+ iMeds.pl

Zolerilis 50 mgUlotka Zolerilis

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zolerilis 50 mg tabletki powlekane (Riluzolum)

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

-    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zolerilis i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zażyciem leku Zolerilis

3.    Jak zażywać lek Zolerilis

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zolerilis

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZOLERILIS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Zolerilis jest lekiem działającym na układ nerwowy.

Lek Zolerilis jest przepisywany przez lekarza w celu leczenia choroby układu nerwowego, powodującej osłabienie siły mięśni, zwanej stwardnieniem zanikowym bocznym. Lekarz udzieli dalszych informacji na temat przyczyny przepisania leku.

2. INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU ZOLERILIS Kiedy nie zażywać leku Zolerilis

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na ryluzol lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zolerilis,

-    jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub nieprawidłowe zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz),

-    jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zolerilis

-    jeśli u pacjenta występuje zwiększony poziom niektórych enzymów wątrobowych (aminotransferaz) we krwi, lekarz będzie regularnie zlecał wykonanie badań krwi w czasie leczenia i zaleci odpowiednie postępowanie, ze względu na ryzyko zapalenia wątroby.

-    w przypadku wystąpienia gorączki (zwiększenie temperatury ciała), należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Może to być objawem zmniejszenia liczby białych krwinek, które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń.

-    jeśli u pacjenta występują choroby nerek, należy o tym poinformować lekarza.

Zażywanie leku Zolerilis z innymi lekami

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty.

Ciąża i karmienie piersią

NIE wolno zażywać leku Zolerilis w przypadku ciąży lub podejrzenia ciąży.

NIE wolno karmić piersią w okresie przyjmowania leku Zolerilis.

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Jeśli pacjentka podejrzewa, że jest w ciąży lub że mogła zajść w ciążę, powinna przedyskutować to z lekarzem. Jeżeli pacjentka ma zamiar karmić piersią - również powinna przedyskutować tę kwestię z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie należy prowadzić samochodu i nie obsługiwać maszyn, jeżeli w trakcie przyjmowania leku Zolerilis wystąpią zawroty głowy lub uczucie wirowania.

3. JAK ZAŻYWAĆ LEK ZOLERILIS

Lek Zolerilis należy zawsze zażywać zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecaną dawką jest jedna tabletka 2 razy na dobę.

Lek należy przyjmować doustnie, regularnie, co 12 godzin, o tych samych porach (np. rano i wieczorem) każdego dnia.

Zwiększanie dawki powyżej 2 tabletek na dobę nie przynosi dodatkowych korzyści. Może jednak wystąpić więcej działań niepożądanych.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Zolerilis

Jeśli pacjent przypadkowo zażyje większą ilość tabletek niż zalecana, powinien skontaktować się z lekarzem.

Objawy przedawkowania: w pojedynczych przypadkach obserwowano objawy neurologiczne i psychiatryczne, ostre toksyczne choroby mózgu z osłupieniem i śpiączką.

Pominięcie zażycia leku Zolerilis

Jeżeli pacjent zapomni przyjąć tabletkę, powinien przyjąć następną w porze planowanego przyjęcia następnej dawki. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej tabletki.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Zolerilis może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Bardzo często występujące działania niepożądane (dotyczą więcej niż 1 na 10 pacjentów):

-    uczucie zmęczenia,

-    złe samopoczucie,

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych we krwi (aminotransferaz). Może być to związane z żółtaczką* (patrz: INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU ZOLERILIS).

Często występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 100 pacjentów):

-    zawroty głowy,

-    senność,

-    ból głowy,

-    mrowienie lub uczucie palenia wokół ust,

-    przyspieszenie czynności serca,

-    ból brzucha, wymioty, biegunka

-    ból.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (dotyczą 1 do 10 na 1000 pacjentów):

-    reakcje alergiczne, obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła związany z trudnością w oddychaniu i (lub) przełykaniu (obrzęk naczynioruchowy)

-    niedokrwistość

-    zapalenie trzustki (pancreatitis).

Nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

-    zmniejszenie liczby białych krwinek (które odgrywają ważną rolę w zwalczaniu zakażeń)

-    choroby wątroby (zapalenie wątroby) (patrz: INFORMACJE WAŻNE PRZED ZAŻYCIEM LEKU ZOLERILIS.

