+ iMeds.pl

Ziprasidone stada 20 mgUlotka Ziprasidone stada

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Ziprasidone STADA, 20 mg kapsułki, twarde Ziprasidone STADA, 40 mg kapsułki, twarde Ziprasidone STADA, 60 mg kapsułki, twarde Ziprasidone STADA, 80 mg kapsułki, twarde

Ziprasidonum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Ziprasidone STADA i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ziprasidone STADA

3.    Jak stosować lek Ziprasidone STADA

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Ziprasidone STADA

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Ziprasidone STADA i w jakim celu się go stosuje

Lek Ziprasidone STADA należy do grupy leków zwanych lekami przeciwpsychotycznymi.

Lek Ziprasidone STADA jest stosowany u dorosłych w leczeniu schizofrenii - choroby psychicznej charakteryzującej się następującymi objawami: widzeniu, słyszeniu lub odczuwaniu nieistniejących rzeczy, nie oparte na rzeczywistości przekonania, nadmierna podejrzliwość, wycofanie się lub trudności w nawiązywaniu kontaktów z innymi, nerwowość, depresja lub lęk.

Lek Ziprasidone STADA jest stosowany także u dorosłych i dzieci i młodzieży w wieku 10-17 lat w leczeniu epizodów maniakalnych lub epizodów mieszanych o umiarkowanym nasileniu w zaburzeniach afektywnych dwubiegunowych - choroby psychicznej charakteryzującej się zmiennymi stanami wzmożonego (mania) lub obniżonego (depresja) nastroju. Najbardziej charakterystycznymi objawami epizodu manii są: nadmierne pobudzenie, zawyżona samoocena, zwiększenie energii, zmniejszona potrzeba snu, trudności w koncentracji lub nadpobudliwość i powtarzające się zachowania o wysokim ryzyku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Ziprasidone STADA Kiedy nie stosować leku Ziprasidone STADA

•    jeśli pacjent ma uczulenie na zyprazydon lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6);

•    jeśli pacjent ma lub miał kiedykolwiek problemy z sercem lub miał ostatnio zawał serca;

•    jeśli pacjent stosuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu pracy serca lub wpływające na rytm pracy serca. Patrz także punkt : Inne leki i Ziprasidone STADA” poniżej.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Ziprasidone STADA należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

•    jeśli u pacjenta lub kogokolwiek z jego rodziny występowały w przeszłości skrzepy krwi, ponieważ podczas stosowania podobnych leków tworzyły się u pacjentów skrzepy krwi;

•    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności wątroby;

•    jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał drgawki lub padaczkę;

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i występuje u niego otępienie i zwiększone ryzyko udaru;

•    jeśli pacjent ma wolny rytm serca w spoczynku i (lub) został poinformowany, że ma zmniejszone stężenie soli mineralnych we krwi w wyniku długotwałej, ciężkiej biegunki lub wymiotów lub stosowania leków moczopędnych;

•    jeśli u pacjenta występuje szybki lub nieregularny rytm serca, omdlenia, zapaść lub zawroty głowy podczas wstawania, które mogą wskazywać na nieprawidłową czynność serca.

Jeśli u pacjenta mają zostać wykonane badania laboratoryjne (takie, jak badania krwi, moczu, badania oceniające czynność wątroby lub serca, itp.), należy poinformować lekarza o stosowaniu leku Ziprasidone STADA, ponieważ może on zmieniać wyniki tych badań.

Inne leki i Ziprasidone STADA

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

NIE WOLNO STOSOWAĆ LEKU Ziprasidone STADA jeśli pacjent przyjmuje leki stosowane w leczeniu zaburzeń rytmu serca lub mogących wpływać na czynność serca, takich jak:

•    leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metanosulfoniam dolasetronu, meflochina, sertindol lub cyzapryd. Te leki mogą wpływać na czynność serca na skutek wydłużenia odstępu QT. W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości należy zwrócić się do lekarza.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach stosowanych w leczeniu:

   zakażeń bakteryjnych; leki te zwane są antybiotykami;

   zmian nastroju (od nastroju depresyjnego do wzmożonego nastroju), pobudzenia i drażliwości. Leki te zwane są stabilizatorami nastroju; np. lit, karbamazepina, walproinian;

   depresji, w tym niektóre leki serotoninergiczne np. selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, takie jak fluoksetyna, paroksetyna, sertralina;

   padaczki np. fenytoina, fenobarbital, karbamazepina, etosuksymid;

   choroby Parkinsona np. lewodopa, bromokryptyna, ropinirol, pramipeksol.

Patrz także punkt „Kiedy nie stosować leku Ziprasidone STADA”.

Ziprasidone STADA z jedzeniem, piciem i alkoholem

Lek Ziprasidone STADA NALEŻY PRZYJMOWAĆ PODCZAS GŁÓWNEGO POSIŁKU (np. śniadanie i kolacja).

Nie należy pić alkoholu podczas stosowania leku Ziprasidone STADA, ponieważ zwiększa to ryzyko działań niepożądanych.

Ciąża i karmienie piersią

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Ciąża

Leku Ziprasidone STADA nie należy przyjmować podczas ciąży, chyba że lekarz zadecyduje inaczej, ponieważ istnieje ryzyko uszkodzenia płodu. Pacjentki powinny stosować skuteczną antykoncepcję.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeżeli pacjentka zajdzie w ciążę, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje ciążę podczas stosowania leku Ziprasidone STADA.

U noworodków, których matki stosowały lek Ziprasidone STADA w ostatnim trymestrze (ostatnie 3 miesiące ciąży) mogą wystąpić następujące objawy: drżenie, sztywność mięśni i (lub) osłabienie, senność, pobudzenie, trudności z oddychaniem oraz trudności związane z karmieniem. W razie zaobserwowania takich objawów u własnego dziecka, należy skontaktować się z lekarzem.

Karmienie piersią

Nie wolno karmić piersią podczas stosowania leku Ziprasidone STADA, ponieważ niewielkie ilości leku mogą wydzielać się z mlekiem matki. Jeśli pacjentka planuje karmienie piersią, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Ziprasidone STADA może wywoływać senność. Jeśli wystąpi senność, nie należy prowadzić pojazdów, obsługiwać maszyn ani wykonywać innych potencjalnie niebezpiecznych czynności, aż do czasu jej ustąpienia.

Lek Ziprasidone STADA zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku Ziprasidone STADA.

3.    Jak stosować lek Ziprasidone STADA

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli

Zalecana dawka wynosi 40 do 80 mg, dwa razy na dobę, przyjmowane z posiłkiem.

W razie długotrwałego leczenia, lekarz może dostosować dawkę leku. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 160 mg na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat)

Jeśli pacjent jest w podeszłym wieku, lekarz ustali dawkę odpowiednią dla pacjenta. U pacjentów w wieku powyżej 65 lat dawki leku są często mniejsze, niż te, które są stosowane u młodszych pacjentów. Lekarz poinformuje pacjenta, jaka dawka jest dla niego odpowiednia.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby może być konieczne zastosowanie mniejszej dawki leku Ziprasidone STADA. Lekarz ustali odpowiednią dawkę dla pacjenta.

Dzieci i młodzież z chorobą afektywną dwubiegunową

Zwykle zalecana dawka początkowa wynosi 20 mg, przyjmowane z posiłkiem. Następnie lekarz ustali optymalną dawkę dla dziecka. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 80 mg na dobę u dzieci ważących 45 kg lub mniej lub 160 mg na dobę u dzieci ważących więcej, niż 45 kg.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku Ziprasidone STADA w leczeniu schizofrenii u dzieci i młodzieży.

Sposób podawania

Podanie doustne.

