+ iMeds.pl

Zoledronic acid sandoz 4 mg/100 mlUlotka Zoledronic acid sandoz

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Zoledronic acid Sandoz, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed otrzymaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

■ Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

■    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

■    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, pielęgniarce lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zoledronic acid Sandoz i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Sandoz

3.    Jak stosować Zoledronic acid Sandoz

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać Zoledronic acid Sandoz

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Zoledronic acid Sandoz i w jakim celu się go stosuje

Substancja czynna leku Zoledronic acid Sandoz, kwas zoledronowy, należy do grupy leków zwanych

bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i spowalnianie

przebudowy kości. Jest stosowany w celu:

■ zapobiegania powikłaniom kostnym, tj. złamania u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości);

■    zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, jeśli jest ono zwiększone z powodu obecności nowotworu.

Nowotwory mogą przyspieszać prawidłową przebudowę tkanki kostnej, powodując zwiększone uwalnianie wapna z kości. Taki stan określany jest jako hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową (ang. TIH).

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Sandoz

Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Przed rozpoczęciem terapii lekiem Zoledronic acid Sandoz lekarz zaleci badania krwi i będzie

regularnie kontrolował reakcję pacjenta na leczenie.

Kiedy nie stosować leku Zoledronic acid Sandoz

■    jeśli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inny bisfosfonian (grupa leków, do których należy lek Zoledronic acid Sandoz) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

■    jeśli pacjentka karmi piersią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed otrzymaniem leku Zoledronic acid Sandoz należy zwrócić się do lekarza

■    jeśli pacjent ma lub miał dolegliwości związane z nerkami;

■    jeśli u pacjenta występuje lub występował ból, obrzęk lub drętwienie żuchwy, odczucie ciężkości żuchwy lub ruszania się zębów;

■ jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego lub zamierza poddać się zabiegowi z zakresu chirurgii szczękowej, należy poinformować stomatologa o otrzymywaniu leku Zoledronic acid Sandoz.

U pacjentów otrzymujących lek Zoledronic acid Sandoz notowano zmniejszone stężenie wapnia we krwi (hipokalcemia), powodujące niekiedy kurcze mięśni, suchość skóry, odczucie pieczenia. Znaczna hipokalcemia może być przyczyną nieregularnej czynności serca (arytmia), napadów drgawkowych, skurczów i drgania mięśni (tężyczka). W niektórych przypadkach hipokalcemia może zagrażać życiu. Jeśli u pacjenta wystąpi którykolwiek z wymienionych objawów, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza.

Pacjenci w wieku 65 lat i starsi

Lek Zoledronic acid Sandoz można stosować u osób w wieku 65 lat i starszych. Brak danych, które wskazywałyby na konieczność stosowania u nich dodatkowych środków ostrożności.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Zoledronic acid Sandoz u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat. Zoledronic acid Sandoz a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, również dostępnych bez przepisu lekarza. Należy zwłaszcza poinformować go o stosowaniu:

■    antybiotyków aminoglikozydowych (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń), gdyż stosowanie ich jednocześnie z bisfosfonianami może spowodować nadmierne zmniejszenie stężenia wapnia we krwi;

■    talidomidu (lek stosowany w leczeniu pewnych nowotworów krwi z zajęciem kości) lub innych leków, których działanie może być szkodliwe dla nerek;

■    innych leków, które również zawierają kwas zoledronowy, są stosowane w leczeniu osteoporozy i innych nienowotworowych chorób kości lub innych bisfosfonianów, gdyż nieznane są skutki połączonego działania tych leków i leku Zoledronic acid Sandoz;

■    leków antyangiogennych (leków stosowanych w leczeniu raka), gdyż stosowanie tych leków z kwasem zoledronowym może zwiększyć ryzyko uszkodzenia kości żuchwy (martwica kości żuchwy).

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że mogła zajść w ciążę lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Leku Zoledronic acid Sandoz nie należy stosować w okresie ciąży.

Leku Zoledronic acid Sandoz nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Występowały bardzo rzadkie przypadki ospałości i senności związane ze stosowaniem kwasu zoledronowego. Dlatego należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn lub wykonywania innych czynności wymagających pełnego skupienia.

Zoledronic acid Sandoz zawiera sód

Lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że praktycznie nie zawiera sodu.

3. Jak stosować Zoledronic acid Sandoz

■    Zoledronic acid Sandoz może być podawany wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny, z odpowiednim przygotowaniem do dożylnego (tzn. do żyły) podawania bisfosfonianów.

■    Lekarz zaleci pacjentowi wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec odwodnieniu.

■ Należy uważnie stosować się do wszystkich innych zaleceń lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.

W jakiej dawce stosuje się Zoledronic acid Sandoz

■    Zwykle podawana pojedyncza dawka kwasu zoledronowego wynosi 4 mg.

■ Jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek, lekarz poda mniejszą dawkę leku, w zależności od nasilenia choroby nerek.

Jak często podaje się Zoledronic acid Sandoz

■    Jeśli lek stosowany jest w celu zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości, podaje się jedną infuzję leku Zoledronic acid Sandoz co trzy do czterech tygodni.

■    Jeśli lek stosowany jest w celu obniżenia stężenia wapnia we krwi, podaje się zwykle tylko jedną infuzję leku Zoledronic acid Sandoz.

Jak podawany jest Zoledronic acid Sandoz

■    Lek Zoledronic acid Sandoz podawany jest w kroplówce (infuzja) do żyły. Infuzja powinna trwać co najmniej 15 minut i podaje się ją jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze również wapń i witaminę D do codziennego przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoledronic acid Sandoz

Pacjenci, którym podano większe niż zalecane dawki leku, będą uważnie monitorowani przez lekarza. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidłowych stężeń elektrolitów w surowicy (np. wapnia, fosforu i magnezu) i (lub) zaburzeń czynności nerek, również ciężkich. Pacjenci ze zbyt małym stężeniem wapnia mogą wymagać podania uzupełniającej infuzji wapnia.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące mają zwykle przebieg łagodny i prawdopodobnie ustąpią w krótkim czasie.

Należy natychmiast poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z następujących

ciężkich działań niepożądanych:

Często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób)

■    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza na podstawie pewnych szczególnych badań krwi).

■    Małe stężenie wapnia we krwi.

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób)

■ Ból w jamie ustnej, ból zębów i (lub) żuchwy, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, drętwienie lub uczucie ciężkości żuchwy lub ruszania się zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości żuchwy (martwica kości). Jeśli wystąpią takie objawy, należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub dentystę.

■    U pacjentek otrzymujących kwas zoledronowy w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej obserwowano nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków). Nie wiadomo, czy jego przyczyną jest kwas zoledronowy, ale o wystąpieniu takich objawów po otrzymaniu kwasu zoledronowego należy poinformować lekarza.

■ Ciężkie reakcje alergiczne: spłycenie oddechu, obrzęk (głównie twarzy i gardła).

Bardzo rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 10 000 osób)

■    objawy spowodowane małym stężeniem wapnia we krwi: nieregularna czynność serca (arytmia), napady drgawkowe, drętwienie i tężyczka.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza o wystąpieniu któregokolwiek z następujących działań niepożądanych:

Bardzo często (mogą występować u więcej niż 1 na 10 osób)

■    Małe stężenie fosforanów we krwi.

Często (mogą występować u mniej niż 1 na 10 osób)

■ Bóle głowy i objawy grypopodobne (w tym gorączka, uczucie zmęczenia, osłabienie, dreszcze, ból kości, stawów i (lub) mięśni). W większości przypadków nie jest konieczne specyficzne leczenie, a objawy przemijają w krótkim czasie (po kilku godzinach lub dniach).

■ Dolegliwości żołądkowo-jelitowe, takie jak nudności i wymioty oraz utrata apetytu.

■    Zapalenie spojówek.

■    Mała liczba krwinek czerwonych (niedokrwistość).

Niezbyt często (mogą występować u mniej niż 1 na 100 osób)

■    Reakcje nadwrażliwości.

■    Niskie ciśnienie tętnicze krwi, omdlenie na skutek niskiego ciśnienia krwi.

■    Osłabienie.

■    Ból w klatce piersiowej.

■    Reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęk) w miejscu podania infuzji, wysypka, świąd.

■ Wysokie ciśnienie tętnicze krwi, spłycenie oddechu, zawroty głowy, zaburzenia snu, mrowienie lub drętwienie rąk lub stóp, drżenie.

■    Nasilone pocenie się.

■    Mała liczba krwinek białych i płytek krwi.

■ Małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie kontrolował te wartości i zastosuje konieczne leczenie.

■    Senność.

■    Niewyraźne widzenie, zapalenie oka lub oczodołu.

■    Nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią.

■    Niepokój.

■    Obrzęk rąk, kostek lub stóp.

■    Trudności w oddychaniu ze świszczącym oddechem lub kaszlem.

■    Swędząca wysypka (pokrzywka).

■    Zaburzenia smaku.

■ Zaparcie, biegunka, niestrawność, ból brzucha, zapalenie błony śluzowej żołądka.

■    Suchość w jamie ustnej.

■    Obecność krwi w moczu.

■    Nasilone lub zmniejszone czucie lub odczuwanie dotyku.

■    Kurcze mięśni.

■    Zwiększenie masy ciała.

Rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 1000 osób)

■    Wolne bicie serca.

■    Splątanie.

■    Duże stężenie potasu lub sodu we krwi.

■    Osłabienie, powstawanie siniaków i częste zakażenia na skutek niedoboru krwinek.

■    Nietypowe złamania kości udowej szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza, jeśli pacjent odczuwa ból, osłabienie lub dyskomfort w okolicy uda, biodra lub pachwiny, gdyż może to być wczesny sygnał możliwego złamania kości udowej.

■    Śródmiąższowa choroba płuc (zapalenie tkanki płucnej)

■    Objawy grypopodobne, w tym zapalenie i obrzęk stawów.

Bardzo rzadko (mogą występować u mniej niż 1 na 10 000 osób)

■    Silny ból kości, stawów i (lub) mięśni, czasami powodujący unieruchomienie.

■    Bolesne zaczerwienienie i (lub) obrzęk oka.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane

można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów

Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów

Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać Zoledronic acid Sandoz

■ Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

■ Lekarz, pielęgniarka lub farmaceuta są poinformowani o tym, jak właściwie przechowywać lek.

■    Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i butelce po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

■    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

■    Po pierwszym otwarciu lek należy użyć natychmiast. Wszelkie niewykorzystane resztki należy usunąć.

■ Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera Zoledronic acid Sandoz

Substancją czynną jest kwas zoledronowy. Jedna butelka ze 100 ml roztworu do infuzji zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego).

1 ml roztworu zawiera 0,04 mg kwasu zoledronowego.

Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), sodu cytrynian (E 331), woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda lek Zoledronic acid Sandoz i co zawiera opakowanie

Lek Zoledronic acid Sandoz jest gotowym do użycia roztworem do infuzji w przejrzystych, bezbarwnych, plastikowych butelkach. Roztwór do infuzji jest pozbawiony cząstek stałych, bezbarwny.

Lek jest dostarczany w opakowaniach zawierających 1 butelkę (100 ml).

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca Podmiot odpowiedzialny Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

Wytwórca/Importer Lek Pharmaceuticals d.d.

Verovskova 57

1526 Ljubljana, Słowenia

EBEWE Pharma GmbH Nfg. KG

Mondseestrasse 11 A-4866 Unterach, Austria

Novartis Pharma GmbH Roonstrasse 25 und Obere Turnstrasse 8 90429 Nürnberg, Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji o leku oraz jego nazwach w innych krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sandoz Polska Sp. z o.o. ul. Domaniewska 50 C 02-672 Warszawa tel. +48 22 209 70 00

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Logo Sandoz

Informacje przeznaczone wyłącznie dla personelu medycznego

Przygotowanie i podanie leku Zoledronic acid Sandoz

♦    Roztwór do infuzji Zoledronic acid Sandoz zawiera 4 mg kwasu zoledronowego w 100 ml roztworu do infuzji przeznaczonego do natychmiastowego podania pacjentom z prawidłową czynnością nerek.

♦ Wyłącznie do jednorazowego użycia. Wszelkie niezużyte resztki roztworu należy wyrzucić.

Należy stosować wyłącznie klarowne roztwory bez wytrąconych cząstek i przebarwień.

Podczas przygotowania infuzji trzeba przestrzegać zasad aseptyki.

- Roztworu zawierającego kwas zoledronowy nie wolno dalej rozcieńczać lub mieszać z innymi roztworami do infuzji. Lek podaje się w infuzji dożylnej trwającej nie krócej niż 15 minut przez oddzielną linię infuzyjną. Przed każdym podaniem leku Zoledronic acid Sandoz należy ocenić stan nawodnienia pacjenta, aby upewnić się, że jest on wystarczający.

-    Roztwór do infuzji Zoledronic acid Sandoz można podawać pacjentom z prawidłową czynnością nerek natychmiast, bez dalszych przygotowań. Dla pacjentów z lekkimi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek należy przygotować zmniejszone dawki leku, zgodnie z podaną niżej instrukcją.

♦    W celu przygotowania zmniejszonych dawek dla pacjentów z wyjściowym klirensem kreatyniny <60 ml/min należy posłużyć się danymi z tabeli 1. Z butelki należy odlać wskazaną objętość roztworu Zoledronic acid Sandoz i zastąpić ją taką samą ilością jałowego roztworu sodu chlorku do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%), lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Tabela 1:    Przygotowanie zmniejszonych dawek leku Zoledronic acid Sandoz, 4 mg/100 ml, roztwór

do infuzji

Wyjściowy klirens kreatyniny (ml/min)

Odlać następującą objętość roztworu do infuzji Zoledronic acid Sandoz (ml)

Zastąpić następującą objętością jałowego 9 mg/ml (0,9%) roztworu NaCl lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań (ml)

Dawka po dostosowaniu (mg kwasu zoledronowego w 100 ml)

50-60

12,0

12,0

3,5

40-49

18,0

18,0

3,3

30-39

25,0

25,0

3,0

Dawki obliczano przyjmując docelowe wartości AUC 0,66 (mgh/l) (CLcr=75 ml/min). Uważa się, że

podanie mniejszych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli uzyskać takie same

wartości AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny 75 ml/min.

♦ W badaniach nie stwierdzono niezgodności leku Zoledronic acid Sandoz z różnego rodzaju zestawami stosowanymi do infuzji, wykonanymi z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu.

♦    Brak danych dotyczących zgodności leku Zoledronic acid Sandoz z innymi stosowanymi dożylnie lekami, dlatego nie wolno go podawać jednocześnie z innymi lekami i zawsze należy podawać w oddzielnym zestawie do infuzji.

Jak przechowywać lek Zoledronic acid Sandoz

♦ Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

♦ Nie stosować leku Zoledronic acid Sandoz po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

♦    Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania nieotwartych butelek.

♦    Po otwarciu butelki lek należy natychmiast zużyć, aby uniknąć zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

7 AT/H/0411/002/II/002

Zoledronic acid Sandoz

Charakterystyka Zoledronic acid sandoz

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zoledronic acid Sandoz, 4 mg/100 ml, roztwór do infuzji

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Jedna butelka ze 100 ml roztworu do infuzji zawiera 4 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum), co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

1 ml roztworu zawiera 0,04 mg kwasu zoledronowego.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: jedna dawka tego produktu leczniczego zawiera 0,245 mmol (lub 5,63 mg) sodu.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do infuzji Przezroczysty, bezbarwny roztwór.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zapobieganie powikłaniom kostnym (złamania patologiczne, złamania kompresyjne kręgów, napromienianie lub operacje kości, lub hiperkalcemia wywołana chorobą nowotworową)

u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości.

-    Leczenie hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (ang. TIH - tumor-induced hypercalcaemia) u dorosłych pacjentów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Zoledronic acid Sandoz mogą przepisywać i podawać pacjentom wyłącznie lekarze z doświadczeniem w dożylnym podawaniu bisfosfonianów.

Dawkowanie

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecaną dawką w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości są 4 mg kwasu zoledronowego podawane co 3 do 4 tygodni.

Pacjenci powinni także otrzymywać doustnie suplement wapnia w dawce 500 mg/dobę oraz witaminę D w dawce 400 IU/dobę.

Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy uwzględnić, że początek działania leczniczego występuje po 2-3 miesiącach.

Leczenie TIH

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecaną dawką kwasu zoledronowego w leczeniu hiperkalcemii (stężenie wapnia w surowicy skorygowane o stężenie albuminy >12,0 mg/dl lub >3,0 mmol/l) jest pojedyncza dawka 4 mg.

Zaburzenia, czynności nerek TIH

Zastosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz u pacjentów z TIH i ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy rozważać wyłącznie po dokonaniu oceny ryzyka i korzyści z leczenia. W badaniach klinicznych wyłączono z leczenia pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy >400 pmol/l lub >4,5 mg/dl. U pacjentów z TIH, u których stężenie kreatyniny w surowicy jest <400 pmol/l lub <4,5 mg/dl, modyfikacja dawkowania nie jest konieczna (patrz punkt 4.4).

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości

Na początku stosowania produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub z przerzutami guzów litych do kości należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy i klirens kreatyniny (CLcr). Klirens kreatyniny oblicza się na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy, stosując wzór Cockcrofta-Gaulta.

Nie zaleca się stosowania produktu Zoledronic acid Sandoz u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, definiowanymi w tej populacji jako wartość CLcr <30 ml/min. Z badań klinicznych z zastosowaniem kwasu zoledronowego wyłączono pacjentów ze stężeniem kreatyniny w surowicy >265 pmol/l lub >3,0 mg/dl.

Pacjentom z prawidłową czynnością nerek (określoną jako CLcr >60 ml/min) roztwór do infuzji z kwasem zoledronowym w dawce 4 mg/100 ml można podawać bezpośrednio, bez dalszego rozcieńczania. U pacjentów z przerzutami do kości i lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek przed rozpoczęciem leczenia, definiowanymi w tej populacji jako wartość CLcr od 30 do 60 ml/min, zaleca się podawanie zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz (patrz także punkt 4.4).

Tabela 1

Początkowy klirens kreatyniny (ml/min)

Zalecana dawka produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz*

>60

4,0 mg kwasu zoledronowego

50-60

3,5 mg* kwasu zoledronowego

40-49

3,3 mg* kwasu zoledronowego

30-39

3,0 mg* kwasu zoledronowego

* Dawki obliczano przyjmując docelowe wartości AUC 0,66 (mgh/l) (CLcr=75 ml/min). Uważa się, że podanie mniejszych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli uzyskać takie same wartości AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny 75 ml/min.

Po rozpoczęciu leczenia należy oznaczać stężenie kreatyniny w surowicy przed podaniem każdej dawki produktu Zoledronic acid Sandoz, a leczenie należy przerwać, jeśli czynność nerek pogorszy się. W badaniach klinicznych pogorszenie czynności nerek definiowano następująco:

-    dla pacjentów z prawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny w surowicy (<1,4 mg/dl lub <124 pmol/l), zwiększenie o 0,5 mg/dl lub 44 pmol/l;

-    dla pacjentów z nieprawidłowym początkowym stężeniem kreatyniny w surowicy (>1,4 mg/dl lub >124 pmol/l), zwiększenie o 1,0 mg/dl lub 88 pmol/l.

W badaniach klinicznych leczenie kwasem zoledronowym wznawiano tylko wtedy, gdy stężenie kreatyniny powróciło do wartości w zakresie stężenia wyjściowego ±10% (patrz punkt 4.4). Po wznowieniu leczenia należy zastosować taką samą dawkę produktu leczniczego Zoledronic acid

Sandoz, jaką podawano w chwili przerwania terapii.

Dzieci i młodzież

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i skuteczności kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 1 roku do 17 lat. Aktualne dane przedstawiono w punktach 5.1 i 5.2, ale nie pozwalają one na przedstawienie zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Roztwór do infuzji Zoledronic acid Sandoz 4 mg/100 ml należy podawać w pojedynczej infuzji dożylnej trwającej nie krócej niż 15 minut.

Dla pacjentów z prawidłową czynnością nerek (określoną jako CLcr >60 ml/min) roztworu do infuzji z kwasem zoledronowym w dawce 4 mg/100 ml nie wolno dalej rozcieńczać.

U pacjentów z lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz (patrz wyżej punkt „Dawkowanie” oraz punkt 5.2).

W celu przygotowania zmniejszonych dawek dla pacjentów z wyjściowym klirensem kreatyniny <60 ml/min należy posłużyć się danymi z zamieszczonej niżej tabeli 2. Należy odlać z butelki wskazaną objętość roztworu Zoledronic acid Sandoz i zastąpić ją taką samą ilością jałowego roztworu sodu chlorku do wstrzykiwań 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań.

Tabela 2: Przygotowanie zmniejszonych dawek roztworu do infuzji Zoledronic acid Sandoz 4 mg/100 ml

Wyjściowy klirens kreatyniny (ml/min)

Odlać następującą objętość roztworu do infuzji Zoledronic acid Sandoz (ml)

Zastąpić następującą objętością jałowego roztworu sodu chlorku 9 mg/ml (0,9%) lub 5% roztworu glukozy do wstrzykiwań (ml)

Dawka po dostosowaniu (mg kwasu zoledronowego w 100 ml)

50-60

12,0

12,0

3,5

40-49

18,0

18,0

3,3

30-39

25,0

25,0

3,0

Nie mieszać roztworu do infuzji Zoledronic acid Sandoz 4 mg/100 ml z innymi roztworami do infuzji i podawać go jako pojedynczy roztwór dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Przed i po podaniu produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz trzeba utrzymywać odpowiednie nawodnienie pacjentów.

4.3    Przeciwwskazania

■    Nadwrażliwość na substancję czynną, na inne bisfosfoniany lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

■    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Przed podaniem produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz trzeba zbadać pacjentów, aby upewnić się, że są odpowiednio nawodnieni.

Należy unikać przewodnienia pacjentów z ryzykiem niewydolności serca.

Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Zoledronic acid Sandoz należy uważnie monitorować standardowe parametry metaboliczne związane z hiperkalcemią, takie jak stężenie wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy. Jeśli wystąpi hipokalcemia, hipofosfatemia lub hipomagnezemia, może być konieczne wprowadzenie krótkotrwałej terapii uzupełniającej. Czynność nerek u pacjentów z nieleczoną hiperkalcemią jest z reguły w pewnym stopniu zaburzona, dlatego należy rozważyć dokładne monitorowanie czynności nerek.

Dostępne są inne produkty lecznicze zawierające kwas zoledronowy jako substancję czynną, ze wskazaniami do stosowania w osteoporozie i w leczeniu choroby Pageta kości. Pacjenci leczeni produktem leczniczym Zoledronic acid Sandoz nie powinni jednocześnie otrzymywać innych produktów leczniczych zawierających kwas zoledronowy ani innych bisfosfonianów, gdyż łączne skutki działania tych leków nie są znane.

Niewydolność nerek

Stan pacjentów z TIH i objawami pogorszenia czynności nerek należy odpowiednio ocenić i rozważyć, czy oczekiwana korzyść wynikająca z podawania kwasu zoledronowego przewyższa możliwe ryzyko.

Przy podejmowaniu decyzji o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy wziąć pod uwagę fakt, że początek działania leczniczego występuje po 2-3 miesiącach.

Istnieją doniesienia o pogorszeniu czynności nerek po zastosowaniu kwasu zoledronowego. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek, należą odwodnienie, istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek, wielokrotne cykle leczenia kwasem zoledronowym i innymi bisfosfonianami, a także stosowanie innych produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym. Mimo że ryzyko to jest mniejsze jeśli kwas zoledronowy podawany jest w dawce 4 mg przez 15 minut, pogorszenie czynności nerek nadal jest możliwe. Opisywano pogorszenie czynności nerek, rozwój niewydolności nerek i konieczność przeprowadzenia dializ po podaniu dawki początkowej lub pojedynczej dawki 4 mg kwasu zoledronowego. Stężenie kreatyniny w surowicy zwiększa się również (chociaż rzadziej) u niektórych pacjentów otrzymujących długotrwale kwas zoledronowy w zalecanych dawkach w celu zapobiegania powikłaniom kostnym.

Przed podaniem każdej dawki produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy. Na początku leczenia pacjentów z przerzutami do kości oraz lekkimi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się podanie mniejszych dawek kwasu zoledronowego. Podawanie kwasu zoledronowego należy wstrzymać u pacjentów, u których podczas leczenia wystąpią oznaki pogorszenia czynności nerek. Leczenie należy wznowić jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy powróci do wartości wyjściowych z 10% odchyleniem. Po wznowieniu leczenia należy zastosować taką samą dawkę produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz, jaką podawano w chwili przerwania terapii.

Ze względu na możliwy wpływ kwasu zoledronowego na czynność nerek, brak klinicznych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z istniejącymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (w badaniach klinicznych określoną jako stężenie kreatyniny w surowicy >400 pmol/l lub >4,5 mg/dl dla pacjentów z TIH oraz >265 pmol/l lub >3,0 mg/dl dla pacjentów z nowotworem i przerzutami do kości) i tylko ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące tych pacjentów (klirens kreatyniny <30 ml/min), nie zaleca się stosowania kwasu zoledronowego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Niewydolność wątroby

Ze względu na dostępne tylko ograniczone dane kliniczne, nie można sformułować szczególnych zaleceń dotyczących pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Martwica kości żuchwy

Martwicę kości żuchwy (ang. ONJ - osteonecrosis of the jaw) opisywano głównie u pacjentów z rozpoznaniem raka, leczonych produktami leczniczymi hamującymi resorpcję kości, takimi jak kwas zoledronowy. U wielu z tych pacjentów stosowano również chemioterapię i kortykosteroidy. Większość opisanych przypadków związana była z chirurgicznymi zabiegami stomatologicznymi, takimi jak ekstrakcja zęba. U wielu pacjentów występowały objawy miejscowego zakażenia, włącznie z zapaleniem szpiku.

Ocena indywidualnego ryzyka wystąpienia ONJ powinna uwzględniać następujące czynniki:

- siła działania bisfosfonianu (większe ryzyko dla leków silnie działających), droga podania (większe ryzyko dla leków podawanych pozajelitowo) i dawka skumulowana

-    choroba nowotworowa, chemioterapia (patrz punkt 4.5), radioterapia, leczenie kortykosteroidami, palenie tytoniu

- choroby zębów w wywiadzie, nieprawidłowa higiena jamy ustnej, choroba przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne i źle dopasowane protezy zębowe.

U pacjentów z występującymi jednocześnie czynnikami ryzyka, przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami należy rozważyć wykonanie badania stomatologicznego, uwzględniającego zasady prawidłowej profilaktyki stomatologicznej.

Jeśli to możliwe, w trakcie leczenia należy unikać u tych pacjentów inwazyjnego leczenia stomatologicznego. U pacjentów, u których stwierdzono martwicę kości żuchwy w trakcie leczenia bisfosfonianami, chirurgiczne zabiegi stomatologiczne mogą zaostrzyć przebieg choroby. Brak dostępnych danych, które wskazywałyby, czy przerwanie leczenia bisfosfonianami w razie konieczności wykonania zabiegu stomatologicznego zmniejsza ryzyko martwicy kości żuchwy.

Lekarz powinien ustalić indywidualny plan leczenia każdego pacjenta w oparciu o ocenę stosunku potencjalnych korzyści do ryzyka terapii.

Ból mięśniowo-szkieletowy

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu opisywano ciężki i sporadycznie powodujący niesprawność ból kości, stawów i (lub) mięśni u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy. Jednak takie doniesienia nie były częste. Objawy mogą wystąpić po różnym czasie: od jednego dnia do kilku miesięcy po rozpoczęciu leczenia. Większość pacjentów odczuwała złagodzenie objawów po zakończeniu leczenia. U części pacjentów wystąpił nawrót objawów po ponownym zastosowaniu kwasu zoledronowego lub innego bisfosfonianu.

Nietypowe złamania kości udowej

Opisywano występowanie nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej podczas leczenia bisfosfonianami, zwłaszcza u pacjentów leczonych długotrwale z powodu osteoporozy. Te poprzeczne lub krótkie skośne złamania mogą wystąpić w każdym miejscu wzdłuż całego trzonu kości udowej, od bezpośrednio poniżej krętarza mniejszego kości udowej do okolicy nadkłykciowej. Złamania takie występują w wyniku nieznacznego urazu lub nawet bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub okolicy pachwinowej, często związany z cechami obrazowymi złamania zmęczeniowego, na tygodnie lub miesiące przed stwierdzeniem pełnego złamania kości udowej. Opisane złamania są często obustronne, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami, z utrzymującym się złamaniem trzonu kości udowej należy kontrolować stan kości przeciwstronnej. Opisywano również słabe gojenie się takich złamań. Jeśli podejrzewane jest atypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć przerwanie leczenia bisfosfonianem na czas oceny stanu pacjenta, biorąc pod uwagę stosunek korzyści do ryzyka dla danego przypadku.

Pacjentom otrzymującym bisfosfonian należy zalecić zgłaszanie każdego przypadku bólu w obrębie uda, biodra lub pachwiny, a u każdego pacjenta z takimi objawami należy sprawdzić, czy nie nastąpiło niepełne złamanie kości udowej.

Hipokalcemia

U pacjentów leczonych kwasem zoledronowym opisywano występowanie hipokalcemii. Ciężka hipokalcemia powodowała zaburzenia rytmu serca i neurologiczne działania niepożądane (w tym napady drgawkowe, drętwienie i tężyczkę). Istnieją doniesienia o wymagających hospitalizacji przypadkach ciężkiej hipokalcemii. W niektórych przypadkach hipokalcemia może stanowić

zagrożenie dla życia (patrz punkt 4.8).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu

Produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, co oznacza, że praktycznie nie zawiera sodu.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych, w których kwas zoledronowy podawany był jednocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, lekami moczopędnymi, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi, nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji. Kwas zoledronowy wiąże się w niewielkim stopniu z białkami osocza i w warunkach in vitro nie hamuje aktywności ludzkich enzymów cytochromu P450 (patrz punkt 5.2), ale nie przeprowadzono formalnych badań klinicznych dotyczących interakcji.

Zaleca się ostrożność, jeśli bisfosfoniany podawane są jednocześnie z antybiotykami z grupy aminoglikozydów, gdyż łącznie mogą one mieć działanie addycyjne, w wyniku czego mniejsze stężenie wapnia w surowicy utrzymuje się przez okres dłuższy niż wymagany.

Wskazana jest ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwasu zoledronowego z innymi potencjalnie nefrotoksycznymi produktami leczniczymi. Podczas leczenia należy również zwrócić uwagę na możliwość wystąpienia hipomagnezemii.

U pacjentów ze szpiczakiem mnogim stosowanie kwasu zoledronowego w skojarzeniu z talidomidem może zwiększać ryzyko zaburzeń czynności nerek.

Zaleca się ostrożność podczas jednoczesnego stosowania kwasu zoledronowego i leków o działaniu antyangiogennym ze względu na zwiększoną częstość przypadków martwicy kości żuchwy.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet w ciąży. Badania wpływu kwasu zoledronowego na płodność zwierząt wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla ludzi nie jest znane. Produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas zoledronowy przenika do mleka kobiecego. Stosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz u kobiet karmiących piersią jest przeciwwskazane (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kwas zoledronowy badano na szczurach w poszukiwaniu możliwych działań niepożądanych na płodność rodziców i pokolenia F1. Obserwowano nasilenie farmakologicznych działań kwasu zoledronowego, co przypisywano jego hamującemu wpływowi na metabolizm wapnia w kościach, powodującemu hipokalcemię okołoporodową (skutek działania bisfosfonianów, jako klasy leków), dystocję i wcześniejsze zakończenie badania. Uzyskane wyniki wykluczyły możliwość definitywnego określenia wpływu kwasu zoledronowego na płodność ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i senność, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn. Dlatego pacjenci leczeni kwasem zoledronowym powinni zachować ostrożność podczas wykonywania tych czynności.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa stosowania

W ciągu trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego często zgłaszano występowanie reakcji ostrej fazy z takimi objawami, jak ból kości, gorączka, uczucie zmęczenia, bóle stawów, bóle mięśni, dreszcze i zapalenie stawów z obrzękiem. Objawy te zazwyczaj ustępują w ciągu kilku dni (patrz opis wybranych działań niepożądanych).

Następujące zaburzenia stanowią ważne, rozpoznane ryzyko związane ze stosowaniem kwasu zoledronowego w zarejestrowanych wskazaniach: zaburzenia czynności nerek, martwica kości żuchwy, reakcja ostrej fazy, hipokalcemia, działania niepożądane dotyczące oczu, migotanie przedsionków, anafilaksja. Częstość każdego z tych działań przedstawiono w tabeli 3.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Działania niepożądane wymienione w tabeli 3 pochodzą z badań klinicznych i doniesień postmarketingowych po stosowaniu (głównie długotrwałym) kwasu zoledronowego w dawce 4 mg.

Tabela 3

Działania niepożądane zostały wymienione zgodnie z częstością (najczęściej występujące podano jako pierwsze). Zastosowano następujące definicje: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Niedokrwistość

Niezbyt często:

Małopłytkowość, leukopenia

Rzadko:

Pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

Reakcja nadwrażliwości

Rzadko:

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Niepokój, zaburzenia snu

Rzadko:

Splątanie

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Niezbyt często:

Zawroty głowy, parestezje, zaburzenia smaku, niedoczulica, przeczulica,

drżenie, senność

Bardzo rzadko:

Napady drgawkowe, drętwienie i tężyczka (w wyniku hipokalcemii)

Zaburzenia oka

Często:

Zapalenie spojówek

Niezbyt często:

Niewyraźne widzenie, zapalenie twardówki i zapalenie oczodołu

Bardzo rzadko:

Zapalenie błony naczyniowej oka, zapalenie nadtwardówki

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, migotanie przedsionków,

niedociśnienie prowadzące do omdlenia lub zapaści krążeniowej

Rzadko:

Bradykardia

Bardzo rzadko:

Zaburzenia rytmu serca (w wyniku hipokalcemii)

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często:

Duszność, kaszel, skurcz oskrzeli

Rzadko:

Śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, jadłowstręt

Niezbyt często:

Biegunka, zaparcie, ból brzucha, niestrawność, zapalenie błony śluzowej

jamy ustnej, suchość błony śluzowej jamy ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:    Świąd, wysypka (w tym wysypka rumieniowata i grudkowata), nasilone

pocenie

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często: Ból kości, ból mięśni, ból stawów, uogólniony ból

Niezbyt często: Kurcze mięśni, martwica kości żuchwy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Zaburzenia czynności nerek

Niezbyt często:

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Gorączka, objawy grypopodobne (w tym uczucie zmęczenia, dreszcze, złe

Niezbyt często:

samopoczucie i nagłe zaczerwienienie)

Astenia, obrzęki obwodowe, reakcja w miejscu wstrzyknięcia (w tym ból,

Rzadko:

podrażnienie, obrzęk, stwardnienie), ból w klatce piersiowej, zwiększenie masy ciała, reakcja anafilaktyczna/wstrząs, pokrzywka Zapalenie i obrzęk stawów, jako objawy reakcji ostrej fazy

Badania diagnostyczne Bardzo często:

Hipofosfatemia

Często:

Zwiększenie stężenia kreatyniny i mocznika we krwi, hipokalcemia

Niezbyt często:

Hipomagnezemia, hipokaliemia

Rzadko:

Hiperkaliemia, hipernatremia

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia czynności nerek

Stosowanie kwasu zoledronowego było związane ze zgłoszeniami zaburzeń czynności nerek. Analiza łącznych danych uzyskanych w badaniach rejestracyjnych i dotyczących bezpieczeństwa stosowania kwasu zoledronowego w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi chorobami nowotworowymi z zajęciem kości wykazała następującą częstość zaburzeń czynności nerek, jako działania niepożądanego przypuszczalnie związanego z kwasem zoledronowym: szpiczak mnogi (3,2%), rak gruczołu krokowego (3,1%), rak piersi (4,3%), rak płuc i inne guzy lite (3,2%). Do czynników mogących zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należy odwodnienie, istniejące zaburzenia czynności nerek, wielokrotne cykle leczenia kwasem zoledronowym lub innymi bisfosfonianami, a także jednoczesne stosowanie nefrotoksycznych produktów leczniczych lub krótszego czasu infuzji niż obecnie zalecany. Pogorszenie czynności nerek, progresję do niewydolności nerek lub do dializowania notowano u pacjentów, którzy otrzymali początkową dawkę lub pojedynczą dawkę wynoszącą 4 mg kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.4).

Martwica kości żuchwy

Opisywano przypadki martwicy kości (głównie szczęki i żuchwy), głównie u pacjentów z rakiem, leczonych produktami leczniczymi hamującymi resorpcję kości, takimi jak kwas zoledronowy.

U wielu z tych pacjentów stwierdzono oznaki miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku, i większość tych doniesień dotyczy pacjentów z rozpoznaniem raka, po ekstrakcji zębów lub innych zabiegach stomatologicznych. Istnieje szereg udokumentowanych czynników ryzyka martwicy kości szczęki i żuchwy, w tym rozpoznanie raka, jednoczesne stosowanie innych terapii (np. chemioterapii, radioterapii, kortykosteroidów) oraz obecność współistniejących chorób (np. niedokrwistość, koagulopatie, zakażenie, istniejąca wcześniej choroba jamy ustnej). Wprawdzie nie ustalono związku przyczynowego, ale zaleca się unikanie zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej ze względu na możliwość wydłużenia procesu gojenia (patrz punkt 4.4).

Migotanie przedsionków

W jednym 3-letnim, randomizowanym, kontrolowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego w dawce 5 mg podawanego raz na rok i porównywano go z placebo w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej (ang. PMO -postmenopausal osteoporosis). Ogólna częstość migotania przedsionków u pacjentów otrzymujących 5 mg kwasu zoledronowego wyniosła 2,5% (96 spośród 3862), a u pacjentów otrzymujących placebo 1,9% (75 spośród 3852). Częstość ciężkich działań niepożądanych w postaci migotania przedsionków wyniosła 1,3% (51 spośród 3862) i 0,6% (22 spośród 3 852) u pacjentów otrzymujących, odpowiednio, kwas zoledronowy i placebo. Dysproporcji obserwowanej w tym badaniu nie stwierdzano w innych badaniach z kwasem zoledronowym, także w badaniach z kwasem

zoledronowym w dawce 4 mg podawanych pacjentom onkologicznym co 3-4 tygodnie. Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość migotania przedsionków w tym jednym badaniu klinicznym nie jest znany.

Reakcja ostrej fazy

Na to działanie niepożądane składa się zespół objawów, takich jak gorączka, bóle mięśni, ból głowy, bóle kończyn, nudności, wymioty, biegunka, bóle stawów i zapalenie stawów z obrzękiem. Czas wystąpienia reakcji ostrej fazy wynosi <3 dni po podaniu kwasu zoledronowego w infuzji, a reakcję tę określa się również terminem objawy „grypopodobne” lub objawy „po podaniu dawki”.

Nietypowe złamania kości udowej

W okresie po wprowadzeniu produktu leczniczego do obrotu zgłaszano następujące działania (występujące rzadko): nietypowe złamania podkrętarzowe i trzonu kości udowej (działanie niepożądane bisfosfonianów, jako klasy leków).

Działania niepożądane związane z hipokalcemią

Hipokalcemia jest istotnym rozpoznanym ryzykiem związanym ze stosowaniem kwasu zoledronowego w zatwierdzonych wskazaniach. Przegląd danych z badań klinicznych i z okresu po wprowadzeniu kwasu zoledronowego do obrotu pozwala na potwierdzenie związku między leczeniem kwasem zoledronowym a notowanymi przypadkami hipokalcemii i wywołanymi nią zaburzeniami rytmu serca. Ponadto dowiedziony został związek między hipokalcemią i spowodowanymi nią zaburzeniami neurologicznymi, w tym napadami drgawkowymi, drętwieniem i tężyczką (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań

niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania

produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać

wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania

Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

tel.: + 48 22 49 21 301

faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenie kliniczne dotyczące ostrego przedawkowania kwasu zoledronowego jest ograniczone. Zgłaszano omyłkowe podanie dawek wynoszących do 48 mg kwasu zoledronowego. Należy uważnie kontrolować stan pacjentów, którzy otrzymali dawki większe niż zalecane (patrz punkt 4.2), gdyż obserwowano zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek) oraz nieprawidłowe stężenia elektrolitów w surowicy (w tym wapnia, fosforu i magnezu). W razie hipokalcemii należy podać glukonian wapnia w infuzji, zależnie od wskazań klinicznych.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w chorobach układu kostnego; bisfosfoniany. Kod ATC: M05BA08

Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną. Jest inhibitorem resorpcji kości przez osteoklasty.

Wybiórcze działanie bisfosfonianów na tkankę kostną wynika z ich dużego powinowactwa do zmineralizowanej kości, ale dokładny mechanizm molekularny prowadzący do zahamowania aktywności osteoklastów pozostaje nadal niewyjaśniony. W długotrwałych badaniach na zwierzętach wykazano, że kwas zoledronowy hamuje resorpcję kości bez niekorzystnego wpływu na tworzenie, mineralizację lub właściwości mechaniczne tkanki kostnej.

Poza silnym działaniem hamującym resorpcję kości, kwas zoledronowy ma także właściwości przeciwnowotworowe, które mogą przyczyniać się do jego ogólnej skuteczności w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości. W badaniach nieklinicznych wykazano następujące właściwości:

-    in vivo: hamowanie resorpcji kości przez osteoklasty, co zmienia mikrośrodowisko szpiku kostnego, czyniąc go mniej podatnym na wzrost komórek nowotworowych, działanie antyangiogenne i działanie przeciwbólowe;

-    in vitro: hamowanie proliferacji osteoblastów, bezpośrednie działanie cytostatyczne

i proapoptotyczne na komórki nowotworowe, synergizm działania cytostatycznego z innymi lekami przeciwnowotworowymi, działanie przeciwadhezyjne i przeciwinwazyjne.

Wyniki badań klinicznych w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości

W pierwszym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepą próbą porównywano kwas zoledronowy w dawce 4 mg z placebo w zapobieganiu powikłaniom kostnym (ang. SRE - skeletal related events) u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Kwas zoledronowy w dawce 4 mg znacząco zmniejszał odsetek pacjentów, u których wystąpił co najmniej jeden epizod SRE, wydłużał średni czas (mediana) do wystąpienia pierwszego incydentu SRE o ponad 5 miesięcy i zmniejszał częstość powikłań kostnych w ciągu roku na jednego pacjenta - wskaźnik chorobowości kostnej (ang. SMR - skeletal morbidity rate). Analiza przypadków wielokrotnych wykazała zmniejszenie o 36% ryzyka rozwoju SRE u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z placebo. Pacjenci otrzymujący kwas zoledronowy w dawce 4 mg zgłaszali mniejsze nasilenie bólu w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo, a różnica osiągnęła istotność statystyczną w 3., 9., 21. i 24. miesiącu. U mniejszej liczby pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg wystąpiły patologiczne złamania. Skutki leczenia były słabiej wyrażone u pacjentów z uszkodzeniami blastycznymi. Dane dotyczące skuteczności przedstawiono w tabeli 4.

W drugim badaniu obejmującym guzy lite inne niż rak piersi lub gruczołu krokowego, kwas zoledronowy w dawce 4 mg istotnie zmniejszał liczbę pacjentów z SRE, wydłużał średni czas (mediana) do wystąpienia pierwszego incydentu SRE o ponad 2 miesiące i zmniejszał SMR. Analiza przypadków wielokrotnych wykazała zmniejszenie o 30,7% ryzyka wystąpienia SRE u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z placebo. Dane dotyczące skuteczności przedstawiono w tabeli 5.

Tabela 4: Dane dotyczące skuteczności (pacjenci z rakiem gruczołu krokowego leczeni hormonalnie)

Wszystkie SRE (+TIH)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

214

208

214

208

214

208

Odsetek pacjentów z SRE (%)

38

49

17

25

26

33

wartość p

0,028

0,052

0,119

Mediana czasu do wystąpienia SRE (dni)

488

321

NO

NO

NO

640

wartość p

0,009

0,020

0,055

Wskaźnik chorobowości kostnej (SMR)

0,77

1,47

0,20

0,45

0,42

0,89

wartość p

0,005

0,023

0,060

Zmniejszenie

ryzyka

wielokrotnych zdarzeń ** (%)

36

ND

ND

ND

ND

wartość p

0,002

ND

ND

*    Obejmuje złamania kręgów i złamania kości innych niż kręgi

**    Obejmuje wszystkie powikłania kostne, ich całkowitą ilość jak również czas do wystąpienia

każdego przypadku w czasie badania NO Nie osiągnięto ND Nie dotyczy

Tabela 5: Dane dotyczące skuteczności (guzy lite inne niż rak piersi lub rak gruczołu krokowego)

Wszystkie SRE (+TIH)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

257

250

257

250

257

250

Odsetek pacjentów z SRE (%)

39

48

16

22

29

34

wartość p

0,039

0,064

0,173

Mediana czasu do wystąpienia SRE (dni)

236

155

NO

NO

424

307

wartość p

0,009

0,020

0,079

Wskaźnik chorobowości kostnej (SMR)

1,74

2,71

0,39

0,63

1,24

1,89

wartość p

0,012

0,066

0,099

Zmniejszenie

ryzyka

wielokrotnych zdarzeń ** (%)

30,7

ND

ND

ND

ND

wartość p

0,003

ND

ND

*    Obejmuje złamania kręgów i złamania kości innych niż kręgi

** Obejmuje wszystkie powikłania kostne, ich całkowitą ilość jak również czas do wystąpienia każdego przypadku w czasie badania NO Nie osiągnięto ND Nie dotyczy

W trzecim, randomizowanym badaniu III fazy z podwójnie ślepą próbą, porównywano skuteczność kwasu zoledronowego w dawce 4 mg lub pamidronianu w dawce 90 mg co 3 do 4 tygodni u pacjentów ze szpiczakiem mnogim lub rakiem piersi, u których wystąpiło co najmniej jedno uszkodzenie kości. Wyniki badania wykazały porównywalną skuteczność kwasu zoledronowego w dawce 4 mg i pamidronianu (Pam) w dawce 90 mg w zapobieganiu SRE. Analiza przypadków wielokrotnych wykazała znaczące zmniejszenie (o 16%) ryzyka SRE u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z pacjentami otrzymującymi pamidronian. Dane dotyczące skuteczności przedstawiono w tabeli 6.

Tabela 6: Dane dotyczące skuteczności (pacjenci z rakiem piersi i ze szpiczakiem mnogim)

Wszystkie SRE (+TIH)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pam

90 mg

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pam

90 mg

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pam

90 mg

N

561

555

561

555

561

555

Odsetek pacjentów z SRE (%)

48

52

37

39

19

24

wartość p

0,198

0,653

0,037

Mediana czasu do wystąpienia SRE (dni)

376

356

NO

714

NO

NO

wartość p

0,15]

0,672

0,026

Wskaźnik chorobowości kostnej (SMR)

1,04

1,39

0,53

0,60

0,47

0,71

wartość p

0,084

0,614

0,015

Zmniejszenie

ryzyka

wielokrotnych zdarzeń ** (%)

16

ND

ND

ND

ND

wartość p

0,030

ND

ND

* Obejmuje złamania kręgów i złamania kości innych niż kręgi

**    Obejmuje wszystkie powikłania kostne, ich całkowitą ilość jak również czas do wystąpienia

każdego przypadku w czasie badania NO Nie osiągnięto ND Nie dotyczy

Kwas zoledronowy w dawce 4 mg badano również w randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu z podwójnie ślepa próbą u 228 pacjentek z udokumentowanymi przerzutami raka piersi do kości. Celem badania była ocena wpływu kwasu zoledronowego w dawce 4 mg na wskaźnik częstości powikłań kostnych, obliczanych jako całkowita liczba powikłań kostnych (z wyjątkiem hiperkalcemii oraz po uwzględnieniu wcześniejszych złamań) podzielona przez całkowity okres ryzyka. Pacjentki otrzymywały przez rok co cztery tygodnie kwas zoledronowy w dawce 4 mg lub placebo. Pacjentki przydzielono do równych liczebnie grup otrzymujących kwas zoledronowy lub placebo.

Częstość powikłań kostnych (liczba powikłań/ osobo-rok) wyniosła 0,628 dla kwasu zoledronowego i 1,096 dla placebo. Odsetek pacjentek z co najmniej jednym powikłaniem kostnym (z wyjątkiem hiperkalcemii) wyniósł 29,8% w grupie kwasu zoledronowego i 49,6% w grupie placebo (p=0,003). Mediana czasu do wystąpienia pierwszego powikłania kostnego nie została osiągnięta pod koniec badania w ramieniu kwasu zoledronowego i była istotnie wydłużona w porównaniu z placebo (p=0,007). W analizie wieloczynnikowej kwas zoledronowy w dawce 4 mg zmniejszał ryzyko powikłań kostnych o 41% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka = 0,59, p=0,019).

W grupie kwasu zoledronowego obserwowano statystycznie istotną poprawę nasilenia bólu (ocenianego przy użyciu skali pomiaru bólu Brief Pain Inventory, BPI) po 4 tygodniach oraz w każdym kolejnym punkcie czasowym badania, w porównaniu z placebo (rycina 1). Wynik punktowy oceny bólu w grupie kwasu zoledronowego utrzymywał się poniżej wartości wyjściowych, a zmniejszeniu nasilenia bólu towarzyszyła tendencja obniżenia wyniku punktowego dotyczącego zużycia środków przeciwbólowych.

Ryc. 1.

Średnie zmiany wyniku w skali BPI wobec wartości wyjściowych. Statystycznie istotne różnice zaznaczono (*p<0,05) dla porównania między grupami terapii (4 mg kwasu zoledronowego vs. placebo)

Czas badania (tygodnie)

Wyniki badań klinicznych w leczeniu TIH

Badania kliniczne dotyczące hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową (TIH) wykazały, że działanie kwasu zoledronowego charakteryzuje zmniejszenie stężenia wapnia w surowicy i jego wydalania przez nerki. W badaniach I fazy dotyczących ustalania dawki u pacjentów z lekką do umiarkowanej hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH) skuteczne dawki mieściły się w zakresie około 1,2-2,5 mg.

W celu porównania skuteczności kwasu zoledronowego w dawce 4 mg i pamidronianu w dawce 90 mg, połączono wyniki dwóch podstawowych, wieloośrodkowych badań u pacjentów z hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH), poddając je zaplanowanej analizie. Skorygowane względem albumin stężenie wapnia w surowicy powracało szybciej do wartości prawidłowych w 4. dniu leczenia kwasem zoledronowym w dawce 8 mg i w 7. dniu leczenia kwasem zoledronowym w dawkach 4 mg i 8 mg. Obserwowano następujący odsetek odpowiedzi:

Tabela 7: Odsetek całkowitych odpowiedzi uzyskanych w poszczególnych dniach leczenia, w połączonych badaniach dotyczących TIH

Dzień 4.

Dzień 7.

Dzień 10.

Kwas zoledronowy 4 mg (N=86)

45,3% (p=0,104)

82,6% (p=0,005)*

88,4% (p=0,002)*

Kwas zoledronowy 8 mg (N=90)

55,6% (p=0,021)*

83,3% (p=0,010)*

86,7% (p=0,015)*

Pamidronian 90 mg (N=99)

33,3%

63,6%

69,7%

*wartości p w porównaniu z pamidronianem

Mediana czasu do normalizacji stężenia wapnia w surowicy (normokalcemii) wynosiła 4 dni. Mediana czasu do ponownego zwiększenia stężenia wapnia w surowicy skorygowanego o stężenie albuminy (> 2,9 mmol/l) wynosiła 30 do 40 dni u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym i 17 dni u pacjentów otrzymujących pamidronian w dawce 90 mg (wartości p: 0,001 dla kwasu zoledronowego w dawce 4 mg i 0,007 w dawce 8 mg). Nie było statystycznie istotnej różnicy między dwiema dawkami kwasu zoledronowego.

W badaniach klinicznych kwas zoledronowy w dawce 8 mg podano ponownie 69 pacjentom z nawrotem hiperkalcemii lub hiperkalcemią oporną na początkowe leczenie (kwas zoledronowy w dawce 4 mg, 8 mg lub pamidronian w dawce 90 mg). Wskaźnik odpowiedzi u tych pacjentów wynosił około 52%. Ponieważ pacjentom tym podawano ponownie tylko dawkę 8 mg, brak danych pozwalających na porównanie z dawką 4 mg kwasu zoledronowego.

W badaniach klinicznych u pacjentów z hiperkalcemią wywołaną chorobą nowotworową (TIH) ogólny profil bezpieczeństwa wśród pacjentów wszystkich trzech grup terapeutycznych (kwas zoledronowy w dawce 4 mg i 8 mg oraz pamidronian w dawce 90 mg) był podobny w odniesieniu do rodzaju i nasilenia działań niepożądanych.

Dzieci i młodzież

Wyniki badania klinicznego w leczeniu ciężkiej wrodzonej łamliwości kości u dzieci i młodzieży w wieku od 1 roku do 17 lat

Skuteczność kwasu zoledronowego po podaniu dożylnym w leczeniu dzieci i młodzieży (w wieku od 1 roku do 17 lat) z ciężką wrodzoną łamliwością kości (typu I, III i IV) porównano z działaniem pamidronianu po podaniu dożylnym w jednym międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, otwartym badaniu z udziałem odpowiednio 74 i 76 pacjentów w każdej z grup terapeutycznych. Okres leczenia w tym badaniu wynosił 12 miesięcy i był poprzedzony trwającym od 4 do 9 tygodni okresem kwalifikacji, podczas którego pacjenci przyjmowali witaminę D i suplementy wapnia pierwiastkowego przez co najmniej 2 tygodnie. W badaniu klinicznym dzieciom w wieku od 1 roku do mniej niż 3 lat podawano co 3 miesiące kwas zoledronowy w dawce 0,025 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,35 mg na pojedynczą dawkę), a pacjentom w wieku od 3 do 17 lat podawano co 3 miesiące kwas zoledronowy w dawce 0,05 mg/kg mc. (maksymalnie do 0,83 mg na pojedynczą dawkę). Przeprowadzono przedłużenie badania w celu oceny długotrwałego bezpieczeństwa ogólnego i bezpieczeństwa dla nerek po zastosowaniu kwasu zoledronowego raz lub dwa razy w roku przez dalsze 12 miesięcy u dzieci, które ukończyły roczne leczenie albo kwasem zoledronowym, albo pamidronianem w badaniu głównym.

Pierwszorzędowym punktem końcowym badania była procentowa zmiana wobec wartości wyjściowych w gęstości mineralnej kości kręgosłupa lędźwiowego (BMD) po 12 miesiącach leczenia. Szacunkowe wyniki leczenia dla BMD były podobne, ale badanie nie było wystarczająco dobrze zaprojektowane, aby wykazać nie mniejszą skuteczność kwasu zoledronowego. W szczególności nie było oczywistych dowodów na skuteczność w odniesieniu do występowania złamania lub bólu. Działania niepożądane w postaci złamania kości długich kończyn dolnych zgłaszano u około 24% (kość udowa) i 14% (kość piszczelowa) pacjentów leczonych kwasem zoledronowym w porównaniu z 12% i 5% pacjentów z ciężką wrodzoną łamliwością kości leczonych pamidronianem, bez względu na rodzaj choroby i związek przyczynowy, ale ogólna liczba złamań była porównywalna u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym i pamidronianem: 43% (32/74) vs. 41% (31/76). Interpretację ryzyka złamania utrudnia fakt, że u pacjentów z ciężką wrodzoną łamliwością kości złamania występują często, stanowiąc część procesu chorobowego.

Rodzaj działań niepożądanych obserwowany u tej grupy pacjentów był podobny do działań niepożądanych obserwowanych wcześniej u dorosłych z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości (patrz punkt 4.8). Działania niepożądane uszeregowane według częstości przedstawiono w tabeli 8. Zastosowano następującą klasyfikację: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 8: Działania niepożądane obserwowane u dzieci i młodzieży z ciężką wrodzoną łamliwością

kości1

Zaburzenia układu nerwowego Często:

Ból głowy

Zaburzenia serca Często:

Tachykardia

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia Często:    Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często:

Często:

Wymioty, nudności Ból brzucha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Ból kończyn, bole stawów, bóle mięśni i kości

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo często:

Gorączka, uczucie zmęczenia

Często:

Reakcja ostrej fazy, ból

Badania diagnostyczne

Bardzo często:

Hipokalcemia

Często:

Hipofosfatemia

1 Działania niepożądane występujące z częstością <5% poddano ocenie medycznej i wykazano, że przypadki te są zgodne z dobrze poznanym profilem bezpieczeństwa stosowania kwasu zoledronowego (patrz punkt 4.8).

Wydaje się, że w porównaniu z pamidronianem stosowanie kwasu zoledronowego u dzieci i młodzieży z ciężką wrodzoną łamliwością kości wiąże się z wyraźniejszym ryzykiem reakcji ostrej fazy, hipokalcemii i niewyjaśnionej tachykardii, ale ta różnica zmniejsza się po podaniu kolejnych infuzji.

Europejska Agencja Leków uchyliła obowiązek przedstawiania wyników badań z zastosowaniem produktu referencyjnego zawierającego kwas zoledronowy we wszystkich podgrupach populacji pediatrycznej w leczeniu hiperkalcemii wywołanej chorobą nowotworową i w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Pojedyncze lub wielokrotne 5-minutowe i 15-minutowe infuzje kwasu zoledronowego w dawkach 2, 4, 8 i 16 mg u 64 pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości dostarczyły niezależnie od podanej dawki następujące dane farmakokinetyczne.

Po rozpoczęciu infuzji stężenie kwasu zoledronowego w osoczu gwałtownie zwiększa się, osiągając stężenie maksymalne pod koniec infuzji, a następnie obserwuje się szybkie zmniejszenie stężenia leku do <10% wartości maksymalnej po 4 godzinach i <1% wartości maksymalnej po 24 godzinach. Później następuje długi czas, kiedy przed podaniem w 28. dniu drugiej infuzji obserwuje się bardzo małe stężenia kwasu zoledronowego, nieprzekraczające 0,1% wartości maksymalnej.

Eliminacja kwasu zoledronowego po podaniu dożylnym odbywa się trójfazowo: szybkie, dwufazowe usuwanie leku z krążenia ogólnego z okresem półtrwania ti/2a wynoszącym 0,24 godziny i t1/21,87 godziny, po którym następuje długa faza eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji t1/2Y wynoszącym 146 godzin. Nie stwierdzono kumulacji kwasu zoledronowego w osoczu po podawaniu dawek wielokrotnych co 28 dni. Kwas zoledronowy nie jest metabolizowany i wydalany jest przez nerki w formie niezmienionej. W ciągu pierwszych 24 godzin 39 ± 16% podanej dawki leku pojawia się w moczu, podczas gdy pozostała część wiąże się przede wszystkim z tkanką kostną. Z kości kwas zoledronowy uwalnia się bardzo wolno do krążenia ogólnego i jest wydalany przez nerki. Całkowity klirens ustrojowy leku wynosi 5,04 ± 2,5 l/godz. i jest niezależny od dawki, płci, wieku, rasy i masy ciała. Wydłużenie czasu infuzji z 5 do 15 minut spowodowało zmniejszenie stężenia kwasu zoledronowego pod koniec infuzji o 30%, ale nie wpływało na wartość powierzchni pola pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu.

Zmienność międzyosobnicza parametrów farmakokinetycznych kwasu zoledronowego była duża, tak jak w przypadku innych bisfosfonianów.

Brak dostępnych danych farmakokinetycznych dla kwasu zoledronowego u pacjentów z hiperkalcemią lub z niewydolnością wątroby. Kwas zoledronowy nie hamuje in vitro aktywności enzymów

ludzkiego cytochromu P450 i nie ulega biotransformacji. W badaniach na zwierzętach mniej niż 3% podanej dawki wydalało się z kałem, co wskazuje, że wątroba nie odgrywa istotnej roli w farmakokinetyce kwasu zoledronowego.

Klirens nerkowy kwasu zoledronowego był skorelowany z klirensem kreatyniny. Klirens nerkowy stanowi 75 ± 33% klirensu kreatyniny, którego średnia wartość u 64 badanych pacjentów z rakiem wynosiła 84 ± 29 ml/min (w zakresie od 22 do 143 ml/min). Analiza populacyjna wykazała, że u pacjentów z klirensem kreatyniny 20 ml/min (ciężkie zaburzenia czynności nerek) lub 50 ml/min (umiarkowane zaburzenia czynności nerek) przewidywany klirens kwasu zoledronowego powinien wynosić odpowiednio 37% lub 72% klirensu u pacjenta, którego klirensem kreatyniny wynosi 84 ml/min. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) dostępne są tylko ograniczone dane farmakokinetyczne.

Kwas zoledronowy nie wykazuje powinowactwa do elementów morfotycznych krwi, a wiązanie z białkami osocza jest małe (około 56%) i nie zależy od stężenia kwasu zoledronowego.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane farmakokinetyczne u dzieci z ciężką wrodzoną łamliwością kości wskazują na podobną farmakokinetykę kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 3 do 17 lat i u pacjentów dorosłych po podaniu podobnej dawki w mg/kg mc. Wydaje się, że wiek, masa ciała, płeć i klirens kreatyniny nie mają wpływu na ogólnoustrojową ekspozycję na kwas zoledronowy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność po podaniu jednorazowym

Największa pojedyncza dawka podawana dożylnie, która nie powodowała śmierci, wynosiła 10 mg/kg mc. u myszy i 0,6 mg/kg mc. u szczurów.

Toksyczność po podaniu wielokrotnym

Kwas zoledronowy podawany przez 4 tygodnie podskórnie szczurom i dożylnie psom w dawkach dobowych do 0,02 mg/kg mc. był dobrze tolerowany. Podskórne podawanie kwasu zoledronowego szczurom w dawce 0,001 mg/kg mc./dobę oraz dożylne psom w dawce 0,005 mg/kg mc. co 2-3 dni było w okresie do 52 tygodni również dobrze tolerowane.

Najczęściej obserwowanym działaniem po podaniu wielokrotnym niemal wszystkich badanych dawek było zwiększenie pierwotnej warstwy gąbczastej przynasad kości długich u zwierząt w okresie wzrostu. Zjawisko to odzwierciedla farmakologiczne działanie kwasu zoledronowego, polegające na zahamowaniu procesu resorpcji kości.

W długookresowych badaniach na zwierzętach z wielokrotnym podawaniem pozajelitowym margines bezpieczeństwa w odniesieniu do wpływu na nerki był wąski. Jednak skumulowane wyniki badania największych dawek niepowodujących działań niepożądanych (ang. NOAEL - No adverse event level) po podaniu jednorazowym (1,6 mg/kg mc.) i podawaniu wielokrotnym w czasie do jednego miesiąca (0,06-0,6 mg/kg mc./dobę), nie wykazały wpływu na nerki przy dawkach równych lub większych od największej proponowanej dawki terapeutycznej u ludzi. W badaniach narażenia długotrwałego po podaniu dawek z przedziału największej proponowanej dawki terapeutycznej dla ludzi kwas zoledronowy działał toksycznie na inne narządy, w tym na przewód pokarmowy, wątrobę, śledzionę i płuca, a także w miejscu podania dożylnego.

Toksyczny wpływ na reprodukcję

Kwas zoledronowy podawany podskórnie szczurom w dawkach >0,2 mg/kg mc. wykazywał działanie teratogenne. Chociaż nie obserwowano działania teratogennego lub toksycznego na płód u królików, jednak stwierdzano toksyczne działanie u matek. U szczurów podanie najmniejszej badanej dawki (0,01 mg/kg mc.) powodowało dystocję.

Genotoksyczność i rakotwórczość

Badania genotoksyczności i rakotwórczości nie wykazały działania mutagennego ani rakotwórczego kwasu zoledronowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Sodu cytrynian (E 331)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Ten produkt leczniczy nie może mieć kontaktu z żadnymi roztworami zawierającymi wapń. Ze względu na brak badań dotyczących zgodności, produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi.

6.3    Okres ważności

Nieotwarta butelka: 3 lata

Po pierwszym otwarciu produkt leczniczy należy użyć natychmiast. Wszelkie niewykorzystane resztki należy usunąć.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywaniu

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania po pierwszym otwarciu produktu leczniczego, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Plastikowa butelka z bezbarwnego kopolimeru cykloolefiny z korkiem z gumy bromobutylowej pokrytym fluoropolimerem oraz aluminiowym uszczelnieniem i polipropylenowym elementem typu flip-off w tekturowym pudełku, zawierająca 100 ml roztworu do infuzji.

Roztwór do infuzji Zoledronic acid Sandoz dostępny jest w opakowaniach zawierających jedną lub 3 butelki.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania leku do stosowania

Dodatkowe informacje na temat postepowania z produktem Zoledronic acid Sandoz, w tym wskazówki dotyczące przygotowania zmniejszonych dawek z wykorzystaniem gotowych do użycia butelek, znajdują się w punkcie 4.2.

Podczas przygotowywania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki. Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do jednorazowego użytku.

Należy stosować wyłącznie przezroczysty roztwór, bez wytrąconych cząstek i zabarwienia.

Zaleca się pracownikom służby zdrowia, aby nie wylewali niewykorzystanych resztek produktu leczniczego Zoledronic acid Sandoz do kanalizacji.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Sandoz GmbH Biochemiestrasse 10 6250 Kundl, Austria

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 20754

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14.11.2012 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

18 AT/H/0411/002/II/002

Zoledronic acid Sandoz