Należy przerwać stosowanie leku Zolerilis i niezwłocznie poradzić się lekarza, jeżeli u pacjenta wystąpią objawy obrzęku naczynioruchowego, takie jak:

•    obrzęk twarzy, języka i krtani

•    trudności w połykaniu

•    pokrzywka i trudności w oddychaniu.

*dane z badań wskazują, że pacjenci rasy żółtej są bardziej wrażliwi na nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby niż pacjenci rasy białej.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZOLERILIS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku Zolerilis po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i blistrze.

Blistry (Aluminium/Aluminium): Ten produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Blistry (Aluminium/PVC): Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Ten produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zolerilis

-    Substancją czynną leku jest ryluzol. Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg ryluzolu.

-    Inne składniki leku to:

Rdzeń tabletki:

Wapnia wodorofosforan bezwodny; skrobia żelowana, kukurydziana,,kroskarmeloza sodowa;

krzemionka koloidalna bezwodna; magnezu stearynian.

Otoczka Opadry AMB White 03F28689:

Hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Zolerilis i co zawiera opakowanie

Białe lub prawie białe, owalne i obustronnie wypukłe tabletki powlekane, oznaczone RL 50 na jednej stronie.

Wielkości opakowań: Blistry:

1 i 56 tabletek.

Podmiot odpowiedzialny:

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Wytwórca:

Actavis hf. Reykjavikurvegur 78 220 Hafnarfjördur Islandia

Adamed Sp. z o.o.

Pieńków 149 05-152 Czosnów Polska

Data zatwierdzenia ulotki: październik 2013

Zolerilis

Charakterystyka Zolerilis

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zolcrils 50 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka powlekana zawiera 50 mg riluzolu. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane

Białe lub prawie białe, owalne i obustronnie wypukłe tabletki powlekane oznaczone RL 50 na jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Lek Zolerils jest stosowany w celu przedłużenia życia lub opóźnienia konieczności mechanicznej wentylacji u pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym (SLA - łac. Selerosis Lateralis Arnyotrophica).

Badania kliniczne wykazały, że riluzol przedłuża czas przeżycia chorych na SLA (patrz punkt 5.1). Przeżycie zostało zdefiniowane jako stan, w którym pacjent żył bez intubacji w celu wentylacji mechanicznej i bez tracheotomii.

Brak dowodów, aby riluzol wywierał działanie lecznicze na czynności motoryczne, czynność płuc, drgania pęczkowe, siłę mięśniową oraz objawy motoryczne. Nie wykazano skuteczności riluzolu w późnych stadiach SLA.

Badania nad bezpieczeństwem stosowania i skutecznością riluzolu przeprowadzono tylko w przypadku SLA. Dlatego też nie należy stosować riluzolu u pacjentów z jakimikolwiek innymi chorobami neuronu ruchowego.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Leczenie preparatem Zolerils może być rozpoczęte wyłącznie przez lekarza specjalistę posiadającego doświadczenie w leczeniu chorób neuronu ruchowego.

Zalecana dobowa dawka u dorosłych lub osób w podeszłym wieku wynosi 100 mg (50 mg co 12 godzin). Nie należy oczekiwać zwiększenia skuteczności po zastosowaniu większych dawek.

Szczególne grupy pacjentów

Dzieci: riluzol nie jest zalecany do stosowania u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania i skuteczności riluzolu u dzieci i młodzieży ze chorobami zwyrodnieniowymi układu nerwowego.

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek: riluzol nie jest zalecany do stosowania u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek, ponieważ nie prowadzono badań z dawkowaniem wielokrotnym w tej grupie chorych (patrz punkt 4.4).

Pacjenci w podeszłym wieku: dane farmakokinetyczne wskazują, że nie ma specjalnych zaleceń w przypadku stosowania riluzolu u chorych z tej grupy.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby: (patrz punkt 4.3, punkt 4.4 i punkt 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Choroba wątroby lub zwiększenie aktywności aminotransferaz trzykrotnie powyżej górnej granicy wartości uznawanych za prawidłowe.

Ciąża lub karmienie piersią.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zaburzenia czynności wątroby:

Należy zachować ostrożność, przepisując riluzol pacjentom z zaburzeniami czynności wątroby w wywiadzie lub pacjentom z nieznacznym zwiększeniem aktywności aminotransferaz w surowicy (aktywność Al AT; AspAT - do trzykrotnej wartości górnej granicy wartości uznawanych za prawidłowe), stężenia bilirubiny i (lub) aktywności gammaglutamylotransferazy (GGT).