Kapsułki należy połykać w całości, bez żucia, z posiłkiem. Ważne jest, aby nie żuć kapsułek, ponieważ może to wpływać na ilość leku wchłanianą w jelitach.

Lek Ziprasidone STADA należy przyjmować dwa razy na dobę - jedną kapsułkę rano, podczas obfitego śniadania i jedną kapsułkę wieczorem, podczas kolacji. Lek należy przyjmować o tej samej porze każdego dnia.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Ziprasidone STADA

Należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku Ziprasidone STADA.

W razie zastosowania większej dawki leku Ziprasidone STADA mogą wystąpić takie objawy, jak senność, drżenie, napady drgawek i mimowolne ruchy głowy i szyi.

Pominięcie zastosowania leku Ziprasidone STADA

Jest istotne, aby przyjmować lek Ziprasidone STADA regularnie, o tej samej porze każdego dnia. Jeśli pacjent zapomniał o przyj ęciu dawki, powinien przyj ąć j ą, gdy tylko sobie o tym przypomni, chyba, że jest to właściwa pora przyjęcia następnej dawki. W tej sytuacji należy przyjąć następną dawkę. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Ziprasidone STADA

Lekarz poinformuje pacjenta jak długo należy stosować lek Ziprasidone STADA. Nie należy przerywać stosowania leku Ziprasidone STADA, chyba że zdecyduje o tym lekarz.

Ważne jest, aby kontynuować przyjmowanie leku, nawet jeżeli pacjent poczuje się lepiej. Jeśli leczenie zostanie przerwane zbyt wcześnie, objawy choroby mogą wrócić.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Większość działań niepożądanych ma charakter przejściowy. Jednakże, odróżnienie objawów choroby od działań niepożądanych leku może być często trudne.

NALEŻY przerwać stosowanie leku Ziprasidone STADA i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpi którekolwiek z ciężkich działań niepożądanych!

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    Szybkie lub nieregularne bicie serca, zawroty głowy podczas wstawania, mogące wskazywać na nieprawidłową czynność serca. Mogą to być objawy stanu zwanego niedociśnieniem ortostatycznym.

•    Mimowolne lub nieprawidłowe ruchy, głównie twarzy i języka.

Nieznane (częstość nie może być określona na podstawie dostęnych danych)

•    Obrzęk twarzy, warg, j ęzyka lub gardła, trudności w połykaniu lub oddychaniu, pokrzywka. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej, takiej jak obrzęk naczynioruchowy.

•    Gorączka, przyspieszone oddychanie, pocenie się, sztywność mięśni, drżenie, trudności

w połykaniu i zaburzenia świadomości. Mogą to być objawy stanu chorobowego zwanego złośliwym zespołem neuroleptycznym.

•    Splątanie, pobudzenie, zwiększenie temperatury ciała, nadmierne pocenie się, brak koordynacji mięśni, drżenie mięśni. Mogą to być objawy stanu chorobowego zwanego zespołem serotoninowym.

•    Szybkie, nieregularne bicie serca, omdlenie, które mogą być objawami zagrażającemu życiu

_stanu chorobowego zwanego torsade de pointes._


Mogą wystąpić działania niepożądane, wymienione poniżej. Możliwe działania niepożądane zazwyczaj mają charakter łagodny do umiarkowanego i mogą z czasem ustąpić.

Jeżeli działanie niepożądane jest ciężkie lub nie ustępuje, należy skontaktować się z lekarzem.

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 10 pacjentów)

•    Uczucie niepokoju;

•    Nieprawidłowe ruchy, w tym ruchy mimowolne, sztywność mięśni, spowolnione ruchy, trzęsienie się, uczucie osłabienia lub zmęczenia, zawroty głowy, senność i ból głowy;

•    Zaparcie, nudności, wymioty, niestrawność, suchość w jamie ustnej, zwiększenie wydzielania śliny;

•    Niewyraźne widzenie.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 100 pacjentów)

•    Zwiększenie apetytu;

•    Trudności w kontrolowaniu    ruchów;

•    Uczucie podniecenia, uczucie niepokoju, ucisk w gardle, koszmary senne;

•    Napady drgawek, niekontrolowane ruchy oczu w ustalonej pozycji, niezdarność, zaburzenia mowy, uczucie drętwienia i mrowienia, zmniejszenie zdolności do koncentracji, ślinotok, nadmierna senność w ciągu dnia, wyczerpanie;

•    Kołatanie serca, uczucie omdlenia podczas wstawania, duszność;

•    Wrażliwość na światło, brzęczenie w uszach;

•    Ból gardła, trudności w połykaniu, obrzęk języka, biegunka, gazy, dyskomfort w brzuchu;

•    Swędząca wysypka skórna,    trądzik;

•    Kurcze mięśni, sztywność lub obrzęk stawów;

•    Pragnienie, ból lub dyskomfort w klatce piersiowej, nieprawidłowy chód.

Rzadkie działania niepożądane (mogą wystąpić u 1 na 1000 pacjentów)

•    Katar;

•    Zmniejszenie stężenia wapnia we krwi;

•    Napad paniki, uczucie depresji, spowolnione myślenie, brak emocji;

•    Nienaturalna pozycja głowy (kręcz karku lub szyi), paraliż, niespokojne nogi;

•    Częściowa lub całkowita utrata wzroku w jednym oku, swędzenie oczu, suchość oczu, zaburzenia widzenia;

•    Ból ucha;

•    Czkawka;

•    Cofanie się kwasów z żółądka (refluks);

•    Luźne stolce;

•    Wypadanie włosów, obrzęk twarzy, podrażnienie skóry;

•    Niemożność otwarcia ust;

•    Nietrzymanie moczu, ból lub trudności w oddawaniu moczu;

•    Osłabienie lub nasilenie erekcji, osłabienie orgazmu, nienormalne wytwarzanie mleka w piersiach;

•    Powiększenie piersi u mężczyzn i kobiet;

•    Uczucie gorąca, gorączka;

•    Zmniejszenie lub zwiększenie liczby białych krwinek (w badaniach krwi);

•    Nieprawidłowości w badaniach czynności    wątroby;

•    Wysokie ciśnienie tętnicze;

•    Nieprawidłowości w badaniach krwi lub w badaniach czynności serca;

•    Czerwone, wypukłe plamy skórne ze zmianami zapalnymi, pokryte białą łuską, zwane łuszczycą.

Nie znane (częstość nie może być określona na podstawie dostęnych danych)

•    Ciężkie reakcje alergiczne;

•    Odnotowano niewielkie zwiększenie liczby zgonów u pacjentów w podeszłym wieku

z demencj ą, stosuj ących leki przeciwpsychotyczne w porównaniu do pacjentów, u których nie stosowano tego typu leków;

•    Skrzepy krwi w żyłach, głównie nóg (objawy obejmują obrzęk, ból i zaczerwienienie nogi), które mogą przemieszczać się naczyniami krwionośnymi do płuc, powodując ból w klatce piersiowej i trudności w oddychaniu. Jeżeli wystąpi którykolwiek z tych objawów, należy natychmiast zgłosić sie po poradę medyczną;

•    Trudności w zasypianiu, mimowolne oddawanie moczu;

•    Niezwykle podwyższony, euforyczny nastrój, dziwne schematy myślenia i nadmierna ruchliwość;

•    Zawroty głowy, utrata świadomości;

•    Rozległe bąble (pokrzywka) z uporczywym swędzeniem;

•    Przedłużony i bolesny wzwód;

•    Opadanie twarzy.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane

niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

5. Jak przechowywać lek Ziprasidone STADA

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po „Termin ważności” lub EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Ziprasidone STADA Ziprasidone STADA, 20 mg

Substancją czynną leku jest zyprazydon. Każda kapsułka zawiera 20 mg zyprazydonu w postaci zyprazydonu chlorowodorku jednowodnego.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

Erytrozyna (E 127)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Ziprasidone STADA, 40 mg

Substancją czynną leku jest zyprazydon. Każda kapsułka zawiera 40 mg zyprazydonu w postaci zyprazydonu chlorowodorku jednowodnego.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

Erytrozyna (E 127)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Ziprasidone STADA, 60 mg

Substancją czynną leku jest zyprazydon. Każda kapsułka zawiera 60 mg zyprazydonu w postaci zyprazydonu chlorowodorku jednowodnego.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Ziprasidone STADA, 80 mg

Substancją czynną leku jest zyprazydon. Każda kapsułka zawiera 80 mg zyprazydonu w postaci zyprazydonu chlorowodorku jednowodnego.

