Imeds.pl

Zofran Zydis 4 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zofran Zydis 4 mg liofilizat doustny Zofran Zydis 8 mg liofilizat doustny

Ondansetron

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zofran Zydis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran Zydis

3.    Jak stosować Zofran Zydis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zofran Zydis

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Zofran Zydis i w jakim celu się go stosuje

Zofran Zydis zawiera substancję czynną - ondansetron. Substancja ta należy do grupy leków przeciwwymiotnych. Zofran Zydis ma postać liofilizatu, który bardzo szybko rozpuszcza się po umieszczeniu na powierzchni języka.

Zofran Zydis jest stosowany w:

•    zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią i radioterapią nowotworów (u dorosłych)

•    zapobieganiu nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej (u dorosłych).

•    zapobieganiu i hamowaniu nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią (u dzieci)

Należy poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty, jeśli pacjent potrzebuje dodatkowych informacji dotyczących stosowania leku.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zofran Zydis Kiedy nie stosować leku Zofran Zydis

•    Jeśli pacjent przyjmuje apomorfinę (stosowaną w leczeniu choroby Parkinsona);

•    Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na ondansetron lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zofran Zydis (wymienione w punkcie 6.).

W razie wątpliwości, należy przed zastosowaniem leku Zofran Zydis poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zofran Zydis, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, jeśli:

•    pacjent ma uczulenie na leki podobne do ondansetronu, takie jak granisetron;

•    pacjent ma chorobę wątroby;

•    pacjent ma niedrożność jelit;

•    u pacjenta występuje lub może wystąpić wydłużenie odstępu QT (odcinka mierzonego w zapisie EKG). Lek Zofran Zydis powoduje wydłużenie odstępu QT (objawiające się zaburzeniami rytmu serca) w sposób zależny od dawki. U pacjentów stosujących ten lek rzadko obserwowano przypadki częstoskurczu komorowego typu Torsade de Pointes (zagrażające życiu zaburzenia rytmu serca). Dotyczy to głównie pacjentów mających zaburzenia gospodarki elektrolitowej (zaburzenia stężenia jonów potasu, sodu i magnezu w organizmie), pacjentów z wrodzonym zespołem długiego QT (choroba serca polegająca na nieregularnym biciu serca), zastoinową niewydolnością serca, bradyarytmią (zbyt wolna i niemiarowa praca serca) lub przyjmujących leki wywołujące wydłużenie odstępu QT;

•    pacjent stosuje leki należące do grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI) oraz inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (SNRI) stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, ponieważ jednoczesne ich stosowanie z lekiem Zofran Zydis może spowodować występowanie zespołu serotoninowego. Jeśli równoczesne stosowanie leku Zofran Zydis i tych leków jest konieczne, pacjent będzie objęty odpowiednią opieką medyczną. Zespół obejmuje ból głowy, halucynacje, przyspieszenie toku myślenia, zagubienie, niepokój, bezsenność, chwilowe problemy z koncentracją, podwyższoną temperaturę ciała, sztywność mięśni, drgawki, nadmierne pocenie się, nadciśnienie tętnicze, przyspieszone bicie serca, nudności, wymioty, biegunkę, zaczerwienienie skóry i poszerzenie źrenic. W razie wystąpienia tych objawów, należy powiedzieć o tym lekarzowi.

Przed zastosowaniem leku Zofran Zydis należy skorygować hipokaliemię (zbyt małe stężenie potasu we krwi) i hipomagnezemię (zbyt małe stężenie magnezu we krwi).

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, powinien przed zastosowaniem leku Zofran Zydis poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Lek Zofran Zydis a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Dotyczy to również leków, które wydawane są bez recepty oraz leków ziołowych. Jest to ważne, ponieważ Zofran Zydis może wpływać na działanie niektórych leków. Również niektóre inne leki mogą wpływać na działanie leku Zofran Zydis.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie, jeśli pacjent stosuje którykolwiek z leków wymienionych poniżej:

•    karbamazepinę lub fenytoinę, stosowane w leczeniu padaczki;

•    ryfampicynę stosowaną w leczeniu infekcji, takich jak gruźlica;

•    tramadol, lek przeciwbólowy;

•    leki wpływaj ące na serce, w tym wpływaj ące na odstęp QT;

•    leki powodujące zaburzenia gospodarki elektrolitowej;

•    leki stosowane w leczeniu nowotworów (szczególnie antracykliny);

•    antybiotyki takie jak erytromycyna lub ketokonazol;

•    leki z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (ang. SSRI) stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym fluoksetyna, paroksetyna, sertralina, fluwoksamina, citalopram, escitalopram;

•    leki z grupy inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny (ang. SNRI) stosowane w leczeniu depresji i (lub) zaburzeń lękowych, w tym wenlafaksyna i duloksetyna.

