+ iMeds.pl

Zoledronic acid farmaprojects 4 mg/5 mlUlotka Zoledronic acid farmaprojects

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zoledronic acid Farmaprojects, 4 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do

infuzji

Kwas zoledronowy

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Zoledronic acid Farmaprojects i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Farmaprojects

3.    Jak stosować lek Zoledronic acid Farmaprojects

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zoledronic acid Farmaprojects

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zoledronic acid Farmaprojects i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Zoledronic acid Farmaprojects jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez łączenie się z tkanką kostną i spowolnienie przebudowykości. Jest stosowany:

•    w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami do kości (szerzeniem się raka z pierwotnego ogniska do kości).

•    w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, jeżeli jest ono zbyt duże z powodu nowotworu. Nowotwory mogą przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, co zwiększa uwalnianie wapnia z kości. Stan taki nazywa się hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (ang. TIH).

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Farmaprojects

Należy dokładnie przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Przed rozpoczęciem leczenia lekiem Zoledronic acid Farmaprojects, lekarz wykona badania krwi, a

następnie będzie regularnie sprawdzać reakcję na leczenie.

Kiedy nie stosować leku Zoledronic acid Farmaprojects

•    jeśli pacjentka karmi piersią.

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrazliwosć) na kwas zoledronowy, inne bisfosfoniany (grupa leków, do których należy lek Zoledronic acid Farmaprojects) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoledronic acid Farmaprojects należy poinformować

lekarza:

•    jeżeli pacjent ma lub miał dolegliwości nerek.

•    jeżeli pacjent ma lub miał obrzęk, bolesność lub drętwienie żuchwy, uczucie ciężkości żuchwy lub ruszania się zębów.

•    jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia dentystycznego lub zamierza poddać sięzabiegowi chirurgii szczękowej, należy powiedzieć dentyście o leczeniu lekiem Zoledronic acid Farmaprojects.

Inne leki i Zoledronic acid Farmaprojects

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Jest szczególnie ważne, aby powiedzieć lekarzowi, jeżeli pacjent przyjmuje także:

•    antybiotyki aminoglikozydowe (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń) ponieważ ich jednoczesne stosowanie z bisfosfonianami może doprowadzić do zbyt małej zawartości wapnia we krwi.

•    talidomid lub inne leki mogące uszkodzić nerki.

•    lek Aclasta (lek, który także zawiera kwas zoledronowy i jest stosowany w leczeniu osteoporozy i innych chorób kości niezwiązanych z nowotworem) lub jakikolwiek inny lek z grupy bisfosfonianów, ponieważ nie wiadomo jakie może być łączne działanie takich leków przyjmowanych razem z lekiem Zoledronic acid Farmaprojects.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Lek Zoledronic acid Farmaprojects może być podawany pacjentom w wieku 65 i starszych. Nie ma dowodów wskazujących na konieczność stosowania dodatkowych środków ostrożności.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Zoledronic acid Farmaprojects u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Zoledronic acid Farmaprojects nie należy stosować w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa, że może być w ciąży.

Karmienie piersią

Leku Zoledronic acid Farmaprojects nie wolno stosować w okresie karmienia piersią.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Obserwowano bardzo rzadkie przypadki senności związane ze stosowaniem kwasu zoledronowego. W związku z tym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywaniu innych zadań wymagających koncentracji uwagi.

3. Jak stosować lek Zoledronic acid Farmaprojects

•    Lek Zoledronic acid Farmaprojects może być podawany wyłącznie przez personel medyczny przeszkolony w zakresie podawania bisfosfonianów dożylnie, tzn. do żyły.

•    Lekarz zaleci pacjentowi wypicie wystarczającej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby uniknąć odwodnienia.

•    Należy dokładnie przestrzegać wszystkich innych instrukcji lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

W jakiej dawce stosuje się lek Zoledronic acid Farmaprojects

•    Zwykle stosowana pojedyncza dawka to 4 mg.

•    Jeżeli u pacjenta występują zaburzeniaczynności nerek, lekarz poda zmniejszoną dawkę, w zależności od ciężkości zaburzeń.

Jak często podawany jest lek Zoledronic acid Farmaprojects

•    Jeżeli pacjent leczony jest w celu zapobiegania powikłaniom kostnym z powodu przerzutów, będzie otrzymywać jedną infuzję leku Zoledronic acid Farmaprojects co trzy do czterech tygodni.

•    Jeżeli pacjent leczony jest w celu zmniejszenia zawartości wapnia we krwi, otrzyma jedną infuzję leku Zoledronic acid Farmaprojects.

Jak podawany jest lek Zoledronic acid Farmaprojects

•    Lek Zoledronic acid Farmaprojects podawany jest w postaci kroplówki (infuzji) do żyły, która powinna trwać co najmniej 15 minut i powinien być podawany jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, przepisana zostanie witamina D i suplement wapnia do zażywania codziennie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoledronic acid Farmaprojects

W razie podania dawki większej od zalecanej lekarz musi dokładnie monitorować stan pacjenta. Jest to konieczne ze względuna ryzyko wystąpienia zaburzeń elektrolitowych w surowicy (np. nieprawidłowego stężenia wapnia, fosforu lub magnezu) i (lub) zaburzeń czynności nerek, w tym ciężkiego zaburzenia czynności nerek. Jeżeli zawartość wapnia we krwi pacjenta będzie zbyt mała, pacjent może otrzymać suplement wapnia w postaci infuzji.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania są zwykle łagodne i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.

Jeżeli wystąpi którekolwiek z poniższych ciężkich działań niepożądanych, należy natychmiast

skontaktować się z lekarzem:

Często: mogą występować u 1 na 10 pacjentów

•    Ciężkie zaburzenie czynności nerek (zostanie stwierdzone przez lekarza na podstawie specjalnych badań krwi).

•    Małestężenie wapnia we krwi

Niezbyt często: mogą występować u 1 na 100 pacjentów

•    Ból w jamie ustnej, zębów i(lub)żuchwy, obrzęk lub owrzodzenie wewnątrz jamy ustnej, drętwienie lub uczucie ciężkości żuchwy lub ruszających zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości żuchwy (martwicy kości). W razie wystąpienia takich objawów należy natychmiast skontaktować się zlekarzem i dentystę.

•    U pacjentek otrzymujących kwas zoledronowy w celu leczenia osteoporozy po menopauzie zaobserwowano nieregularną pracę serca (migotanie przedsionków). Aktualnie nie wiadomo, czy kwas zoledronowy powoduje takie zaburzenia rytmu serca, jednakże w razie wystąpienia takich objawów po otrzymaniu kwasu zoledronowego należy zgłosić to lekarzowi.

•    Ciężka reakcja alergiczna: duszność i obrzęk, głównie twarzy i gardła.

Jeżeli    wystąpi    którekolwiek z poniższych    działań    niepożądanych,    należy    jak

najszybciejpoinformować lekarza:

Bardzo często: mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów

•    Małe stężenie fosforanów we krwi.

Często: mogą występować u 1 na 10 pacjentów

•    Ból głowy i zespół objawów przypominających grypę obejmujący gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kości, stawów i(lub) mięśni. W większości przypadków nie wymaga to żadnego specjalnego leczenia i objawy te ustępują po krótkim czasie (kilka godzin lub dni).

•    Objawy żołądkowo - jelitowe, takie jak nudności i wymioty, jak również utrata apetytu.

•    Zapalenie spojówek.

•    Mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość.)

Niezbyt często: mogą występować u 1 na 100 pacjentów

•    Reakcje nadwrażliwości.

•    Niskie ciśnienie krwi.

•    Ból w klatce piersiowej.

•    Reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęk) w miejscu infuzji, wysypka, świąd.

•    Wysokie ciśnienie krwi, duszność, zawroty głowy, zaburzenia snu, mrowienie lub drętwienie dłoni lub stóp, biegunka.

•    Mała liczba białych krwinek i płytek krwi.

•    Małestężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie monitorować ich stężenie i zastosuje wszelkie konieczne środki.

•    Senność.

•    Łzawienie, nadwrażliwość oczu na światło.

•    Nagłe uczucie zimna połączone z omdleniem, zwiotczeniem lub zapaścią.

•    Trudności w oddychaniu połączone ze świszczącym oddechem lub kaszlem.