Pozostałe składniki to:

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Indygotyna (E 132)

Erytrozyna (E 127)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Jak wygląda lek Ziprasidone STADA i co zawiera opakowanie

Lek Ziprasidone STADA występuje w postaci twardych, żelatynowych kapsułek.

Ziprasidone STADA, 20 mg: niebiesko-białe kapsułki, twarde o rozmiarze 4 i długości około 14,3 mm.

Ziprasidone STADA, 40 mg: niebieskie kapsułki, twarde o rozmiarze 3 i długości około 15,9 mm.

Ziprasidone STADA, 60 mg: białe kapsułki, twarde o rozmiarze 1 i długości około 19,4 mm. Ziprasidone STADA, 80 mg: niebiesko-białe kapsułki, twarde o rozmiarze 0 i długości około 21,7 mm.

Wielkości opakowań

Ziprasidone STADA, 20 mg

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 30 kapsułek.

Ziprasidone STADA, 40 mg

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 14 i 30 kapsułek.

Ziprasidone STADA, 60 mg

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 30 kapsułek.

Ziprasidone STADA, 80 mg

Blistry Aluminium/Aluminium w tekturowym pudełku, zawierającym 56 kapsułek.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Dania:

Niemcy:

Polska:

Portugalia:

Hiszpania:

Szwecja:


Ziprasidon STADA

Ziprasidon STADA 20/40/60/80 mg Hartkapseln Ziprasidone STADA

Ziprasidona Ciclum

Ziprasidona STADA 20/40/60/80 mg cápsulas duras EFG Ziprasidon STADA kapslar, hárda

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

8

Ziprasidone Stada

Charakterystyka Ziprasidone stada

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Ziprasidone STADA, 20 mg, kapsułki, twarde Ziprasidone STADA, 40 mg, kapsułki, twarde Ziprasidone STADA, 60 mg, kapsułki, twarde Ziprasidone STADA, 80 mg, kapsułki, twarde

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Ziprasidone STADA, 20 mg

Każda kapsułka, twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny, w ilości odpowiadającej 20 mg zyprazydonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda kapsułka, twarda zawiera 42,022 mg laktozy jednowodnej.

Ziprasidone STADA, 40 mg

Każda kapsułka, twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny, w ilości odpowiadającej 40 mg zyprazydonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda kapsułka, twarda zawiera 84,04 mg laktozy jednowodnej.

Ziprasidone STADA, 60 mg

Każda kapsułka, twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny, w ilości odpowiadającej 60 mg zyprazydonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda kapsułka, twarda zawiera 126,065 mg laktozy jednowodnej.

Ziprasidone STADA, 80 mg

Każda kapsułka, twarda zawiera zyprazydonu chlorowodorek jednowodny, w ilości odpowiadającej 80 mg zyprazydonu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda kapsułka, twarda zawiera 168,086 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Kapsułka, twarda.

Ziprasidone STADA, 20 mg

Niebiesko-białe kapsułki, twarde o rozmiarze 4 i długości około 14,3 mm. Ziprasidone STADA, 40 mg

Niebieskie kapsułki, twarde o rozmiarze 3 i długości około 15,9 mm. Ziprasidone STADA, 60 mg

Białe kapsułki, twarde o rozmiarze 1 i długości około 19,4 mm. Ziprasidone STADA, 80 mg

Niebiesko-białe kapsułki, twarde o rozmiarze 0 i długości około 21,7 mm.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu schizofrenii u dorosłych.

Zyprazydon jest wskazany w leczeniu epizodu manii lub epizodu mieszanego o umiarkowanym nasileniu w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 10. do 17. roku życia (zapobieganie epizodom choroby dwubiegunowej nie zostało ustalone, patrz punkt 5.1).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli

Zalecana dawka w ostrych stanach występujących w schizofrenii i chorobie afektywnej dwubiegunowej wynosi 40 mg dwa razy na dobę, przyjmowane podczas posiłku. W zależności od stanu klinicznego pacjenta, dawka ta może być następnie zwiększona maksymalnie do 80 mg dwa razy na dobę. Jeżeli jest to wskazane, największa zalecana dawka może być stosowana już od trzeciej doby leczenia.

Jest szczególnie istotne, aby nie przekraczać maksymalnej dawki, ponieważ nie potwierdzono bezpieczeństwa stosowania produktu w dawkach powyżej 160 mg/dobę, a stosowanie zyprazydonu jest związane z zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT (patrz punkty 4.3 i 4.4).

W leczeniu podtrzymującym pacjentów ze schizofrenią należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę; w wielu przypadkach może wystarczyć dawka 20 mg dwa razy na dobę.

Pacjenci w podeszłym wieku

Stosowanie mniejszej dawki początkowej nie jest rutynowo wskazane, jednak należy rozważyć takie postępowanie u pacjentów w wieku powyżej 65 lat, jeśli jest to uzasadnione klinicznie.

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 5.2).

Stosowanie u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby należy rozważyć stosowanie mniejszych dawek produktu (patrz punkty 4.4 i 5.2).

Dzieci i młodzież

Choroba afektywna dwubiegunowa:

Zalecana dawka w leczeniu stanów ostrych w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej u pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10 do 17 lat) to 20 mg, podawane w pojedynczej dawce dobowej podczas posiłku w 1. dniu leczenia. W kolejnych dniach zyprazydon powinien być podawany podczas posiłków w dwóch dawkach podzielonych, przy czym dawkę dobową należy stopniowo zwiększać przez okres 1-2 tygodni, aż do osiągnięcia docelowych wartości w granicach 120-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała > 45 kg lub 60-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała < 45 kg. W późniejszym okresie dawkowanie powinno być dobierane na podstawie indywidualnego stanu klinicznego w zakresie 80-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała > 45 kg lub 40-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała < 45 kg. W badaniu klinicznym dopuszczano nierównomierne rozłożenie wielkości dawek podzielonych, przy czym poranna dawka leku była o 20 mg lub 40 mg mniejsza od dawki wieczornej (patrz punkty 4.4, 5.1 oraz 5.2).

Szczególnie istotne jest, aby nie przekraczać maksymalnej dawki ustalonej na podstawie masy ciała, ponieważ nie potwierdzono profilu bezpieczeństwa zyprazydonu w dawkach większych od dawki maksymalnej (160 mg/dobę dla dzieci o masie ciała > 45 kg i 80 mg/dobę dla dzieci o masie ciała < 45 kg), a zyprazydon wykazuje związek z zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT (patrz punkty 4.3 i 4.4).

Schizofrenia:

Nie przeprowadzono badań oceniających bezpieczeństwo i skuteczność stosowania zyprazydonu u dzieci i młodzieży ze schizofrenią (patrz punkt 4.4).

Sposób podawania Podanie doustne.

