określających zależności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne między zyprazydonem i innymi lekami wydłużającymi odstęp QT. Nie można wykluczyć efektu addycyjnego przy jednoczesnym stosowaniu zyprazydonu i tych leków. Nie należy zatem, podawać zyprazydonu z produktami leczniczymi, które powodują wydłużenie odstępu QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metyłosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cizapryd (patrz punkt 4.3).

Dzieci i młodzież

U dzieci i młodzieży nie przeprowadzano badań dotyczących interakcji zyprazydonu z innymi lekami.

Leki działające na ośrodkowy układ nerwowy oraz alkohol

Biorąc pod uwagę główny mechanizm działania zyprazydonu, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków działaj ących ośrodkowo i alkoholu.

Wpływ zyprazydonu na inne leki

Badania in vivo z dekstrometorfanem nie wykazały istotnego zahamowania CYP2D6, gdy stężenia zyprazydonu były o 50% mniejsze od tych, które osiągano podczas stosowania dawki 40 mg dwa razy na dobę. Badania in vitro wskazywały, że zyprazydon może być słabym inhibitorem CYP2D6 i CYP3A4. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby zyprazydon mógł w sposób klinicznie istotny wpływać na farmakokinetykę leków metabolizowanych przez izoenzymy cytochromu P450.

Doustne środki antykoncepcyjne - stosowanie zyprazydonu nie miało istotnego wpływu na farmakokinetykę składnika estrogenowego (etynyłoestradiol, substrat CYP3A4) lub progesteronu.

Lit - jednoczesne podawanie zyprazydonu nie miało wpływu na farmakokinetykę związków litu.

Ponieważ stosowanie zarówno zyprazydonu, jak i litu wiąże się ze zmianami przewodnictwa w sercu, podanie jednoczesne tych dwóch leków może stwarzać ryzyko interakcji farmakodymanicznych, w tym zaburzeń rytmu.

Niewiele jest dostępnych danych na temat równoczesnego stosowania zyprazydonu ze stabilizatorami nastroju: karbamazepiną i walproinianem.

Wpływ innych leków na zyprazydon

Inhibitor CYP3A4 - ketokonazol (400 mg/dobę) zwiększał stężenia zyprazydonu w surowicy o <40%. Stężenia w surowicy S-metylodihydrozyprazydonu i sulfotlenku zyprazydonu w czasie spodziewanego Tmax (czas, w którym lek osiąga maksymalne stężenie w osoczu) zyprazydonu zwiększyły się odpowiednio

0    55% i 8%. Nie obserwowano dodatkowego wydłużenia odstępu QT. Zmiany w farmakokinetyce zyprazydonu spowodowane przez jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 nie wydają się mieć znaczenia klinicznego, zatem nie ma potrzeby dostosowywania dawki.

Leczenie karbamazepiną, dawką 200 mg dwa razy na dobę przez 21 dni, powodowało zmniejszenie ekspozycji na zyprazydon o około 35%.

Nie ma danych dotyczących jednoczesnego stosowania z walproinianem.

Leki zobojętniające sok żołądkowy - wielokrotne dawki leków zobojętniających, zawierających glin i magnez czy cymetydyny, nie miały istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę zyprazydonu stosowanego po posiłku.

Serotoninergiczne produkty lecznicze

W pojedynczych przypadkach donoszono o występowaniu zespołu serotoninowego związanego z leczniczym stosowaniem zyprazydonu w skojarzeniu z innymi serotoninergicznymi produktami leczniczymi, takimi jak leki z grapy SSRI (patrz punkt 4.8). Do objawów zespołu serotoninowego należą: splątanie, pobudzenie, gorączka, zwiększone pocenie się, ataksja, zwiększona reakcja na bodźce, mioklonie i biegunka.

Wiązanie z białkami osocza

Zyprazydon wiąże się intensywnie z białkami osocza. W warunkach in vitro wiązanie zyprazydonu z białkami osocza nie ulegało zmianie pod wpływem warfaryny i propranololu, które mają zdolność silnego wiązania się z białkami osocza. Również zyprazydon nie zmieniał wiązania się z białkami obu tych leków. Prawdopodobieństwo interakcji zyprazydonu z innymi lekami, zwiazane z wypieraniem z wiązań z białkami osocza, jest mało prawdopodobne.