•    Pokrzywka.

Rzadko: mogą występować u 1 na 1000 pacjentów

•    Wolna akcja serca.

•    Splątanie.

•    W rzadkich przypadkach może wystąpić patologiczne złamanie kości udowej, szczególnie u pacjentów leczonych przez dłuższy czas z powodu osteoporozy. W razie wystąpienia bólu, osłabienia lub dyskomfortu w obrębie uda, biodra lub pachwiny należy skontaktować się z lekarzem, ponieważ mogą to być wczesne objawy złamania kości udowej.

Bardzo rzadko: mogą występować u 1 na 10 000 pacjentów

•    Omdlenie z powodu niskiego ciśnienia krwi.

•    Silny ból kości, stawów i(lub) mięśni, niekiedy uniemożliwiający poruszanie się.

•    Bolesne zaczerwienienie i(lub) obrzęk oka.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub pielęgniarce.

5. Jak przechowywać lek Zoledronic acid Farmaprojects

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Lek ten należy zużyć natychmiast po rozcieńczaniu.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Zoledronic acid Farmaprojects

•    Substancją czynną leku jest kwas zoledronowy. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego bezwodnego co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego

•    Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: mannitol (E 421) i sodu cytrynian.

Jak wygląda lek Zoledronic acid Farmaprojects i co zawiera opakowanie

Lek Zoledronic acid Farmaprojects zawiera proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji. Jest to biały lub prawie biały proszek. Dostarczany jest w postaci proszku we fiolce. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego.

Każde opakowanie zawiera fiolkę z proszkiem oraz ampułkę z 5 ml wody do wstrzykiwań, której używa się do rozpuszczenia proszku. Lek Zoledronic acid Farmaprojects dostarczany jest w opakowaniach zawierających 1, 4 lub 10 fiolek i, odpowiednio, 1, 4 i 10 ampułek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Farmaprojects S.A.

Santa Eulalia, 240-242,

08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),

Hiszpania

Wytwórca

Agila Specialities Polska Sp. zo.o. ul. Daniszewska 10,

03-230 Warszawa Polska

Ten lek jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Republika Czeska Zoledronic Acid Farmaprojects 4 mg prášek a rozpouštědlo pro infuzní roztok Niemcy    Zoledronic Acid Farmaprojects 4 mg Pulver und Lösungsmittel zur

Herstellung einer Infusionslösung Polska    Zoledronic Acid Farmaprojects

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJE PRZEZNACZONE DLA FACHOWEGO PERSONELU MEDYCZNEGO Jak przygotować i podawać lek Zoledronic acid Farmaprojects

• Aby przygotować roztwór do infuzji zawierający 4 mg kwasu zoledronowego, dodać, zachowując zasady aseptyki, 5 ml wody do wstrzykiwań z ampułki dostarczonej w opakowaniu do fiolki zawierającej proszek Zoledronic acid Farmaprojects. Wstrząsać delikatnie fiolką, by rozpuścić proszek.

•    Następnie rozcieńczyć przygotowany roztwór Zoledronic acid Farmaprojects (5,0 ml) przy użyciu 100 ml roztworu do infuzji niezawierającego jonów wapnia ani innych kationów dwuwartościowych. Jeżeli konieczne jest podanie mniejszej dawki leku Zoledronic acid Farmaprojects, należy najpierw pobrać odpowiednią objętość przygotowanego roztworu (4 mg/5 ml) zgodnie z opisem poniżej, a następnie rozcieńczyć ją przy użyciu 100 ml roztworu do infuzji. Aby zapobiec ewentualnym niezgodnościom, do rozcieńczenia można stosować wyłącznie 0,9% (w/v) roztwór chlorku sodu lub 5% (w/v) roztwór glukozy do infuzji.

Nie mieszać przygotowanego roztworu Zoledronic acid Farmaprojects z roztworami zawierającymi jony wapnia lub inne kationy dwuwartościowe, takimi jak roztwór Ringera z mleczanem.

Instrukcja przygotowania zmniejszonych dawek leku Zoledronic acid Farmaprojects

Pobrać odpowiednią objętość przygotowanego roztworu (4 mg/5 ml) zgodnie z poniższym

schematem:

-    4,4 ml dla dawki 3,5 mg

-    4,1 ml dla dawki 3,3 mg

-    3,8 ml dla dawki 3,0 mg

•    Tylko do jednorazowego użycia. Wszystkie niewykorzystane resztki roztworu należy usunąć. Do użycia nadaje się wyłącznie przezroczysty roztwór bez cząstek stałych i przebarwień. Podczas przygotowywania roztworu do infuzji należy stosować zasady aseptyki.

•    Przygotowany roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze pokojowej.

•    Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór do infuzji należy zużyć

natychmiast.    Jeśli roztwór nie zostanie użyty bezpośrednio po przygotowaniu,

odpowiedzialność za jego przechowywanie i warunki przed użyciem ponosi użytkownik; okres przechowywania nie powinien prawidłowo przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C. Przed podaniem należy doprowadzić schłodzony roztwór do temperatury pokojowej.

•    Roztwór zawierający kwas zoledronowy należy podawać w pojedynczej 15-minutowej infuzji dożylnej przez osobny zestaw do infuzji. Przed i po podaniu leku Zoledronic acid Farmaprojects należy sprawdzić stan nawodnienia pacjenta i upewnić się, że jest właściwie nawodniony.

•    Badania obejmujące szklane butelki, kilka typów worków do infuzji i zestawów do infuzji z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu (wypełnionych uprzednio 0,9% (w/v) roztworem chlorku sodu lub 5% (w/v) roztworem glukozy) nie wykazały żadnych niezgodności z lekiem Zoledronic acid Farmaprojects.

•    Z uwagi na brak danych dotyczących zgodności leku Zoledronic acid Farmaprojects z innymi substancjami podawanymi dożylnie, nie wolno mieszać leku Zoledronic acid Farmaprojects z innymi lekami/substancjami; lek ten należy zawsze podawać przez osobny zestaw do infuzji.

Jak przechowywać lek Zoledronic acid Farmaprojects

•    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

•    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu po „Termin ważności (EXP)”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

•    Nieotwarte fiolki nie wymagają żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

6

Zoledronic acid Farmaprojects

Charakterystyka Zoledronic acid farmaprojects

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zoledronic acid Farmaprojects, 4 mg, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego bezwodnego, co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

Jeden ml koncentratu zawiera 0,8 mg kwasu zoledronowego bezwodnego.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna fiolka produktu Zoledronic acid Farmaprojects zawiera 1,88 mg sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji Proszek: biały lub prawie biały, jednorodny, suchy proszek.

Rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji: przezroczysty, bezbarwny płyn.

pH przygotowanego roztworu do infuzji: 5,5 do 7,5

Osmolalność przygotowanego roztworu do infuzji: 280 do 330 mOsm/kg

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

•    Zapobieganie powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, radioterapia lub zabiegi chirurgiczne kości lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową) u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości.

•    Leczenie dorosłych pacjentów z hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH).

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt Zoledronic acid Farmaprojects musi być przepisywany i podawany pacjentom wyłącznie przez personel medyczny, posiadający doświadczenie w dożylnym podawaniu bisfosfonianów.

Dawkowanie

Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości to 4 mg kwasu zoledronowego co 3 do 4 tygodnie.

Pacjenci powinni także otrzymywać doustną suplementację preparatami wapnia w dawce 500 mg wapnia na dobę i 400 j.m. witaminy D na dobę.

Przy podejmowaniu decyzji o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości, w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy wziąć pod uwagę, że początek działania produktu występuje po 2-3 miesiącach.

Leczenie hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową TIH

Dorośli i pacjenci w podeszłym wieku

Zalecana dawka w leczeniu hiperkalcemii (stężenie wapnia w surowicy z uwzględnieniem wapnia związanego z z albuminami > 12,0 mg/dl lub 3,0 mmol/l) to pojedyncza dawka 4 mg kwasu zoledronowego.