Kapsułek, twardych nie należy żuć, należy połykać je w całości, podczas posiłku. Istotne jest, aby nie żuć kapsułek, ponieważ może to wpływać na stopień wchłaniania produktu w jelitach.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zyprazydon lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Stwierdzone wydłużenie odstępu QT. Wrodzone wydłużenie odstępu QT. Niedawno przebyty ostry zawał mięśnia sercowego. Niewyrównana niewydolność serca. Zaburzenia rytmu serca leczone lekami przeciwarytmicznymi z grupy IA i III.

Jednoczesne stosowanie leków wydłużających odstęp QT, takich, jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna, tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metanosulfonian dolasetronu, meflochina, sertyndol lub cyzapryd.

(patrz punkty 4.4 oraz 4.5).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

W celu wyodrębnienia grupy pacjentów, u których stosowanie zyprazydonu nie jest zalecane, należy zebrać dokładny wywiad, w tym wywiad rodzinny i przeprowadzić dokładne badanie przedmiotowe i podmiotowe (patrz punkt 4.3).

Odstęp QT

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 4.8).

Zyprazydon nie powinien być stosowany jednocześnie z lekami wydłużaj ącymi odstęp QT (patrz punkty 4.3 i 4.5). Zalecana jest ostrożność u pacjentów z istotną bradykardią. Zaburzenia elektrolitowe, takie jak hipokaliemia i hipomagnezemia, zwiększaj ą ryzyko złośliwych zaburzeń rytmu serca i należy je skorygować przed rozpoczęciem terapii zyprazydonem. U pacjentów ze stabilną chorobą serca przed rozpoczęciem leczenia należy rozważyć wykonanie badania EKG.

W razie wystąpienia objawów, takich jak: kołatanie serca, zawroty głowy, omdlenia czy drgawki, należy brać pod uwagę możliwość złośliwych zaburzeń rytmu serca. Niezbędna jest wówczas ocena kardiologiczna, włącznie z wykonaniem badania EKG. Jeśli odstęp QTc > 500 ms, zalecane jest zaprzestanie podawania zyprazydonu (patrz punkt 4.3).

Po wprowadzeniu zyprazydonu do obrotu donoszono o rzadkim występowaniu zaburzeń rytmu serca typu torsade de pointes u pacjentów z licznymi współwystępującymi czynnikami ryzyka.

Złośliwy zespół neuroleptyczny

Złośliwy zespół neuroleptyczny (NMS, ang. neuroteptic malignant syndrome) występuje rzadko, ale jest powikłaniem potencjalnie śmiertelnym, opisywanym w związku ze stosowaniem leków przeciwpsychotycznych, w tym zyprazydonu. W razie wystąpienia NMS należy natychmiast zaprzestać stosowania wszystkich leków przeciwpsychotycznych.

Dyskinezy późne

Podczas długotrwałego stosowania zyprazydonu istnieje ryzyko dyskinez późnych i innych późnych zespołów pozapiramidowych. Pacjenci z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym są szczególnie podatni na wystąpienie tego rodzaju objawów. Zdarzają się one częściej podczas przedłużonego leczenia i u pacjentów w podeszłym wieku. W razie wystąpienia objawów dyskinezy późnej należy rozważyć zmniejszenie dawki zyprazydonu lub zaprzestanie stosowania produktu.

Drgawki

Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku u pacjentów, u których występowały w przeszłości napady drgawkowe.

Zaburzenie czynności wątroby

Nie ma doświadczeń dotyczących stosowania zyprazydonu u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, dlatego należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania produktu w tej grupie pacjentów (patrz punkty 4.2 i 5.2).

Zwiększone ryzyko incydentów ze strony naczyń mózgowych w populacji osób z otępieniem W randomizowanych, kontrolowanych placebo badaniach klinicznych, obejmujących populację pacjentów z otępieniem, stosuj ących pewne atypowe leki przeciwpsychotyczne, stwierdzono w przybliżeniu trzykrotne zwiększenie ryzyka zdarzeń niepożądanych ze strony naczyń mózgowych. Mechanizm tego zjawiska nie jest znany. Nie można wykluczyć zwiększenia wspomnianego ryzyka w związku ze stosowaniem innych leków przeciwpsychotycznych lub w przypadku innych populacji pacjentów. Ziprasidone STADA należy stosować ostrożnie u pacjentów z czynnikami ryzyka udaru mózgu.

Zwiększona śmiertelność u pacjentów w wieku podeszłym z otępieniem Dane z dwóch dużych badań obserwacyjnych wykazały, że u pacjentów w podeszłym wieku z otępieniem, którzy otrzymywali leki przeciwpsychotyczne występowało nieznacznie zwiększone ryzyko zgonu w porównaniu z grupą nieleczoną. Brak jest wystarczaj ących danych, aby zdecydowanie ustalić skalę tego ryzyka. Przyczyna zwiększonego ryzyka nie jest znana.

Ziprasidone STADA nie jest zarejestrowany do stosowania w leczeniu psychoz rozwijaj ących się na tle demencji u pacjentów w wieku podeszłym.

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa

Podczas stosowania leków przeciwpsychotycznych zgłaszano incydenty żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej (ang. venous thromboembolism, VTE). U pacjentów leczonych lekami przeciwpsychotycznymi często występują nabyte czynniki ryzyka zakrzepicy z zatorami w układzie żylnym, z tego względu przed rozpoczęciem oraz w trakcie leczenia zyprazydonem należy rozpoznać wszystkie możliwe czynniki ryzyka VTE oraz podjąć odpowiednie działania prewencyjne.

Dzieci i młodzież

Nie przeprowadzono badań oceniających bezpieczeństwo stosowania i skuteczności zyprazydonu w leczeniu schizofrenii u dzieci i młodzieży.

Ziprasidone STADA zawiera laktozę. Lek nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5. Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie przeprowadzono badań określających zależności farmakokinetyczne i farmakodynamiczne między zyprazydonem i innymi lekami wydłużającymi odstęp QT. Nie można więc wykluczyć addytywnego efektu jednoczesnego stosowania zyprazydonu i tych leków. Nie należy zatem podawać zyprazydonu z produktami leczniczymi, które powodują wydłużenie odstępu QT, takimi jak: leki przeciwarytmiczne klasy IA i III, trójtlenek arsenu, halofantryna, octan lewometadylu, mezorydazyna,

tiorydazyna, pimozyd, sparfloksacyna, gatyfloksacyna, moksyfloksacyna, metylosulfonian dolasetronu, meflokina, sertyndol czy cyzapryd (patrz punkt 4.3).

Nie przeprowadzono badań nad możliwymi interakcjami zyprazydonu z innymi produktami leczniczymi u dzieci.

Produkty lecznicze działające na ośrodkowy układ nerwowy/alkohol

Biorąc pod uwagę główny mechanizm działania zyprazydonu, należy zachować ostrożność podczas jednoczesnego stosowania leków działających ośrodkowo i alkoholu.

Wpływ zyprazydonu na inne produkty lecznicze

Badania in vivo z dekstrometorfanem nie wykazały istotnego zahamowania CYP2D6, gdy stężenia zyprazydonu były o 50% mniejsze od tych, które osiągano podczas stosowania dawki 40 mg dwa razy na dobę. Badania in vitro wskazywały, że zyprazydon może być słabym inhibitorem CYP2D6 i CYP3A4. Wydaje się jednak mało prawdopodobne, aby zyprazydon mógł w sposób klinicznie istotny wpływać na farmakokinetykę leków metabolizowanych przez izoenzymy cytochromu P450.

Doustne środki antykoncepcyjne - stosowanie zyprazydonu nie miało istotnego wpływu na farmakokinetykę składnika estrogenowego (etynyloestradiol, substrat CYP3A4) lub progesteronu.