4.6. Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie przeprowadzono badań u ciężarnych kobiet. Kobietom w wieku rozrodczym, otrzymującym zyprazydon, należy zalecić stosowanie odpowiedniej metody antykoncepcji. Doświadczenie dotyczące ludzi jest ograniczone, nie zaleca się zatem stosowania zyprazydonu u kobiet w ciąży, chyba że oczekiwana korzyść dla matki przewyższa potencjalne ryzyko dla płodu.

Noworodki narażone na działanie leków przeciwpsychotycznych (w tym zyprazydonu) w trzecim trymestrze ciąży są narażone na ryzyko wystąpienia działań niepożądanych łącznie z objawami pozapiramidowymi

1    (lub) objawami odstawiennymi, które mogą mieć różne nasilenie i czas trwania po porodzie. Obserwowano objawy, takie jak: pobudzenie, nadciśnienie tętnicze, hipotonia, drżenia, senność, zaburzenia oddychania, lub zaburzenia odżywiania. W związku z tym, noworodki należy uważnie monitorować.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy zyprazydon przenika do mleka. W trakcie terapii zyprazydonem pacjentki nie powinny karmić piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

Wpływ na płodność

Badania toksykologiczne na zwierzętach wykazały niepożądany wpływ zyprazydonu na układ rozrodczy w dawkach powodujących toksyczność i (lub) sedację u samic. Nie stwierdzono działania teratogennego (patrz punkt 5.3).

4.7.    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zyprazydon może wywoływać senność i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn. Pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny, należy pouczyć o możliwości wystąpienia takiego wpływu.

4.8.    Działania niepożądane

Doustna postać zyprazydonu była stosowana w badaniach klinicznych u około 6500 osób (patrz punkt 5.1). Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących schizofrenii należały uspokojenie i akatyzja. W badaniach dotyczących zaburzenia afektywnego dwubiegunowego najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uspokojenie, akatyzja, objawy pozapiramidowe i zawroty głowy.

Poniższa tabela zawiera działania niepożądane zebrane na podstawie wyników badań krótkoterminowych (46 tygodni) z użyciem stałej dawki leku u pacjentów ze schizofrenią oraz krótkoterminowych (3 tygodnie), z zastosowaniem zmiennej dawki u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Wystąpienie tych działań miało prawdopodobny lub możliwy związek z leczeniem zyprazydonem, a ich częstość była większa niż w grupie placebo. Dodatkowe działania niepożądane zgłaszane po wprowadzeniu produktu do obrotu, wymienione są w poniższej tabeli z częstością „nieznana”.

Działania niepożądane zostały podzielone według klasy i częstości występowania na występujące: bardzo często (> 1/10), często (>l/100,< l/10), niezbyt często (>1/1000, <1/100), rzadko (<1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000) i nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych) .

Występowanie niżej wymienionych działań niepożądanych może być związane z chorobą podstawową lub być wynikiem jednoczesnego stosowania innych leków.

Klasyfikacja układów i narządów

Działania niepożądane

Zakażenia i zakażenia pasożytnicze

Rzadko

Nieżyt nosa

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko

Limfopenia, zwiększenie liczby eozynofilów

Zaburzenia układu immunologicznego

Nieznana

Reakcja anafilaktyczna

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często

Zwiększenie apetytu

Rzadko

Hipokalcemia

Zaburzenia psychiczne

Często

Niepokój ruchowy

Niezbyt często

Pobudzenie, lęk, uczucie ucisku w gardle, koszmary senne

Rzadko

Napady paniki, objawy depresyjne, spowolnienie umysłowe, spłycenie

afektu, anorgazmia

Nieznana

Bezsenność, mania / hipomania

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Dystonia, akatyzja, zaburzenia pozapiramidowe, parkinsonizm (w tym objaw koła zębatego, spowolnienie ruchowe, hipokineza), drżenie, zawroty głowy, uspokojenie, senność, bóle głowy

Niezbyt często

Uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, dyskinezy późne, dyskinezy, ślinienie się, ataksja, zaburzenia mowy, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, zaburzenia koncentracji uwagi, nadmierna potrzeba snu, niedoczulica, parestezje, letarg