Zaburzenie czynności nerek TIH:

Leczenie produktem Zoledronic acid Farmaprojects pacjentów z TIH i współistniejącym ciężkim zaburzeniam czynności nerek należy rozważyć dopiero po starannej ocenie ryzyka i korzyści związanych z leczeniem. Z badań klinicznych wykluczeni byli pacjenci ze stężeniem kreatyniny w surowicy > 400 pmol/l lub > 4,5 mg/dl. Nie ma konieczności modyfikacji dawkowania u pacjentów z TIH ze stężeniem kreatyniny w surowicy < 400 pmol/l lub < 4,5 mg/dl (patrz punkt 4.4).

Zapobieganie powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości:

Rozpoczynając leczenie produktem Zoledronic acid Farmaprojects u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub przerzutami guzów litych do kości należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy i klirens kreatyniny (Clkr). Clkr wylicza się ze stężenia kreatyniny w surowicy przy użyciu wzoru Cockcrofta-Gaulta. Nie zaleca się podawania produktu Zoledronic acid Farmaprojects pacjentom z ciężkim zaburzeniam czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, zdefiniowanym jako Clkr < 30 ml/min. Z badań klinicznych z kwasem zoledronowym wykluczeni byli pacjenci ze stężeniem kreatyniny w surowicy > 265 pmol/l lub > 3,0 mg/dl.

U pacjentów z przerzutami do kości i łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, zdefiniowanym jako Clkr 30-60 ml/min, zalecane są następujące dawki produktu Zoledronic acid Farmaprojects (patrz także punkt 4.4):

Wyjściowy klirens kreatyniny (ml/min)    zalecana dawka produktu Zoledronic acid

Farmaprojects*

> 60    4,0 mg kwasu zoledronowego

50-60    3,5*    mg kwasu zoledronowego

40-49    3,3*    mg kwasu zoledronowego

30-39    3,0*    mg kwasu zoledronowego

*Dawki wyliczono przy założonej wartości AUC 0,66 (mg^hr/l) (Clkr=75 ml/min). Oczekuje się, że te zmniejszone dawki zastosowane u pacjentów z zaburzeniam czynności nerek zapewnią takie samo AUC, jak obserwowane u pacjentów z klirensem kreatyniny 75 ml/min.

Po rozpoczęciu leczenia należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy przez każdą dawką produktu Zoledronic acid Farmaprojects i przerwać leczenie w razie pogorszenia czynności nerek. W badaniach klinicznych pogorszenie czynności nerek było zdefiniowane następująco:

-    U pacjentów z prawidłowym wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy (< 1,4 mg/dl lub < 124 pmol/l), wzrost o 0,5 mg/dl lub 44 pmol/l;

-    U pacjentów z nieprawidłowym wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy (> 1,4 mg/dl lub > 124 pmol/l), wzrost o 1,0 mg/dl lub 88 pmol/l.

W badaniach klinicznych leczenie kwasem zoledronowym było wznawiane tylko wtedy, gdy stężenie kreatyniny powracało do wartości w granicach ±10% wobec wartości wyjściowej (patrz punkt 4.4).

Biorąc pod uwagę wyniki tych badań klinicznych, leczenie produktem Zoledronic acid Farmaprojects należy wznowić podając tę samą dawkę, jak w chwiliprzerwania leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie określono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania kwasu zoledronowego u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 17 lat. Aktualne dane przedstawiono w punktach 4.4 i 5.1, ale nie można podać zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania Podanie dożylne.

Produkt Zoledronic acid Farmaprojects, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji, po przygotowaniu roztworu i rozcieńczeniu w 100 ml (patrz punkt 6.6) powinien być podany w pojedynczej infuzji dożylnej, w czasie nie krótszym niż 15 minut.

U pacjentów z łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniam czynności nerek zaleca się zmniejszone dawki produktu Zoledronic acid Farmaprojects (patrz punkt „Dawkowanie“ powyżej i punkt 6.3).

Instrukcja przygotowania zmniejszonych dawek produktu Zoledronic acid Farmaprojects Pobrać odpowiednią objętość przygotowanego roztworu (4 mg/5 ml) zgodnie z potrzebą:

-    4,4    ml    dla dawki    3,5 mg

-    4,1    ml    dla dawki    3,3 mg

-    3,8    ml    dla dawki    3,0 mg

Informacje na temat przygotowania i rozcieńczenia produktu Zoledronic acid Farmaprojects, patrz punkt 6.6. Pobrana objętość przygotowanego roztworu musi być rozcieńczona w 100 ml 0,9% w/v roztworu chlorku sodu lub 5% w/v roztworu glukozy. Dawka ta musi być podana w pojedynczej infuzji dożylnej w czasie nie krótszym niż 15 minut.

Przygotowanego roztworu Zoledronic acid Farmaprojects nie wolno mieszać z roztworami do infuzji zawierającymi jony wapnia lub inne kationy dwuwartościowe, takimi jak roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu; który należy podawać jako pojedynczą infuzję dożylną przez oddzielną linię infuzyjną.

Przed i po podaniu produktu Zoledronic acid Farmaprojects należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjenta.

4.3    Przeciwwskazania

• Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Przed podaniem produktu Zoledronic acid Farmaprojects należy ocenić stan nawodnienia pacjenta, aby upewnić się, że jest właściwie nawodniony.

Należy unikać przewodnienia u pacjentów z ryzykiem niewydolności serca.

Po rozpoczęciu leczenia kwasem zoledronowym należy dokładnie monitorować standardowe parametry metaboliczne związane z hiperkalcemią, takie jak stężenie wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy. W razie wystąpienia hipokalcemii, hipofosfatemii lub hipomagnezemii, konieczna może być krótkotrwała suplementacja. Pacjenci z nieleczoną hiperkalcemią mają zwykle zaburzoną w pewnym stopniu czynność nerek, w związku z czym należy rozważyć dokładne monitorowanie czynności nerek.

Pacjenci leczeniu produktem Zoledronic acid Farmaprojects nie powinni jednocześnie otrzymywać innego bisfosfonianu, ponieważ nieznany jest łączny efekt działania takiego połączenia.

Nie określono bezpieczeństwa i skuteczności kwasu zoledronowego u dzieci i młodzieży (patrz punkt 5.1).

Niewydolność nerek

Stanpacjentów z TIH i objawami pogorszenia czynności nerek należy dokładnie ocenić z uwzględnieniem stosunku potencjalnych korzyści z leczenia kwasem zoledronowym do możliwego ryzyka.

Przy podejmowaniu decyzji o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy wziąć pod uwagę, że efekty leczenia pojawiają się po 2-3 miesiącach.

Podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów, istnieją doniesienia o zaburzeniu czynności nerek, związanym ze stosowaniem kwasu zoledronowego. Czynniki mogące zwiększyć ryzyko pogorszenia czynności nerek obejmują odwodnienie, istniejące przed rozpoczęciem leczenia zaburzenie czynności nerek, podawanie wielu cykli leczenia kwasem zoledronowym i innych bisfosfonianów, jak również stosowanie innych leków nefrotoksycznych. Pomimo zmniejszenia ryzyka przy dawce 4 mg podawanej w ciągu 15 minut, może dojść do pogorszenia czynności nerek. Istnieją doniesienia o pogorszeniu czynności nerek, progresji do niewydolności nerek i konieczności dializy u pacjentów po dawce początkowej lub pojedynczej dawce kwasu zoledronowego. U pacjentów przyjmujących długotrwale kwas zoledronowy w zapobieganiu powikłaniom kostnym dochodzi także, chociaż rzadziej, do zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy.

Przed podaniem każdej dawki kwasu zoledronowego u pacjenta należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy. Po rozpoczęciu leczenia u pacjentów z przerzutami do kości i łagodnym lub umiarkowanym zaburzeniem czynności nerek zaleca się stosowanie mniejszych dawek kwasu zoledronowego. U pacjentów z objawami pogorszenia czynności nerek podczas leczenie należy odstawić kwas zoledronowy. Leczenie kwasem zoledronowym można wznowić tylko wtedy, gdy stężenie kreatyniny powróci do wartości w granicach ±10% wartości początkowej (patrz punkt 4.2).

Biorąc pod uwagę potencjalne działanie bisfosfonianów, w tym kwasu zoledronowego, na czynność nerek, brak klinicznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (zdefiniowanym w badaniach klinicznych jako stężenie kreatyniny w surowicy > 400 ąmol/l lub > 4,5 mg/dl dla pacjentów z TIH i > 265 ąmol/l lub > 3,0 mg/dl dla pacjentów z nowotworami i przerzutami do kości) przed rozpoczęciem leczenia i tylko ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia (klirens kreatyniny < 30 ml/min), nie zaleca się stosowania kwasu zoledronowego u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek.