Jeśli pacjent nie wie, czy powyższe sytuacje jego dotyczą, należy przed zastosowaniem leku Zofran Zydis poradzić się lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

Ciąża i karmienie piersią

Nie wiadomo, czy stosowanie leku Zofran Zydis podczas ciąży jest bezpieczne. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub przypuszcza, że jest w ciąży, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed rozpoczęciem stosowania leku Zofran Zydis.

Nie należy karmić piersią podczas stosowanie leku Zofran Zydis, ponieważ niewielkie ilości leku przenikają do mleka. Należy poradzić się lekarza lub położnej.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie wykazano, aby lek Zofran Zydis upośledzał wykonywanie czynności bądź wywoływał uspokojenie.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zofran Zydis

•    Lek zawiera aspartam (który jest źródłem fenyloalaniny). Jeśli pacjent ma wrodzoną chorobę -fenyloketonurię, należy powiedzieć o tym lekarzowi przed zastosowaniem leku.

•    Lek zawiera metylu parahydroksybenzoesan sodowy i propylu parahydroksybenzoesan sodowy. Substancje te mogą wywoływać reakcje alergiczne (które mogą być opóźnione).

3. Jak stosować Zofran Zydis

Zofran Zydis należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem, pielęgniarką lub farmaceutą. Przepisana dawka leku jest uzależniona od stosowanego u pacjenta leczenia.

Dorośli

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią o średnim działaniu wymiotnym i radioterapią nowotworów W dniu stosowania chemioterapii lub radioterapii

•    zazwyczaj stosowana dawka to 2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg (8 mg ondansetronu) przyjmowane jedną lub dwie godziny przed leczeniem i 2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg (8 mg ondansetronu) dwanaście godzin później.

W kolejnych dniach

•    zazwyczaj stosowana dawka to 2 liofilizaty o mocy 4 mg lub 1 liofilizat o mocy 8 mg (8 mg ondansetronu) dwa razy na dobę

•    taka dawka może być stosowana przez okres do 5 dni.

Jeżeli przepisana chemioterapia wywołuje silne nudności i wymioty, w pierwszej dobie stosowania pacjent może otrzymać ondansetron tylko w postaciach podawanych dożylnie, domięśniowo lub doodbytniczo. O wielkości dawki zadecyduje lekarz. W kolejnych dniach stosuje się lek jak w przypadku chemioterapii o średnim działaniu wymiotnym.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

W celu zapobiegania nudnościom i wymiotom po operacji chirurgicznej zazwyczaj stosowana dawka to 4 liofilizaty o mocy 4 mg lub 2 liofilizaty o mocy 8 mg (16 mg ondansetronu) przyjmowane na godzinę przed operacją.

Do leczenia nudności i wymiotów w okresie pooperacyjnym, zalecane jest podawanie ondansetronu dożylnie lub domięśniowo.

Dzieci w wieku 6 miesięcy i powyżej oraz młodzież

Zapobieganie i hamowanie nudności oraz wymiotów wywołanych chemioterapią nowotworów

Lekarz zdecyduje, jaką dawkę należy zastosować.

W dniu stosowania chemioterapii:

•    bezpośrednio przed rozpoczęciem chemioterapii lekarz lub pielęgniarka poda dożylnie pierwszą dawkę ondansetronu w postaci roztworu do wstrzykiwań

•    po upływie 12 godzin od chemioterapii lek zwykle podaje się doustnie w następujących dawkach

o    dzieciom o masie ciała do 10 kg nie podaje się liofilizatów, leczy się je syropem.

o    dzieciom o masie ciała powyżej 10 kg - 1 liofilizat o mocy 4 mg (4 mg ondansetronu)

3

W kolejnych dniach:

•    dawki doustne jak wyżej dwa razy na dobę przez okres do 5 dni Maksymalna dawka dobowa wynosi 32 mg ondansetronu w dawkach podzielonych.

Zapobieganie i leczenie nudności i wymiotów po operacji chirurgicznej

U dzieci powyżej jednego miesiąca i u młodzieży zalecane jest stosowanie ondansetronu w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi chorobami wątroby

Nie należy stosować dawki większej niż 8 mg na dobę.

Jak wyjmować liofilizat Zofran Zydis z blistra i jak przyjmować lek

•    Nie należy wyjmować liofilizatu z blistra, dopóki pacjent nie jest gotowy na przyjęcie leku.

•    Przed przyjęciem leku Zofran Zydis należy sprawdzić czy foliowe opakowanie (blister) nie zostało przedziurawione.

   Uwaga: Nie należy wyciskać liofilizatu Zofran Zydis przez folię, jak to się robi ze zwykłymi tabletkami. Jest to ważne, ponieważ liofilizat Zofran Zydis jest kruchy i może się połamać.

