+ iMeds.pl

Zipyran plus tabletki dla psów 50 mg + 145 mg + 150 mgCharakterystyka Zipyran plus tabletki dla psów

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

/.ipyran Plus tabletki db psów

2.    SKIAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNEJ(-YCH)

Jedna tabletka zawiera:

Prazikwanu-l........................................................................50    mg

Pyrantel.......................................................................................50    mg

(w postaci embonianu p)T.tnteki 145 mg)

Febantel...........................................................................150    mg

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA Tabletki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1.    Docelowe gatunki zwierząt

Pies.

4.2.    Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Zwalczanie pasożytniczych schorzeń jelitowych u psów, wywoływanych przez następujące pasożyty: losocara cmii, Yosaaarii konina, I 'ucinana sttnocepbtiid. Ancylostoma cara ran?!. Ir/ci/ans rnipii, l iibinomciii gran ino su$, lamia b)dd(igtnti. Dif>yłitiium canimm.

4.3.    Przeciwwskazania Brak

4.4.    Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Nie stosować u zwierząt osłabionych.

4.5.    Specjalne środki ostrożności przy stosowaniu, w tym specjalne środki ostrożności dla osób podających produkt leczniczy weterynaryjny zwierzętom

W celu zabezpieczenia się przed ponowną inwazją pasożytów, pomieszczenia w których przebywają psy winny być dokładnie umyte. Dieta wzmacniająca ani żadna inna dicta nie jest wymagana.

4.6.    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Najczęściej spotykane efekty uboczne to anoreksja, ospałość, biegunka lub wymioty.

4.7.    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Nie stosować przez pierwsze cztery tygodnie ciąży.

4.8. Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

Nic podawać jednocześnie z innymi lekami cholincrgicznymi ani z Ickami o d/ialńniu anrycholinergicznym, ponieważ ich działanie toksyczne może zostać wzmocnione.

Nic podawać jednocześnie z pochodnymi piperazyny.

4.9. Dawkowanie i droga(-i) podania dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Tabletkę podawać tuż przed jedzeniem bezpośrednio lub rozdrobnioną i wymieszaną z karmą. Podstawowe dawkowanie wynosi: 5 mg prazikwantelu, 5 mg pyrantclu i i 5 mg febantclu na kg mc. (co odpowiada 1 tabletce na 1D kg mc.).

Dawkowanie:

Szczenięta i małe psy:

V;-2 kg mc.: •/* tabletki 2-5 kg nu.: !ó tabletki 5-1C kg m.c.: 1 tabletka

Średnie psy:

10-20 kg mc.: 2 tabletki 20-30 kg mc.: 3 tabletki

Duże psy:

30-40 kg mc.: 4 tabletki

Psy duże o masie ciała wyższej niż 40 kg nic powinny otrzymywać więcej niż 4 tabletki.

W celu ochrony psów przed inwazja pasożytów Zipyran Plus powinien być stosowany jednorazowo co trzy miesiące. W miejscach, w których zagrożenie pasożytami jest wysokie podanie powinno być powtórzone po 14 dniach. Dotycz;, miejsc, w których z powodu obecności żywicieli pośrednich np. pcheł czy myszy może dochodzić dużo częściej do ponownych inwazji pasożytów.

4.1U. Przedawkowanie (w tym jego objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy oraz odtrutki), jeżeli niezbędne

Dawki przekraczające 4 razy dawkę terapeutyczną mogą być przyczyną zaburzeń ze strony układu pokarmowego takich jak: nudności, kolka lub wymioty. W takich przypadkach konieczna jest obserwacja psa przez lekarza weterynarii.

4.11. Okres(-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

(i nipa tarrmkoterapeutyczna: I x*ki przeciwrobacze

QP52A ( Pcha mci QP52AC05, Prazikwantel QP52AA01, Pyrantel QP52AFC2)

5.1. Właściwości farmakodynamicznc

Zipyran Plus jest preparatem przeznaczonym do zwalczania inwazji pasożytów wewnętrznych w mn tasicmcy u psów. Trzy jego składniki, ptazikwantcl, pyrantcl t fcbantcl, które można stosować samodzielnie jako skuteczne środki przeciw pasożytnicze, zostały zastosowane jednocześnie by uzyskać środek o bardzo szerokim spektrum działania wobec większości pasożytów wewnętrznych występujących u psów.