Niewydolność wątroby

Z uwagi na dostępne ograniczone dane dotyczące pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby, nie można podać szczególnych zaleceń dotyczących tej populacji pacjentów.

Martwica kości żuchwy

Zaobserwowano przypadki martwicy kości żuchwy, głównie pacjentów z rakiem, leczonych bisfosfonianami, w tym kwasem zoledronowym. Wielu z tych pacjentów otrzymywało także chemioterapię i kortykosteroidy. Większość ze zgłoszonych przypadków była związanych z zabiegami dentystycznymi, takimi jak usunięcie zęba. W wielu też obecne były objawy miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku kostnego.

Przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami u pacjentów z czynnikami ryzyka (np. rak, chemioterapia, kortykosteroidy, zła higiena jamy ustnej) należy rozważyć badanie dentystyczne obejmujące odpowiednie dentystyczne zabiegi profilaktyczne.

Pacjenci podczas leczenia powinni w miarę możliwości unikać inwazyjnych zabiegów dentystycznych. U pacjentów, u których podczas leczenia bisfosfonianem dojdzie do martwicy kości żuchwy, zabieg dentystyczny może zaostrzyć ten stan. W odniesieniu do pacjentów wymagających zabiegów dentystycznych, nie ma dostępnych danych wskazujący, czy przerwanie leczenia bisfosfonianem zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy. Plan postępowania w przypadku każdego pacjenta powinien być oparty na ocenie lekarza prowadzącego, uwzględniającej indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Bóle mięśniowo-szkieletowe

Po wprowadzeniu produktu do obrotu zaobserwowano ciężkie i niekiedy powodujące niesprawność bóle kości, stawów i (lub) mięśni u pacjentów przyjmujących bisfosfoniany. Jednakże doniesienia takie są rzadkie.

Ta kategoria leków obejmuje kwas zoledronowy. Czas od rozpoczęcia leczenia do wystąpienia objawów wahał się od jednego dnia do kilku miesięcy. U większości pacjentów objawy ustąpiły po przerwaniu leczenia. W pewnej podgrupie pacjentów objawy te powróciły po ponownej ekspozycji na ten sam lek lub inny bisfosfonian.

Patologiczne złamania kości udowej

Zgłaszano występowanie patologicznych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej podczas leczenia bisfosfonianami, głównie u pacjentów leczonych długotrwale z powoduosteoporozy. Takie złamania poprzeczne, krótkie lub skośne mogą wystąpić w dowolnym miejscu kości udowej, od miejsca tuż poniżej krętarza mniejszego do miejsca tuż powyżej nadkłykci. Takie złamania występują po niewielkim urazie lub nawet bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub w pachwin nie, często z cechami złamania przeciążeniowego, widocznymi w badaniach obrazowych, na tygodnie a nawet miesiące przed wystąpieniem zupełnego złamania kości udowej. Złamania są często obustronne, w związku z czym w razie złamania kości udowej u pacjenta leczonego bisfosfonianem należy także zbadać kość udową w drugiej kończynie. Donoszono również o złym zrastaniu się takich złamań. Podczas oceny pacjenta z podejrzeniem patologicznego złamania kości udowej należy rozważyć przerwanie leczenia bisfosfonianami, biorąc pod uwagę indywidualną ocenę stosunku korzyści do ryzyka.

Należy pouczyć pacjentów, aby podczas leczenia bisfosfonianami zgłaszali każdy przypadek bólu uda, biodra lub pachwiny, a każdy pacjent z takimi objawami powinien być zbadany w kierunku niezupełnego złamania kości udowej.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych kwas zoledronowy podawany był jednocześnie z często stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, moczopędnymi, przeciwbólowymi i antybiotykami, nie stwierdzono klinicznie jawnych interakcji. Kwas zoledronowy nie wykazuje znaczącego wiązania z białkami osocza i nie hamuje enzymów ludzkiego cytochromu P450 w warunkach in vitro (patrz punkt 5.2), jednakże nie przeprowadzono formalnych badań dotyczących interakcji klinicznych.

Zaleca się ostrożność przy jednoczesnym stosowaniu bisfosfonianów z antybiotykami aminoglikozydowymi, ponieważ stosowane jednoczesnie mogą mieć działanie addytywne, prowadzące do zmniejszenia stężenia wapnia w surowicy na okres dłuższy niż wymagany.

Zaleca się ostrożność przy podawaniu kwasu zoledronowego z innymi lekami o możliwym działaniu nefrotoksycznym. Należy też zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia hipomagnezemii podczas leczenia.

U pacjentów ze szpiczakiem mnogim ryzyko zaburzenia czynności nerek może być zwiększone w razie stosowania dożylnie podawanych bisfosfonianów jednocześnie z talidomidem.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet w ciąży. Badania na zwierzętach wykazały szkodliwy wpływ kwasu zoledronowego na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. W związku z tym kwasu zoledronowego nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas zoledronowy jest przenika do mleka ludzkiego. Kwas zoledronowy jest przeciwwskazany do stosowania u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kwas zoledronowy badano na szczurach pod kątem ewentualnych działań niepożądanych na płodność w pokoleniu rodzicielskim i F1. Obserwowano nasilone działanie farmakologiczne uznane za związane z hamującym wpływem na metabolizm wapnia, co doprowadziło do hipokalcemii okołoporodowej, efektu klasy dla bisfosfonianów, dystocji i przedwczesnego przerwania badania. Wyniki takie uniemożliwiły ostateczne określenie wpływu kwasu zoledronowego na płodność u ludzi.

4.7 Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i senność, mogą mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, w związku z czym należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwani maszyn w okresie stosowaniu produktu Zoledronic acid Farmaprojects.

4.8    Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W ciągu trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego często zgłaszana jest reakcja ostrej z takimi objawami jak: ból kości, gorączkę, uczucie zmęczenia, bóle stawów, bóle mięśni i dreszcze; objawy te zwykle ustępują w ciągu kilku dni (patrz opis wybranych działań niepożądanych).

Zidentyfikowane są następujące ważne działania niepożądane związane z podawaniem kwasu zoledronowego w zatwierdzonych wskazaniach:

Zaburzenie czynności nerek, martwica kosci żuchwy, reakcja ostrej fazy, hipokalcemia, zdarzenia niepożądane dotyczące oczu, migotanie przedsionków, reakcja anafilaktyczna. Częstości występowania tych zidentyfikowanych zagrożeń przedstawione zostały w Tabeli 1.

Lista działań niepożądanych w postaci tabeli.

Następujące działania niepożądane wymienione w Tabeli 1 zostały zaobserwowane w badaniach klinicznych obejmujących głównie długookresowe podawanie kwasu zoledronowego w dawce 4 mg:

Tabela 1

W obrębie każdej grupy o określonej częstości występowania działania niepożądane są wymienione zgodnie ze zmniejszającym się nasileniem. Zastosowano następującą konwencję: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Niedokrwistość

Niezbyt

często:

Trombocytopenia, leukopenia

Rzadko:

Pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt

często:

Reakcja nadwrażliwości

Rzadko:

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt

często:

Lęk, zaburzenia snu

Rzadko:

Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Bóle głowy

Niezbyt

często:

Zawroty głowy, parestezje, zaburzenia smaku, niedoczulica, przeczulica, drżenie mięśni, senność

Zaburzenia oka

Często:

Zapalenie spojówek

Niezbyt

często:

Nieostre widzenie, zapalenie twardówki i zapalenie oczodołu

Bardzo

rzadko:

Zapalenie błony naczyniowej, zapalenie nadtwardówki

Zaburzenia serca

Niezbyt

często:

Nadciśnienie, niedociśnienie, migotanie przedsionków, niedociśnienie prowadzące do omdlenia lub zapaści krążeniowej

Rzadko:

Rzadkoskurcz

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt

często:

Duszność, kaszel, skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, jadłowstręt

Niezbyt

często:

Biegunka, zaparcie, ból brzucha, niestrawność, zapalenie jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt

często:

Świąd, wysypka (w tym wysypka rumieniowa i grudkowa), zwiększone pocenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Ból kości, mięśni, stawów, uogólniony ból