Rzadko

Kręcz szyi, niedowład, bezruch, wzmożone napięcie, zespół niespokojnych nóg

Nieznana

Złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy (patrz punkt 4.5), osłabienie mięśni twarzy

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Niezbyt często

Światłowstręt

Rzadko

Niedowidzenie, zaburzenia widzenia, świąd oczu, suchość oczu

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często

Zawroty głowy, szum uszny

Rzadko

Ból ucha

Zaburzenia serca

Niezbyt często

Kołatanie serca, tachykardia

Rzadko

Wydłużenie odstępu QT w EKG

Nieznana

zaburzenia rytmu serca typu torsade de pointes (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Przełom nadciśnieniowy, nadciśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie

Rzadko

Nadciśnienie skurczowe, nadciśnienie rozkurczowe, zmienne ciśnienie tętnicze

Nieznana

Omdlenie, zatorowość żylna

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często

Duszność, ból gardła

Rzadko

Czkawka

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Nudności, wymioty, zaparcia, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierne wydzielanie śliny,

Niezbyt często

Biegunka, zaburzenia połykania, zapalenie błony śluzowej żołądka, uczucie dyskomfortu w jamie brzusznej, obrzęk języka, pogrubienie języka, wzdęcia

Rzadko

Refluks żołądkowo-przełykowy, luźne stolce

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zwiekszenie aktywności enzymów wątrobowych

Rzadko

Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Pokrzywka, wysypka, wysypka grudkowo-plamkowa, trądzik

Rzadko

Łuszczyca, alergiczne zapalenie skóry, łysienie, obrzęk twarzy, rumień,

wysypka grudkowa, podrażnienie skóry

Nieznana

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Sztywność mięśniowo-szkieletowa,

Niezbyt często

Dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, skurcze mięśniowe, bóle kończyn, sztywność stawów

Rzadko

Szczękościsk

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko

Nietrzymanie moczu, dyzuria

Nieznana

Moczenie

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Niezana

Zespół odstawienia u noworodka (patrz punkt 4.6)

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko

Zaburzenia erekcji, wzmożone erekcje, mlekotok, ginekomastia

Nieznana

Priapizm

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Osłabienie, uczucie zmęczenia

Niezbyt często

Dyskomfort w klatce piersiowej, zaburzenia chodu, ból, uczucie pragnienia

Rzadko

Gorączka, uczucie gorąca

Badania diagnostyczne

Rzadko

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy mleczanowej we krwi

W krótkoterminowych i długoterminowych badaniach klinicznych, dotyczących stosowania zyprazydonu w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, drgawki toniczno-kloniczne i niedociśnienie tętnicze występowały niezbyt często, u mniej niż 1% pacjentów leczonych zyprazydonem.

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT. Wydłużenie o 30 do 60 ms obserwowano w 12,3% (976/7 941) zapisów EKG w grupie leczonych zyprazydonem i w 7,5% (73/975) zapisów EKG w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Wydłużenie o ponad 60 ms obserwowano odpowiednio u 1,6% (128/7941) i 1,2% (12/975) pacjentów otrzymujących zyprazydon i placebo. Przypadki wydłużenia odstępu QT powyżej 500 ms zaobserwowano u 3 z 3 266 (0,1%) pacjentów otrzymujących zyprazydon i u 1 z 538 (0,2%) pacjentów otrzymujących placebo. Podobne wyniki obserwowano w badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

W badaniach klinicznych, w czasie długotrwałego leczenia podtrzymującego schizofrenii u pacjentów stosujących zyprazydon stwierdzano czasami zwiększenie stężenia prolaktyny, u większości z nich jednak wartości te powracały do normy bez przerwania terapii. Co więcej, potencjalne objawy kliniczne (ginekomastia i powiększenie sutków) występowały rzadko.

W badaniach klinicznych (patrz punkt 5.1) zyprazydon podawano 267 nieletnim chorym z chorobą dwubiegunową. Najczęstszymi działaniami niepożądanymi (zgłaszanymi z częstością powyżej 10%) były: sedacja, senność, ból głowy, nużliwość i nudności. Częstość, rodzaj i nasilenie działań niepożądanych u badanych chorych były zbliżone do spotykanych u dorosłych pacjentów leczonych zyprazydonem.

