+ iMeds.pl

Zolmitriptan zentiva 2,5 mgUlotka Zolmitriptan zentiva

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zolmitriptan Zentiva, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Zolmitriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Zolmitriptan Zentiva i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolmitriptan Zentiva

3.    Jak stosować lek Zolmitriptan Zentiva

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zolmitriptan Zentiva

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zolmitriptan Zentiva i w jakim celu się go stosuje

Zolmitriptan Zentiva zawiera substancj ę czynną zolmitryptan i należy do grupy leków zwanych tryptanami.

Lek Zolmitriptan Zentiva stosuje się w leczeniu napadów migreny (bólu głowy i nudności).

Objawy migreny mogą być spowodowane obrzękiem naczyń krwionośnych głowy. Zolmitriptan Zentiva zmniejsza rozszerzanie się tych naczyń. Pomaga to usunąć ból głowy oraz inne objawy napadu migreny, takie jak mdłości (nudności) lub wymioty oraz wrażliwość na światło i dźwięk. Zolmitriptan Zentiva działa tylko wtedy, gdy rozpoczął się napad migreny. Lek nie zapobiega wystąpieniu napadu migreny.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolmitriptan Zentiva

Kiedy nie stosować leku Zolmitriptan Zentiva

-    jeśli pacjent ma uczulenie na zolmitryptan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjent ma wysokie ciśnienie krwi,

-    jeśli u pacjenta wystąpiły kiedykolwiek problemy z sercem, w tym atak (zawał) serca, dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej wywołany ćwiczeniem lub wysiłkiem), dławica Prinzmetala (ból w klatce piersiowej, do którego dochodzi w spoczynku); lub jeśli u pacjenta wystąpiły objawy związane z sercem, takie jak skrócenie oddechu lub uczucie ucisku w klatce piersiowej,

-    jeśli pacjent ma problemy z krążeniem (ograniczony przepływ krwi w nogach lub rękach),

-    jeśli pacjent miał udar lub krótko utrzymujące się objawy podobne do udaru (napad przemijającego niedokrwienia mózgu),

-    jeśli pacjent ma ciężkie zaburzenia czynności nerek,

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie jakiekolwiek inne leki przeciwmigrenowe; np. ergotaminę lub pochodne ergotaminy, jak dihydroergotaminę i metysergid lub inne leki z grupy tryptanów (patrz poniżej punkt: „Zolmitriptan Zentiva a inne leki”).

Nie należy stosować leku Zolmitriptan Zentiva, jeśli którakolwiek z powyższych informacji odnosi się do pacjenta. W razie wątpliwości, przed zażyciem leku Zolmitriptan Zentiva należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Zolmitriptan Zentiva należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą, jeśli pacjent:

-    jest zagrożony chorobą niedokrwienną serca (słabym przepływem krwi przez tętnice serca). Ryzyko jest większe, u pacjentów palących, z wysokim ciśnieniem krwi, z wysokim poziomem cholesterolu, cukrzycą lub gdy ktokolwiek w rodzinie ma chorobę niedokrwienną serca.

-    miał kiedykolwiek zaburzenia czynności wątroby.

-    ma bóle głowy, nieprzypominające zazwyczaj występujących bólów migrenowych.

-    został poinformowany, że ma zespół Wolffa-Parkinsona-White’a (rodzaj nieprawidłowej pracy serca).

-    zażywa jakikolwiek lek stosowany w leczeniu depresji lub preparat ziołowy zawierający ziele dziurawca (patrz poniżej punkt: „Zolmitriptan Zentiva a inne leki”).

Lek Zolmitriptan Zentiva nie jest zalecany do stosowania u pacjentów poniżej 18 lat lub powyżej 65 lat.

Podobnie jak w przypadku innego leczenia przeciwmigrenowego, stosowanie zbyt dużej ilości leku Zolmitriptan Zentiva może spowodować codzienne bóle głowy lub nasilenie migrenowych bólów głowy. Jeśli pacjent podejrzewa, że dotyczy to jego, powinien zasięgnąć porady lekarza. W celu usunięcia problemu, może być konieczne przerwanie stosowania leku Zolmitriptan Zentiva.

Lek Zolmitriptan Zentiva a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Szczególnie, należy powiedzieć lekarzowi, jeśli pacjent zażywa którykolwiek z następujących leków:

   Leki stosowane w leczeniu migreny

o Jeśli pacjent stosuje tryptany, inne niż lek Zolmitriptan Zentiva (takie jak sumatryptan lub naratryptan), może zastosować lek Zolmitriptan Zentiva po upływie 24 godzin. o Po zażyciu leku Zolmitriptan Zentiva, pacjent może zastosować inny lek z grupy tryptanów po 24 godzinach.

o Jeśli pacjent stosuje leki zawierające ergotaminę lub leki z grupy pochodnych ergotaminy (takie jak dihydroergotamina lub metysergid), należy odczekać 24 godziny przed zażyciem leku Zolmitriptan Zentiva.

o Po zażyciu leku Zolmitriptan Zentiva należy odczekać 6 godzin zanim zastosuje się ergotaminę lub lek z grupy pochodnych ergotaminy.