Niezbyt

często:

Skurcze mięśni, martwica kości żuchwy1

Zaburzenia nerek i dróg moczowych:

Często:

Zaburzenia czynności nerek

Niezbyt

często:

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Gorączka, objawy grypopodobne (w tym uczucie zmęczenia, dreszcze, złe samopoczucie i uderzenia gorąca)

Niezbyt

często:

Astenia, obrzęki obwodowe, reakcje w miejscu wstrzyknięcia (w tym ból, podrażnienie, obrzęk i stwardnienie), ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała, reakcja i (lub) wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka

Badania diagnostyczne

Bardzo

często:

Hipofosfatemia

Często:

Zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, hipokalcemia

Niezbyt

często:

Hipomagnezemia, hipokaliemia

Rzadko:

Hiperkaliemia, hipernatremia

Donoszono o przypadkach martwicy kości (głównie żuchwy), najczęściej u pacjentów z rakiem leczonych produktami leczniczymi hamującymi resorpcję kości, takimi jak kwas zoledronowy. U wielu z tych pacjentów występowały objawy miejscowego zakażenia, zapalenia szpiku kostnego, a większość doniesień dotyczy pacjentów z rakiem po zabiegu usunięcia zęba lub innym zabiegu dentystycznym. Jest wiele udokumentowanych czynników ryzyka martwicy kości żuchwy, w tym rozpoznanie raka, jednocześnie stosowane leczenie (np. chemioterapia, radioterapia, kortykosteroidy) i stany współistniejące (np. niedokrwistość, zaburzenia krzepnięcia, zakażenie, istniejące uprzednio choroby w obrębie jamy ustnej). Nie określono związku przyczynowo -skutkowego, jednakże rozsądne jest unikanie chirurgicznych zabiegów dentystycznych, ponieważ okres gojenia ran po zabiegu może być przedłużony (patrz punkt 4.4).

Migotanie _ przedsionków

W trzyletnim, randomizowanym badaniu klinicznym, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z grupą kontrolną, oceniającym skuteczność, bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego w dawce 5 mg raz na rok wobec placebo w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej (PMO), łączna częstość występowania migotania przedsionków wynosiła 2,5% (96 z 3862) i 1,9% (75 z 3852) u pacjentek przyjmujących, odpowiednio, 5 mg kwasu zoledronowego i placebo. Częstość ciężkich zdarzeń niepożądanych w postaci migotania przedsionków wynosiła 1,3% (51 z 3862) i 0,6% (22 z 3852) u pacjentek przyjmujących, odpowiednio, 5 mg kwasu zoledronowego i placebo Ta różnica zaobserwowana w tym badaniu nie wystąpiła w innych badaniach obejmujących kwas zoledronowy, w tym podawany w dawce 4 mg co 3-4 tygodnie pacjentom z chorobą nowotworową. Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość występowania migotania przedsionków w tym jednym badaniu jest nieznany.

Reakcja ostrej _fazy

To działanie niepożądane polega na występowaniu zespołu objawów takich jak: gorączka, bóle mięśni, ból głowy, bóle kończyn, nudności, wymioty, biegunka i bóle stawów. Czas wystąpienia wynosi £ 3 dni po infuzji kwasu zoledronowego; reakcja ta jest także określana jako objawy „grypopodobne“ lub objawy „po podaniu dawki”.

Patologiczne złamania kości udowej

Następujące działania zgłoszono po wprowadzeniu produktu do obrotu (rzadko):

Patologiczne złamania kości udowej (podkrętarzowe i złamania trzonu) - działanie niepożądane klasy bisfosfonianów.

Dzieci i młodzież

Obserwacje bezpieczeństwa dotyczące dzieci i młodzieży podsumowane są w punkcie 5.1.

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące ostrego przedawkowania kwasu zoledronowego jest ograniczone. Pacjentów, którzy otrzymali dawkę większą od zalecanej należy dokładnie monitorować z uwagi na zaobserwowane przypadki zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek) i zaburzeń elektrolitowych (w tym stężenia wapnia, fosforu i magnezu). W razie hipokalcemii należy podawać glukonian wapnia w infuzji według wskazań klinicznych.

Informowano o przypadkach omyłkowego podania dawek do 48 mg kwasu zoledronowego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: bisfosfoniany, kod ATC: M05 BA 08

Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną. Jest inhibitorem osteoklastycznej resorpcji kości.

Selektywne działanie bisfosfonianów na tkankę kostną jest oparte na ich dużym powinowactwie do zmineralizowanej kości, jednakże dokładny mechanizm molekularny odpowiedzialny za hamowanie aktywności osteoklastycznej jest wciąż nieznany. W długookresowych badaniach na zwierzętach kwas zoledronowy hamuje resorpcję kości bez negatywnego wpływu na tworzenie, mineralizację ani właściwości mechaniczne tkanki kostnej.

Kwas zoledronowy jest nie tylko silnym inhibitorem resorpcji tkanki kostnej, lecz wykazuje także działanie przeciwnowotworowe, które może przyczyniać się do jego ogólnej skuteczności w leczeniu przerzutów do kości. Następujące właściwości zostały wykazane w badaniach przedklinicznych:

-    In vivo: Hamowanie osteoklastycznej resorpcji kości, zmieniające mikrośrodowisko szpiku

kostnego na mniej    sprzyjaj ące    wzrostowi komórek nowotworowych,    działanie

przeciwangiogenne i działanie przeciwbólowe.

-    In vitro: Hamowanie proliferacji osteoblastów, bezpośrednie działanie cytostatyczne i proapoptotyczne na komórki guza, synergistyczne działanie cytostatyczne z innymi lekami przeciwnowotworowymi, działanie przeciwadhezyjne/przeciwinwazyjne.

Wyniki badań klinicznych dotyczących zapobiegania powikłaniom kostnymu dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości

W pierwszym badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo, porównywano kwas zoledronowy w dawce 4 mg z placebo w zapobieganiu powikłaniom kostnym (SRE) u pacjentów z rakiem stercza. Kwas zoledronowy w dawce 4 mg znacząco zmniejszył odsetek pacjentów z co najmniej jednym zdarzeniem SRE, wydłużył medianę czasu do pierwszego SRE o > 5 miesięcy i zmniejszał ilość powikłań kostnych w ciągu roku na jednego pacjenta (ang. skeletal morbidity rate - SMR). Analiza wielu zdarzeń wykazała 36% zmniejszenie ryzyka wystąpienia SRE w grupie otrzymującej 4 mg kwasu zoledronowego w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Pacjenci otrzymujący 4 mg kwasu zoledronowego zgłaszali mniejszenasilenie bólu niż pacjenci otrzymujący placebo, i różnica ta osiągnęła wartość istotną statystycznie w miesiącach 3, 9, 21 i 24. U mniejszej liczby pacjentów otrzymujących 4 mg kwasu zoledronowego wystąpiły złamania patologiczne. Efekty leczenia były słabiej wyrażone u pacjentów ze zmianami blastycznymi. Wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 2.

W drugim badaniu obejmującym guzy lite inne niż rak sutka czy stercza, kwas zoledronowy w dawce 4 mg znacząco zmniejszył odsetek pacjentów z SRE, wydłużył medianę czasu do pierwszego SRE o > 2 miesiące i zmniejszył SMR. Analiza wielu zdarzeń wykazała 30,7% zmniejszenie ryzyka wystąpienia SRE w grupie otrzymującej kwas zoledronowy w porównaniu z grupą otrzymującą placebo. Wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 3.

