Imeds.pl

Zoledronic Acid Noridem 4 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zoledronic Acid Noridem; 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty w razie jakichkolwiek wątpliwości.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

Nazwa leku to Zoledronic Acid Noridem.

W pozostałej części niniejszej ulotki Zoledronic Acid Noridem 4 mg/5 ml koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji określany jest jako lek Zoledronic Acid.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zoledronic Acid i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Zoledronic Acid

3.    Jak stosować lek Zoledronic Acid

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zoledronic Acid

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zoledronic Acid i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Zoledronic Acid jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Jest stosowany:

•    w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości);

•    w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, w przypadkach, kiedy stężenie jest zbyt duże z powodu nowotworu. Nowotwory mogą przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, powodując zwiększone uwalnianie wapnia z kości. Taki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową.

2. Informacje ważne przed przyjęciem leku Zoledronic Acid

Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Lekarz zaleci badania krwi przed rozpoczęciem podawania kwasu Zoledronic Acid i będzie sprawdzał reakcję na leczenie w regularnych odstępach czasu.

Kiedy nie stosować leku Zoledronic Acid:

•    jeśli pacjentka karmi piersią;

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian (grupa leków, do których należy Zoledronic Acid) lub na którykolwiek z pozostałych składników leku Zoledronic Acid (wymienione w punkcie 6).

Wprzypadku wątpliwości dotyczących występowania u pacjenta którejkolwiek z powyższych przypadłości, przed zastosowaniem leku Zoledronic Acid należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Stosując lek Zoledronic Acid należy zachować szczególną ostrożność

Przed zastosowaniem leku Zoledronic Acid, należy poinformować lekarza:

•    jeśli u pacjenta występują lub występowały dolegliwości nerek;

•    jeśli u pacjenta występuje lub występował ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów;

•    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać się zabiegowi chirurgii szczękowej; należy wówczas poinformować stomatologa o przyjmowaniu leku Zoledronic Acid.

Wprzypadku wątpliwości dotyczących występowania u pacjenta którejkolwiek z powyższych przypadłości, przed zastosowaniem leku Zoledronic Acid należy skontaktować się z lekarzem lub pielęgniarką.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu:

   antybiotyków z grupy aminoglikozydów (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń), ponieważ stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia wapnia we krwi;

   talidomidu lub innych leków, które mogą być szkodliwe dla nerek;

   innych produktów zawierających kwas zoledronowy (stosowanych czasem w leczeniu osteoporozy i innych nienowotworowych chorób kości), lub innych bisfosfonianów, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z kwasem zoledronowym nie są znane;

•    leków antyangiogennych (stosowanych w leczeniu raka), ponieważ jednoczesne podawanie ich z kwasem zoledronowym było związane ze zgłoszeniami martwicy kości szczęki.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Lek Zoledronic Acid może być stosowany u osób w wieku 65 lat i starszych. Brak jest danych odnośnie dodatkowych środków ostrożności wymaganych w tej grupie pacjentów.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie zaleca się stosowania leku Zoledronic Acid u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Zoledronic Acid nie należy stosować w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Leku Zoledronic Acid nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie badano wpływu leku Zoledronic Acid na prowadzenie pojazdów, obsługiwanie maszyn i wykonywanie innych czynności wymagających skoncentrowanej uwagi. Występowały jednak bardzo rzadkie przypadki senności związane ze stosowaniem leku Zoledronic Acid. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających skoncentrowanej uwagi.

Zoledronic Acid zawiera sód:

Jeden ml koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1,13 mg sodu w postaci cytrynianu sodu.

3. Jak stosować lek Zoledronic Acid


• Lek Zoledronic Acid może być podawany wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, posiadające odpowiednie przygotowanie do dożylnego podawania bisfosfonianów (tzn. podawania bisfosfonianów do żyły).

•    Lekarz zaleci wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec odwodnieniu.

•    Należy dokładnie stosować się do wszystkich innych zaleceń lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

W jakiej dawce stosuje się lek Zoledronic Acid

•    Typowa pojedyncza dawka wynosi 4 mg.

•    Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, lekarz prowadzący poda mniejszą dawkę leku, w zależności od nasilenia choroby nerek.

Jak stosuje się lek Zoledronic Acid

Lek Kwas zoledronowy jest podawany jako wlew kroplowy (infuzja) do żyły. Wlew powinien trwać co najmniej 15 minut i powinien być podawany jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną. Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze wapń i witaminę D do codziennego przyjmowania.