Przekroczenie wartości uznawanych za prawidłowe wykazane w kilku próbach czynności wątroby (szczególnie zwiększone stężenie bilirubiny) powinno wykluczyć zastosowanie riluzolu (patrz punkt 4.8).

Z uwagi na ryzyko wystąpienia zapalenia wątroby przed rozpoczęciem i w trakcie leczenia riluzolem należy oznaczać aktywność aminotransferaz w surowicy, łącznie z aktywnością A1 AT. Aktywność Al AT należy oznaczać co miesiąc w ciągu pierwszych 3 miesięcy leczenia, co 3 miesiące przez pozostałą część pierwszego roku leczenia i później okresowo. U pacjentów, u których aktywność Al AT uległa zwiększeniu, należy oznaczać ją częściej.

Należy przerwać leczenie riluzolem, jeśli aktywność Al AT pięciokrotnie przekroczy górną granicę wartości uznanych za prawidłowe. Brak doświadczenia ze zmniejszeniem dawki riluzolu lub ponownym jego podaniem pacjentom, u których aktywność A1 AT zwiększyła się pięciokrotnie powyżej górnej granicy wartości uznanych za prawidłowe. W tej sytuacji nie zaleca się ponownego podawania riluzolu pacjentom.

Neutropenia:

Pacjentów należy uprzedzić, by zgłaszali lekarzowi wszelkie choroby przebiegające z gorączką. Pojawienie się gorączki powinno być wskazówką dla lekarza do szybkiego oznaczenia ilości krwinek białych i przerwania leczenia riluzolem w przypadku wystąpienia neutropenii (patrz punkt 4.8).

Zaburzenia czynności nerek:

Nie prowadzono badań z dawkami wielokrotnymi u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek (patrz punkt 4.2).

4.5    Interakcje z innymi lekami i inne rodzaje interakcji

Nie prowadzono badań klinicznych mających na celu ustalenie interakcji riluzolu z innymi produktami leczniczymi.

Badania in vitro z zastosowaniem frakcji mikrosomalnych wątroby ludzkiej sugerują, że cytochrom CYP 1A2 jest głównym izoenzymem zaangażowanym w początkowej fazie przemian oksydacyjnych riluzolu. Inhibitory CYP 1A2 (tj. kofeina, diklofenak, diazepam, nicergolina, klomipramina, imipramina, fluwoksamina, fenacetyna, teofilina, amitryptylina i chinolony) mogą zmniejszać szybkość wydalania riluzolu, podczas gdy induktory CYP 1A2 (np. dym papierosowy, żywność pieczona na węglu, ryfampicyna i omeprazol) mogą przyspieszać wydalanie riluzolu.

4.6    Ciąża i laktacja

Lek Zolerils jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3) podczas ciąży (patrz punkt 5.3). Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego zastosowania riluzolu u kobiet w ciąży.

Lek Zolerils jest przeciwwskazany (patrz punkt 4.3) u kobiet karmiących piersią (patrz punkt 5.3). Nie wiadomo, czy riluzol jest wydzielany z mlekiem kobiecym.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

Należy ostrzec pacjentów o możliwości wystąpienia zawrotów głowy i uczucia wirowania oraz doradzić, aby nie prowadzili pojazdów mechanicznych ani nie obsługiwali maszyn, jeśli te objawy wystąpią.

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach III fazy przeprowadzonych u pacjentów z SLA leczonych riluzolem najczęściej występującymi działaniami niepożądanymi były osłabienie, nudności i nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby.