Tabela 2: Wyniki dotyczące skuteczności (pacjenci z rakiem stercza otrzymujący leczenie hormonalne)

Dowolne SE

IE (+TIH)

Złamania*

Radioterapia kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

214

208

214

208

214

208

Odsetek

pacjentów z SRE (%)

38

49

17

25

26

33

wartość p

0,028

0,052

0,119

Mediana czasu do SRE (dni)

488

321

N/O

N/O

N/O

640

wartość p

0,009

0,020

0,055

Wskaźnik zachorowalności związanej ze szkieletem

0,77

1,47

0,20

0,45

0,42

0,89

wartość p

0,005

0,023

0,060

Zmniejszenie

ryzyka

wystąpienia wielu zdarzeń2 (%)

36

N/D

N/D

N/D

N/D

wartość p

0,002

N/D

N/D

*    W tym złamania kręgów i innych kości

** Uwzględnia wszystkie zdarzenia dotyczące kości, ich łączną liczbę jak również czas do każdego zdarzenia podczas badania N/O    nie osiągnięto

N/D    nie dotyczy

Tabela 3: Wyniki dotyczące skuteczności (guzy lite inne niż rak sutka lub stercza)

Dowolne SR

tE (+TIH)

Złamania3

Radioterapia kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

257

250

257

250

257

250

Odsetek

pacjentów z SRE (%)

39

48

16

22

29

34

wartość p

0,039

0,064

0,173

Mediana czasu do SRE (dni)

236

155

N/O

N/O

424

307

wartość p

0,009

0,020

0,079

Wskaźnik zachorowalności związanej ze szkieletem

1,74

2,71

0,39

0,63

1,24

1,89

wartość p

0,0]

[2

0,066

0,099

Zmniejszenie

ryzyka

wystąpienia wielu zdarzeń2 (%)

30,7

N/D

N/D

N/D

N/D

wartość p

0,003

N/D

N/D

N/D nie dotyczy

W trzecim randomizowanym badaniu III fazy prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, porównywano kwas zoledronowy w dawce 4 mg i pamidronian w dawce 90 mg, podawane co 3 do 4 tygodni u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub rakiem sutka i co najmniej jedną zmianą kostną. Wyniki badania wykazały, że kwas zoledronowy w dawce 4 mg ma skuteczność porównywalną z pamidronianem w dawce 90 mg w profilaktyce SRE. Analiza wielu zdarzeń wykazała znamienne, 16% zmniejszenie ryzyka u pacjentów otrzymujących 4 mg kwasu zoledronowego w porównaniu z pacjentami otrzymującymi pamidronian. Wyniki dotyczące skuteczności przedstawiono w Tabeli 4.

Tabela 4: Wyniki skuteczności (pacjentki z rakiem sutka i pacjenci ze szpiczakiem mnogim)

Dowolne S

RE (+TIH)

Złamania*

Radioterapia kości

Kwas

zoledronow y 4 mg

Pamidronia n 90 mg

Kwas

zoledronow y 4 mg

Pamidronia n 90 mg

Kwas

zoledronow y 4 mg

Pamidronia n 90 mg

N

561

555

561

555

561

555

Odsetek pacjentów z SRE (%)

48

52

37

39

19

24

wartość p

0,198

0,653

0,037

Mediana czasu do SRE (dni)

376

356

N/O

714

N/O

N/O

wartość p

0,151

0,672

0,026

Wskaźnik zachorowalnoś ci związanej ze szkieletem

1,04

1,39

0,53

0,60

0,47

0,71

wartość p

0,084

0,614

0,015

Zmniejszenie

ryzyka

wystąpienia

wielu

zdarzeń** (%)

16

N/D

N/D

N/D

N/D

wartość p

0,030

N/D

N/D

* W tym złamania kręgów i innych kości

**    Uwzględnia wszystkie powikłania kostne, ich całkowitą liczbę jak również czas do każdego

zdarzenia podczas badania N/O    nie osiągnięto

N/D    nie dotyczy

Kwas zoledronowy w dawce 4 mg był także oceniany w badaniu prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby z randomizacją i kontrolą placebo, z udziałem 228 pacjentek z udokumentowanymi przerzutami raka sutka do kości, w celu oceny wpływu kwasu zoledronowego na wskaźnik występowania powikłań kostnych (SRE) wyliczony jako łączna liczba zdarzeń SRE (z wyjątkiem hiperkalcemii i skorygowana wobec uprzednich złamań) podzielona przez łączną długość okresu ryzyka. Pacjentki otrzymywały 4 mg kwasu zoledronowego lub placebo co cztery tygodnie przez jeden rok. Pacjentki były równo przydzielone do grup otrzymujących kwas zoledronowy i placebo.

Wskaźnik SRE (liczba powikłań/osoborok) wynosił 0,628 dla kwasu zoledronowego i 1,096 dla placebo. Odsetek pacjentek z co najmniej jednym SRE (z wyjątkiem hiperkalcemii) wynosił 29,8% w grupie otrzymującej kwas zoledronowy wobec 49,6% w grupie placebo (p = 0,003). W grupie otrzymującej kwas zoledronowy nie osiągnięto mediany czasu do wystąpienia pierwszego SRE; czas ten był znacznie dłuższy niż w grupie placebo (p = 0,003). W analizie wielu zdarzeń kwas zoledronowy zmniejszał ryzyko SRE o 41% (współczynnik ryzyka = 0,59; p = 0,019) w porównaniu z placebo.

W grupie otrzymującej kwas zoledronowy statystycznie znamienne zmniejszenie bólu (z użyciem skróconego kwestionariusza oceny bólu, BPI), w porównaniu z placebo, zaobserwowano w Tygodniu 4. oraz każdym z kolejnych punktów czasowych podczas badania (Rycina 1). Ocena bólu w grupie otrzymującej kwas zoledronowy była niezmiennie mniejsza od oceny wyjściowej, a zmniejszeniu bólu towarzyszyła tendencja do zmniejszenia zużycia leków przeciwbólowych.

Rycina 1. Średnia zmiana ocen BPI wobec wartości wyjściowych. Zaznaczone są statystycznie znamienne różnice (*p < 0,05) dla porównań pomiędzy grupami leczenia (kwas zoledronowy wobec placebo).

Placebo A

Kwas zoledronowy □

Wyniki badań klinicznych w leczeniu TIH

Badania kliniczne obejmujące hiperkalcemię wywołana chorobą nowotworową wykazały, że działanie kwasu zoledronowego charakteryzuje się zmniejszeniem stężenia wapnia w surowicy i wydalaniem wapnia z moczem. W badaniach Fazy I prowadzonych w celu określenia dawki optymalnej, u pacjentów z łagodną i umiarkowaną hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH) badano dawki skuteczne w zakresie około 1,2-2,5 mg.

W celu porównania skuteczności kwasu zoledronowego w dawce 4 mg z pamidronianem w dawce 90 mg, połączono, poddając zaplanowanej analizie wyniki dwóch, podstawowych, wieloośrodkowych badań u pacjentów z hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH). Stwierdzono szybszą normalizację skorygowanego stężenia wapnia w surowicy w Dniu 4. dla dawki 8 mg kwasu zoledronowego oraz w Dniu 7. dla dawki 4 mg i 8 mg. Zaobserwowano następujące wskaźniki odpowiedzi:

Tabela 5: Odsetek pacjentów z pełną odpowiedzią w poszczególnych dniach w połączonych badaniach dotyczących TIH

Dzień 4

Dzień 7

Dzień 10

Kwas zoledronowy 4 mg (n = 86)

45,3% (p = 0,104)

82,6% (p = 0,005)*

88,4% (p = 0,002)*

Kwas zoledronowy

55,6% (p = 0,021)*

83,3% (p = 0,010)*

86,7% (p = 0,015)*

8 mg (n = 90)

Pamidronian 90 mg (n = 99)

33,3%

63,6%

69,7%

*wartości p - w porównaniu z pamidronianem.

Mediana czasu do osiągnięcia normokalcemii wynosiła 4 dni. Mediana czasu do nawrotu (ponownego zwiększenia stężenia wapnia w surowicy skorygowanego wobec albumin > 2,9 mmol/l) wynosiła od 30 do 40 dni u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym wobec 17 dni u leczonych pamidronianem w dawce 90 mg (wartości p: 0,001 dla 4 mg i 0,007 dla 8 mg). Nie było statystycznie znamiennych różnic pomiędzy obiema dawkami kwasu zoledronowego.

W badaniach klinicznych z udziałem 69 pacjentów z nawrotem lub brakiem reakcji na pierwsze leczenie (kwas zoledronowy 4 mg lub 8 mg, pamidronian 90 mg) zastosowano ponowne leczenie kwasem zoledronowym w dawce 8 mg. Wskaźnik odpowiedzi wśród tych pacjentów wyniósł około 52%. Ponieważ ponowne leczenie tych pacjentów dotyczyło tylko 8 mg kwasu zoledronowego, brak jest danych umożliwiających porównanie z dawką 4 mg.

