Imeds.pl

Zoledronic Acid Pfizer 4 Mg/5 Ml

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zoledronic Acid Pfizer, 4mg /5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zoledronic Acid Pfizer i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic Acid Pfizer

3.    Jak stosować lek Zoledronic Acid Pfizer

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zoledronic Acid Pfizer

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Zoledronic Acid Pfizer i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną leku Zoledronic Acid Pfizer jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami.

Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i spowalnianie przebudowy kości. Jest stosowany:

-    w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości);

-    w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu obecności nowotworu. Nowotwory mogą przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, powodując zwiększone uwalnianie wapnia z kości. Taki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową (ang. TIH).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic Acid Pfizer

Należy ściśle przestrzegać wszystkich zaleceń lekarza.

Lekarz zaleci badania krwi przed rozpoczęciem podawania leku Zoledronic Acid Pfizer i będzie sprawdzał reakcję na leczenie w regularnych odstępach czasu.

Kiedy nie stosować leku Zoledronic Acid Pfizer

-    jeśli pacjentka karmi piersią;

-    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian (grupa leków, do których należy lek Zoledronic Acid Pfizer) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zoledronic Acid Pfizer, należy poinformować lekarza lub pielęgniarkę:

-    jeśli u pacjenta występują lub występowały problemy z nerkami;

-    jeśli u pacjenta występuje lub występował ból, obrzęk lub drętwienie szczęki i żuchwy, uczucie ciężkości szczęki i żuchwy, lub ruchomości zębów;

-    jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać się zabiegowi w zakresie chirurgii stomatologicznej; należy wówczas poinformować lekarza dentystę o przyjmowaniu leku Zoledronic Acid Pfizer.

Inne leki i Zoledronic Acid Pfizer

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest, aby poinformować lekarza o przyjmowaniu:

-    aminoglikozydów (leków stosowanych w leczeniu ciężkich zakażeń), ponieważ stosowanie ich razem z bisfosfonianami może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia wapnia we krwi;

-    talidomidu (leku stosowanego w leczeniu niektórych nowotworów krwi z zajęciem kości) lub innych leków, które mogą być szkodliwe dla nerek;

-    innych leków zawierających kwas zoledronowy lub jakichkolwiek innych leków z grupy bisfosfonianów, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z lekiem Zoledronic Acid Pfizer nie są znane;

-    leków antyangiogennych (stosowanych w leczeniu raka), ponieważ jednoczesne stosowanie tych leków z lekiem Zoledronic Acid Pfizer związane jest z doniesieniami o występowaniu martwicy szczęki i żuchwy.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Lek Zoledronic Acid Pfizer może być stosowany u osób w wieku 65 lat i starszych. Brak danych dotyczących dodatkowych ostrzeżeń wymaganych w tej grupie pacjentów.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Zoledronic Acid Pfizer u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Ciąża i karmienie piersią

Leku Zoledronic Acid Pfizer nie należy stosować w okresie ciąży. W ciąży i w okresie karmienia piersią, lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza.

Leku Zoledronic Acid Pfizer nie stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Występowały bardzo rzadko przypadki senności związane ze stosowaniem kwasu zoledronowego. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługi urządzeń mechanicznych i wykonywania innych czynności wymagających skoncentrowanej uwagi.

Zoledronic Acid Pfizer zawiera sód

Ten lek zawiera mniej niż 23 mg (1 mmol) sodu w 5 ml fiolki, to znaczy zasadniczo jest „wolny od sodu”.

3. Jak stosować lek Zoledronic Acid Pfizer

-    Lek Zoledronic Acid Pfizer musi być podawany wyłącznie przez pracowników służby zdrowia, posiadających odpowiednie przygotowanie do dożylnego podawania bisfosfonianów (tzn. podawania bisfosfonianów do żyły).

-    Lekarz zaleci wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec odwodnieniu.

-    Należy uważnie stosować się do wszystkich innych zaleceń lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

W jakiej dawce stosuje się lek Zoledronic Acid Pfizer

-    Zalecana dawka pojedyncza wynosi 4 mg.

-    Jeśli u pacjenta występują problemy z nerkami, lekarz prowadzący poda mniejszą dawkę leku, w

zależności od nasilenia choroby nerek.

Jak często stosuje się lek Zoledronic Acid Pfizer

-    W przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości, podaje się jedną infuzję leku Zoledronic Acid Pfizer co trzy do czterech tygodni.

-    W przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi, zwykle stosuje się tylko jedną infuzję leku Zoledronic Acid Pfizer.