Działania niepożądane wymienione poniżej uszeregowane są według częstości występowania przy zastosowaniu następującej konwencji: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1000), bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

Niezbyt często: anemia

Nieznana: ostra neutropenia (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia układu immunologicznego

Niezbyt często: reakcje anafilaktoidalne, obrzęk naczynioruchowy Zaburzenia układu nerwowego

Często: ból głowy, zawroty głowy, parestezje wokół ust i senność

Zaburzenia serca Często: tachykardia

Zaburzenia żołądka i jelit Bardzo często: nudności Często: biegunka, ból brzucha, wymioty Niezbyt często: zapalenie trzustki

Zaburzenia wątroby i drós żółciowych

Bardzo często: nieprawidłowe wyniki testów czynnościowych wątroby . Zwiększenie aktywności aminotransferazy alaninowej ujawniało się zwykle w ciągu 3 miesięcy po rozpoczęciu leczenia riluzolem; zazwyczaj miało to przejściowy charakter, a w trakcie leczenia, po 2 do 6 miesiącach, aktywność zmniejszała się do poziomu poniżej dwukrotnej wartości górnej granicy wartości uznawanych za prawidłowe. Ta zwiększona aktywność mogła być związana z żółtaczką. W badaniach klinicznych u pacjentów (n=20) ze zwiększoną aktywnością A1AT do wartości pięciokrotnie większych niż wartości uznawane za prawidłowe, leczenie riluzoiem zostało przerwane a w większości przypadków w ciągu 2 do 4 miesięcy, aktywność powróciła do wartości poniżej dwukrotnie większych od wartości uznanych za prawidłowe, (patrz punkt 4.4).

Nieznana: zapalenie wątroby

Zaburzenia owinę i stany w miejscu podania:

Bardzo często: osłabienie Często: ból

Dane z badania wskazują, że pacjenci rasy azjatyckiej mogą być bardziej wrażliwi na nieprawidłowości w badaniach czynności wątroby - 3,2% (194/5995) u pacjentów rasy azjatyckiej i 1,8% (100/5641) u pacjentów rasy kaukaskiej.

4.8 Przedawkowanie

W pojedynczych przypadkach obserwowano objawy neurologiczne i psychiatryczne, ostrą toksyczną encefalopatię z osłupieniem, śpiączką oraz methemoglobinemię.

Brak specyficznej odtrutki lub informacji dotyczącej leczenia przedawkowania riluzoiem.

W przypadku przedawkowania zaleca się leczenie objawowe i podtrzymujące.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: inne leki wpływające na układ nerwowy, kod ATC N07XX02.

Mimo tego, że patogeneza stwardnienia zanikowego bocznego nie została całkowicie wyjaśniona, uważa się, że w śmierci komórek w tej chorobie uczestniczy glutaminian (podstawowy ncuroprzekaźnik pobudzający w ośrodkowym układzie nerwowym).

Przypuszcza się, że riluzol działa przez hamowanie procesów przebiegających z udziałem glutaminianu. Mechanizm działania nie jest jasny.

Badania kliniczne

W badaniu klinicznym 155 pacjentów przydzielono losowo do dwóch grup, otrzymujących riluzol w dawce 100 mg na dobę (50 mg dwa razy na dobę) lub placebo i obserwowano tych pacjentów przez 12 do 21 miesięcy. Czas przeżycia, który został zdefiniowany w punkcie 4.1, ulegał znacznemu wydłużeniu u pacjentów, którym podawano riluzol w porównaniu z pacjentami, którym podawano placebo. Mediana czasu przeżycia wyniosła 17,7 miesięcy w grupie riluzolu w porównaniu z 14,9 miesiącami w grupie placebo.

W badaniu mającym na celu ustalenie optymalnego dawkowania, 959 pacjentów ze stwardnieniem zanikowym bocznym przydzielono losowo do jednej z czterech grup: riluzol 50, 100 i 200 mg na dobę lub placebo i obserwowano przez 18 miesięcy. W grupie pacjentów leczonych riluzoiem w dawce 100 mg na dobę przeżycie było znacząco dłuższe w porównaniu z pacjentami, którzy otrzymywali placebo. Wpływ dawki 50 mg na dobę nie był statystycznie istotny w porównaniu z placebo, a działanie dawki 200 mg na dobę było porównywalne do działania dawki 100 mg na dobę. Mediana czasu przeżycia wyniosła 16,5 w grupie riluzolu w dawce 100 mg na dobę oraz 13,5 miesiąca odpowiednio w grupie placebo.

W badaniu z zastosowaniem grup równoległych, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo riluzolu u pacjentów w późnych stadiach choroby, czas przeżycia i czynności motoryczne po podaniu riluzolu nie różniły się istotnie od placebo. W badaniu tym u większości pacjentów pojemność życiowa płuc była mniejsza niż 60%.