W badaniu klinicznym dzieci i młodzieży z chorobą dwubiegunową zyprazydon wywoływał podobne, niewielkie lub średnio zaznaczone, zależne od dawki wydłużenie odcinka QT, jakie obserwowano w dorosłej populacji. W kontrolowanych placebo badaniach klinicznych populacji pediatrycznej nie obserwowano drgawek toniczno-klonicznych ani hipotensji.

4.9. Przedawkowanie

Objawy

Doświadczenia kliniczne dotyczące przedawkowania zyprazydonu jest ograniczone. Największa potwierdzona jednorazowa przyjęta dawka zyprazydonu wynosi 12 800 mg. W tym przypadku doniesiono o wystąpieniu objawów pozapiramidowych i odstępu QTc wynoszącego 446 ms (bez powikłań sercowych). Zasadniczo najczęściej stwierdzanymi objawami przedawkowania są objawy pozapiramidowe, senność, drżenia i lęk.

Postępowanie

Możliwość wystąpienia stanów przymglenia świadomości, drgawek, reakcji dystonicznych w obrębie głowy i szyi będących skutkiem przedawkowania leku, mogą stworzyć zagrożenie zaaspirowaniem treści żołądkowej w razie wywołania wymiotów. Należy natychmiast podjąć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym monitorowaniem elektrokardiograficznym w celu wykrycia możliwych zaburzeń rytmu serca. Nie ma swoistego antidotum dla zyprazydonu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1. Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutvczna: leki przeciwpsychotyczne. pochodne indolu.

Kod ATC: N05AE04

Mechanizm działania

Zyprazydon ma duże powinowactwo do receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2) i wyraźnie większe powinowactwo do receptorów serotoninergicznych typu 2a (5HT2a). W badaniach z zastosowaniem metody pozytonowej tomografii emisyjnej (PET) stwierdzono, że 12 godzin po zastosowaniu pojedynczej dawki zyprazydonu, wynoszącej 40 mg, blokada dotyczyła ponad 80% receptorów typu 5HT2A oraz ponad 50% receptorów typu D2. Zyprazydon działa także na receptory serotoninergiczne 5HT2c, 5HTÍd i 5HTÍa, przy czym jego powinowactwo do miejsc wiążących tych receptorów jest równe lub większe od powinowactwa do receptora typu D2. Zyprazydon wykazuje umiarkowane powinowactwo do neuronalnych transporterów serotoniny i noradrenaliny. Zyprazydon ma również umiarkowane powinowactwo do receptorów histaminowych typu Hi i receptorów typu alfa 1. Zyprazydon wykazuje nieistotne powinowactwo do receptorów muskarynowych typu Mi.

Zyprazydon wykazywał działanie antagonistyczne zarówno w stosunku do receptorów serotoninergicznych 2a (5HT2a), jak i receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2). Uważa się, że działanie przeciwpsychotyczne

jest częściowo skutkiem współwystępowania powyższych aktywności antagonistycznych. Zyprazydon jest ponadto silnym antagonistą receptorów 5HT2c i 5HTiD oraz agonistą receptorów 5HTiA, hamuje także neuronalny wychwyt zwrotny noradrenalmy i serotoniny.

Skuteczność kliniczna i bezpieczeństwo

Schizofrenia

W 52-rygodniowym badaniu zyprazydon okazał się skutecznym lekiem w terapii podtrzymującej u pacjentów, którzy wykazali poprawę kliniczną na początku leczenia. Brak wyraźnej zależności między dawką leku a odpowiedzią kliniczną w różnych grupach pacjentów otrzymujących zyprazydon. W badaniu, w którym brali udział pacjenci prezentujący zarówno objawy pozytywne, jak i negatywne, zyprazydon okazał się skuteczny wobec obydwu rodzajów objawów.

Częstość zwiększenia masy ciała, opisywana jako działanie niepożądane w badaniach krótkoterminowych (4-6 tygodni), była niewielka i taka sama w grupie otrzymującej zyprazydon i placebo (w obu 0,4%). W badaniu trwaj ącym rok, kontrolowanym użyciem placebo, obserwowano średnie zmniejszenie masy ciała o 1-3 kg w grupie leczonej zyprazydonem w porównaniu z 3 kg w grupie otrzymującej placebo.