W badaniach klinicznych obejmujących pacjentów z hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH) ogólny profil bezpieczeństwa we wszystkich trzech grupach leczenia (kwas zoledronowy 4 mg i 8 mg oraz pamidronian 90 mg) by podobny w zakresie rodzaju i ciężkości zdarzeń.

Dzieci i młodzież

Wyniki badań klinicznych dotyczące leczenia ciężkiej postaci wrodzonej łamliwości kości u dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 17 lat

Działanie podawanego dożylnie kwasu zoledronowego w leczeniu dzieci i młodzieży (w wieku od 1 do 17 lat) z ciężką postacią wrodzonej łamliwości kości (typy I, III i IV) był porównywany z podawanym dożylnie pamidronianem w jednym międzynarodowy, wieloośrodkowym badaniu prowadzonym metodą otwartą z randomizacją, obejmującym, odpowiednio, 74 i 76 pacjentów w poszczególnych grupach leczenia. Okres leczenia wynosił 12 miesięcy i był poprzedzony okresem przesiewowym trwającym 4 do 9 tygodni, podczas którego pacjenci przyjmowali witaminę D i suplementy wapnia przez co najmniej 2 tygodnie. W badaniu klinicznym pacjenci w wieku od 1 do < 3 lat otrzymywali kwas zoledronowy w dawce 0,025 mg/kg mc. (do maksymalnej dawki jednorazowej 0,35 mg) co 3 miesiące, a pacjenci w wieku od 3 do 17 lat w dawce 0,05 mg/kg mc. (do maksymalnej dawki jednorazowej 0,83 mg) co 3 miesiące. Przeprowadzono rozszerzenie badania w celu zbadania długookresowego bezpieczeństwa ogólnego i dotyczącego nerek przy podawaniu kwasu zoledronowego raz lub dwa razy na rok, w 12-miesięcznym okresie rozszerzonego leczenia obejmującego dzieci, które ukończyły rok leczenia kwasem zoledronowym lub pamidronianem w badaniu głównym.

Głównym kryterium oceny końcowej była procentowa zmiana gęstości mineralnej kości (BMD) lędźwiowego odcinka kręgosłupa po 12 miesiącach leczenia względem wartości wyjściowej. Szacowany wpływ leczenia na BMD był podobny, jednakże projekt badania nie był wystarczający do wykazania równoważności (non-inferiority) skuteczności kwasu zoledronowego. W szczególności nie było wyraźnych dowodów skuteczności w odniesieniu do częstości występowania złamań lub bólu. Zdarzenia niepożądane obejmujące złamania kości długich kończyn dolnych zgłoszono u około 24% (kość udowa) i 14% (piszczelowa) pacjentów z ciężką postacią wrodzonej łamliwości kości, leczonych kwasem zoledronowym i, odpowiednio, 12% i 5% pacjentów leczonych pamidronianem, niezależnie od typu choroby i związku przyczynowo - skutkowego, jednakże ogólna częstość występowania złamań była porównywalna dla pacjentów leczonych kwasem zoledronowym i pamidronianem: 43% (32/74) wobec 41% (31/76).

Interpretacja ryzyka złamań kości jest utrudniona przez fakt, że złamania są częstymi zdarzeniami u pacjentów z ciężką wrodzoną łamliwością kości, wynikającymi z istoty tej choroby.

Rodzaj działań niepożądanych obserwowanych w tej populacji był podobny do obserwowanych uprzednio u dorosłych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi kości (patrz punkt 4.8). Działania niepożądane uszeregowane wg częstości występowania przedstawione są w Tabeli 6. Zastosowana jest konwencjonalna klasyfikacja: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 6: Działania niepożądane obserwowane w dzieci z ciężką postacią wrodzonej łamliwości

kości4 5 6 7 8 następuje długa faza eliminacji o okresie półtrwania w fazie eliminacji T// 146 godzin. Nie stwierdzono kumulacji leku w osoczu po wielokrotnym podawaniu produktu co 28 dni. Kwas zoledronowy nie jest metabolizowany i jest wydalany przez nerki w postaci niezmienionej. W ciągu pierwszych 24 godzin 39 ± 16% podanej dawki jest wydalane z moczem, natomiast pozostałość jest w większości związana z tkanką kostną. Z tkanki kostnej kwas zoledronowy jest bardzo powoli uwalniany z powrotem do krążenia ogólnoustrojowego i eliminowany przez nerki. Całkowity klirens wynosi 5,04 ± 2,5 l/godz. niezależnie od dawki; jest niezależny od płci, wieku, rasy i masy ciała. Wydłużenie czasu infuzji z 5 do 15 minut spowodowało 30% zmniejszenie stężenia kwasu zoledronowego pod koniec infuzji, ale nie miało wpływu na pole powierzchni pod krzywą stężenia w osoczu względem czasu.

Międzyosobnicza zmienność parametrów farmakokinetycznych kwasu zoledronowego była duża, podobnie jak w przypadku innych bisfosfonianów.

Brak jest danych farmakokinetycznych dla kwasu zoledronowego dotyczących pacjentów z hiperkalcemią lub niewydolnością wątroby. Kwas zoledronowy nie hamuje enzymów ludzkiego cytochromu P450 w warunkach in vitro, nie wykazuje żadnego metabolizmu, a w badaniach na zwierzętach < 3% podanej dawki zostało wykryte w kale, co sugeruje, że wątroba nie odgrywa istotnej roli w farmakokinetyce kwasu zoledronowego.

Klirens nerkowy kwasu zoledronowego był skorelowany z klirensem kreatyniny, stanowiąc 75 ± 33% klirensu kreatyniny, co wykazała średnia wartość 84 ± 29 ml/min (zakres od 22 do 143 ml/min) u 64 badanych pacjentów z chorobą nowotworową. Analiza populacji wykazała, że u pacjenta z klirensem kreatyniny 20 ml/min (ciężkie zaburzenie czynności nerek) lub 50 ml/min (umiarkowane zaburzenie), odpowiadający przewidywany klirens kwasu zoledronowego wynosić będzie, odpowiednio, 37% i 72% klirensu kwasu zoledronowego u pacjenta z klirensem kreatyniny 84 ml/min. Dostępne są tylko ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny < 30 ml/min).

Kwas zoledronowy nie wykazuje żadnego powinowactwa do komórkowych elementów krwi; wiąże się z białkami osocza w małym stopniu (około 56%) niezależnie od dawki.

Specjalne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące dzieci z ciężką wrodzoną łamliwością kości sugerują, że farmakokinetyka kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 3 do 17 lat jest podobna do obserwowanej u dorosłych po podobnych dawkach w mg/kg masy ciała. Wydaje się, że wiek, masa ciała, płeć i klirens kreatyniny nie mają żadnego wpływu na ogólnoustrojową ekspozycję na kwas zoledronowy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Największa nieśmiertelna pojedyncza dawka dożylna wynosiła 10 mg/kg masy ciała u myszy i 0,6 mg/mg u szczurów.

Toksyczność podostra i przewlekła

Kwas zoledronowy podawany podskórnie szczurom i dożylnie psom był dobrze tolerowany w dawkach do 0,02 mg/kg na dobę przez 4 tygodnie. Podawanie 0,001 mg/kg/dobę podskórnie szczurom i 0,005 mg/kg co 2-3 dni dożylnie psom przez okres do 52 tygodni również było dobrze tolerowane.

Najczęstszą obserwacją w badaniach obejmujący wielokrotne podawanie była zwiększenie pierwotnej warstwy gąbczastej przynasad kości długich u zwierząt w okresie wzrostu po niemal wszystkich dawkach, co odzwierciedla farmakologiczne działanie związku hamujące resorpcję kości.

W długookresowym badaniu na zwierzętach z wielkokrotnym podawaniem dawek marginesy bezpieczeństwa dotyczące działania na nerki były wąskie, jednakże skumulowane wyniki badań największych dawek bez zdarzeń niepożądanych (NOAEL) określone w badaniach podania jednokrotnego (1,6 mg/kg) i podawania wielokrotnego przez okres do 1 miesiąca (0,060,6 mg/kg/dobę) nie wskazują na występowanie działania na nerki ppo dawkach równoważnych lub przekraczających największą dawkę leczniczą dla ludzi. Wielokrotne podawanie kwasu zoledronowego przez dłuższy okres w dawkach przekraczaj ących maksymalne dawki lecznicze dla ludzi spowodowało działania toksyczne w innych narządach, w tym w przewodzie pokarmowym, wątrobie, śledzionie, i płucach, oraz w miejscach wstrzyknięć dożylnych.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Kwas zoledronowy wykazał działanie teratogenne u szczurów po dawkach podskórnych > 0,2 mg/kg. U królików nie zaobserwowano działania teratogennego ani fetotoksycznego, jednakże zaobserwowano działanie toksyczne na matki. Dystocja była obserwowana po najmniejszej dawce (0,01 mg/kg masy ciała) badanej u królików.