Jak często stosuje się lek Zoledronic Acid

•    W przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości, podaje się jedną infuzję leku Zoledronic Acid co trzy do czterech tygodni.

•    W przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, zwykle stosuje się tylko jedną infuzję leku Zoledronic Acid.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoledronic Acid

Pacjenci, którym podano większe niż zalecane dawki kwasu zoledronowego, powinni być uważnie monitorowani. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidłowych stężeń elektrolitów w surowicy (np. wapnia, fosforu i magnezu) i (lub) zmian czynności nerek, w tym ciężkich zaburzeń czynności nerek. Pacjenci, u których stężenie wapnia spadnie do zbyt małego, mogą wymagać podania uzupełniającej infuzji wapnia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, Zoledronic Acid może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10):

•    ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na podstawie określonych badań krwi).

•    małe stężenie wapnia we krwi.

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100):

•    ból w jamie ustnej, ból zębów i (lub) szczęki, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, zdrętwienie lub uczucie ciężkości szczęki, lub ruszanie się zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwica kości). W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować o nich lekarza i lekarza stomatologa.

•    u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną leczonych kwasem zoledronowym zaobserwowano nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków). Nie wiadomo, czy to kwas zoledronowy powoduje nieregularne bicie serca, jednak należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia takich objawów po przyjęciu kwasu zoledronowego.

•    ciężkie reakcje alergiczne: duszność, obrzęk głównie twarzy i gardła.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących działaniach niepożądanych:

Bardzo często (może dotyczyć więcej niż 1 pacjenta na 10):

•    małe stężenie fosforanów we krwi.

Często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10):

•    ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kości, stawów i (lub) mięśni. W większości przypadków specjalne leczenie nie jest wymagane, a objawy ustępują po krótkim czasie (kilka godzin lub dni);

•    objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu;

•    zapalenie spojówek;

•    mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

Niezbyt często (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 100):

•    reakcje nadwrażliwości;

•    niskie ciśnienie krwi;

•    ból w klatce piersiowej;

•    reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęki) w miejscu podania, wysypka, swędzenie;

•    wysokie ciśnienie krwi, duszność, zawroty głowy, zaburzenia snu, mrowienie i drętwienie rąk lub stóp, biegunka;

•    mała liczba białych krwinek i płytek krwi;

•    małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie to kontrolował i podejmie wszelkie niezbędne działania;

•    senność;

•    łzawienie oczu, wrażliwość oczu na światło;

•    nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią;

•    trudność w oddychaniu, z sapaniem i kaszlem;

•    pokrzywka.

Rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 1 000):

•    wolne bicie serca;

•    splątanie;

•    w rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

•    choroba śródmiąższowa płuc (zapalenie tkanki otaczającej pęcherzyki płucne).

Bardzo rzadko (może dotyczyć mniej niż 1 pacjenta na 10 000):

•    omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi;

•    silny ból kości, stawów i (lub) mięśni, czasami powodujący unieruchomienie;

•    bolesne zaczerwienienie i (lub) obrzęk w obrębie oczu.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Zoledronic Acid

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Po rozcieńczeniu z zachowaniem warunków aseptycznych zaleca się niezwłoczne wykorzystanie rozcieńczonego produktu. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Łączny czas od rozcieńczenia, przechowywania w lodówce w temperaturze 2-8°C, do końca podawania nie może przekroczyć 24 godzin.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na fiolce i pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Pielęgniarka lub farmaceuta usuną leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Inne informacje

Co zawiera lek Zoledronic Acid

Substancją czynną jest kwas zoledronowy. Jedna fiolka zawiera 4 mg kwasu zoledronowego, a każdy mililitr odpowiada 1,126 mg jonów sodowych.

Pozostałe składniki leku to: mannitol (E421), sodu cytrynian (E331) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Zoledronic Acid i co zawiera opakowanie

Zoledronic Acid to klarowny, bezbarwny roztwór bez widocznych cząstek.

Jedna fiolka z 5 ml koncentratu zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (bezwodnego).

Jeden mililitr koncentratu do sporządzania roztworu do infuzji zawiera 1,13 mg sodu w postaci sodu cytrynianu.