1.    Oderwać fragment folii (blistra) zawierający jeden liofilizat Zofran Zydis.

2.    Zdjąć warstwę folii w miejscu wskazanym strzałkami.

3.    Delikatnie wypchnąć liofilizat Zofran Zydis.

4.    Umieścić liofilizat Zofran Zydis na powierzchni języka. Lek szybko się rozpuści. Następnie należy go połknąć.

Zofran Zydis powinien zacząć działać w ciągu jednej do dwóch godzin po przyjęciu dawki.

W przypadku wystąpienia wymiotów w ciągu godziny po przyjęciu dawki leku:

•    należy jeszcze raz przyjąć taką samą dawkę leku;

•    w innych przypadkach nie należy stosować większej dawki niż zalecił lekarz.

Jeśli pacjent nadal ma nudności, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zofran Zydis:

W przypadku przyjęcia większej dawki leku Zofran Zydis niż zalecana należy natychmiast poinformować o tym lekarza, albo udać się do najbliższego szpitala. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku. W większości przypadków przedawkowania obserwuje się objawy podobne do działań niepożądanych (patrz punkt 4).

Pominięcie przyjęcia leku Zofran Zydis:

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran Zydis, jeżeli występują nudności lub wymioty należy:

•    jak najszybciej przyjąć dawkę leku Zofran Zydis a następnie

•    przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza).

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W przypadku pominięcia przyjęcia leku Zofran Zydis, jeżeli nie występują nudności lub wymioty należy:

•    przyjąć kolejną dawkę leku o zwykłej porze (zgodnie z zaleceniami lekarza).

•    Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Zofran Zydis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Reakcje alergiczne

Jeśli u pacjenta wystąpi reakcja alergiczna, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast udać się do lekarza. Objawy mogą obejmować:

•    nagle występujący świszczący oddech, ból lub ucisk w klatce piersiowej;

•    obrzęk powiek, twarzy, warg, jamy ustnej lub języka;

•    wysypkę - czerwone kropki lub plamy pod skórą gdziekolwiek na ciele (pokrzywka);

•    omdlenie.

Inne działania niepożądane obejmują:

Bardzo często (występują częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    ból głowy.

Często (występują nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów)

•    uczucie gorąca lub zaczerwienienie;

•    zaparcia.

Niezbyt często (występują nie częściej niż u 1 na 100 pacjentów)

•    czkawka;

•    obniżenie ciśnienia krwi, które może spowodować omdlenie lub zawroty głowy;

•    zbyt wolne lub nierówne bicie serca (zaburzenia rytmu);

•    ból w klatce piersiowej;

•    drgawki;

•    nietypowe ruchy ciała    lub drżenie;

•    zmiany wyników badań czynności wątroby.

Rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 1000 pacjentów)

•    zawroty głowy;

•    niewyraźne widzenie;

•    zaburzenia rytmu serca (czasem wywołujące nagłą utratę przytomności), w tym zagrażający życiu częstoskurcz komorowy typu Torsade de Pointes.

Bardzo rzadko (występują nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów)

•    rozległa wysypka z pęcherzami i złuszczaniem naskórka, obejmująca znaczną część ciała (toksyczne martwicze oddzielanie się naskórka)

•    osłabienie widzenia lub przemijający zanik widzenia, które zwykle ustępują w ciągu 20 minut. Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, Tel.: + 48 22 49 21 301, Faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Zofran Zydis

•    Przechowywać w miej scu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

•    Nie stosować leku Zofran Zydis po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

•    Liofilizat Zofran Zydis należy wyjmować z folii (blistra) bezpośrednio przed przyjęciem.

• Jeśli lekarz zaleci przerwanie stosowania leku Zofran Zydis, niewykorzystany liofilizat należy zwrócić do farmaceuty.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Zofran Zydis

•    Substancją czynną leku jest ondansetron. Każdy liofilizat Zofran Zydis zawiera 4 mg lub 8 mg ondansetronu.

•    Ponadto lek zawiera żelatynę, mannitol, aspartam, metylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy i esencję zapachową - truskawkową.

Jak wygląda lek Zofran Zydis i co zawiera opakowanie

Zofran Zydis ma postać białego okrągłego liofilizatu doustnego. Opakowanie zawiera 10 sztuk.

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Export Ltd 980 Great West Road,

Brentford, Middlesex, TW8 9GS Wielka Brytania

Wytwórca:

Aspen Bad Oldesloe GmbH Industriestrasse 32 - 36 23843 Bad Oldesloe Niemcy

lub

Glaxo Wellcome Operations Priory Street

Ware, Hertfordshire SG12 0DJ Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

GSK Services Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa Tel: + 48 22 576 9000

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

{logo}

6