W badaniu porównawczym prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby dokonywano pomiarów masy ciała, stężenia insuliny na czczo, cholesterolu całkowitego i trójglicerydów oraz wskaźnika insulinooporności. U pacjentów otrzymujących zyprazydon nie obserwowano istotnych odchyleń od wartości początkowych w żadnym z wyżej wymienionych parametrów.

Wyniki dużego badania bezpieczeństwa po wprowadzeniu leku na rynek:

Celem ustalenia, czy wpływ ziprazidonu na wydłużenie odcinka QT wiąże się ze zwiększsniem śmiertelności niezwiązanej z samobójstwem, przeprowadzono randomizowane badanie obejmujące 18 239 pacjentów ze schizofrenią, w którym okres kontroli wynosił 1 rok. Badanie prowadzone w warunkach codziennej praktyki klinicznej nie wykazało różnic współczynnika śmiertelności ogólnej z przyczyn niezwiązanych z samobójstwem, między ziprazidonem a olanzapiną (pierwszorzędowy punkt końcowy). Badanie nie wykazało też różnic w drugorzędowych punktach końcowych śmiertelności ogólnej, śmiertelności samobójczej, zgonów z przyczyn nagłych. Jednakże w grupie leczonej ziprazidonem stwierdzono statystycznie nieznamienne zwiększenie liczby zgonów z przyczyn krążeniowych. W grupie tej wykazano również statystycznie znamienne zwiększenie częstości hospitalizacji z wszystkich przyczyn, głównie ze względu na większą liczbę hospitalizacji psychiatrycznych.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Skuteczność zyprazydonu w leczeniu epizodu maniakalnego udowodniono w dwóch kontrolowanych użyciem placebo, prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby, 3-tygodniowych badaniach, w których porównywano zyprazydon z placebo oraz w jednym 12-tygodniowym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, porównującym zyprazydon z haloperydolem i placebo. Badania te obejmowały około 850 pacjentów, spełniających kryteria DSM-IV choroby afektywnej dwubiegunowej typu I z ostrym lub mieszanym epizodem, z objawami psychotycznymi lub bez tych objawów. Początkowo w badaniach objawy psychotyczne występowały u 49,7%, 34,7% lub 34,9% pacjentów. Skuteczność oceniono za pomocą skali: Mania Rating Scale (MRS). W badaniach tych skala Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) stanowiła zarówno jeden z pierwotnych punktów końcowych jak i kluczowy wtórny punk końcowy. Leczenie zyprazydonem (40-80 mg dwa razy na dobę, średnia dawka dobowa 120 mg) doprowadziło do istotnej statystycznie poprawy względem placebo zarówno w wynikach skali MRS jak i CGI-S w czasie ostatniej wizyty (po 3 tygodniach). W 12-tygodniowym badaniu leczenie haloperydolem (w średniej dobowej dawce 16 mg) powodowało istotnie większą redukcję punktacji w skali MRS w porównaniu z wynikami dla grupy zyprazydonu (średnia dobowa dawka 121 mg). Zyprazydon wykazywał podobną do haloperydolu skuteczność, mierzoną odsetkiem pacjentów, u których utrzymywała się reakcja na leczenie w okresie od 3 do 12 tygodni.

Skuteczność zyprazydonu w leczeniu choroby dwubiegunowej typu I u pacjentów pediatrycznych (10 do 17 lat) oceniano w jednym, czterotygodniowym badaniu kontrolowanym placebo w grupie 237 (n=237) pacjentów hospitalizowanych i ambulatoryjnych, którzy spełniali kryteria DSM-IV dla epizodu manii w przebiegu choroby dwubiegunowej typu I lub epizodów mieszanych, z lub bez towarzyszących objawów psychotycznych, a ich wyjściowa punktacja Y-MRS była >17. W tym kontrolowanym placebo badaniu klinicznym prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby porównywano zmniennie dawkowany zyprazydon podawany doustnie w dwóch dawkach podzielonych: 80-160 mg/d (40-80 mg 2 x dziennie) u chorych ważących 45 kg, a 40-80 mg/d (20-40 mg 2 x dziennie) w grupie pacjentów ważących < 45 kg z placebo. Pierwszego dnia zyprazydon podawano w pojedynczej dawce 20 mg, a następnie zwiększano ilość leku przez 1-2 tygodnie, w dawkach podzielonych, aż do docelowej dawki 120-160 mg/d dla pacjentów o masie ciała >45 kg, lub 60-80 mg/d dla chorych lżejszych niż 45 kg.