Mutagenność i potencjalne działanie rakotwórcze

Kwas zoledronowy nie wykazał działania mutagennego w testach mutagenności, a testy rakotwórczości nie przyniosły żadnych dowodów działania rakotwórczego.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Fiolka z proszkiem:

Mannitol (E 421)

Sodu cytrynian

Ampułka z rozpuszczalnikiem:

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Aby zapobiec ewentualnym niezgodnościom, przygotowany roztwór Zoledronic acid Farmaprojects należy rozcieńczać 0,9% w/v roztworem chlorku sodu lub 5% w/v roztworem glukozy.

Tego produktu leczniczego nie wolno mieszać z roztworami do infuzji zawierającymi jony wapnia lub inne kationy dwuwartościowe, takie jak roztwór Ringera z mleczanem; produkt ten powinien być podawany w postaci pojedynczej infuzji dożylnej przez oddzielną linię infuzyjną.

Badania obejmujące szklane butelki oraz kilka typów worków do infuzji i zestawów do infuzji z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu (wypełnionych uprzednio 0,9% w/v roztworem chlorku sodu lub 5% w/v roztworem glukozy) nie wykazały żadnych niezgodności z produktem Zoledronic acid Farmaprojects.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Przygotowany roztwór zachowuje stabilność chemiczną i fizyczną przez 24 godziny w temperaturze pokojowej.

Przy przygotowaniu i rozcieńczeniu: Z mikrobiologicznego punktu widzenia przygotowany i rozcieńczony roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast.    Jeśli roztwór nie zostanie użyty bezpośrednio po przygotowaniu, odpowiedzialność za jego przechowywanie i warunki przed użyciem ponosi użytkownik; okres przechowywania nie powinien prawidłowo przekraczać 24 godzin w temperaturze 2°C do 8°C. Przed podaniem należy doprowadzić schłodzony roztwór do temperatury pokojowej.

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania przygotowanego i rozcieńczonego roztworu do infuzji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Lek Zoledronic acid Farmaprojects 4 mg proszek do sporządzania roztworu do infuzji dostarczany jest w opakowaniach zawierających 1, 4 lub 10 fiolek i, odpowiednio, 1, 4 i 10 ampułek z wodą do wstrzykiwań.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Fiolka o objętości 6 ml (6R) z bezbarwnego szkła (typ I) z: - z korkiem z gumy bromobutylowej

-aluminiowym uszczelnieniem i plastikowym wieczkiem typu flip off.

Ampułka z rozpuszczalnikiem: ampułka o objętości 5 ml z bezbarwnego szkła (typ I).

6.6 Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Proszek musi być najpierw rozpuszczony we fiolce przy użyciu 5 ml wody do wstrzykiwań z załączonej ampułki. Proszek musi być całkowicie rozpuszczony przed pobraniem roztworu. Przygotowana wymagana objętość roztworu musi być następnie rozcieńczona przy użyciu 100 ml roztworu niezawierającego jonów wapnia (0,9% w/v roztworu chlorku sodu lub 5% w/v roztworu glukozy).

Dodatkowe informacje na temat obchodzenia się z tym produktem leczniczym, w tym wytyczne dotyczące przygotowywania zmniejszonych dawek podane są w punkcie 4.2.

Podczas przygotowywania roztworu do infuzji należy stosować zasady aseptyki. Tylko do jednorazowego użycia.

Do użycia nadaje się wyłącznie przezroczysty roztwór bez cząstek stałych i przebarwień.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY    POSIADAJĄCY    POZWOLENIE NA

DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Farmaprojects S.A.

Santa Eulalia, 240-242,

08902 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona),

Hiszpania

8.    NUMER (Y) POZWOLENIA (Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB    CZĘŚCIOWEJ    ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zaburzenia układu nerwowego

Często: Bóle głowy_

Zaburzenia serca

Często: Częstoskurcz_

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często: Zapalenie jamy nosowo-gardłowej_

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: Wymioty, nudności

Często: Ból brzucha_

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej Często: Bóle kończyn, bóle stawów, bóle mięśniowo-szkieletowy Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania Bardzo często: Gorączka, uczucie zmęczenia

Często: Reakcja ostrej fazy, ból_

Badania diagnostyczne Bardzo często: Hipokalcemia

Często: Hipofosfatemia_


19

1

W oparciu o badania kliniczne z oceną potencjalnych przypadków martwicy kości żuchwy. Ponieważ te doniesienia podlegają wpływowi innych czynników, niemożliwe jest wiarygodne określenie związku przyczynowo - skutkowego z ekspozycją na ten produkt leczniczy.

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia czynności nerek

Kwas zoledronowy wiąże się z doniesieniami o zaburzeniach czynności nerek. W zbiorczej analizie danych dotyczących bezpieczeństwa, pochodzących z badań rejestracyjnych kwasu zoledronowego w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z przerzutami do kości, częstość występowania zaburzeń czynności nerek o podejrzewanym związku z kwasem zoledronowym była następująca: szpiczak mnogi (3,2%), rak stercza (3,1%), rak piersi (4,3%), rak płuca i inne guzy lite (3,2%). Czynniki mogące zwiększyć ryzyko pogorszenia czynności nerek obejmują odwodnienie, istniejące uprzednio zaburzenie czynności nerek, wielokrotne cykle podawania kwasu zoledronowego i innych bisfosfonianów, jak również jednoczesne stosowanie innych leków nefrotoksycznych lub stosowanie krótszego od zalecanego czasu infuzji. Istnieją doniesienia o pogorszeniu czynności nerek, progresji do niewydolności nerek i konieczności dializy u pacjentów po podaniu poczatkowej lub pojedynczej dawki 4 mg kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.4).

2

Uwzględnia wszystkie zdarzenia dotyczące kości, ich łączną liczbę jak również czas do każdego zdarzenia podczas badania N/O    nie osiągnięto

3

   W tym złamania kręgów i innych kości

4

Zdarzenia niepożądane występujące z częstością < 5% zostały poddane ocenie medycznej, która wykazała, że przypadki te zgodne są z dobrze ugruntowanym profilem bezpieczeństwa kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.8).

Wydaje się, że u dzieci z ciężką wrodzoną łamliwością kości kwas zoledronowy może być związany z większym ryzykiem reakcji ostrej fazy, hipokalcemii i niewyjaśnionego częstoskurczu niż pamidronian, jednakże różnica ta malała po kolejnych infuzjach.

5

Europejska Agencja Leków (EMA) uchyliła obowiązek dołączania wyników badań kwasu zoledronowego we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży dotyczących stosowania w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową i w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymprocesem nowotworowym z zaj ęciem kości (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

6

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

7

Na podstawie pojedynczych i wielokrotnych infuzji 2, 4, 8 i 16 mg kwasu zoledronowego trwających

8

i 15 minut, podawanych 64 pacjentom z przerzutami do kości uzyskano następujące dane farmakokinetyczne, uznane za niezależne od dawki.

Po rozpoczęciu infuzji kwasu zoledronowego stężenie w osoczu szybko wzrastało, osiągając wartość maksymalną pod koniec infuzji, po czym następował szybki spadek stężenia do <10% wartości maksymalnej po 4 godzinach i <1% wartości maksymalnej po 24 godzinach; następnie miał miejsce długi okres utrzymywania się bardzo małego stężenia nieprzekraczającego 0,1% wartości maksymalnej do drugiej infuzji leku w Dniu 28.

Podany dożylnie kwas zoledronowy jest eliminowany w trójfazowym procesie: szybkie, dwufazowe usuwanie z krążenia ogólnoustrojowego o okresach półtrwania T%a = 0,24 i T%p 1,87 godziny, po czym

Zoledronic acid Farmaprojects