Lit - jednoczesne podawanie zyprazydonu nie miało wpływu na farmakokinetykę związków litu.

Ponieważ stosowanie zarówno zyprazydonu, jak i litu wiąże się ze zmianami przewodnictwa w sercu, skojarzenie tych dwóch produktów może stwarzać ryzyko interakcji farmakodynamicznych, w tym zaburzeń rytmu.

Niewiele jest dostępnych danych na temat równoczesnego stosowania zyprazydonu ze stabilizatorami nastroju: karbamazepiną i walproinianem.

Wpływ innych produktów leczniczych na zyprazydon

Inhibitor CYP3A4 - ketokonazol (400 mg/dobę) zwiększał stężenia zyprazydonu w surowicy o < 40%. Stężenia w surowicy S-metylodihydrozyprazydonu i sulfotlenku zyprazydonu w czasie spodziewanego Tmax (czas, w którym lek osiąga maksymalne stężenie w osoczu) zyprazydonu zwiększyły się odpowiednio o 55% i 8%. Nie obserwowano dodatkowego wydłużenia odstępu QTc. Zmiany w farmakokinetyce zyprazydonu spowodowane przez jednoczesne podawanie silnych inhibitorów CYP3A4 nie wydają się mieć znaczenia klinicznego, nie ma zatem potrzeby dostosowywania dawki.

Leczenie karbamazepiną, w dawce 200 mg dwa razy na dobę przez 21 dni, powodowało zmniejszenie ekspozycji na zyprazydon o około 35%.

Nie ma danych dotyczących jednoczesnego stosowania walproinianu.

Leki zoboj ętniaj ące sok żołądkowy - podanie po posiłku wielokrotnych dawek leków zoboj ętniaj ących, zawieraj ących glin i magnez czy cymetydyny, nie miało istotnego klinicznie wpływu na farmakokinetykę zyprazydonu.

Serotoninergiczne produkty lecznicze

W pojedynczych przypadkach donoszono o występowaniu zespołu serotoninowego, związanego z leczniczym stosowaniem zyprazydonu w skojarzeniu z innymi serotoninergicznymi produktami leczniczymi, takimi jak leki z grupy SSRI (patrz punkt 4.8). Do objawów zespołu serotoninowego należą: splątanie, pobudzenie, gorączka, zwiększone pocenie się, ataksja, zwiększona reakcja na bodźce, drgawki kloniczne mięśni i biegunka.

Wiązanie z białkami

Zyprazydon wiąże się silnie z białkami osocza. In vitro stopień wiązania zyprazydonu z białkami osocza nie ulegał zmianie po podaniu warfaryny lub propranololu, dwóch leków silnie wiążących się

z białkami, również zyprazydon nie wpływał na wiązanie tych leków z białkami osocza ludzkiego.

Tak więc potencjalne interakcje z zyprazydonem, wynikające z wypierania z połączeń z białkami są mało prawdopodobne.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Badania dotyczącego toksycznego wpływu na reprodukcję wykazały niepożądany wpływ produktu leczniczego na proces rozrodu podczas podawania w dawkach powodujących toksyczność i (lub) sedację u matek. Nie stwierdzono działania teratogennego (patrz punkt 5.3).

Stosowanie w ciąży

Nie przeprowadzono badań u ciężarnych kobiet. Kobietom w wieku rozrodczym, otrzymującym zyprazydon, należy zalecić stosowanie skutecznej metody antykoncepcji. Doświadczenie dotyczące ludzi jest ograniczone, dlatego nie zaleca się stosowania zyprazydonu u kobiet w ciąży, chyba że oczekiwana korzyść dla matki przewyższa ryzyko dla płodu.

Noworodki narażone na działanie leków antypsychotycznych (w tym zyprazydonu) w czasie trzeciego trymestru ciąży są w grupie ryzyka, w której mogą wystąpić działania niepożądane, w tym zaburzenia pozapiramidowe i (lub) objawy odstawienne, które mogą zmieniać się w zależności od ciężkości przebiegu oraz czasu trwania porodu, który ma nastąpić. Obserwowano pobudzenie, wzmożone napięcie, obniżone napięcie, drżenie, senność, zespół zaburzeń oddechowych lub zaburzenia związane z karmieniem. W związku z powyższym, noworodki powinny być uważnie monitorowane.

Stosowanie w okresie karmienia piersią

Nie wiadomo, czy zyprazydon jest wydzielany z mlekiem. W trakcie leczenia zyprazydonem pacjentka nie powinna karmić piersią. Jeśli leczenie jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ziprasidone STADA wywiera umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Może wywoływać senność i wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjentów, którzy zamierzają prowadzić pojazdy lub obsługiwać maszyny, należy pouczyć o możliwości wystąpienia takiego wpływu.

4.8    Działania niepożądane

Doustną postać zyprazydonu podawano w badaniach klinicznych około 6500 osób dorosłych (patrz punkt 5.1). Do najczęstszych działań niepożądanych obserwowanych w badaniach klinicznych dotyczących schizofrenii należały uspokojenie i akatyzja. W badaniach dotyczących zaburzenia afektywnego dwubiegunowego najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uspokojenie, akatyzja, zaburzenia pozapiramidowe i zawroty głowy.

Poniższa tabela zawiera działania niepożądane zaobserwowane łącznie w badaniach krótkoterminowych (4-6 tygodni) z użyciem stałej dawki leku u pacjentów ze schizofrenią oraz krótkoterminowych (3 tygodnie) z zastosowaniem zmiennej dawki u pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym. Wystąpienie tych działań miało prawdopodobny lub możliwy związek z leczeniem zyprazydonem, a ich częstość była większa niż w grupie placebo. Dodatkowe działania niepożądane, obserwowane po wprowadzeniu produktu do obrotu wyszczególniono w poniższej liście kursywą, z częstością występowania określoną jako „Nieznana”.

Wszystkie działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z klasyfikacj ą organów i narządów i częstością występowania: bardzo często (> 1/10), często (> 1/100 do < 1/10), niezbyt często (> 1/1 000 do < 1/100), rzadko (> 1/10 000 do < 1/1 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Występowanie niżej wymienionych działań niepożądanych może być związane z chorobą podstawową lub być wynikiem jednoczesnego stosowania innych leków.

Klasyfikacja układów i narządów Częstość występowania

Działanie niepożądane

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

Rzadko:

Zapalenie błony śluzowej nosa.

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Rzadko:

Limfopenia, zwiększenie liczby eozynofilów.

Zaburzenia układu immunologicznego Nieznana:

Reakcja anafilaktyczna.

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Niezbyt często:

Zwiększenie apetytu.

Rzadko:

Hipokalcemia.

Zaburzenia psychiczne

Często:

Niepokój ruchowy.

Niezbyt często:

Pobudzenie, lęk, uczucie ucisku w gardle, koszmary

senne.

Rzadko:

Napady paniki, objawy depresyjne, spowolnienie umysłowe, spłycenie afektu, anorgazmia.

Nieznana:

Bezsenność; mania lub hipomania

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Dystonia, akatyzja, zaburzenia pozapiramidowe, parkinsonizm (w tym objaw koła zębatego, spowolnienie ruchowe, hipokineza), drżenie, zawroty głowy, uspokojenie, senność, bóle głowy.

Niezbyt często:

Uogólnione drgawki toniczno-kloniczne, dyskinezy późne, dyskinezy, ślinienie się, ataksja, zaburzenia mowy, napady przymusowego patrzenia z rotacją gałek ocznych, zaburzenia koncentracji, nadmierna potrzeba snu, niedoczulica, parestezje, letarg.

