+ iMeds.pl

Zitac vet 100 mg tabletki dla psów 100 mgCharakterystyka Zitac vet 100 mg tabletki dla psów

1.


NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Zitac vet 100 mg tabletki dla psów

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Substancja czynna:

Cymctydyna 100 mg/tabletka

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Podłużne tabletki z rowkiem po obu stronach

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Pies

4.2 Wskazania do stosowania z wyszczególnieniem docelowych gatunków zwierząt

Leczenie objawowe w celu ograniczenia nasilenia wymiotów związanych z przewlekłym zapaleniem żołądka psów.

4.3 Przeciwwskazania

Brak.

4.4 Specjalne ostrzeżenia dla każdego docelowego gatunku zwierząt

Terapia z zastosowaniem cymetydyny ma charakter objawowy i nie prowadzi do ustąpienia zmian histopatologicznych związanych z zapaleniem żołądka. Zalecane jest poddanie psów z objawami uporczywych wymiotów postępowaniu diagnostycznemu mającemu ustalić pierwotną przyczynę schorzenia przed rozpoczęciem leczenia. Jest to szczególnie istotne u zwierząt starszych. Obniżenie kwaśności żołądka wynikające ze stosowania cymetydyny może przyczyniać się do nadmiernego rozwoju flory bakteryjnej i stymulacji antygenowej.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

W przypadku niewydolności nerek może być wymagane dostosowanie dawki, jako że klirens cymetydyny może być obniżony. Jeżeli odpowiedź na terapię prowadzoną przez 15 dni jest niezadowalająca, należy ponownie przeanalizować postawioną diagnozę i sposób leczenia.

Specjalne środki ostrożności dla osób podających produkty lecznicze weterynaryjne zwierzętom

Brak.

4.6 Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

U samic psów można obserwować występowanie przejściowego i samoistnie ustępującego, nieznacznego obrzęku gruczołu mlekowego (ginekomastia, działanie antyandrogenne). U osobników męskich szczurów i psów obserwowano także, odwracalne i nie wpływające na reprodukcję, obniżenie masy prostaty. Brak doniesień o występowaniu innych działań niepożądanych.

4.7. Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nicśności

Stosowanie produktu w czasie ciąży i laktacji u gatunku docelowego nie było przedmiotem badań.

Z tego względu w czasie ciąży i laktacji stosować jedynie po dokonaniu przez prowadzącego lekarza weterynarii oceny bilansu korzyści/ryzyka wynikającego ze stosowania produktu.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi i inne rodzaje interakcji

Ze względu na hamujące cytochrom P-450 działanie cymetydyny, może dochodzić do ograniczenia metabolizmu i eliminacji niektórych leków. Mogą wystąpić klinicznie znaczące interakcje z lekami o wąskim indeksie terapeutycznym tj. (j-blokerami, blokerami kanałów wapniowych, benzodiazepinami, barbituranami, fenytoiną, teofiliną, aminofiliną, warfaryną i lidokainą. Dawki takich leków mogą wymagać obniżenia podczas jednoczesnego podawania z cymetydyną.

Wzrost pH treści żołądka będący rezultatem podawania cymetydyny może prowadzić do ograniczenia wchłaniania leków wymagających do wchłaniania środowiska kwaśnego. Zaleca się, jeśli to tylko możliwe, zachowanie odstępu 2 godzin pomiędzy podawaniem cymetydyny, a podaniem

wodorotlenku glinu lub magnezu, metoklopramidu, di»oksvnv lub ketnkonazolu

Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z V- Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z    Z Z Z Z Z Z Z Z Z V V V V ,T V V V V V V V V V V V V V V V V V V z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z z

y y z z z z z z V V


y y

z z z z z z


V V


Z V

V VV V

• I

• I

• I

• I

• I

• I

• I

•i

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

V V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

• 1

z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z    z

y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y-    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y    y

Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z-    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z    Z

z


z

z

Zalecany schemat leczenia; ograniczenie wymiotów następuje w ciągu około 2 tygodni. Leczenie należy jednak kontynuować przez okres, co najmniej 2 tygodni od ustąpienia objawów klinicznych. Zazwyczaj wymagany jest i z tego względu zalecany, minimalny okres leczenia trwający 28 dni. Jeżeli wyniki terapii są satysfakcjonujące, leczenie należy wstrzymać na okres 2 tygodni. Jeżeli wymioty pojawią się ponownie, leczenie można wznowić bez ryzyka wystąpienia nietolerancji.