Dopuszczono niesymetryczny rozkład dawki dobowej, z dawką poranną mniejszą o 20 - 40 mg od wieczornej. Zyprazydon był skuteczniejszy niż placebo, gdy porównywano zmianę ogólnej punktacji Y-MRS poziomu wyjściowego do uzyskiwanej po 4 tygodniach leczenia. W tym badaniu klinicznym średnie dawki dobowe wynosiły 119 mg i 69 mg odpowiednio w odniesieniu do pacjentów ważących >45 kg i <45 kg.

Zyprazydon oceniano pod względem skuteczności w grupie 267 nieletnich pacjentów (w wieku 10 - 17 lat), uczestniczących w badaniach klinicznych z dawkami wielokrotnymi w epizodzie manii w przebiegu choroby dwubiegunowej; do doustnego leczenia zyprazydonem przez co najmniej 180 dni wytypowano 82 pacjentów z chorobą dwubiegunową typu I.

W trwającym 4 tygodnie badaniu pacjentów pediatrycznych (10-17 lat) z epizodem manii w przebiedu choroby dwubiegunowej, między zyprazydonem a placebo nie obserwowano różnic w średniej zmianie masy ciała, poziomie glukozy we krwi na czczo, cholesterolu całkowitego, cholesterolu LDL czy triglicerydów.

Nie istniej ą długookresowe badania kliniczne prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, które oceniałyby skuteczność i tolerancję zyprazydonu u dzieci i młodzieży.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych oceniających skuteczność zyprazydonu w zapobieganiu nawrotom objawów manii i (lub) depresji.

5.2. Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po wielokrotnym podaniu doustnym zyprazydonu wraz z posiłkami stwierdzono, że największe stężenie w surowicy obserwuje się zwykle po 6-8 godzinach od przyjęcia leku. Bezwzględna biodostępność biologiczna po posiłku dawki 20 mg wynosi 60%. Badania farmakokinetyki wykazały, że biodostępność zyprazydonu może zwiększać się nawet o 100% przy podawaniu z pokarmem. Zaleca się przyjmowanie leku podczas posiłku.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi około 1,1 l/kg mc. Zyprazydon wiąże się z białkami osocza w ponad 99%. Biotransformacja i wydalane

Średni okres półtrwania w fazie eliminacji zyprazydonu po podaniu doustnym wynosi 6,6 godzin. Stan stacjonarny osiągany jest zwykle w ciągu 1-3 dni. Średnia wartość klirensu zyprazydonu po podaniu dożylnym wynosi 5 ml/min/kg mc. Około 20% zastosowanej dawki wydalane jest z moczem, około 66% z kałem.

Zyprazydon w zakresie dawek terapeutycznych (40-80 mg/d; 2 x dziennie) u normalnie żywionych pacjentów wykazuje kinetykę liniową.

Zyprazydon stosowany doustnie podlega intensywnym przemianom metabolicznym i tylko niewielka ilość niezmienionego leku wydalana jest z moczem (<1%) lub kałem (<4%). Zyprazydon jest przekształcany głównie w trzech szlakach metabolicznych do czterech głównych metabolitów występujących we krwi: sulfotlenku benzoizotiazolopiperazyny (BITP), sulfonu BITP, sulfotlenku zyprazydonu i S-metylodihydrozyprazydonu.W surowicy niezmieniony zyprazydon stanowi około 44% całkowitej ilości związków pochodzących z substancji czynnej.

Badania in vivo sugerują, że konwersja do S-metylodihydrozyprazydonu jest główną drogą przemiany zyprazydonu. Badania in vitro wskazuj ą, że metabolit ten powstaje przez katalizowaną przez oksydazę aldehydową redukcję, a następnie S-metylację. Zachodzi również utlenianie głównie poprzez CYP3A4 i prawdopodobnie CYP1A2.