Rzadko:

Kręcz szyi, niedowład, bezruch, wzmożone napięcie, zespół niespokojnych nóg.

Nieznana:

Złośliwy zespół neuroleptyczny, zespół serotoninowy (patrz punkt 4.5), opadanie twarzy.

Zaburzenia oka

Często:

Niewyraźne widzenie.

Niezbyt często:

Światłowstręt.

Rzadko:

Niedowidzenie, zaburzenie widzenia, świąd oka, suchość oczu.

Zaburzenia ucha i błędnika

Niezbyt często:

Zawroty głowy, szum uszny.

Rzadko:

Ból ucha.

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Kołatanie serca, tachykardia.

Rzadko:

Wydłużenie odstępu QT w zapisie EKG.

Nieznana:

Torsade de pointes (patrz punkt 4.4).

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często:

Przełom nadciśnieniowy, nadciśnienie, niedociśnienie ortostatyczne, niedociśnienie.

Rzadko:

Nadciśnienie skurczowe, nadciśnienie rozkurczowe, wahania ciśnienia tętniczego.

Nieznana:

Omdlenie, żylna choroba zakrzepowo-zatorowa.

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Duszność, ból gardła.

Rzadko:

Czkawka.

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, zaparcie, niestrawność, suchość błony śluzowej jamy ustnej, nadmierne wydzielanie

Niezbyt często:

śliny.

Biegunka, dysfagia, zapalenie błony śluzowej

Rzadko:

żołądka, dyskomfort w obrębie przewodu pokarmowego, obrzęk j ęzyka, pogrubienie j ęzyka, wzdęcie.

Refluks żołądkowo-przełykowy, luźne stolce.

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często:

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych.

Rzadko:

Nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

Pokrzywka, wysypka, wysypka plamisto-grudkowa,

Rzadko:

trądzik.

Łuszczyca, alergiczne zapalenie skóry, łysienie,

Nieznana:

obrzęk twarzy, rumień, wysypka grudkowa, podrażnienie skóry.

Nadwrażliwość, obrzęk naczynioruchowy.

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Sztywność mięśniowo-szkieletowa.

Niezbyt często:

Dyskomfort mięśniowo-szkieletowy, skurcz mięśni,

Rzadko:

ból kończyn, sztywność stawów. Szczękościsk.

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko:

Nietrzymanie moczu, dyzuria.

Nieznana:

Mimowolne moczenie.

Ciąża, połóg i okres okołoporodowy

Nieznana:

Noworodkowy zespół odstawienny (patrz punkt 4.6).

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Rzadko:

Zaburzenia erekcji, wzmożone erekcje, mlekotok,

Nieznana:

Ginekomastia.

Priapizm.

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Osłabienie, uczucie zmęczenia.

Niezbyt często:

Dyskomfort w klatce piersiowej, zaburzenia chodu,

Rzadko:

ból, pragnienie.

Gorączka, uczucie gorąca.

Badania diagnostyczne

Rzadko:

Zwiększenie aktywności dehydrogenazy

mleczanowej.

W krótkoterminowych i długoterminowych badaniach klinicznych dotyczących stosowania zyprazydonu w leczeniu schizofrenii i zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, drgawki toniczno-kloniczne i niedoci śnienie występowały niezbyt często, u mniej niż 1% pacjentów leczonych zyprazydonem.

Zyprazydon powoduje niewielkie do umiarkowanego, zależne od dawki, wydłużenie odstępu QT (patrz punkt 5.1). W badaniach klinicznych u pacjentów ze schizofrenią wydłużenie o 30 do 60 ms obserwowano w 12,3% (976/7941) zapisów EKG w grupie leczonych zyprazydonem i w 7,5% (73/975) zapisów EKG w grupie pacjentów otrzymujących placebo. Wydłużenie o ponad 60 ms obserwowano odpowiednio u 1,6% (128/7941) i 1,2% (12/975) pacjentów otrzymujących zyprazydon i placebo. Przypadki wydłużenia odstępu QT powyżej 500 ms zaobserwowano w sumie u 3 z 3266 (0,1%) pacjentów otrzymujących zyprazydon i u 1 z 538 (0,2%) pacjentów otrzymujących placebo. Porównywalne wnioski otrzymano w badaniach klinicznych dotyczących pacjentów z zaburzeniem afektywnym dwubiegunowym.

W badaniach klinicznych, w czasie długotrwałego leczenia podtrzymującego schizofrenii, u pacjentów stosujących zyprazydon stwierdzano czasami zwiększenie stężenia prolaktyny, u większości z nich jednak wartości te powracały do normy bez przerwania terapii. Ponadto, możliwe objawy kliniczne (tj. ginekomastia i powiększenie piersi) występowały rzadko.

Dzieci i młodzież z chorobą afektywną dwubiegunową

W badaniach klinicznych (patrz punkt 5.1) zyprazydon w postaci doustnej podawano 208 pacjentom pediatrycznym z chorobą afektywną dwubiegunową. W badaniu kontrolowanym placebo do najczęstszych działań niepożądanych (zgłaszanych z częstością > 10%) należały nadmierne uspokojenie (sedacja), senność, ból głowy, zmęczenie oraz nudności. Częstość, rodzaj oraz nasilenie działań niepożądanych w tej populacji chorych były na ogół podobne do tych stwierdzanych u dorosłych pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową leczonych zyprazydonem.

Prowadzone w ramach badania klinicznego leczenie zyprazydonem u dzieci z chorobą afektywną dwubiegunową wiązało się z łagodnym do umiarkowanego zależnym od dawki wydłużeniem odstępu QT podobnym do obserwowanego w populacji dorosłych. W trakcie kontrolowanych placebo badań klinicznych z udziałem dzieci z chorobą afektywną dwubiegunową nie odnotowano przypadków napadów drgawek toniczno-klonicznych i niedociśnienia.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie dotyczące przedawkowania zyprazydonu jest ograniczone. Największa potwierdzona jednorazowo przyjęta dawka zyprazydonu to 12 800 mg. W tym przypadku obserwowano objawy pozapiramidowe i wydłużenie odstępu QT o 446 ms (bez powikłań ze strony serca). Ogólnie najczęściej występującymi objawami są: objawy pozapiramidowe, senność, drżenie i niepokój.

Możliwość wystąpienia stanów przymglenia świadomości, drgawek lub reakcji dystonicznych w obrębie głowy i szyi, będących skutkiem przedawkowania leku, może stworzyć zagrożenie zaaspirowania treści żołądkowej w razie wywołania wymiotów. Należy natychmiast podjąć monitorowanie czynności układu krążenia z ciągłym monitorowaniem elektrokardiograficznym w celu wykrycia możliwych zaburzeń rytmu serca. Nie ma swoistego antidotum dla zyprazydonu.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwpsychotyczne, pochodne indolu. Kod ATC: N05A E04.

Zyprazydon ma duże powinowactwo do receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2) i wyraźnie większe powinowactwo do receptorów serotoninergicznych typu 2A (5HT2A). W badaniach z zastosowaniem metody pozytronowej tomografii emisyjnej (PET) stwierdzono, że 12 godzin po zastosowaniu pojedynczej dawki zyprazydonu 40 mg blokada obejmowała ponad 80% receptorów typu 5HT2A oraz ponad 50% receptorów typu D2. Zyprazydon działa także na receptory serotoninergiczne 5HT2C, 5HTro I 5HTiA, przy czym jego powinowactwo do miejsc wiążących tych receptorów jest takie samo jak od powinowactwo do receptora typu D2 lub większe. Zyprazydon wykazuje umiarkowane powinowactwo do neuronalnych transporterów serotoniny i norepinefryny. Zyprazydon ma również umiarkowane powinowactwo do receptorów histaminowych typu Hi receptorów typu alfa1. Zyprazydon wykazuje nieistotne powinowactwo do receptorów muskarynowych typu M1.