Jak stosuje się lek Zoledronic Acid Pfizer

-    Lek Zoledronic Acid Pfizer jest podawany jako wlew kroplowy (infuzja) do żyły. Wlew powinien trwać co najmniej 15 minut i powinien być podawany jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

-    Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze wapń i witaminę D do codziennego przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoledronic Acid Pfizer

Pacjenci, którym podano większe niż zalecane dawki leku, powinni być uważnie monitorowani. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidłowych stężeń elektrolitów w surowicy (np. wapnia, fosforu i magnezu) i (lub) zmian czynności nerek, w tym ciężkich zaburzeń czynności nerek. Pacjenci ze zbyt małym stężeniem wapnia mogą wymagać uzupełniającego podania wapnia w infuzji.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o następujących ciężkich działaniach niepożądanych:

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

-    ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na podstawie specyficznych badań krwi);

-    małe stężenie wapnia we krwi.

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

-    ból w jamie ustnej, ból zębów i (lub) szczęki i żuchwy, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, zdrętwienie lub uczucie ciężkości szczęki i żuchwy, lub ruchomość zębów.

Mogą to być objawy uszkodzenia szczęki i żuchwy (martwica kości). W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub lekarza dentystę.

-    u pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną leczonych kwasem zoledronowym zaobserwowano nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków). Nie wiadomo, czy to kwas zoledronowy powoduje nieregularne bicie serca, jednak należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia takich objawów po przyjęciu kwasu zoledronowego.

-    ciężkie reakcje alergiczne: duszność, obrzęk (głównie twarzy i gardła).

Należy natychmiast poinformować lekarza o występowaniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż u 1 na 10 pacjentów):

-    małe stężenie fosforanów we krwi.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

-    ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kości, stawów i (lub) mięśni. W większości przypadków specjalne leczenie nie jest konieczne, a objawy ustępują po krótkim czasie (kilka godzin lub dni);

-    objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu;

-    zapalenie spojówek;

-    mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

-    reakcje nadwrażliwości;

-    niskie ciśnienie krwi;

-    ból w klatce piersiowej;

-    reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęk) w miejscu podania, wysypka, swędzenie;

-    wysokie ciśnienie krwi, spłycenie oddechu, zawroty głowy, zaburzenia snu, mrowienie i drętwienie rąk lub stóp, biegunka;

-    mała liczba białych krwinek i płytek krwi;

-    małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie to kontrolował i zleci niezbędne badania;

-    senność;

-    łzawienie oczu, wrażliwość oczu na światło;

-    nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała z zapaścią;

-    trudność w oddychaniu z sapaniem i kaszlem;

-    pokrzywka.

Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

-    wolne bicie serca;

-    splątanie;

-    w rzadko występujących przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to być wczesną oznaką zwiększonego prawdopodobieństwa wystąpienia złamania kości udowej;

-    śródmiąższowe zapalenie płuc (zapalenie tkanki otaczającej pęcherzyki płucne).

Bardzo rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów):

-    omdlenie spowodowane niskim ciśnieniem krwi;

-    silny ból kości, stawów i (lub) mięśni, czasami powodujący unieruchomienie;

-    bolesne zaczerwienienie i (lub) obrzęk oka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zoledronic Acid Pfizer

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta są poinformowani o tym, jak przechowywać lek Zoledronic Acid Pfizer (patrz punkt „Informacja dla personelu medycznego”).

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i etykiecie fiolki. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zoledronic Acid Pfizer

-    Substancją czynną leku jest kwas zoledronowy. Jedna fiolka koncentratu o objętości 5 ml zawiera 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego, co odpowiada 4 mg kwasy zoledronowego (bezwodnego).

-    Pozostałe składniki to: mannitol (E421), sodu cytrynian dwuwodny (E331), kwas cytrynowy bezwodny (E330) - dla ustalenia pH, oraz woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Zoledronic Acid Pfizer i co zawiera opakowanie

Lek Zoledronic Acid Pfizer jest dostarczany w postaci płynnego koncentratu w fiolce z polipropylenu.

Jest to przezroczysty i bezbarwny roztwór.

Opakowanie zawiera fiolkę z koncentratem. Lek Zoledronic Acid Pfizer jest dostarczany w

opakowaniu zawierającym jedną fiolkę.