Podczas badań in vitro wykazano, że zyprazydon, S-metylodihydrozyprazydon i sulfotlenek zyprazydonu mają wpływ na wydłużenie odstępu QT. S-metylodihydrozyprazydon jest wydalany głównie z kałem w wydzielanej żółci; jest metabolizowany przy udziale izoenzymu CYP3A4. Sulfotlenek zyprazydonu jest wydalany przez nerki; jest metabolizowany wtórnie przy udziale izoenzymu CYP3A4.

Szczególne populacje

Farmakokinetyczne badania przesiewowe nie wykazały istotnych różnic w farmakokinetyce zyprazydonu u palaczy tytoniu i u osób niepalących.

Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic w farmakokinetyce leku u pacjentów w różnym wieku i różnej płci. Farmakokinetyka zyprazydonu u chorych pediatrycznych (w wieku 10 - 17 lat), po skorygowaniu współczynnika masy ciała jest zbliżona do obserwowanej u dorosłych.

W związku z faktem, że wydalanie przez nerki stanowi tylko niewielką część ogólnego klirensu leku, nie obserwowano zwiększającej się ekspozycji na zyprazydon u chorych z zaburzeniem czynności nerek o różnym nasileniu. Po podaniu 20 mg leku dwa razy na dobę, przez siedem dni, u chorych z niewielką (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), umiarkowanie nasiloną (klirens kreatyniny 10-29 ml/min) i ciężką niewydolnością nerek (wymagających dializ) ekspozycje na zyprazydon wynosiły odpowiednio 146%, 87% i 75% ekspozycji u osób zdrowych (klirens kreatyniny powyżej 70 ml/min). Nie wiadomo, czy u chorych tych dochodzi do zwiększenia w surowicy stężenia metabolitów leku.

U pacjentów z lekką do umiarkowanej (stopień A lub B w klasyfikacji Child-Pugh) niewydolnością wątroby w przebiegu marskości, po stosowaniu doustnym stężenie zyprazydonu było o 30% większe, a okres półtrwania o 2 godziny dłuższy niż u pozostałych pacjentów. Nieznany jest wpływ niewydolności wątroby na stężenia metabolitów w surowicy.

5.3. Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie.

Dane przedkliniczne, wynikaj ące z przeprowadzonych standardowych badań farmakologii bezpieczeństwa, rakotwórczości i genotoksyczności, nie wykazały specjalnych zagrożeń dla ludzi.

W badaniach nad wpływem leku na rozrodczość u szczurów i królików nie wykazano właściwości teratogennych zyprazydonu. Niekorzystny wpływ na płodność oraz zmniejszenie masy ciała noworodków były obserwowane po zastosowaniu dawek toksycznych dla samic. Zwiększona śmiertelność okołoporodowa oraz opóźniony rozwój młodych występowały wówczas, gdy stężenia zyprazydonu w osoczu samic były porównywalne do maksymalnych stężeń u człowieka po przyjęciu dawek terapeutycznych.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1. Wykaz substancji pomocniczych

Zawartość:

Polakrylina potasowa Laktoza jednowodna Powidon (K 30)

Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

20 mg, 40 mg, 80 mg Błękit brylantowy FCF (E 133) Tytanu dwutlenek (E 171) Żelatyna

60 mg

Tytanu dwutlenek (E 171)

Żelatyna

Tusz:

Szelak

Glikol propylenowy Żelaza tlenek czarny (E 172)

Potasu wodorotlenek

6.2. Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3. Okres ważności 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5.    Rodzaj i zawartość opakowania

Zipramyl, kapsułki, twarde znajduje się w blistrach z folii OPA/Aluminium/PVC po 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90, 100 i 180 kapsułek; oraz w blistrach perforowanych z folii OPA/Aluminium/PVC z podziałem na dawkę pojedynczą po 14x1 oraz 56x1 kapsułek w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6.    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Mylan S.A.S

117 Allée des Parcs, 69 800 Saint Priest Francja

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zipramyl, 20 mg, kapsułki, twarde: 20623 Zipramyl, 40 mg, kapsułki, twarde: 20624 Zipramyl, 60 mg, kapsułki, twarde: 20625 Zipramyl, 80 mg, kapsułki, twarde: 20626

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

03/10/2012

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO 06/2014

Zipramyl