W badaniu z podwójnie ślepą próbą, z grupą kontrolną placebo, w którym oceniano skuteczność i bezpieczeństwo riluzolu u pacjentów japońskich, 204 pacjentów przydzielono losowo do grup otrzymujących riluzol w dawce 100 mg na dobę (50 mg 2 razy na dobę) albo placebo i obserwowano przez 18 miesięcy. W badaniu tym skuteczność oceniano na podstawie niezdolności do samodzielnego chodzenia, utraty czynności kończyn górnych, tracheostomii, konieczności zastosowania sztucznej wentylacji, odżywiania za pomocą zgłębnika dożołądkowego lub zgonu. Czas przeżycia bez konieczności tracheostomii u pacjentów otrzymujących riluzol nie różnił się istotnie od placebo. Jednakże moc statystyczna tego badania w odniesieniu do wykrycia różnic między grupami badanymi była mała. Metaanaliza obejmująca to badanie i badania opisane wyżej wykazała mniej wyraźny wpływ riluzolu na czas przeżycia w porównaniu z placebo, choć różnice nadal były istotne statystycznie.

5.2 Właściwości farmakokinetyczne

Właściwości farmakokinetyczne riluzolu oceniano u zdrowych ochotników, płci męskiej, po jednorazowym doustnym podaniu dawek 25 do 300 mg i po podaniu wielokrotnym dawek 25 do 100 mg dwa razy na dobę. Stężenia w osoczu zwiększają się proporcjonalnie do dawki i profil farmakokinetyczny leku jest niezależny od dawki. Po podaniu wielokrotnym (podawanie przez 10 dni dawki 50 mg dwa razy na dobę) stężenie niezmienionego riluzolu w osoczu jest około 2-krotnie większe niż po podaniu jednorazowym, a stan stacjonarny osiągany jest w czasie krótszym niż 5 dni.

Wchłanianie

Po podaniu doustnym riluzol jest szybko wchłaniany, a stężenie maksymalne osiągane jest w ciągu 60 do 90 minut (Cmax=173 ± 72 (SD) ng/ml). Wchłonięciu ulega około 90% dawki, a bezwzględna biodostępność leku wynosi 60 ± 18%.

Szybkość i stopień wchłaniania ulegają zmniejszeniu, jeżeli riluzol podawany jest z posiłkiem o dużej zawartości tłuszczu (zmniejszenie Cmax o 44%, zmniejszenie AUC o 17%).

Dystrybucja

Riluzol ulega intensywnej dystrybucji w całym organizmie i przenika przez barierę krew - mózg. Objętość dystrybucji wynosi około 245 ± 69 1 (3,4 1/kg). Riluzol wiąże się z białkami w około 97%, głównie z albuminą i lipoproteinami.

Metabolizm

Głównym związkiem w osoczu jest niezmieniony riluzol. Jest on szybko metabolizowany przez cytochrom P450, a następnie sprzęgany z kwasem glukuronowym. Badania in vitro z zastosowaniem preparatów wątroby ludzkiej wykazały, że cytochrom P450 1A2 jest głównym izoenzymem biorącym udział w metabolizmie riluzolu. Metabolity zidentyfikowane w moczu to trzy pochodne fenolowe, jedna ureidopochodna i niezmieniony riluzol.

Głównym szlakiem metabolicznym riluzolu jest początkowe utlenianie przy udziale cytochromu P450 1A2 do N-hydroksyriluzolu (RPR 112512), głównego czynnego metabolitu riluzolu. Jest on następnie szybko sprzęgany z kwasem glukuronowym do O- i N-glukuronidów.

Eliminacja

Okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi od 9 do 15 godzin. Riluzol wydala się głównie z moczem. Z moczem wydala się około 90% dawki, w tym ponad 85% w postaci glukuronidów. Jedynie 2% riluzolu wydala się z moczem w postaci niezmienionej.

Szczególne srapy pacjentów

Pacjenci z zaburzeniem czynności nerek: nie obserwuje się znaczących różnic w parametrach farmakokinetycznych u pacjentów z umiarkowanym lub ciężkim, przewlekłym zaburzeniem czynności nerek (klirens kreatyniny od 10 do 50 ml /min) i zdrowych ochotników po podaniu pojedynczej dawki 50 mg riluzolu.