Zyprazydon wykazywał działanie antagonistyczne zarówno w stosunku do receptorów serotoninergicznych 2A (5HT2A), jak i receptorów dopaminergicznych typu 2 (D2). Uważa się, że działanie przeciwpsychotyczne jest częściowo efektem skojarzenia powyższych aktywności antagonistycznych. Zyprazydon jest ponadto silnym antagonistą receptorów 5HT2C i 5HTID oraz agonistą receptorów 5HTIA, hamuje także neuronalny wychwyt zwrotny norepinefryny i serotoniny.

Dalsze informacje dotyczące badań klinicznych Schizofrenia

W 52-tygodniowym badaniu zyprazydon okazał się skutecznym lekiem w terapii podtrzymującej u pacjentów, którzy wykazali poprawę kliniczną na początku leczenia: brak wyraźnej zależności między dawką leku a odpowiedzią kliniczną w różnych grupach pacjentów otrzymujących zyprazydon. W badaniu, w którym brali udział pacjenci prezentuj ący zarówno objawy pozytywne, jak i negatywne, zyprazydon okazał się skuteczny wobec obydwu rodzajów objawów.

Częstość zwiększenia masy ciała, opisywana jako działanie niepożądane w badaniach krótkoterminowych dotyczących schizofrenii (4-6 tygodni), była niewielka i taka sama w grupie otrzymującej zyprazydon i placebo (w obu 0,4%). W badaniu trwającym rok, kontrolowanym placebo, obserwowano średni ubytek masy ciała o 1-3 kg w grupie leczonej zyprazydonem w porównaniu z 3 kg w grupie otrzymującej placebo.

W badaniu porównawczym dotyczącym schizofrenii prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby mierzono masę ciała, stężenie insuliny na czczo, cholesterolu całkowitego i triglicerydów oraz wskaźnik insulinooporności. U pacjentów otrzymuj ących zyprazydon nie obserwowano istotnych odchyleń od wartości początkowych w żadnym z wyżej wymienionych parametrów.

Wyniki dużego badania dotyczącego bezpieczeństwa uzyskane po wprowadzeniu leku do obrotu Przeprowadzono randomizowane badanie porejestracyjne z udziałem 18 239 pacjentów i obserwacją po leczeniu trwaj ącą 1 rok, w celu stwierdzenia, czy wpływ zyprazydonu na odstęp QTc wiąże się ze zwiększonym ryzykiem zgonu, z wyłączeniem samobójstw, u chorych na schizofrenię. Wyniki tego badania, przeprowadzonego w warunkach zwykłej praktyki klinicznej, wykazały, że nie ma różnic pod względem śmiertelności z przyczyn innych niż samobójstwo podczas stosowania zyprazydonu i olanzapiny (pierwszorzędowy punkt końcowy). Ponadto badanie nie wykazało różnic w drugorzędowych punktach końcowych, którymi były: śmiertelność całkowita, śmiertelność z powodu samobójstwa i śmiertelność z powodu nagłego zgonu, chociaż w grupie leczonej zyprazydonem zaobserwowano częstsze (lecz nie istotne) występowanie śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych. W grupie otrzymuj ącej zyprazydon zanotowano również statystycznie istotnie częstsze hospitalizacje ogółem, głownie z powodu różnic w liczbie hospitalizacji psychiatrycznych.

Choroba afektywna dwubiegunowa

Skuteczność zyprazydonu w leczeniu epizodu maniakalnego u dorosłych udowodniono w dwóch kontrolowanych placebo prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby 3-tygodniowych badaniach, w których porównywano zyprazydon z placebo oraz w jednym 12-tygodniowym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, porównującym zyprazydon z haloperydolem i placebo. Badania te obejmowały około 850 pacjentów, spełniających kryteria DSM-IV choroby afektywnej dwubiegunowej typu I z ostrym epizodem manii lub epizodem mieszanym, z objawami psychotycznymi lub bez tych objawów. Początkowo w badaniach objawy psychotyczne występowały u 49,7%, 34,7% lub 34,9% pacjentów. Skuteczność oceniono za pomocą skali Mania Rating Scale (MRS). W badaniach tych skala Clinical Global Impression-Severity (CGI-S) stanowiła albo jeden z pierwotnych punktów końcowych, albo główny wtórny punkt końcowy. Leczenie zyprazydonem (40-80 mg dwa razy na dobę, średnia dawka dobowa 120 mg) doprowadziło do statystycznie znacząco większej poprawy względem placebo zarówno w wynikach skali MRS, jak i CGI-S w czasie ostatniej wizyty (po 3 tygodniach). W 12-tygodniowym badaniu leczenie haloperydolem (w średniej dobowej dawce 16 mg) powodowało istotnie większą redukcj ę punktacji w skali MRS w porównaniu z wynikami dla grupy zyprazydonu (średnia dobowa dawka 121 mg). Zyprazydon wykazywał podobną do haloperydolu skuteczność, mierzoną odsetkiem pacjentów, którzy utrzymali pozytywną odpowiedź na leczenie w okresie od 3 do 12 tygodni.

Skuteczność zyprazydonu w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I u pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10 do 17 lat) oceniano w ramach jednego trwaj ącego cztery tygodnie kontrolowanego placebo badania klinicznego (n = 237) z udziałem chorych hospitalizowanych i ambulatoryjnych spełniających kryteria epizodu manii lub epizodu mieszanego w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej typu I według klasyfikacji DSM-IV, z lub bez cech psychozy i u których wyjściowy wynik Y-MRS wynosił > 17. To kontrolowane placebo, prowadzone metodą podwójnie ślepej próby badanie kliniczne miało na celu porównanie leczenia w systemie elastycznego schematu dawkowania zyprazydonu w postaci doustnej (80-160 mg/dobę (40-80 mg dwa razy na dobę) w dwóch dawkach podzielonych u chorych o masie ciała > 45 kg; 40-80 mg/dobę (20-40 mg dwa razy na dobę) u pacjentów o masie ciała < 45 kg) do placebo. W pierwszym dniu terapii zyprazydon podawano w pojedynczej dawce dobowej wynoszącej 20 mg, którą następnie w kolejnych 1-2 tygodniach zwiększano stopniowo do dwóch dawek podzielonych na dobę, aż do osiągnięcia docelowego zakresu wynoszącego 120-160 mg/dobę u pacjentów o masie ciała > 45 kg lub 60-80 mg/dobę u pacjentów o masie ciała < 45 kg. Dopuszczalne było nierównomierne rozłożenie dawkowania, przy czym poranna dawka była wówczas 20 mg do 40 mg niższa od wieczornej. Wyniki badania wykazały wyższość zyprazydonu nad placebo pod względem stwierdzonej po 4 tygodniach terapii zmiany w ogólnej punktacji skali Y-MRS w stosunku do wartości wyjściowej. W tym badaniu klinicznym średnia wysokość stosowanej dawki dobowej wynosiła 119 mg i 69 mg odpowiednio u chorych o masie ciała > 45 kg oraz < 45 kg.

Bezpieczeństwo zyprazydonu oceniono na grupie 267 pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10 do 17 lat), którzy uczestniczyli w badaniach klinicznych z różnymi schematami dawkowania leku w chorobie afektywnej dwubiegunowej; ogółem 82 pacjentów pediatrycznych z chorobą afektywną dwubiegunową przyjmowało zyprazydon w postaci doustnej przez co najmniej 180 dni.