Każde opakowanie zawiera fiolkę z koncentratem. Lek Zoledronic Acid jest dostarczany w opakowaniach zawierających 1, 4 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny: Noridem Enterprises Ltd., Evagorou & Makariou, Mitsi Building 3, Suite 115, CY-1065 Nikozja, Cypr.

Wytwórca: DEMO S.A. Pharmaceutical Industry, 21st km National Road Athens-Lamia, GR-145 68 Krioneri, Ateny, Grecja.

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

UK: Zoledronic Acid 4 mg/5 ml Concentrate for Solution for Infusion

IE: Zoledronic Acid 4 mg/5 ml Concentrate for Solution for Infusion

AT: Zoledronsaure Noridem 4 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

DE: Zoledronic Acid Noridem 4 mg/5 ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslosung

ES: Acido Zoledrónico KERN PHARMA 4 mg/5ml concentrado para solución para perfusión EFG

PL: Zoledronic Acid Noridem

EL: Zoxalon 4 mg/5 ml tcukvó Siakupa yra napaoKeuń Srakópmoę npoę śy^uop Data ostatniej aktualizacji ulotki:

INFORMACJA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO Przygotowanie i podanie leku Zoledronic Acid

- W celu przygotowania roztworu do infuzji zawierającego 4 mg leku Zoledronic Acid, koncentrat leku Zoledronic Acid (5,0 ml) należy rozcieńczyć w 100 ml roztworu do infuzji niezawierającego wapnia lub innym roztworze niezawierającym kationów dwuwartościowych. Jeśli konieczne jest podanie mniejszej dawki leku Zoledronic Acid, należy najpierw pobrać odpowiednią objętość preparatu, jak zalecono poniżej, a następnie rozcieńczyć go w 100 ml roztworu do infuzji. W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności, roztworem do infuzji stosowanym do rozcieńczenia musi być 0,9% m/v roztwór chlorku sodu lub 5% m/v roztwór glukozy.

Nie należy mieszać koncentratu leku Zoledronic Acid z roztworami zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe np. roztworem Ringera z dodatkiem mleczanu.

Sposób przygotowania zmniejszonych dawek preparatu Zoledronic Acid:

Pobrać odpowiednią objętość płynnego koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem:

-    4,4 ml dla dawki 3,5 mg

-    4,1 ml dla dawki 3,3 mg

-    3,8 ml dla dawki 3,0 mg

-    Podczas przygotowania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki. Wyłącznie do jednorazowego użytku. Należy używać wyłącznie klarownego roztworu bez wytrąconych cząstek i przebarwień.

-    Po rozcieńczeniu z zachowaniem warunków aseptycznych zaleca się niezwłoczne wykorzystanie rozcieńczonego produktu. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Łączny czas od rozcieńczenia, przechowywania w lodówce w temperaturze 2-8°C, do końca podawania nie może przekroczyć 24 godzin.

-    Łączny czas od rozcieńczenia, przechowywania w lodówce do końca podawania nie może przekroczyć 24 godzin.

-    Roztwór zawierający lek Zoledronic Acid podaje się w pojedynczej 15-minutowej infuzji dożylnej. Stan nawodnienia pacjenta należy ocenić przed każdym podaniem leku Zoledronic Acid, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie.

-    Badania z zastosowaniem butelek szklanych, kilku typów worków infuzyjnych i linii infuzyjnych wykonanych z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu (napełnionych 0,9% w/v roztworem chlorku sodu lub 5% w/v roztworem glukozy) nie wykazały niezgodności z lekiem Zoledronic Acid.

-    Ponieważ brak jest danych odnośnie zgodności leku Zoledronic Acid z innymi stosowanymi dożylnie lekami, nie należy łączyć go z innymi preparatami. Roztwór leku Zoledronic Acid powinien być podawany zawsze w oddzielnym zestawie do infuzji.

Jak przechowywać lek Zoledronic Acid

-    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie stosować leku Zoledronic Acid po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

-    Przygotowany roztwór leku Zoledronic Acid do infuzji należy korzystnie zużyć natychmiast. Jeśli roztwór nie zostanie zużyty natychmiast, za czas i warunki przechowywania przed użyciem odpowiada użytkownik. Roztwór powinien być przechowywany w lodówce w temperaturze 2-8°C.

-    Łączny czas od rozcieńczenia, przechowywania w lodówce do końca podawania nie może przekroczyć 24 godzin.

6