Pacjenci w podeszłym wieku: u pacjentów w podeszłym wieku (> 70 lat) parametry farmakokinetyczne riluzolu po podaniu wielokrotnym (podawanie dawki 50 mg 2 razy na dobę przez 4,5 dnia) nie ulegają zmianie.

Pacjenci z zaburzeniem czynności wątroby: u pacjentów z łagodnym, przewlekłym zaburzeniem czynności wątroby wartość AUC riluzolu po doustnym podaniu pojedynczej dawki 50 mg zwiększa się około 1,7-krotnie u pacjentów z łagodnym przewlekłym zaburzeniem czynności wątroby oraz 3-krotnie u pacjentów z umiarkowanym przewlekłym zaburzeniem czynności wątroby.

Rasa: badania kliniczne prowadzone w celu oceny właściwości farmakokinetycznych riluzolu i jego metabolitu, N-hydroksyriluzolu po podaniu doustnym 16 zdrowym Japończykom i 16 dorosłym mężczyznom rasy kaukaskiej dawki powtarzanej 2 razy na dobę przez 8 dni, pokazały w grupie Japończyków mniejszą ekspozycję na riluzol (Cmax0,85 [90% Cl 0,68-1,08] i AUC 0,88 [90% CI 0,69-1,13] i podobną ekspozycje na metabolit. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest znane.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Riluzol u myszy i szczurów nie wykazał potencjału rakotwórczego.

Standardowe testy nie wykazały genotoksyczności riluzolu. W badaniach głównego czynnego metabolitu otrzymano wyniki pozytywne w dwóch testach in vitro. Szerokie badania z zastosowaniem siedmiu innych testów in vitro lub in vivo nie wykazały działania genotoksycznego metabolitu. Na podstawie otrzymanych danych oraz po uwzględnieniu negatywnych wyników badań rakotwórczości riluzolu u myszy i szczurów uznano, że genotoksyczne działanie tego metabolitu nie ma istotnego znaczenia dla człowieka.

W badaniach toksyczności podostrej i przewlekłej u szczurów i małp stwierdzono niejednorodne zmniejszenie liczby krwinek czerwonych i (lub) zmianę parametrów czynnościowych wątroby. U psów obserwowano niedokrwistość hemolityczną.

W badaniach toksyczności po podaniu pojedynczej dawki, w jajnikach samic szczurów badanych obserwowano częstszy brak ciałka żółtego niż u samic z grup kontrolnych. Tej odosobnionej obserwacji nie odnotowano w żadnym innym badaniu ani u żadnego innego gatunku zwierząt.

Wszystkie wymienione zmiany występowały po dawkach 2 - 10-krotnie większych niż dawka lecznicza stosowana u ludzi, wynosząca 100 mg na dobę.

W badaniach płodności wykazano u szczurów niewielkie zaburzenia zdolności rozrodczych i płodności po dawce 15 mg/kg mc na dobę (czyli większej niż zalecana dawka lecznicza), co wiązało się prawdopodobnie z działaniem uspokajającym i nasennym.

U ciężarnych szczurów stwierdzono przenikanie riluzolu znakowanego l4C przez łożysko do płodu. Riluzol zmniejszał współczynnik ciąż i liczbę implantacji u szczurów po zastosowaniu dawek odpowiadających ekspozycji co najmniej dwukrotnie większej niż ekspozycja po podaniu dawek leczniczych stosowanych u ludzi. W badaniach wpływu na reprodukcję u zwierząt nie obserwowano wad rozwojowych.

W mleku karmiących samic szczura wykryto riluzol znakowany l4C.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki

Wapnia wodorofosforan, bezwodny

Skrobia kukurydziana, żelowana Kroskarmeloza sodowa Krzemu dwutlenek koloidalny, bezwodny Magnezu stearynian

Otoczka Opadry AMB biała 03F28689

Hypromeloza

Makrogol 6000

Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Blistry (aluminium/aluminium): Ten produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania.

Blistry (aluminium/PVC): Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem.

Ten produkt leczniczy nie wymaga szczególnych środków ostrożności dotyczących temperatury przechowywania.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Tabletki pakowane są w blistry z folii aluminium/aluminium lub aluminium/PVC.

Wielkości opakowania:

Blistry:

1 i 56 tabletek

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania.

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Medis ehf.

Reykjarvikurvegur 78 220 Hafnarfjórdur Islandia

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA(Ń) NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

/ DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

Zolerilis