W trwaj ącym 4 tygodnie badaniu klinicznym z udziałem pacjentów pediatrycznych (w wieku od 10 do 17 lat) nie wykazano różnicy między zyprazydonem a placebo pod względem średniej zmiany w stosunku do wartości wyj ściowych parametrów takich jak: masa ciała, stężenie glukozy we krwi na czczo, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie frakcji LDL cholesterolu i triglicerydów.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych prowadzonych metodą podwójnie ślepej próby oceniaj ących skuteczność i tolerancj ę zyprazydonu u dzieci i młodzieży.

Nie przeprowadzono długoterminowych badań klinicznych oceniaj ących skuteczność zyprazydonu w zapobieganiu nawrotom objawów manii i (lub) depresji.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po wielokrotnym podaniu doustnym zyprazydonu wraz z posiłkami stwierdzono, że największe stężenie w surowicy obserwuje się zwykle po 6-8 godzinach od przyj ęcia produktu. Bezwzględna biodostępność biologiczna po posiłku dawki 20 mg wynosi 60%. Badania farmakokinetyki wykazały, że biodostępność zyprazydonu może zwiększać się nawet do 100% w obecności pokarmu. Zaleca się zatem przyjmowanie leku podczas posiłku.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji wynosi około 1,1 l/kg mc. Zyprazydon wiąże się z białkami osocza w ponad 99%.

Przemiany metaboliczne i wydalanie

Średni okres półtrwania zyprazydonu po podaniu doustnym wynosi 6,6 godzin. Stan stacjonarny osiągany jest zwykle w ciągu 1-3 dni. Średnia wartość klirensu zyprazydonu po podaniu dożylnym wynosi 5 ml/min/kg mc. Około 20% zastosowanej dawki wydalane jest z moczem, około 66% z kałem.

U pacjentów po posiłku zyprazydon wykazuje kinetykę liniową w zakresie dawek terapeutycznych 40-80 mg dwa razy na dobę.

Zyprazydon stosowany doustnie podlega intensywnym przemianom metabolicznym i tylko niewielka ilość niezmienionego leku wydalana jest z moczem (< 1%) lub kałem (< 4%). Zyprazydon jest przekształcany głównie w trzech szlakach metabolicznych do czterech głównych metabolitów występujących we krwi: sulfotlenku benzoizotiazolopiperazyny (BITP), sulfonu BITP, sulfotlenku zyprazydonu i S-metylodihydrozyprazydonu. W surowicy niezmieniony zyprazydon stanowi około 44% całkowitej ilości związków pochodzących z substancji czynnej.

Badania in vivo sugerują, że konwersja do S-metylodihydrozyprazydonu jest główną drogą przemiany zyprazydonu. Badania in vitro wskazują, że metabolit ten powstaje przez katalizowaną przez oksydazę aldehydową redukcję, a następnie S-metylację. Zachodzi również utlenianie głównie poprzez CYP3A4 i prawdopodobnie CYP1A2.

Podczas badań in vitro wykazano, że zyprazydon, S-metylodihydrozyprazydon i sulfotlenek zyprazydonu mają wpływ na wydłużenie odstępu QTc. S-metylodihydrozyprazydon jest wydalany głównie z kałem w wydzielanej żółci z niewielkim udziałem metabolizmu przy udziale izoenzymu CYP3A4. Sulfotlenek zyprazydonu jest wydalany przez nerki; jest metabolizowany wtórnie przy udziale izoenzymu CYP3A4.

Szczególne grupy pacjentów

Farmakokinetyczne badania przesiewowe nie wykazały istotnych różnic w farmakokinetyce zyprazydonu u palaczy tytoniu i u osób niepalących.

Nie obserwowano istotnych klinicznie różnic w farmakokinetyce leku u pacjentów w różnym wieku i różnej płci. Właściwości farmakokinetyczne zyprazydonu u pacjentów pediatrycznych w wieku od 10. do 17. roku życia po uwzględnieniu różnic w masie ciała były podobne do tych obserwowanych u dorosłych pacjentów.

W związku z faktem, że wydalanie przez nerki stanowi tylko niewielką część ogólnego klirensu produktu, nie obserwowano zwiększaj ącej się ekspozycji na zyprazydon u chorych z zaburzeniem czynności nerek o różnym nasileniu. Po podaniu 20 mg produktu dwa razy na dobę, przez siedem dni, u chorych z łagodnie nasiloną (klirens kreatyniny 30-60 ml/min), umiarkowanie nasiloną (klirens kreatyniny 10-29 ml/min) i ciężką niewydolnością nerek (wymagających dializ) ekspozycje na zyprazydon wynosiły odpowiednio 146%, 87% i 75% ekspozycji u osób zdrowych (klirens kreatyniny powyżej 70 ml/min). Nie wiadomo, czy u chorych tych dochodzi do zwiększenia w surowicy stężenia metabolitów leku.

U pacjentów z łagodną do umiarkowanej (stopień A lub B w klasyfikacji Childa-Pugha) niewydolnością wątroby w przebiegu marskości, po stosowaniu doustnym stężenie zyprazydonu było o 30% większe, a okres półtrwania o 2 godziny dłuższy niż u pozostałych pacjentów. Nieznany jest wpływ niewydolności wątroby na stężenia metabolitów w surowicy.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Dane niekliniczne wynikaj ące z konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa, genotoksyczności i potencjalnego działania rakotwórczego nie ujawniaj ą żadnego szczególnego zagrożenia dla człowieka.

W badaniach dotyczących wpływu produktu na rozród u szczurów i królików nie wykazano właściwości teratogennych zyprazydonu. Niekorzystny wpływ na płodność oraz zmniejszenie masy ciała noworodków obserwowano po zastosowaniu dawek toksycznych dla samic, powodujących zmniejszenie masy ciała. Zwiększona śmiertelność okołoporodowa oraz opóźniony rozwój młodych występowały wówczas, gdy stężenia zyprazydonu w osoczu samic były porównywalne do maksymalnych stężeń u ludzi otrzymujących dawki terapeutyczne.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Ziprasidone STADA, 20 mg

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171) Indygotyna (E 132)

Erytrozyna (E 127)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Ziprasidone STADA, 40 mg

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171) Indygotyna (E 132)

Erytrozyna (E 127)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

Ziprasidone STADA, 60 mg

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171)

Ziprasidone STADA, 80 mg

Zawartość kapsułki:

Laktoza jednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Skrobia żelowana, kukurydziana Kroskarmeloza sodowa Magnezu stearynian

Otoczka kapsułki:

Żelatyna

Tytanu dwutlenek (E 171) Indygotyna (E 132)

Erytrozyna (E 127)

Żelaza tlenek czarny (E 172)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

Ziprasidone STADA, 20 mg/40 mg/60 mg/80 mg 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Ziprasidone STADA, 20 mg

Blistry Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku, zawierającym 10, 14, 30, 56 lub 100 kapsułek, twardych.

Ziprasidone STADA, 40 mg

Blistry Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku, zawierającym 10, 14, 30, 56 lub 100 kapsułek, twardych.

Ziprasidone STADA, 60 mg

Blistry Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku, zawierającym 30, 56 lub 100 kapsułek, twardych.

Ziprasidone STADA, 80 mg

Blistry Aluminium/Aluminium, w tekturowym pudełku, zawierającym 30, 56 lub 100 kapsułek, twardych.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

STADA Arzneimittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Niemcy

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Ziprasidone STADA, 20 mg: 19950 Ziprasidone STADA, 40 mg: 19951 Ziprasidone STADA, 60 mg: 19952 Ziprasidone STADA, 80 mg: 19953

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

02.04.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18.12.2012

15

Ziprasidone Stada