Prazikwaptel - jego właściwości pozwalają na skuteczne zwalczanie inwazji tasiemców we wszystkich stadiach rozwojowych. Prazikwantel uszkadza powłoki ciała tasiemca, co powoduje, że są one bardziej wrażliwe na enzymy proteolityczne. Zwiększona przepuszczalność okrywy ciała dla jonów sodu i wapnia prowadzi do raptownego kurczenia się strobili. Pojawiają się równocześnie zaburzenia metaboliczne, wyczerpaniu ulegają rezerwy energetyczne pasożyta na skutek utraty glukozy. Całkowite zużycie glikogenu prowadzi do śmierci pasożyta. W zwalczaniu tasiemców przydatna jesr właściwość zwrotnego wydzielania prazikwantclu do światła jelita przez komórki nabłonka jelita. Pozwala ona na docieranie preparatu do miejsc, w których pasożyt jest zamocowany do ściany jelita.

Pyramelu eint.xm.ian - praktycznie nie jest wchłaniany ze światła jelita. Działa na pasożyty w jelicie, gdzie utrzymuje wysokie, terapeutycznie stężenie. Wywołując nieodwracalny blok dcpolaryzacyjny, embontan pyramelu doprowadza do porażenia spastycznego mięśniówki pasożytów i ich wydalania wraz z kałem z jelit żywiciela.

hebanie! • oraz jego metabolity fenbendazol i oxfemlazol. skutecznie zwalczają inwazje nicieni żolądkowo-jelitowych i płucnych. Substancje te wiążą się z n-tuhulinami komórek pasożyta upośledzając tworzenie się systemu transportowego w tych komórkach. Zaburzeniu ulega jednocześnie metabolizm węglowodanów', co prowadzi do śmierci pasożyta. Zmiany występują we wszystkich stadiach rozwojowych nicieni w rym także w jajach zawierających larwy nicieni.

Zawarta w tabletce mieszanina substancji jest aktywna wobec: Tasocara canis. '¡'oxasiun.< konina. Undnaiia sknoitpbaia. Anc; ¡ostania caninum, I ńcbttńs rt/ip/s. YichittOimus grnnuhsus, Wiana hydatigaia, DipyUdium ianinum.

5.2. Właściwości famiakokinctycznc

Prazikwantel jest wchłaniany w jelicie cienkim i uzyskuje maksymalne stężenie w plazmie po 30* 60 minutach po podaniu. Skuteczność prazikwantelu przeciwko tasiemcom wynika z faktu ich ponownego wydzielania z krwi do światła jelita przez komórki nabłonkowe jelita, co prowadzi do uszkodzeń główki tasiemca. Kmbnnian pyramelu jest wchłaniany w jelitach w ilości ok. 10% podanej dawki. Jest szybko metabolizowany, a jego metabolity wydzielane są z moczem. Wchłanianie jelitowe febantclu wynosi ponad 50% podanej dawki. Czas występowania terapeutycznego stężenia febantclu w krwi jest różny u różnych gatunków. Metabolizm febantclu studiowano na owcach i krowach. Po podaniu doustnym w dawce 7,5 mg/kg lek jest szybko metabolizowany a forma wyjściowa osiąga bardzo niskie stężenie we krwi. /. pośród 10 metabolitów wyróżniają się te, które są chemicznie podobne do Icnbcndazolu i oxfcndazolu. Eliminacja febantclu i jego metabolitów następuje głównie z żółcią.

6. SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE 6.1. Skład jakościowy substancji pomocniczych Powidon

Celuloza mikrokrystaliczna Krzemionka koloidalna bezwodna Sodu I.mrylosiarczan Krospowidon Sacharyna sodowa

Magnezu stearynian Skrobia kukurydziana Aromat wołowy

6.2.    Główne niezgodności farmaceutyczne

Nieznane.

6.3.    Okres ważności (w tym jeżeli jest to konieczne okres przydatności produktu leczniczego weterynaryjnego po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego/rozcicńczeniu lub rekonstytucji/dodaniu do pokarmu lub paszy granulowanej)

( )kies trwałości produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata

6.4.    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu i transporcie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 C.

6.5.    Rodzaj opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których jc wykonano

Blisiry PVC/Aluminium zawierające po 2 lub 10 tabletek.

Pudełko tekturowe zawiera 1 blister x 2 tabletki, I blister x 10 rablctck. 25 blistrów x 10 tabletek.

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

6.6. Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nic zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tego produktu, jeżeli ma to zastosowanie

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7.    NAZWA 1 ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZI AI.NEGO

Laboratorios Galier S.A.

O Barcelonés, 26 (Pla dcl Ramassa)

0852C les Franqucses del Valles, (Barcelona), 1 liszpania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1363/03

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

30.06.2CC3

10.    DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

4/06/2014

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nic douczy.

Zipyran Plus tabletki dla psów