Imeds.pl

Znamię Kukurydzy -

Charakterystyka Produktu Leczniczego

1.    NAZWA WŁASNA PRODUKTU LECZNICZEGO

ZNAMIĘ KUKURYDZY (Maydis stigma)

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY i ILOŚCIOWY SUBSTANCJI CZYNNYCH

Skład produktu w przeliczeniu na 100g:

Znamię kukurydzy (Maydis stigma) - 100g

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Zioła do zaparzania

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Środek tradycyjnie stosowany jako zwiększający ilość moczu i poprawiający przepływ w drogach moczowych w zaburzeniach oddawania moczu. Produkt jest tradycyjnym produktem leczniczym roślinnym do stosowania w określonych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Do stosowania doustnie w postaci odwaru:

(ok. 2g) zalać 1 min. Odstawić na odwar pomiędzy


Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1/2 łyżki stołowej produktu leczniczego szklanką letniej wody, doprowadzić do wrzenia i gotować pod przykryciem 3 15 min., przecedzić i pić 2-4 razy dziennie w ten sposób przygotowany posiłkami.

4.3    Przeciwwskazania

Choroby, w których zalecane jest zmniejszenie ilości wydalanego moczu (niektóre choroby serca i nerek, trudność oddawania moczu wywołana niedrożnością dróg moczowych).

Obrzęki spowodowane niewydolnością serca lub nerek.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ze względu na brak danych nie zaleca się stosowania u dzieci i młodzieży do 12 roku życia.

Jeśli objawy nasilą się, nie ustąpią w przeciągu tygodnia lub towarzyszyć im będą gorączka, ból i trudności w oddawaniu moczu lub obecność krwi w moczu, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

W trakcie stosowania odwaru zaleca się przyjmowanie większej ilości płynów.

Jeżeli objawy nie ustępują w czasie stosowania produktu lub występują nie wymienione w oznakowaniu opakowania działania niepożądane, należy skonsultować się z lekarzem.

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Dotychczas nie stwierdzono.

4.6    Ciąża lub laktacja

Ze względu na brak danych nie stosować podczas ciąży i karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Brak danych.

4.8    Działania niepożądane

Dotychczas nie stwierdzono.

W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy bezzwłocznie poinformować o nich lekarza lub farmaceutę.

4.9    Przedawkowanie

Brak danych.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Brak danych.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Brak danych.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Brak danych.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Nie dotyczy

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności 1 rok

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 30°C. Chronić od światła, wilgoci i wpływu obcych zapachów.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Torebka papierowa powlekana polietylenem zawierająca 25g lub 50g rozdrobnionych, wysuszonych znamion kukurydzy.

6.6    Instrukcja dotycząca przygotowania produktu leczniczego do stosowania i usuwania jego pozostałości

Sposób przygotowania produktu leczniczego do stosowania - patrz punkt 4.2.

7.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zakład Konfekcjonowania Ziół FLOS Elżbieta i Jan Głąb 98-345 Mokrsko 118

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

R/2197

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

15.09.1994 r./3.03.1999 r./28.04.2005 r./12.08.2008 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO.