+ iMeds.pl

Zoledronic acid strides 4 mg/5 mlUlotka Zoledronic acid strides

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zoledronic acid Strides, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

Acidum zoledronicum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest Zoledronic acid Strides i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Strides

3.    Jak stosować lek Zoledronic acid Strides

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zoledronic acid Strides

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest Zoledronic acid Strides i w jakim celu się go stosuje

Substancją czynną w leku Zoledronic acid Strides jest kwas zoledronowy, który należy do grupy leków zwanych bisfosfonianami. Kwas zoledronowy działa przez wiązanie się z tkanką kostną i opóźnianie szybkości przebudowy kości. Lek ten stosowany jest:

   w zapobieganiu powikłaniom kostnym, np. złamaniom u dorosłych pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości (rozsiew nowotworu z pierwotnego miejsca występowania do kości);

   w celu zmniejszenia stężenia wapnia we krwi dorosłych pacjentów, w przypadkach, kiedy stężenie jest zwiększone z powodu nowotworu. Nowotwory mogą przyspieszać przebudowę tkanki kostnej, powoduj ąc zwiększone uwalnianie wapnia z kości. Stan ten określany jest mianem hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Strides

Należy stosować się do wszystkich zaleceń lekarza.

Lekarz zleci badania krwi przed rozpoczęciem podawania leku Zoledronic acid Strides i będzie sprawdzał reakcję na leczenie w regularnych odstępach czasu.

Kiedy nie stosować leku Zoledronic acid Strides:

-    Jeśli pacjentka karmi piersią.

-    Jeśli pacjent ma uczulenie na kwas zoledronowy, inne bisfosfoniany (grupa leków, do których należy lek Zoledronic acid Strides) lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed zastosowaniem leku Zoledronic acid Strides należy poinformować lekarza:

-    Jeśli pacjent choruje na nerki.

-    Jeśli u pacjenta występuje lub występował ból, obrzęk lub zdrętwienie szczęki, uczucie ciężkości szczęki lub ruszania się zębów.

-    Jeśli pacjent jest w trakcie leczenia stomatologicznego albo zamierza poddać się zabiegowi z zakresu chirurgii szczękowej; należy wówczas poinformować stomatologa o przyjmowaniu leku Zoledronic acid Strides.

Pacjenci w wieku od 65 lat

Zoledronic acid Strides może być podawany osobom w wieku od 65 lat. Nic nie wskazuje na to, aby konieczne było zachowanie dodatkowych środków ostrożności.

Dzieci i młodzież

Nie zaleca się stosowania leku Zoledronic acid Strides u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne leki i lek Zoledronic acid Strides

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować. Szczególnie ważne jest poinformowanie lekarza, jeśli pacjent przyjmuje:

-    Antybiotyki aminoglikozydowe (leki stosowane w leczeniu ciężkich zakażeń), ponieważ stosowanie ich w skojarzeniu z bisfosfonianami może powodować nadmierne zmniejszenie stężenia wapnia we krwi.

-    Talidomid (lek stosowany w leczeniu pewnych nowotworów krwi z zaj ęciem kości) lub jakiekolwiek inne leki, które mogą być szkodliwe dla nerek.

-    Jakiekolwiek inne leki zawierające kwas zoledronowy stosowane w leczeniu osteoporozy i innych nienowotworowych chorób kości oraz inne bisfosfoniany, ponieważ łączne skutki działania tych leków przyjmowanych z lekiem Zoledronic acid Strides nie są znane.

-    Leki antyangiogenne (stosowane w leczeniu nowotworów), ponieważ jednoczesne podawanie ich z lekiem Zoledronic acid Strides było związane ze przypadkami martwicy kości szczęk.

Ciąża i karmienie piersią

Leku Zoledronic acid Strides nie należy stosować w okresie ciąży. Należy poinformować lekarza, jeśli pacjentka jest w ciąży lub podejrzewa ciążę.

Leku Zoledronic acid Strides nie wolno stosować u kobiet karmiących piersią.

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku w ciąży i w okresie karmienia piersią należy poradzić się lekarza.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Opisywano bardzo rzadkie przypadki senności związanej ze stosowaniem leku Zoledronic acid Strides. Dlatego też należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów, obsługiwania maszyn i wykonywania innych czynności wymagających pełnej uwagi.

Zoledronic acid Strides zawiera sód

Lek ten zawiera mniej niż 1 mmol (2,14 mg) sodu w jednej dawce, co oznacza, że może być uznany za praktycznie wolny od sodu.

3.    Jak stosować lek Zoledronic acid Strides

-    Zoledronic acid Strides może być podawany wyłącznie przez fachowych pracowników ochrony zdrowia przeszkolonych w dożylnym podawaniu bisfosfonianów.

-    Lekarz zaleci pacjentowi wypicie odpowiedniej ilości wody przed każdym podaniem leku, aby zapobiec odwodnieniu.

Należy uważnie stosować się do wszystkich innych zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

W jakiej dawce podaje się lek Zoledronic acid Strides

-    Zazwyczaj stosowana dawka pojedyncza wynosi 4 mg.

-    Jeśli u pacjenta występują choroby nerek, lekarz poda mniejszą dawkę leku w zależności od nasilenia choroby nerek.

Jak często podaje się lek Zoledronic acid Strides

-    W przypadku zapobiegania powikłaniom kostnym spowodowanym przerzutami do kości podaje się jeden wlew dożylny leku Zoledronic acid Strides co trzy do czterech tygodni.

-    W przypadku leczenia mającego na celu zmniejszenie stężenia wapnia we krwi zwykle stosuje się tylko jeden wlew dożylny leku Zoledronic acid Strides.

Jak podaje się lek Zoledronic acid Strides

-    Lek Zoledronic acid Strides jest podawany we wlewie dożylnym (w kroplówce), przy czym wlew ten powinien trwać co najmniej 15 minut i powinien być podawany jako osobny roztwór dożylny przez oddzielną linię dożylną.

Pacjentom, u których stężenie wapnia we krwi nie jest zbyt duże, lekarz przepisze wapń i witaminę D do codziennego przyjmowania.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoledronic acid Strides

Pacjenci, którym podano większe niż zalecane dawki leku, powinni być uważnie monitorowani przez lekarza. Jest to konieczne ze względu na możliwość wystąpienia nieprawidłowych stężeń elektrolitów w osoczu (np. wapnia, fosforu i magnezu) i/lub zmian czynności nerek, w tym ciężkich zaburzeń czynności nerek. Pacjenci ze zbyt małym stężeniem wapnia mogą wymagać uzupełnienia wapnia w postaci wlewu dożylnego.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęstsze działania niepożądane zwykle mają niewielkie nasilenie i ustępują w krótkim czasie.

Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych

ciężkich działań niepożądanych:

Częste działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 10 osób):

-    Ciężkie zaburzenia czynności nerek (zazwyczaj stwierdzane przez lekarza prowadzącego na podstawie pewnych konkretnych badań krwi).

-    Małe stężenie wapnia we krwi.

Niezbyt częste działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 100 osób):

-    Ból w jamie ustnej, ból zębów i(lub) szczęki, obrzęk lub owrzodzenia w jamie ustnej, zdrętwienie lub uczucie ciężkości szczęki, bądź też ruszanie sie zębów. Mogą to być objawy uszkodzenia kości w szczęce (martwica kości). W przypadku wystąpienia takich objawów należy natychmiast poinformować o nich lekarza lub dentystę.

-    U pacjentek z osteoporozą pomenopauzalną leczonych kwasem zoledronowym zaobserwowano nieregularne bicie serca (migotanie przedsionków). Nie wiadomo, czy to kwas zoledronowy powoduje nieregularne bicie serca, jednak należy poinformować lekarza w przypadku wystąpienia takich objawów po przyjęciu kwasu zoledronowego.

-    Ciężka reakcja alergiczna: duszność, obrzęk głównie twarzy i gardła.

Należy jak najszybciej poinformować lekarza, jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z poniższych działań niepożądanych:

Bardzo częste działania niepożądane (mogące występować częściej niż u 1 na 10 osób):

-    Małe stężenie fosforanów we krwi.

Częste działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 10 osób):

-    Ból głowy i objawy grypopodobne obejmujące gorączkę, zmęczenie, osłabienie, senność, dreszcze oraz bóle kostne, stawowe i(lub) mięśniowe. W większości przypadków nie jest wymagane konkretne leczenie, a objawy ustępuj ą po krótkim czasie (kilka godzin lub dni).

-    Objawy ze strony przewodu pokarmowego w postaci nudności i wymiotów oraz utrata apetytu.

-    Zapalenie spojówek.

-    Mała liczba czerwonych krwinek (niedokrwistość).

Niezbyt częste działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 100 osób):

-    Reakcje nadwrażliwości.

-    Niskie ciśnienie tętnicze.

-    Ból w klatce piersiowej.

-    Reakcje skórne (zaczerwienienie i obrzęk) w miejscu podania leku, wysypka, swędzenie skóry.

-    Nadciśnienie tętnicze, duszność, zawroty głowy, zaburzenia snu, mrowienie i drętwienie rąk lub stóp, biegunka.

-    Mała liczba krwinek białych i płytek krwi.

-    Małe stężenie magnezu i potasu we krwi. Lekarz będzie to kontrolował i zleci niezbędne badania.

-    Senność.

-    Łzawienie oczu, nadwrażliwość oczu na światło.

-    Nagłe uczucie zimna z omdleniem, zwiotczeniem ciała lub zapaścią.

-    Utrudnione oddychanie ze świszczącym oddech lub kaszlem.

-    Pokrzywka.

Rzadkie działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 1000 osób):

-    Wolne bicie serca.

-    Dezorientacja.

-    W rzadkich przypadkach mogą wystąpić nietypowe złamania kości udowej, szczególnie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Należy zwrócić się do lekarza w przypadku pojawienia się bólu, osłabienia lub uczucia dyskomfortu w okolicy uda, biodra lub w pachwinie, ponieważ może to już wcześniej wskazywać na prawdopodobieństwo wystąpienia złamania kości udowej.

-    Śródmiąższowe zapalenie płuc (zapalenie tkanki płuc wokół pęcherzyków płucnych).

Bardzo rzadkie działania niepożądane (mogące występować nie częściej niż u 1 na 10 000 osób):

-    Omdlenie z powodu niskiego ciśnienia tętniczego.

-    Nasilone bóle kostne, stawowe i(lub) mięśniowe, sporadycznie powodujące niesprawność.

-    Bolesne zaczerwienienie i(lub) obrzęk oczu.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie lub pielęgniarce.

5.    Jak przechowywać lek Zoledronic acid Strides

Lekarz , pielęgniarka lub farmaceuta są poinformowani o tym, jak prawidłowo przechowywać lek Zoledronic acid Strides (patrz punkt 6).

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zoledronic acid Strides

-    Substancją czynną leku Zoledronic acid Strides jest kwas zoledronowy. W jednej fiolce znajdują się 4 mg kwasu zoledronowego, co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

-    Pozostałe składniki to: sodu cytrynian (E331), mannitol (E421) i woda do wstrzykiwań.

Jak wygląda Zoledronic acid Strides i co zawiera opakowanie

Lek Zoledronic acid Strides ma postać przezroczystego i bezbarwnego roztworu i umieszczony jest w fiolce z bezbarwnego szkła zamkniętej korkiem gumowym i kapslem aluminiowym.

Omawiany produkt leczniczy jest dostępny opakowaniach zawierających po 1 fiolce, po 4 fiolki lub po 10 fiolek. Jedna fiolka zawiera 5 ml roztworu.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

Wytwórca

Agila Specialties Polska Sp. z. o. o.

10, Daniszewska Str., 03-230 Warsaw Poland

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

AT: Zoledronsäure Strides 4mg/5ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

DE: Zoledronsäure Strides 4mg/5ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

DK: Zoledronsyre Strides 4mg/5ml Koncentrat til infusionsvæske, oplosning

ES: Ácido Zoledrónico Strides 4mg/5ml concentrado para solución para perfusión

FI: Zoledronate Strides 4mg/5ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning

FR: Acide Zolédronique Strides 4mg/5ml solution à diluer pour perfusion

IT: Acido Zoledronico Strides Arcolab International

NO: Zoledronsyre Strides

PL: Zoledronic acid Strides

SE: Zoledronsyra Strides 4mg/5ml Koncentrat till infusionsvätska, lösning UK: Zoledronic acid 4mg/5ml concentrate for solution for Infusion

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

Poniższe informacje przeznaczone są wyłącznie dla personelu medycznego lub fachowych pracowników ochrony zdrowia

Jak przygotowywać i podawać produkt leczniczy Zoledronic acid Strides

-    Aby przygotować roztwór do infuzji zawierający 4 mg kwasu zoledronowego, należy rozcieńczyć koncentrat Zoledronic acid Strides (5,0 ml) za pomocą 100 ml roztworu do infuzji wolnego od jonów wapnia lub innego roztworu do infuzji wolnego od kationów dwuwartościowych. Jeśli potrzebna jest mniejsza dawka produktu leczniczego Zoledronic acid Strides, należy pobrać odpowiednią objętość zgodnie z tym, co podano poniżej, i rozcieńczyć w 100 ml roztworu do infuzji. Aby uniknąć potencjalnych niezgodności farmaceutycznych, roztworem do infuzji użytym do rozcieńczenia musi być albo roztwór chlorku sodu o stężeniu 0,9% w/v lub roztwór glukozy o stężeniu 5% w/v.

Nie mieszać koncentratu Zoledronic acid Strides z roztworami zawierającymi jony wapnia lub inne

kationy dwuwartościowe, np. z roztworem Ringera z dodatkiem mleczanów.

Sposób przygotowania zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Strides:

Pobrać odpowiednią objętość płynnego koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem:

-    4,4 ml dla dawki 3,5 mg.

-    4,1 ml dla dawki 3,3 mg.

-    3,8 ml dla dawki 3,0 mg.

-    Do jednorazowego użytku. Wszelkie pozostałości należy usunąć. Roztwór powinno się podawać tylko wówczas, gdy jest przezroczysty, wolny od cząstek stałych i wolny od przebarwień. Podczas przygotowywania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki.

-    Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C. Jeśli roztwór przechowywany jest w lodówce, wówczas po wyj ęciu go z niej należy go pozostawić w temperaturze pokojowej, aby doszło do wyrównania temperatur przed podaniem.

-    Roztwór zawieraj ący kwas zoledronowy podaje się w pojedynczym, trwaj ącym 15 minut wlewie dożylnym przez oddzielną linię infuzyjną. Przed i po podaniu produktu leczniczego Zoledronic acid Strides należy sprawdzić stan nawodnienia pacjenta, aby mieć pewność, że jest on odpowiedni.

-    W badaniach nad kilkoma rodzajami linii infuzyjnych wytworzonych z polichlorku winylu, polietylenu i polipropylenu wykazały brak niezgodności z produktem leczniczym Zoledronic acid Strides.

-    Ponieważ brak dostępnych danych na temat zgodności produktu leczniczego Zoledronic acid Strides z innymi substancjami podawanymi dożylnie, nie należy produktu tego mieszać z żadnymi innymi produktami leczniczymi ani substancjami. Należy też zawsze podawać go przez oddzielną linię infuzyjną.

Jak przechowywać lek Zoledronic acid Strides

-    Produkt leczniczy Zoledronic acid Strides przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

-    Nie stosować produktu leczniczego Zoledronic acid Strides po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

-    Nieotwarte fiolki nie wymagają przechowywania w szczególnych warunkach.

-    Rozcieńczony roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast, aby uniknąć zanieczyszczenia mikrobiologicznego.

Zoledronic acid Strides

Charakterystyka Zoledronic acid strides

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zoledronic acid Strides, 4 mg/5 ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji

2.    SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

W jednej fiolce zawierającej 5 ml koncentratu znajdują się 4 mg kwasu zoledronowego (Acidum zoledronicum), co odpowiada 4,264 mg kwasu zoledronowego jednowodnego.

Jeden ml koncentratu zawiera 0,8 mg kwasu zoledronowego (w postaci jednowodnej).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: 2,14 mg (0,9 mmol) sodu (w postaci bezwodnego cytrynianu) na fiolkę.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji Przezroczysty i bezbarwny roztwór Zakres pH: 5,7-6,7

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

-    Zapobieganie powikłaniom kostnym (do których zalicza się: złamania patologiczne, kompresyjne złamania kręgów, konieczność zastosowania radioterapii lub wykonania zabiegu operacyjnego w obrębie układu kostnego, hiperkalcemię w przebiegu choroby nowotworowej) u dorosłych pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegaj ącymi z zaj ęciem układu kostnego.

-    Leczenie hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej u dorosłych pacjentów.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Produkt leczniczy Zoledronic acid Strides może być przepisywany i podawany pacjentom wyłącznie przez lekarzy mających doświadczenie w dożylnym podawaniu leków z grupy bisfosfonianów.

Dawkowanie

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego

Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka w zapobieganiu powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego wynosi 4 mg kwasu zoledronowego co 3 do 4 tygodni.

U pacjentów powinno się też stosować doustną suplementację wapnia w ilości 500 mg/dobę oraz witaminy D w ilości 400 j.m./dobę.

Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy uwzględnić fakt, iż efekt terapeutyczny pojawia się dopiero po 2-3 miesiącach.

Leczenie hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej Dorośli i osoby w podeszłym wieku

Zalecana dawka w leczeniu hiperkalcemii (definiowanej jako stężenie wapnia w surowicy skorygowanego o wapń związany z albuminami wynoszące >12,0 mg/dl, czyli >3,0 mmol/l) to 4 mg kwasu zoledronowego podane jednorazowo.

Zaburzenia czynności nerek

Hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej

Zastosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides u pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej oraz ciężkimi zaburzeniami czynności nerek należy rozważyć wyłącznie po dokonaniu oceny związanych z tym zagrożeń i korzyści. W badaniach klinicznych wyłączono z leczenia pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy przekraczało 400 pmol/l, czyli 4,5 mg/dl. Nie ma konieczności modyfikowania dawkowania u pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej, u których stężenie kreatyniny w surowicy jest mniejsze od 400 pmol/l, czyli 4,5 mg/dl (patrz punkt 4.4).

Zapobieganie powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego

Rozpoczynając stosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym lub z przerzutami nowotworów litych do kości, należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy oraz klirens kreatyniny (CLcr). CLcr oblicza się na podstawie stężenia kreatyniny w surowicy przy pomocy wzoru Cockcrofta-Gaulta. Produkt leczniczy Zoledronic acid Strides nie jest wskazany do stosowania u pacjentów ze stwierdzanymi przed rozpoczęciem leczenia ciężkimi zaburzeniami czynności nerek definiowanymi w tej populacji pacjentów jako wartość CLcr poniżej 30 ml/min. Z udziału w badaniach klinicznych nad produktem leczniczym Zoledronic acid Strides wyłączono pacjentów, u których stężenie kreatyniny w surowicy przekraczało 265 pmol/l, czyli 3,0 mg/dl.

U pacjentów z przerzutami do kości i stwierdzonymi przed rozpoczęciem leczenia łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek, definiowanymi w tej populacji pacjentów jako wartość CLcr mieszcząca się w zakresie 30-60 ml/min, zaleca się następujące dawkowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides (por. punkt 4.4):

Wyjściowy klirens kreatyniny [ml/min]

Zalecana dawka produktu leczniczego Zoledronic acid Strides*

>60

4,0 mg kwasu zoledronowego

50-60

3,5 mg* kwasu zoledronowego

40-49

3,3 mg* kwasu zoledronowego

30-39

3,0 mg* kwasu zoledronowego

*) Dawki obliczano przyjmując, że docelowe wartości AUC wynoszą 0,66 mg • h/l (CLcr = 75 ml/min). Uważa się, że podanie zmniejszonych dawek pacjentom z zaburzeniami czynności nerek pozwoli osiągnąć takie same wartości AUC, jak u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 75 ml/min.

Po włączeniu produktu leczniczego Zoledronic acid Strides stężenie kreatyniny w surowicy należy oznaczać przed podaniem każdej następnej dawki, a podawanie omawianego produktu leczniczego należy przerwać, jeśli stwierdzi się pogorszenie czynności nerek. W badaniach klinicznych pogorszenie czynności nerek definiowano w następujący sposób:

-    w przypadku pacjentów z prawidłowym wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy (<1,4 mg/dl, czyli <124 pmol/l) — zwiększenie o 0,5 mg/dl, czyli 44 pmol/l;

-    w przypadku pacjentów ze zwiększonym wyjściowym stężeniem kreatyniny w surowicy (>1,4 mg/dl, czyli >124 pmol/l) — zwiększenie o 1,0 mg/dl, czyli 88 pmol/l.

W badaniach klinicznych podawanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides wznawiano tylko wówczas, gdy stężenie kreatyniny powróciło do zakresu wartości wyjściowej ±10% (patrz punkt 4.4). Leczenie produktem leczniczym Zoledronic acid Strides należy wznawiać od tej samej dawki, jaką stosowano w momencie przerwania leczenia.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 1 roku do 17 lat. Aktualne dane przedstawiono w punkcie 5.1, ale nie można sformułować zaleceń dotyczących dawkowania.

Sposób podawania

Podanie dożylne.

Produkt leczniczy Zoledronic acid Strides, rozcieńczony następnie w 100 ml (patrz punkt 6.6), należy podawać w pojedynczym wlewie dożylnym trwającym co najmniej 15 minut.

U pacjentów z łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności nerek zaleca się stosowanie zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Strides (patrz podpunkt „Dawkowanie” powyżej i punkt 6.3).

Sposób przygotowania zmniejszonych dawek produktu leczniczego Zoledronic acid Strides Pobrać odpowiednią objętość koncentratu, zgodnie z ustalonym dawkowaniem:

-    4,4 ml    dla dawki    3,5 mg,

-    4,1 ml    dla dawki    3,3 mg,

-    3,8 ml    dla dawki    3,0 mg.

Instrukcja dotycząca rozcieńczania produktu leczniczego Zoledronic acid Strides przed podaniem, patrz punkt 6.6. Pobrany koncentrat należy rozcieńczyć w 100 ml jałowego roztworu chlorku sodu o stężeniu 0,9% w/v lub w roztworze glukozy o stężeniu 5% w/v. Dawkę tę należy podać w pojedynczym wlewie dożylnym trwającym co najmniej 15 minut.

Nie należy mieszać produktu leczniczego Zoledronic acid Strides z roztworami do infuzji zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, takimi jak mleczan Ringera, i należy go podawać jako pojedynczy wlew dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

Należy utrzymywać odpowiedni stan nawodnienia pacjentów przed i po podaniu produktu leczniczego Zoledronic acid Strides.

4.3 Przeciwwskazania

•    Nadwrażliwość na substancję czynną, inne bisfosfoniany lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

•    Karmienie piersią (patrz punkt 4.6).

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Pacjentów należy zbadać przed podaniem produktu leczniczego Zoledronic acid Strides, aby upewnić się, że są odpowiednio nawodnieni.

Należy unikać przewodnienia u pacjentów narażonych na ryzyko wystąpienia niewydolności serca.

Po rozpoczęciu leczenia produktem leczniczym Zoledronic acid Strides należy dokładnie monitorować badane standardowo w hiperkalcemii parametry metaboliczne, takie jak: stężenie wapnia, fosforanów i magnezu w surowicy. W przypadku wystąpienia hipokalcemii, hipofosfatemii lub hipomagnezemii, może być konieczne wprowadzenie krótkotrwałej suplementacji. Pacjenci z nieleczoną hiperkalcemią mają z reguły w pewnym stopniu zaburzoną czynność nerek, dlatego u takich pacjentów należy rozważyć uważne monitorowanie czynności nerek.

Opisywano przypadki ciężkiej hipokalcemii wymagającej hospitalizacji. W niektórych przypadkach może dochodzić do zagrażającej życiu hipokalcemii.

Pacjenci leczeni produktem leczniczym Zoledronic acid Strides nie powinni jednocześnie otrzymywać żadnego innego produktu leczniczego zawierającego kwas zoledronowy ani innych bisfosfonianów, ponieważ łączne skutki działania tych produktów leczniczych nie są znane.

Omawiany produkt leczniczy zawiera mniej niż 1 mmol (2,14 mg) sodu w jednej dawce, co oznacza, że może być uznany za praktycznie wolny od sodu.

Zaburzenia czynności nerek

Pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej oraz z cechami pogorszenia czynności nerek należy poddać odpowiedniej ocenie pod kątem tego, czy potencjalne korzyści wynikające z podawania produktu leczniczego Zoledronic acid Strides przewyższają możliwe ryzyko.

Podejmując decyzję o leczeniu pacjentów z przerzutami do kości w celu zapobiegania powikłaniom kostnym należy uwzględnić fakt, iż efekt terapeutyczny pojawia się dopiero po 2-3 miesiącach.

Istnieją doniesienia o zaburzeniach czynności nerek w związku ze stosowaniem kwasu zoledronowego. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należą: odwodnienie, zaburzenia czynności nerek istniejące przed rozpoczęciem leczenia, przebycie wielu cykli leczenia za pomocą produktu leczniczego Zoledronic acid Strides i innych bisfosfonianów oraz zastosowanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym. Choć ryzyko to jest zmniejszone przy stosowaniu kwasu zoledronowego w dawce 4 mg podawanej w ciągu 15 minut, to nadal w tych przypadkach może wystąpić pogorszenie czynności nerek. Przypadki pogorszenia czynności nerek, progresji do niewydolności nerek i konieczności wdrożenia dializoterapii opisywano u pacjentów, którzy otrzymali kwas zoledronowy w dawce początkowej lub dawce jednorazowej wynoszącej 4 mg. Choć zdarza się to dużo rzadziej, to u niektórych pacjentów przewlekle otrzymujących produkt leczniczy Zoledronic acid Strides w dawkach zalecanych w celu zapobiegania powikłaniom kostnym może dochodzić do zwiększenia stężenia kreatyniny w surowicy.

Przed podaniem każdej kolejnej dawki produktu leczniczego Zoledronic acid Strides należy oznaczyć stężenie kreatyniny w surowicy. Rozpoczynając leczenie u pacjentów z przerzutami do kości oraz łagodnymi lub umiarkowanymi zaburzeniami czynności nerek zaleca się podawanie mniej szych dawek kwasu zoledronowego. U pacjentów z cechami pogorszenia czynności nerek podczas leczenia podawanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides należy wstrzymać. Leczenie powinno się wznowić jedynie wówczas, gdy stężenie kreatyniny w surowicy powróci do wartości wyjściowych z 10% odchyleniem.

Leczenie produktem leczniczym Zoledronic acid Strides należy wznawiać od tej samej dawki, jaką stosowano w momencie przerwania leczenia.

Ze względu na potencjalny wpływ kwasu zoledronowego na czynność nerek, brak szczegółowych danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności (które w badaniach klinicznych definiowano jako stężenie kreatyniny w surowicy wynoszące >400 pmol/l, czyli >4,5 mg/dl w przypadku pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu chorób nowotworowych i >265 pmol/l, czyli >3,0 mg/dl w przypadku pacjentów z nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego), a także ograniczone jedynie dane farmakokinetyczne dotyczące pacjentów z wyjściowymi ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 30 ml/min), nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zoledronic acid Strides u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

Niewydolność wątroby

Ze względu na to, że dostępne są ograniczone jedynie dane kliniczne na temat pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, nie można podać żadnych konkretnych zaleceń dla tej populacji chorych.

Martwica kości szczęk

Przypadki martwicy kości szczęk opisywano u pacjentów, głównie onkologicznych, otrzymujących produkty lecznicze hamujące resorpcję tkanki kostnej, np. produkt leczniczy Zoledronic acid Strides. Wielu z tych pacjentów poddawanych było też chemioterapii i leczeniu glikokortykosteroidami. W większości przypadków stwierdzano związek z wykonanymi wcześniej zabiegami stomatologicznymi, np. ekstrakcją zęba. U wielu pacjentów stwierdzono objawy miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku kostnego i kości.

Przy ocenie indywidualnego ryzyka rozwoju martwicy kości szczęk należy uwzględnić następujące czynniki ryzyka:

-    siłę działania stosowanego bisfosfonianu (im większa siła działania, tym większe ryzyko), drogę podania (większe ryzyko w przypadku podania drogą pozajelitową) oraz dawkę skumulowaną,

-    obecność nowotworu złośliwego, chemioterapię, radioterapię, stosowanie glikokortykosteroidów, palenie tytoniu,

-    choroby zębów wywiadzie, brak higieny jamy ustnej, choroby przyzębia, inwazyjne zabiegi stomatologiczne i źle dopasowane protezy zębowe.

U pacjentów z czynnikami ryzyka, przed rozpoczęciem leczenia bisfosfonianami, należy rozważyć przeprowadzenie badania stomatologicznego i zastosowanie odpowiednich stomatologicznych środków zapobiegawczych.

W trakcie leczenia pacjenci powinni w miarę możliwości unikać inwazyjnych zabiegów stomatologicznych. Jeśli podczas stosowania bisfosfonianów dojdzie u pacjenta do rozwoju martwicy kości szczęk, wówczas jakiekolwiek zabiegi z zakresu chirurgii szczękowej mogą spowodować nasilenie tego stanu. W przypadku pacjentów wymagających zabiegu stomatologicznego nie ma dostępnych danych, które pozwalałyby na ustalenie, czy przerwanie stosowania bisfosfonianów zmniejsza ryzyko wystąpienia martwicy kości szczęk. Lekarz prowadzący powinien dostosować plan leczenia danego pacjenta, opierając się na klinicznej ocenie sytuacji oraz ocenie indywidualnych korzyści i ryzyka.

Bóle mięśniowo-kostne

W okresie porejestracyjnym opisywano u pacjentów przyjmujących produkt leczniczy Zoledronic acid Strides przypadki ciężkich i sporadycznie powodujących niesprawność bólów kostnych, stawowych i(lub) mięśniowych. Przypadki te nie były jednak częste. Czas od rozpoczęcia przyjmowania omawianego produktu leczniczego do pojawienia się wspomnianych objawów był różny i wahał się od jednego dnia do kilku miesięcy. U większości pacjentów objawy te ustąpiły po przerwaniu stosowania omawianego produktu leczniczego. U części pacjentów doszło do nawrotu objawów, kiedy produkt leczniczy Zoledronic acid Strides został wznowiony lub kiedy inny bisfosfonian został włączony.

Nietypowe złamania kości udowej

Opisywano przypadki nietypowych złamań podkrętarzowych i trzonu kości udowej u osób stosujących bisfosfoniany, głównie u pacjentów długotrwale leczonych z powodu osteoporozy. Do tych poprzecznych lub krótkich skośnych złamań może dochodzić w dowolnym miejscu kości udowej pomiędzy miejscem zlokalizowanym tuż pod krętarzem mniejszym a miejscem zlokalizowanym tuż nad okolicą nadkłykciową. Do tego typu złamań dochodzi po minimalnym urazie lub bez urazu, a niektórzy pacjenci odczuwają ból uda lub ból w pachwinie, przy czym w badaniach obrazowych, często na kilka tygodni lub miesięcy przed zgłoszeniem się do lekarza z całkowitym złamaniem kości udowej, widoczne są cechy złamań z przeciążenia. Złamania często występują obustronnie, dlatego u pacjentów leczonych bisfosfonianami , u których stwierdzono złamanie trzonu kości udowej, należy zbadać kość udową w kończynie przeciwległej. Opisywano przypadki słabego gojenia się tych złamań. Na podstawie indywidualnej oceny korzyści i ryzyka u pacjentów, u których podejrzewa się nietypowe złamanie kości udowej, należy rozważyć odstawienie bisfosfonianów do czasu zakończenia pełnej diagostyki.

Pacjentów należy pouczyć, aby w trakcie stosowania bisfosfonianów zgłaszali wszelkie bóle uda, biodra czy pachwiny, a każdy pacjent zgłaszający się z tymi objawami do lekarza powinien zostać poddany diagnostyce w kierunku niepełnego złamania kości udowej.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

W badaniach klinicznych, w których produkt leczniczy Zoledronic acid Strides podawany był równocześnie z powszechnie stosowanymi lekami przeciwnowotworowymi, diuretykami, antybiotykami i lekami przeciwbólowymi, nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji. Kwas zoledronowy nie wykazuje istotnego wiązania z białkami osocza i nie hamuje aktywności enzymów ludzkiego cytochromu P450 in vitro (patrz punkt 5.2), ale nie przeprowadzono żadnych formalnych badań klinicznych dotyczących interakcji.

Zaleca się zachowanie ostrożności w przypadku podawania bisfosfonianów z antybiotykami z grupy aminoglikozydów, ponieważ łącznie mogą one wywoływać efekt addycyjny, w wyniku czego mniejsze stężenie wapnia w surowicy utrzymuje się przez okres dłuższy niż wymagany.

Wskazana jest ostrożność w czasie równoczesnego stosowania produktu leczniczego Zoledronic acid Strides z innymi potencjalnie nefrotoksycznymi produktami leczniczymi. Podczas stosowania omawianego produktu leczniczego należy też zwrócić uwagę na możliwość powstania hipomagnezemii.

U pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym ryzyko pogorszenia czynności nerek może zwiększać się wówczas, gdy produkt leczniczy Zoledronic acid Strides podawany jest w skojarzeniu z talidomidem.

U pacjentów leczonych równocześnie produktem leczniczym Zometa (produkt referencyjny) i antyangiogennymi produktami leczniczymi opisywano przypadki martwicy kości szczęk.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Brak wystarczających danych dotyczących stosowania kwasu zoledronowego u kobiet w ciąży. Badania nad wpływem kwasu zoledronowego na płodność zwierząt wykazały toksyczny wpływ na reprodukcję (patrz punkt 5.3). Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane. Produktu leczniczego Zoledronic acid Strides nie należy stosować w okresie ciąży.

Karmienie piersią

Nie wiadomo, czy kwas zoledronowy przenika do mleka kobiecego. Stosowanie produktu leczniczego Zoledronic acid Strides jest przeciwwskazane u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.3).

Płodność

Kwas zoledronowy badano na szczurach w poszukiwaniu możliwych działań niepożądanych na płodność rodziców i pokolenia F1. Obserwowano nasilenie farmakologicznych efektów działania kwasu zoledronowego, co uznano za mające związek z hamowaniem przez ten związek metabolizmu wapnia w tkance kostnej prowadzącym do hipokalcemii okołoporodowej (jest to efekt wspólny wszystkich leków z grupy bisfosfonianów), dystocji oraz przedwczesnego zakończenia badania. Wyniki te uniemożliwiły zatem definitywne ustalenie wpływu kwasu zoledronowego na płodność u ludzi.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Działania niepożądane, takie jak zawroty głowy i senność, mogą wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn, dlatego stosując produkt leczniczy Zoledronic acid Strides należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

4.8 Działania niepożądane

Podsumowanie profilu bezpieczeństwa

W ciągu trzech dni po podaniu kwasu zoledronowego często zgłaszano występowanie reakcji ostrej fazy z takimi objawami, jak bóle kostne, gorączka, uczucie zmęczenia, bóle stawowe, bóle mięśniowe i dreszcze, przy czym objawy te zazwyczaj ustępowały w ciągu kilku dni (patrz opis wybranych działań niepożądanych).

Do ważnych zidentyfikowanych zagrożeń związanych ze stosowaniem produktu leczniczego Zoledronic acid Strides w zarejestrowanych wskazaniach należą:

zaburzenia czynności nerek, martwica kości szczęk, reakcja ostrej fazy, hipokalcemia, zaburzenia oka, migotanie przedsionków, anafilaksja. Częstość występowania każdego z tych działań przedstawiono w tabeli 1.

Tabelaryczne zestawienie działań niepożądanych

Wymienione poniżej w tabeli 1 działania niepożądane stwierdzano w badaniach klinicznych oraz w zgłoszeniach składanych w okresie porejestracyjnym i dotyczyły one głównie przypadków przewlekłego stosowania kwasu zoledronowego w dawce 4 mg.

Tabela 1

Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania, najczęstsze z nich wymieniając jako pierwsze i stosując następującą konwencję: bardzo często (> 1/10), często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Często:

Niedokrwistość

Niezbyt często:

Małopłytkowość, leukopenia

Rzadko:

Pancytopenia

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często:

Reakcje nadwrażliwości

Rzadko:

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia psychiczne

Niezbyt często:

Lęk, zaburzenia snu

Rzadko:

Dezorientacja

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Niezbyt często:

Zawroty głowy, parestezje, zaburzenia smaku, niedoczulica, przeczulica, drżenie, senność

Zaburzenia oka

Często:

Zapalenie spojówek

Niezbyt często:

Nieostre widzenie, zapalenie twardówki i zapalenie tkanek oczodołu

Bardzo rzadko:

Zapalenie naczyniówki, zapalenie nadtwardówki

Zaburzenia serca

Niezbyt często:

Nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, niedociśnienie tętnicze prowadzące do omdlenia lub zapaści krążeniowej

Rzadko:

Rzadkoskurcz

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Niezbyt często: Rzadko:

Duszność, kaszel, skurcz oskrzeli Śródmiąższowa choroba płuc

Zaburzenia żołądka i jelit

Często:

Nudności, wymioty, jadłowstręt

Niezbyt często:

Biegunka, zaparcia, ból brzucha, dyspepsja, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często:

r

Świąd, wysypka (w tym wysypka rumieniowa i plamkowa), nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Bóle kostne, bóle mięśniowe, bóle stawowe, uogólnione dolegliwości bólowe

Niezbyt często:

Kurcze mięśni, martwica kości szczęk

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Często:

Zaburzenia czynności nerek

Niezbyt często:

Ostra niewydolność nerek, krwiomocz, białkomocz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często:

Gorączka, zespół grypopodobny (którego objawy obejmują zmęczenie, dreszcze, złe samopoczucie i napady zaczerwienienia twarzy)

Niezbyt często:

Osłabienie, obrzęki obwodowe, reakcje w miejscu podania (w tym ból, podrażnienie, obrzęk, stwardnienie), ból w klatce piersiowej,

zwiększenie masy ciała, reakcja anafilaktyczna / wstrząs anafilaktyczny, pokrzywka

Badania diagnostyczne

Bardzo często:

Hipofosfatemia

Często:

Zwiększenie stężenia kreatyniny w surowicy i mocznika we krwi, hipokalcemia

Niezbyt często:

Hipomagnezemia, hipokaliemia

Rzadko:

Hiperkaliemia, hipernatremia

Opis wybranych działań niepożądanych

Zaburzenia czynności nerek

Istnieją doniesienia o zaburzeniach czynności nerek w związku ze stosowaniem kwasu zoledronowego. W zbiorczej analizie danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego Zometa uzyskanych w badaniach klinicznych, w których produkt ten stosowany był w celu w zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego, częstość występowania zdarzeń niepożądanych pod postacią zaburzenia czynności nerek, w przypadku których podejrzewano związek ze stosowaniem produktu leczniczego Zometa (działań niepożądanych), była następująca: szpiczak plazmocytowy — 3,2%, rak gruczołu krokowego — 3,1%, rak piersi — 4,3%, rak płuca i inne nowotwory lite — 3,2%. Do czynników, które mogą zwiększać ryzyko pogorszenia czynności nerek należą: odwodnienie, zaburzenia czynności nerek istniejące przed rozpoczęciem leczenia, przebycie wielu cykli leczenia za pomocą produktu leczniczego Zoledronic acid Strides lub innych bisfosfonianów oraz równoczesne stosowanie produktów leczniczych o działaniu nefrotoksycznym bądź stosowanie krótszych czasów podawania wlewów dożylnych niż aktualnie jest to zalecane. Przypadki pogorszenia czynności nerek, progresji do niewydolności nerek i konieczności wdrożenia dializoterapii opisywano u pacjentów, którzy otrzymali kwas zoledronowy w dawce początkowej lub dawce jednorazowej wynoszącej 4 mg (patrz punkt 4.4).

Martwica kości szczęk

Opisywano przypadki martwicy kości szczęk, głównie u pacjentów onkologicznych otrzymujących produkty lecznicze hamujące resorpcję tkanki kostnej, np. produkt leczniczy Zoledronic acid Strides. U wielu z tych pacjentów stwierdzano objawy miejscowego zakażenia, w tym zapalenia szpiku kostnego i kości, przy czym większość wspomnianych doniesień dotyczy pacjentów z rozpoznaniem nowotworu złośliwego, u których wykonywano ekstrakcje zębów lub inne zabiegi stomatologiczne. Martwica kości szczęk charakteryzuje się wieloma udokumentowanymi czynnikami ryzyka, do których zalicza się obecność nowotworu złośliwego, niektóre interwencje lecznicze (np. chemioterapię, radioterapię, stosowanie glikokortykosteroidów), a także niektóre choroby współistniejące (np. niedokrwistość, koagulopatie, zakażenia, choroby jamy ustnej). Mimo, iż związek przyczynowy nie został potwierdzony, zaleca się, aby unikać zabiegów z zakresu chirurgii szczękowej, ponieważ proces gojenia się ran może być wydłużony (patrz punkt 4.4).

Migotanie _ przedsionków

W jednym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym badaniu trwającym 3 lata oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania kwasu zoledronowego w dawce 5 mg podawanego raz na rok i porównywano go z placebo w leczeniu osteoporozy pomenopauzalnej. Całkowita częstość występowania migotania przedsionków wyniosła 2,5% (96 spośród 3862) i 1,9% (75 spośród 3852) u pacjentów otrzymujących odpowiednio kwas zoledronowy i placebo. Częstość ciężkich działań niepożądanych w postaci migotania przedsionków wyniosła 1,3% (51 spośród 3862) i 0,6% (22 spośród 3852) u pacjentów otrzymujących odpowiednio kwas zoledronowy w dawce 5 mg i placebo. Dysproporcji obserwowanej w tym badaniu nie stwierdzano w innych badaniach z kwasem zoledronowym, w tym także w badaniach z produktem leczniczym Zoledronic acid Strides (kwas zoledronowy) podawanym w dawce 4 mg co 3-4

tygodnie pacjentom onkologicznym. Mechanizm odpowiedzialny za zwiększoną częstość występowania migotania przedsionków w tym jednym badaniu klinicznym nie jest znany.

Reakcja ostrej fazy

To działanie niepożądane polega na występowaniu zespołu objawów takich jak gorączka, bóle mięśniowe, ból głowy, bóle kończyn, nudności, wymioty, biegunka i bóle stawowe. Reakcja ostrej fazy rozwija się w ciągu <3 dni po wlewie dożylnym produktu leczniczego Zoledronic acid Strides i określa się ją też takimi terminami, jak „objawy grypopodobne” czy „objawy polekowe”.

Nietypowe złamania kości udowej

W okresie porejestracyjnym stwierdzono następujące działania niepożądane (częstość - rzadko): Nietypowe podkrętarzowe złamania kości udowej i złamania trzonu kości udowej (działanie niepożądane wspólne dla wszystkich leków z grupy bisfosfonianów).

4.9 Przedawkowanie

Doświadczenia kliniczne z ostrym przedawkowaniem produktu leczniczego Zoledronic acid Strides są ograniczone. Opisywano przypadki niezamierzonego podania dawek do 48 mg kwasu zoledronowego. Należy dokładnie monitorować pacjentów, którzy otrzymali dawki większe niż zalecane (patrz punkt 4.2), ponieważ obserwowano zaburzenia czynności nerek (w tym niewydolność nerek) oraz nieprawidłowe stężenia elektrolitów w surowicy (w tym wapnia, fosforu i magnezu). W przypadku hipokalcemii należy podać glukonian wapnia we wlewie dożylnym, zależnie od stanu klinicznego.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki stosowane w leczeniu chorób układu kostnego, bisfosfoniany, kod ATC: M05BA08

Kwas zoledronowy należy do klasy bisfosfonianów i działa głównie na tkankę kostną. Jest on inhibitorem resorpcji tkanki kostnej przez osteoklasty.

Selektywne działanie bisfosfonianów na tkankę kostną wynika z ich dużego powinowactwa do zmineralizowanej kości, ale dokładny mechanizm prowadzący do zaburzenia aktywności osteoklastów pozostaje nadal niewyjaśniony. W długookresowych badaniach na zwierzętach wykazano, że kwas zoledronowy hamuje resorpcję kości nie wpływając negatywnie na tworzenie, mineralizację oraz właściwości mechaniczne tkanki kostnej.

Poza silnym działaniem hamującym resorpcję kości kwas zoledronowy posiada też kilka właściwości przeciwnowotworowych, które mogą przyczyniać się do jego wypadkowej skuteczności w leczeniu przerzutów nowotworowych do kości. W badaniach przedklinicznych wykazano następujące właściwości:

-    in vivo: hamowanie resorpcji kości przez osteoklasty, co zmienia mikrośrodowisko szpiku kostnego, powodując zmniejszenie podatności szpiku na wzrost komórek nowotworowych, działanie antyangiogenne i działanie przeciwbólowe;

-    in vitro: hamowanie proliferacji osteoblastów, bezpośredni wpływ cytostatyczny i proapoptotyczny na komórki nowotworowe, synergizm działania cytostatycznego z innymi lekami przeciwnowotworowymi, działanie przeciwadhezyjne i przeciwinwazyjne.

Wyniki badań klinicznych dotyczących zapobiegania powikłaniom kostnym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego W pierwszym, randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu, które prowadzono metodą podwójnie ślepej próby, porównywano kwas zoledronowy w dawce 4 mg z placebo w zapobieganiu powikłaniom

kostnym u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego. Kwas zoledronowy w dawce 4 mg znamiennie zmniejszał odsetek pacjentów, u których wystąpiło co najmniej jedno powikłanie kostne, zwiększał medianę czasu do wystąpienia pierwszego powikłania kostnego o ponad 5 miesięcy i zmniejszał wskaźnik chorobowości kostnej, czyli częstość występowania powikłań kostnych w ciągu roku na jednego pacjenta. Analiza zdarzeń wielokrotnych wykazała zmniejszenie o 36% ryzyka wystąpienia powikłań kostnych u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z placebo. Pacjenci otrzymujący kwas zoledronowy w dawce 4 mg zgłaszali mniejszy wzrost nasilenia bólu w porównaniu z pacjentami otrzymującymi placebo, przy czym różnica osiągnęła istotność statystyczną w 3., 9., 21. i 24. miesiącu. Patologiczne złamania wystąpiły u mniejszej liczby pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg. Wyniki leczenia były słabiej wyrażone u pacjentów z ogniskami osteoblastycznymi. Wyniki oceny skuteczności przedstawiono w tabeli 2.

W drugim badaniu obejmującym nowotwory lite inne niż rak piersi lub gruczołu krokowego kwas zoledronowy w dawce 4 mg istotnie zmniejszał odsetek pacjentów z powikłaniami kostnymi, zwiększał medianę czasu do wystąpienia pierwszego powikłania kostnego o ponad 2 miesiące i zmniejszał wskaźnik chorobowości kostnej. Analiza zdarzeń wielokrotnych wykazała zmniejszenie o 30,7% ryzyka wystąpienia powikłania kostnego u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z placebo. Wyniki oceny skuteczności przedstawiono w tabeli 3.

Tabela 2. Wyniki oceny skuteczności (pacjenci z rakiem gruczołu krokowego leczeni hormonalnie)

Dowolne SRE (+hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

214

208

214

208

214

208

Odsetek pacjentów z powikłaniem kostnym (%)

38

49

17

25

26

33

p

0,028

0,052

0,119

Mediana czasu do wystąpienia powikłania kostnego (dni)

488

321

NR

NR

NR

640

p

0,009

0,020

0,055

SMR

077

1,47

0,20

0,45

0,42

0,89

p

0,005

0,023

0,060

Zmniejszenie ryzyka wielokrotnego wystąpienia powikłania kostnego (%)

36

nd

nd

nd

nd

p

0,002

nd

nd

*) Obejmuje złamania kręgów i pozostałe

**) Obejmuje wszystkie zdarzenia dotyczące układu kostnego, łączną ich liczbę, jak również czas do wystąpienia każdego z nich w badaniu

NR — mediana nie osiągnięta nd — nie dotyczy

Tabela 3. Wyniki oceny skuteczności (nowotwory lite z wyłączeniem raka piersi i gruczołu krokowego)

Dowolne powikłanie kostne (+hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

Kwas

zoledronowy 4 mg

Placebo

N

257

250

257

250

257

250

Odsetek pacjentów z powikłaniem kostnym (%)

39

48

16

22

29

34

p

0,039

0,064

0,173

Mediana czasu do wystąpienia powikłania kostnego (dni)

236

155

NR

NR

424

307

p

0,009

0,020

0,079

SMR

1,74

2,71

0,39

0,63

1,24

1,89

p

0,012

0,066

0,099

Zmniejszenie ryzyka wielokrotnego wystąpienia powikłania kostnego (%)

30,7

nd

nd

nd

nd

p

0,003

nd

nd

*) Obejmuje złamania kręgów i pozostałe

**) Obejmuje wszystkie zdarzenia dotyczące układu kostnego, łączną ich liczbę, jak również czas do wystąpienia każdego z nich w badaniu NR — mediana nie osiągnięta nd — nie dotyczy

W trzecim randomizowanym badaniu fazy III, prowadzonym metodą podwójnie ślepej próby, w którym porównywano kwas zoledronowy w dawce 4 mg z pamidronianem w dawce 90 mg co 3 do 4 tygodni u pacjentów ze szpiczakiem plazmocytowym lub rakiem piersi, u których pojawiła się co najmniej jedna zmiana kostna. Wyniki wskazują, że kwas zoledronowy w dawce 4 mg wykazywał skuteczność porównywalną z pamidronianem w dawce 90 mg w zapobieganiu powikłaniom kostnym Analiza zdarzeń wielokrotnych wykazała zmniejszenie ryzyka o 16% ryzyka u pacjentów otrzymujących kwas zoledronowy w dawce 4 mg w porównaniu z pacjentami otrzymującymi pamidronian. Wyniki oceny skuteczności przedstawiono w tabeli 4.

Tabela 4. Wyniki oceny skuteczności (pacjenci z rakiem piersi i szpiczakiem plazmocytowym)

Dowolne SRE

(+hiperkalcemia w przebiegu choroby nowotworowej)

Złamania*

Napromienianie kości

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pamidronian 90 mg

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pamidro nian 90 mg

Kwas

zoledronowy 4 mg

Pamidronian 90 mg

N

561

555

561

555

561

555

Odsetek pacjentów z powikłaniem kostnym (%)

48

52

37

39

19

24

p

0,198

0,653

0,037

Mediana czasu do wystąpienia powikłania kostnego (dni)

376

356

NR

714

NR

NR

p

0,151

0,672

0,026

SMR

1,04

1,39

0,53

0,60

0,47

0,71

p

0,084

0,614

0,015

Zmniejszenie ryzyka wielokrotnego wystąpienia powikłania kostnego (%)

16

nd

nd

nd

nd

p

0,030

nd

nd

*) Obejmuje złamania kręgów i pozostałe

**) Obejmuje wszystkie zdarzenia dotyczące układu kostnego, łączną ich liczbę, jak również czas do wystąpienia każdego z nich w badaniu NR — mediana nie osiągnięta nd — nie dotyczy

Kwas zoledronowy w dawce 4 mg był również badany w randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo z zastosowaniem podwójnie ślepej próby z udziałem 228 pacjentek z udokumentowanymi przerzutami raka piersi do kości, w celu oceny wpływu kwasu zoledronowego w dawce 4 mg na wskaźnik częstości występowania powikłań kostnych obliczany jako całkowita liczba powikłań kostnych (z wyjątkiem hiperkalcemii oraz po uwzględnieniu wcześniejszych złamań) podzielona przez łączną długość okresu ryzyka. Pacjentki otrzymywały kwas zoledronowy w dawce 4 mg lub placebo co cztery tygodnie przez rok. Dokonano równomiernego przydziału pacjentek do grupy kwasu zoledronowego lub do grupy placebo.

Częstość występowania powikłań kostnych (liczba zdarzeń na pacjentorok) wyniosła 0,628 dla kwasu zoledronowego i 1,096 dla placebo. Odsetek pacjentek z co najmniej jednym powikłaniem kostnym (z wyłączeniem hiperkalcemii) wyniósł 29,8% w grupie kwasu zoledronowego i 49,6% w grupie placebo (p = 0,003). Mediana czasu do wystąpienia pierwszego powikłania kostnego nie została osiągnięta pod koniec badania w grupie kwasu zoledronowego i była istotnie wydłużona w porównaniu do placebo (p = 0,007). W analizie wielokrotnych zdarzeń okazało się, że kwas zoledronowy zmniejsza ryzyko powikłania kostnego o 41% w porównaniu z placebo (współczynnik ryzyka = 0,59, p = 0,019).

W grupie kwasu zoledronowego obserwowano statystycznie istotną poprawę w zakresie wskaźnika nasilenia bólu [ocenianego za pomocą kwestionariusza Brief Pain Inventory (BPI)] po 4 tygodniach oraz w każdym kolejnym punkcie czasowym badania w porównaniu z placebo (rycina 1). Wskaźnik nasilenia bólu w grupie kwasu zoledronowego utrzymywał się poniżej wartości wyjściowych, a zmniejszeniu nasilenia bólu towarzyszyła tendencja do obniżenia wskaźnika zużycia leków przeciwbólowych.

Rycina 1. Średnia zmiana wskaźnika BPI w stosunku do wartości wyjściowych. Statystycznie istotne różnice zaznaczono (*p < 0,05) dla porównania między badanymi grupami (4 mg kwasu zoledronowego w porównaniu z placebo)


Tłumaczenie wykresu:

Placebo

Placebo

Zoledronic Acid

kwas zoledronowy

BPI mean change from baseline

Średnia zmiana BPI w stosunku do wartości wyjściowych

Time on study (weeks)

Czas udziału w badaniu (tygodnie)

Wyniki badań klinicznych dotyczących leczenia hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej

W badaniach klinicznych dotyczących hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej wykazano, że wpływ kwasu zoledronowego polegał na zmniejszeniu stężenia wapnia w surowicy i wydalania wapnia z moczem. W badaniach I fazy mających na celu ustalenie optymalnej dawki, które to badania prowadzono z udziałem pacjentów z łagodną lub umiarkowaną hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej, skuteczne dawki badane mieściły się w zakresie około 1,2-2,5 mg.

W celu porównania skuteczności kwasu zoledronowego w dawce 4 mg z pamidronianem w dawce 90 mg połączono, poddając zaplanowanej z góry analizie, wyniki dwóch kluczowych badań wieloośrodkowych z udziałem pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej. Stwierdzono szybszą normalizację skorygowanego względem albumin stężenia wapnia w surowicy w 4. dniu leczenia kwasem zoledronowym w dawce 8 mg i w 7. dniu leczenia kwasem zoledronowym w dawkach 4 mg i 8 mg. Obserwowano następujące odsetek odpowiedzi:

Tabela 5. Odsetki pacjentów z całkowitą odpowiedzią w poszczególnych dniach leczenia — dane z połączonej analizy dwóch badań z udziałem pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej

4. dzień

7. dzień

10. dzień

Kwas zoledronowy, 4 mg (N = 86)

45,3% (p = 0,104)

82,6% (p = 0,005)*

88,4% (p = 0,002)*

Kwas zoledronowy, 8 mg (N = 90)

55,6% (p = 0,021)*

83,3% (p = 0,010)*

86,7% (p = 0,015)*

Pamindronian, 90 mg (N = 99)

33,3%

63,6%

69,7%

*) Wartości p w porównaniu z pamidronianem

Mediana czasu do uzyskania normokalcemii wynosiła 4 dni. Mediana czasu do ponownego nawrotu hiperkalcemii (ponownego zwiększenia stężenia wapnia korygowanego o stężenie albumin >2,9 mmol/l) wynosiła 30-40 dni w grupie pacjentów leczonych kwasem zoledronowym i 17 dni w grupie otrzymującej pamidronian w dawce 90 mg (wartości p: 0,001 dla dawki 4 mg i 0,007 dla dawki 8 mg kwasu zoledronowego). Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między obiema dawkami kwasu zoledronowego.

W badaniach klinicznych z udziałem 69 pacjentów, u których doszło do nawrotu lub którzy okazali się oporni na pierwotnie zastosowane leczenie (kwas zoledronowy w dawce 4 mg, kwas zoledronowy w dawce 8 mg lub pamidronian w dawce 90 mg), poddano ponownie leczeniu za pomocą kwasu zoledronowego w dawce 8 mg. Odsetek odpowiedzi wśród tych pacjentów wyniósł około 52%. Wyżej wymienieni pacjenci otrzymywali przy ponownym podaniu kwasu zoledronowego tylko dawkę 8 mg, dlatego brak jest danych pozwalających na dokonanie porównania z dawką 4 mg.

W badaniach klinicznych z udziałem pacjentów z hiperkalcemią w przebiegu choroby nowotworowej ogólny profil bezpieczeństwa we wszystkich trzech leczonych grupach (kwas zoledronowy w dawce 4 mg, kwas zoledronowy w dawce 8 mg i pamidronian w dawce 90 mg) był podobny, jeżeli chodzi o rodzaj i nasilenie zdarzeń niepożądanych.

Dzieci i młodzież

Wyniki badań klinicznych dotyczących leczenia ciężkiej wrodzonej łamliwości kości u dzieci i młodzieży w wieku od 1 do 17 lat

Działanie kwasu zoledronowego po podaniu dożylnym w leczeniu dzieci i młodzieży (w wieku od 1 do 17 lat) z ciężką wrodzoną łamliwością kości (typu I, III i IV) porównywano z działaniem pamidronianu po podaniu dożylnym w międzynarodowym, wieloośrodkowym, randomizowanym, otwartym badaniu z udziałem odpowiednio 74 i 76 pacjentów w każdej z badanych grup. Okres leczenia w tym badaniu wynosił 12 miesięcy i był poprzedzony 4-9 tygodniowym okresem kwalifikacji, podczas którego dzieci przyjmowały witaminę D i wapń przez co najmniej 2 tygodnie. W badaniu klinicznym dzieciom w wieku od 1 do <3 lat podawano 0,025 mg kwasu zoledronowego na kg mc. (maksymalnie do 0,35 mg na pojedynczą dawkę), co 3 miesiące, a pacjenci w wieku od 3 do 17 lat otrzymywali 0,05 mg kwasu zoledronowego na kg mc. (maksymalnie do 0,83 mg na pojedynczą dawkę), co 3 miesiące. Przeprowadzono badanie kontynuacyjne w celu ustalenia długookresowego ogólnego i nefrologicznego bezpieczeństwa stosowania kwasu zoledronowego podawanego raz na rok lub dwa razy na rok w okresie 12 miesięcy przedłużonego leczenia u dzieci, które zakończyły rok leczenia kwasem zoledronowym lub pamidronianem w badaniu głównym.

Głównym punktem końcowym badania była procentowa zmiana w stosunku do wartości wyj ściowych gęstości mineralnej kości (BMD) w odcinku lędźwiowym kręgosłupa oceniana po 12 miesiącach leczenia. Szacowany wpływ leczenia na BMD był podobny, natomiast konstrukcja badania nie cechowała się odpowiednią mocą statystyczną, by możliwe było ustalenie, że kwas zoledronowy jest co najmniej tak samo skuteczny jak lek porównawczy. W szczególności zaś nie uzyskano wyraźnych dowodów na skuteczność, jeżeli chodzi o częstość występowania złamań czy nasilenie dolegliwości bólowych. Zdarzenia niepożądane obejmujące złamania kości długich kończyn dolnych stwierdzono u około 24% (kość udowa) i 14% (kość piszczelowa) pacjentów leczonych kwasem zoledronowym oraz u odpowiednio 12% i 5% pacjentów z ciężką wrodzoną łamliwością kości leczonych pamidronianem, bez względu na typ choroby i związek przyczynowy, choć liczba złamań była porównywalna u pacjentów leczonych kwasem zoledronowym i pamidronianem: odpowiednio 43% (32/74) i 41% (31/76). 43% (32/74) vs 41% (31/76). Interpretację ryzyka wystąpienia złamania utrudnia fakt, że u pacjentów z ciężką wrodzoną łamliwością kości złamania występują często, stanowiąc część procesu chorobowego.

Rodzaj działań niepożądanych obserwowany w tej grupie pacjentów był podobny do działań niepożądanych obserwowanych wcześniej u dorosłych z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego (patrz punkt 4.8). Działania niepożądane zostały sklasyfikowane zgodnie z częstością występowania przedstawiono w tabeli 6, stosując następującą konwencję: bardzo często (>1/10), często (od >1/100 do <1/10), niezbyt często (od >1/1000 do <1/100), rzadko (od >1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000) i częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Tabela 6. Działania niepożądane stwierdzane u dzieci i młodzieży z ciężką wrodzoną łamliwością kości1

Zaburzenia układu nerwowego

Często:

Ból głowy

Zaburzenia serca

Często:

Częstoskurcz

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

Często:

Zapalenie błony śluzowej nosa i gardła

Zaburzenia żołądka i jelit

Bardzo

często:

Wymioty, nudności

Często:

Ból brzucha

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często:

Dolegliwości bólowe kończyn, bóle stawowe, bóle mięśniowo-kostne

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Bardzo

często:

Gorączka, zmęczenie

Często:

Reakcja ostrej fazy, dolegliwości bólowe

Badania diagnostyczne

Bardzo

często:

Hipokalcemia

Często:

Hipofosfatemia

1    Działania niepożądane występujące z częstością <5% oceniono pod względem medycznym

i wykazano, że te przypadki są zgodne z ustalonym profilem bezpieczeństwa produktu leczniczego Zoledronic acid Strides (patrz punkt 4.8)

U dzieci z ciężką wrodzoną łamliwością kości kwas zoledronowy wydaje się wiązać z wyraźniejszym ryzykiem wystąpienia reakcji ostrej fazy, hipokalcemii i niewyjaśnionej tachykardii, w porównaniu do pamidronianu, ale ta różnica zmniejszała się po podaniu kolejnych wlewów.

Europejska Agencja Leków (EMA) uchyliła obowiązek dołączania wyników badań z referencyjnym produktem leczniczym zawierającym kwas zoledronowy (Zometa) we wszystkich podgrupach populacji dzieci i młodzieży w leczeniu hiperkalcemii w przebiegu choroby nowotworowej oraz w zapobieganiu zdarzeniom związanym z układem szkieletowym u pacjentów z zaawansowanymi nowotworami złośliwymi przebiegającymi z zajęciem układu kostnego (stosowanie u dzieci i młodzieży, patrz punkt 4.2).

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

W grupie 64 pacjentów z przerzutami nowotworowymi do kości, stosowano kwas zoledronowy w dawkach 2, 4, 8 i 16 mg w pojedynczej lub wielokrotnej 5-minutowej i 15-minutowej infuzji, uzyskując niezależnie od podanej dawki leku następujące dane farmakokinetyczne.

Po rozpoczęciu infuzji kwasu zoledronowego, jego stężenie w osoczu gwałtownie zwiększa się, osiągając stężenie maksymalne pod koniec infuzji. Następnie obserwuje się szybkie zmniejszenie stężenia leku do <10% wartości maksymalnej po 4 godzinach i <1% wartości maksymalnej po 24 godzinach; następnie przez długi okres, do drugiej infuzji kwasu zoledronowego w 28. dniu, obserwowano bardzo małe stężenia, nie przekraczające 0,1% wartości maksymalnej.

Eliminacja kwasu zoledronowego z organizmu po podaniu dożylnym odbywa się trójfazowo: w formie szybkiego, dwufazowego usuwania leku z krążenia ogólnego z okresem półtrwania t1/2a wynoszącym 0,24 godziny i tmp 1,87 godziny, po którym następuje długa faza eliminacji z okresem półtrwania w końcowej fazie eliminacji t1/2Y wynoszącym 146 godzin. Nie stwierdzono kumulacji leku kwasu zoledronowego w osoczu po wielokrotnym podaniu co 28 dni. Kwas zoledronowy nie jest metabolizowany i wydala się przez nerki w formie niezmienionej. W ciągu pierwszych 24 godzin, 39 ±16% podanej dawki leku pojawia się w moczu, podczas gdy pozostała część wiąże się przede wszystkim z tkanką kostną.

Z tkanki kostnej lek uwalnia się bardzo powoli do krążenia ogólnego i jest wydalany przez nerki. Całkowity klirens leku wynosi 5,04 ±2,5 l/h i jest niezależny od dawki, płci, wieku, rasy i masy ciała. Wydłużenie czasu trwania wlewu dożylnego z 5 minut do 15 minut powodowało zmniejszenie stężenia kwasu zoledronowego pod koniec wlewu o 30%, ale nie miało wpływu na pole powierzchni pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu.

Tak jak w przypadku innych bisfosfonianów, zmienność międzyosobnicza parametrów farmakokinetycznych kwasu zoledronowego była duża.

Brak jest danych farmakokinetycznych dla kwasu zoledronowego w grupach pacjentów z hiperkalcemią lub z niewydolnością wątroby. Kwas zoledronowy nie hamuje aktywności enzymów ludzkiego cytochromu P450 in vitro i nie ulega biotransformacji, natomiast w badaniach na zwierzętach mniej niż 3% podanej dawki leku wydalało się z kałem, co wskazuje, że wątroba nie odgrywa istotnej roli w farmakokinetyce kwasu zoledronowego.

Klirens nerkowy kwasu zoledronowego wykazywał korelację z klirensem kreatyniny, przy czym klirens nerkowy stanowił 75 ±33% klirensu kreatyniny, którego średnia wartość u 64 badanych pacjentów onkologicznych wynosiła 84 ±29 ml/min (zakres od 22 do 143 ml/min). Analiza populacyjna wykazała, że u pacjentów z klirensem kreatyniny wynoszącym 20 ml/min (ciężkie zaburzenia czynności nerek) lub 50 ml/min (umiarkowane zaburzenia czynności nerek), przewidywany klirens kwasu zoledronowego powinien wynosić odpowiednio 37% i 72% klirensu u pacjenta z klirensem kreatyniny wynoszącym 84 ml/min. U pacjentów z ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny <30 ml/min) dostępne są tylko ograniczone dane farmakokinetyczne.

Kwas zoledronowy nie wykazuje powinowactwa do elementów morfotycznych krwi, wiązanie z białkami osocza jest małe (około 56%), i nie zależy od stężenia kwasu zoledronowego.

Szczególne populacje pacjentów

Dzieci i młodzież

Ograniczone dane farmakokinetyczne u dzieci z ciężką wrodzoną łamliwością kości wskazują, że farmakokinetyka kwasu zoledronowego u dzieci w wieku od 3 do 17 lat jest podobna jak u pacjentów dorosłych po podaniu podobnej dawki w mg/kg mc. Wiek, masa ciała, płeć i klirens kreatyniny wydają się nie mieć wpływu na ogólnoustrojową ekspozycję na kwas zoledronowy.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra

Największa pojedyncza dawka leku podawana dożylnie, która nie powodowała śmierci, wynosiła 10 mg/kg mc. u myszy i 0,6 mg/kg u szczurów.

Toksyczność podostra i przewlekła

Kwas zoledronowy podawany podskórnie szczurom i dożylnie psom w dawkach do 0,02 mg/kg mc. na dobę przez 4 tygodnie, był dobrze tolerowany. Podskórne podawanie kwasu zoledronowego szczurom w dawce 0,001 mg/kg mc./dobę oraz dożylne psom w dawce 0,005 mg/kg mc. co 2-3 dni, w okresie czasu do 52 tygodni, było również dobrze tolerowane.

Najczęściej obserwowanym działaniem po podaniu wielokrotnym było zwiększenie pierwotnej warstwy gąbczastej przynasad kości długich u zwierząt w okresie wzrostu, w niemal wszystkich badanych dawkach, przy czym zjawisko to jest wynikiem farmakologicznego działania związku polegającego na zahamowaniu procesu resorpcji kości.

W długookresowych badaniach na zwierzętach, którym badany lek podawano w dawkach wielokrotnych pozajelitowo, margines bezpieczeństwa w odniesieniu do wpływu na nerki był wąski, natomiast skumulowane wyniki badania największych dawek niepowodujących działań niepożądanych (ang. No adverse event level - NOAEL) po podaniu jednorazowym (1,6 mg/kg mc.) i po podaniu wielokrotnym, w czasie do jednego miesiąca (0,06-0,6 mg/kg mc./dobę), nie wskazywały na działanie na nerki przy dawkach równych lub przekraczających największą proponowaną dawkę terapeutyczną u ludzi. W badaniach narażenia długotrwałego w dawkach z przedziału największej proponowanej dawki terapeutycznej dla ludzi kwas zoledronowy działał toksycznie na inne narządy, w tym na przewód pokarmowy, wątrobę, śledzionę i płuca, oraz w miejscu dożylnego podania.

Toksyczny wpływ na rozrodczość

Kwas zoledronowy podawany podskórnie szczurom w dawkach > 0,2 mg/kg, wykazywał działanie teratogenne. Chociaż nie obserwowano działania teratogennego ani fetotoksycznego u królików, to stwierdzano toksyczne działanie u matek. U szczurów, po podaniu najmniejszej badanej dawki (0,01 mg/kg mc.), obserwowano dystocję.

Działanie rakotwórcze i mutagenne

Przeprowadzone badania nad mutagennością i rakotwórczością nie wykazały mutagennego ani rakotwórczego działania kwasu zoledronowego.

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E421)

Sodu cytrynian (E331)

Woda do wstrzykiwań

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Produktu leczniczego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi z wyjątkiem produktów wymienionych w punkcie 6.6.

Produktu leczniczego nie należy mieszać z roztworami do infuzji zawierającymi wapń lub inne kationy dwuwartościowe, takimi jak roztwór Ringera z dodatkiem mleczanu, i należy go podawać jako pojedynczy wlew dożylny przez oddzielną linię infuzyjną.

6.3    Okres ważności

2 lata.

Po rozcieńczeniu: Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieńczony roztwór do infuzji należy zużyć natychmiast. Jeśli produkt nie zostanie zużyty natychmiast, odpowiedzialność za czas przechowywania po rozcieńczeniu i warunki przechowywania ponosi użytkownik, przy czym czas przechowywania po otwarciu nie powinien zazwyczaj przekraczać 24 godzin w temperaturze 2-8°C. Jeśli roztwór przechowywany jest w lodówce, wówczas po wyj ęciu go z niej należy go pozostawić w temperaturze pokojowej, aby doszło do wyrównania temperatur przed podaniem.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Warunki przechowywania zrekonstytuowanego roztworu do infuzji, patrz punkt 6.3.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

5 ml koncentratu w fiolce z bezbarwnego szkła

-    z szarym korkiem z gumy bromobutylowej, pokrytym fluoropolimerem

-    z aluminiowym uszczelnieniem i plastikowym zamknięciem typu „flip-off’

Opakowanie zawiera 1, 4 lub 10 fiolek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Przed podaniem, 5,0 ml koncentratu z jednej fiolki lub wymaganą objętość koncentratu pobraną z fiolki należy rozcieńczyć w 100 ml jałowego, wolnego od jonów wapnia roztworu do infuzji (roztworu chlorku sodu o stężeniu 0,9% w/v lub w roztworu glukozy o stężeniu 5% w/v).

Dodatkowe informacje dotyczące postępowania z produktem leczniczym Zoledronic acid Strides, w tym wskazówki dotyczące przygotowania zmniejszonych dawek, podano w punkcie 4.2.

Podczas przygotowywania infuzji należy przestrzegać zasad aseptyki. Do jednorazowego użytku.

Roztwór powinno się podawać tylko wówczas, gdy jest przezroczysty, wolny od cząstek stałych i wolny od przebarwień.

Zaleca się pracownikom ochrony zdrowia niewrzucanie niewykorzystanych resztek produktu leczniczego Zoledronic acid Strides do kanalizacji.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Generics [UK] Limited Station Close, Potters Bar Hertfordshire, EN6 1TL Wielka Brytania

8.    NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zoledronic acid Strides