Podmiot odpowiedzialny

Pfizer Europe MA EEIG Ramsgate Road, Sandwich Kent CT13 9NJ Wielka Brytania

Wytwórca/Importer

Pfizer Service Company BVBA , Hoge Wei 10, 1930 Zaventem, Belgia

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria:

Belgia:

Bułgaria:

Cypr:

Dania:

Estonia:

Finlandia:

Francja:

Grecja:

Hiszpania:

Holandia:

Irlandia:

Islandia:

Łotwa:

Luksemburg:

Malta:

Niemcy:

Norwegia:

Polska:

Portugalia: Republika Czeska: Rumunia:

Szwecja:

Wielka Brytania: Włochy:


Zoledronsaure Pfizer Acide Zoledronique Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Zoledronsyre Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Zoledronat Acid Pfizer Acide Zoledronique Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Acido Zoledrónico Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Zoledronic Acid Zoledronsyre Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Acide Zoledronique Pfizer Zoledronic Acid Zoledronat Acid Pfizer Zoledronsyre Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Acido Zoledrónico Pfizer Zoledronic Acid Pfizer Acid zoledronic Pfizer Zoledronat Pfizer Zoledronic Acid Acido Zoledrónico Pfizer

Data ostatniej aktualizacji ulotki

INFORMACJA DLA PERSONELU MEDYCZNEGO

Jak przygotować i podać lek Zoledronic Acid Pfizer

-    W celu przygotowania roztworu do infuzji zawierającego 4 mg kwasu zoledronowego, koncentrat leku Zoledronic Acid Pfizer, (5,0 ml) należy rozcieńczyć w 100 ml roztworu do infuzji niezawierającego wapnia lub innego roztworu niezawierającego kationów dwuwartościowych. Jeśli konieczne jest podanie mniejszej dawki, należy najpierw pobrać odpowiednią objętość produktu, jak zalecono poniżej, a następnie rozcieńczyć go w 100 ml roztworu do infuzji. W celu uniknięcia potencjalnych niezgodności, do rozcieńczenia musi być stosowany 0,9% m/v (9 mg/ml) roztwór chlorku sodu lub 5% m/v (50 mg/ml) roztwór glukozy.

Nie należy mieszać roztworu leku Zoledronic Acid Pfizer z roztworami zawierającymi wapń lub

inne kationy dwuwartościowe, np. roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu.

Sposób przygotowania zmniejszonych dawek preparatu Zoledronic Acid Pfizer:

Pobrać odpowiednią objętość koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem:

•    4,4 ml dla dawki 3,5 mg

•    4,1 ml dla dawki 3,3 mg

•    3,8 ml dla dawki 3,0 mg

-    Wyłącznie do jednokrotnego wykorzystania. Wszelkie niewykorzystane resztki roztworu należy wyrzucić.

Należy używać wyłącznie klarownych roztworów bez wytrąconych cząstek i przebarwień. Podczas przygotowania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki.

-    Po rozcieńczeniu 0,9% roztworem chlorku sodu lub 5% roztworem glukozy, przy przechowywaniu z dala od światła i w temperaturze od 5°C i 30°C, wykazano 14-dniową stabilność chemiczną i fizyczną. Z mikrobiologicznego punktu widzenia, rozcieńczony roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć. Jeśli produkt leczniczy nie zostanie natychmiast zużyty, odpowiedzialność za czas i warunki jego przechowywania przed użyciem ponosi użytkownik, a roztwór jest trwały nie dłużej niż 24 godziny w temperaturze 2-8°C, chyba że rozcieńczenie zostało wykonane w kontrolowanych, zatwierdzonych warunkach aseptyki. Przed podaniem schłodzony roztwór powinien osiągnąć temperaturę pokojową.

-    Roztwór leku Zoledronic Acid Pfizer podaje się w 15-minutowej infuzji dożylnej. Stan nawodnienia pacjenta musi być oceniony przed i po każdym podaniuleku Zoledronic Acid Pfizer, aby zapewnić odpowiednie nawodnienie.

-    W trakcie badań nie stwierdzono niekompatybilności kwasu zoledronowego z butelkami szklanymi, a także kilkoma rodzajami worków infuzyjnych i linii infuzyjnych wykonanych z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu (wypełnionych 0,9% m/v roztworem chlorku sodu lub 5% m/v roztworem glukozy).

-    Ponieważ brak jest danych odnośnie kompatybilności leku Zoledronic Acid Pfizer z innymi podawanymi dożylnie lekami, nie należy łączyć go z innymi lekami. Roztwór leku Zoledronic Acid Pfizer powinien być podawany zawsze w oddzielnym zestawie do infuzji.

Jak przechowywać lek Zoledronic Acid Pfizer

-    Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

-    Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie należy stosować leku Zoledronic Acid Pfizer po upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Zoledronic Acid Pfizer roztwór do infuzji należy natychmiast zużyć po rozcieńczeniu w celu uniknięcia zanieczyszczenia mikrobiologicznego.