Leczenie, zależnie od uzyskanej reakcji, można dostosować do wymogów indywidualnego zwierzęcia do uzyskania zadowalającej poprawy stanu klinicznego i następnie kontynuować. Należy utrzymać wprowadzony reżim dietetyczny.

4*10 Przedawkowanie (objawy, postępowanie, odtrutki), jeśli dotyczy

W badaniu toksyczności ostrej, ekspozycja na cymetydynę umożliwiła ustalenie wartości LD50 powyżej 2600 mg/kg m.c. tj. wartość przekraczającą ponad 170 krotnie zalecaną dla psów dzienną dawkę. Badania bezpieczeństwa przeprowadzone u gatunku docelowego wykazały, że produkt podawany doustnie, w dawce 75 mg cymetydyny/kg m.c./dzień (pięciokrotnie przekraczającej zalecaną dawkę dzienną) przez okres 91 dni, był dobrze tolerowany przez psy.

Objawy przedawkowania nie są znane.

4.11 Okres (-y) karencji

Nie dotyczy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

Substancja czynna: cymetydyna

Grupa farmakoterapeutyczna: antagonista receptorów H2, kod ATCvet: OA02BA01

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Cymetydyna jest antagonistą receptorów histaminowych H2 występujących w komórkach ściany żołądka. Pobudzanie receptorów H2 przez histaminę stymuluje wydzielanie kwasu żołądkowego. Cymetydyna dzięki właściwościom antagonistycznym w stosunku do receptorów histaminowych Hsilnie hamuje sekrecję kwasu solnego. Może to powodować ograniczenie podrażnienia żołądka a w następstwie wymiotów w przebiegu przewlekłego zapalenia żołądka. Nie obserwowano u psów jednocześnie występującej poprawy stanu zapalnego błony śluzowej.

5.2 Właściwości farmakokinetycznc

Po doustnym podaniu produktu w dawce 5 mg/kg m.c., psom wcześniej przegłodzonym, najwyższe stężenia w surowicy w granicach 2 pg/ml są osiągane około 1,5 godziny po podaniu. Biodostępność wynosi około 95%. Wchłanianie cymetydyny u psów ulega opóźnieniu i ograniczeniu o około 40% w obecności pokarmu (przy podaniu na pusty żołądek oznaczono wartości Cniax 2,94 gg/ml, AUCo-« 8,23 pg.h/ml; przy podawaniu w obecności pokarmu odpowiednio Cniax 1,12 pg/ml, AUCo-oo 5,43 pg.h/ml). Jednakże nie wpływa to na skuteczność leczenia.

Po zastosowaniu w dawce 5 mg/kg m.c. okres półtrwania cymetydyny w surowicy wynosi około 2 godzin. Cymetydyna ulega szybkiemu i niemal całkowitemu wydalaniu z moczem. Nie dochodzi do akumulacji leku przy wielokrotnym podawaniu doustnym, trzy razy dziennie w dawce 5 mg/kg m.c. przez okres 30 kolejnych dni.

DANE FARMACEUTYCZNE:

6.


6.1 Wykaz substancji pomocniczych

laktoza j ednowodna celuloza mikrokrystaliczna

modyfikowana skrobia kukurydziana (wstępnie skleikowana) sodowy glikolan skrobi typ A stearynian magnezu

6.2 Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3 Okres trwałości

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności dotyczące przechowywania

Blistry przechowywać w oryginalnych opakowaniach w celu ochrony przed światłem.

Pozostałe połówki tabletek należy przechowywać w oryginalnym blistrze w celu ochrony przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania bezpośredniego

Blister (biała nieprzezroczysta folia PVC/folia aluminiowa) pakowany w pudełko tekturowe.

Wielkość opakowań:

30 tabletek (3 blistry zawierające po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

100 tabletek (10 blistrów zawierających po 10 tabletek) w pudełku tekturowym.

Nie wszystkie rodzaje opakowań mogą znajdować się w obrocie.

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące unieszkodliwiania nie zużytego produktu leczniczego weterynaryjnego lub odpadów pochodzących z tych produktów leczniczych weterynaryjnych

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Intervet International B.V. P.O. Box 31 5830 AA Boxmeer Holandia


8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1724/06

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

27.02.2007

10. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

27.02.2007

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA

Nie dotyczy.

Zitac vet 100 mg tabletki dla psów