   Leki stosowane w leczeniu depresji

o Leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy, znane też jako MAOI (takie jak moklobemid). o Leki z grupy SSRI (selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), takie jak fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina lub sertralina. o Leki z grupy SNRI (inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny), takie jak wenlafaksyna lub duloksetyna.

   Inne leki

o Cymetydyna (stosowana w leczeniu niestrawności lub wrzodów żołądka). o Antybiotyki z grupy chinolonów (takie jak cyprofloksacyna).

o Nie należy przyjmować w tym samym czasie preparatów ziołowych zawierających ziele dziurawca (Hypericum perforatum), gdyż może wzrosnąć prawdopodobieństwo działań niepożądanych leku Zolmitriptan Zentiva. Jeśli pacjent już zażywa preparat dziurawca, należy go odstawić i w trakcie kolejnej wizyty wspomnieć o tym lekarzowi.

Zolmitriptan Zentiva z jedzeniem i piciem

Lek Zolmitriptan Zentiva można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie ma to wpływu na sposób działania leku Zolmitriptan Zentiva.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Nie wiadomo czy zażywanie leku Zolmitriptan Zentiva w czasie ciąży jest szkodliwe.

Dlatego też powinien on być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu oraz gdy nie jest dostępny inny właściwy sposób leczenia. Brak jest danych dotyczących wydzielania zolmitryptanu z mlekiem matki. Dlatego też, jako środek ostrożności, należy unikać karmienia piersią przez 24 godziny po leczeniu.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Podczas napadu migreny reakcja pacjenta może być wolniejsza niż zwykle. Należy o tym pamiętać prowadząc pojazd oraz używając narzędzi lub maszyn.

Jest mało prawdopodobne, aby lek Zolmitriptan Zentiva wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługiwanie maszyn. Jednak może on powodować uczucie senności. Pacjent powinien sprawdzić jaki wpływ ma na niego Zolmitriptan Zentiva, zanim podejmie powyższe czynności.

Zolmitriptan Zentiva zawiera aspartam

Aspartam (E951) zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

3. Jak stosować lek Zolmitriptan Zentiva

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zolmitriptan Zentiva jest stosowany w leczeniu napadów migreny. Gdy rozpocznie się migrenowy ból głowy, lek Zolmitriptan Zentiva należy zażyć tak szybko, jak to możliwe. Można go również zastosować w trakcie trwania napadu. Leku nie należy stosować, aby zapobiec napadowi.

Jaką dawkę stosować

Nie należy stosować większej dawki leku, niż została przepisana przez lekarza.

Dorośli (w wieku powyżej 18 oraz poniżej 65 lat)

Zwykle stosowana dawka początkowa wynosi 2,5 mg zolmitryptanu.

Jeśli 2,5 mg zolmitryptanu nie przynosi wystarczającej poprawy w migrenie, należy skonsultować się z lekarzem. Lekarz może zmienić leczenie oraz zalecić pacjentowi w przypadku wystąpienia kolejnego napadu 5 mg zolmitryptanu.

Wystąpienie działań niepożądanych jest bardziej prawdopodobne przy większych dawkach. Maksymalna dawka dobowa to 10 mg zolmitryptanu.

Szczególne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Lek Zolmitriptan Zentiva nie powinien być podawany pacjentom w wieku powyżej 65 lat.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby zalecaną maksymalną dawkę dobową zmniejsza się do 5 mg.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek Dawkowanie może być takie samo jak dla dorosłych.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat

Lek Zolmitriptan Zentiva nie powinien być podawany dzieciom i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Stosowanie leku

-    Do stosowania doustnego.

-    Tabletkę należy umieścić na języku, gdzie zostanie ona rozpuszczona, a następnie będzie połknięta ze śliną. Nie ma potrzeby popijania tabletki wodą w celu jej połknięcia.

-    Lek Zolmitriptan Zentiva można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie ma to wpływu na sposób działania leku.

Jeżeli po upływie dwóch godzin od zażycia leku Zolmitriptan Zentiva objawy migreny nie ustąpią lub jeżeli pojawią się ponownie w ciągu 24 godzin

Można zażyć następną dawkę, jeśli po dwóch godzinach objawy migreny utrzymują się lub jeśli powrócą w ciągu 24 godzin.

Nie stosować więcej niż dwóch dawek leku Zolmitriptan Zentiva w przeciągu 24 godzin.

Zawsze pomiędzy dawkami należy odczekać minimum 2 godziny.

Jeżeli Zolmitriptan Zentiva nie przynosi wystarczającej poprawy w migrenie, należy skontaktować się z lekarzem. Lekarz może zmienić sposób leczenia.

Jeśli stan pacjenta pogarsza się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolmitriptan Zentiva

W przypadku zażycia lub przypadkowego połknięcia przez kogoś większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub natychmiast udać się do szpitala. Należy wziąć ze sobą opakowanie i wszelkie pozostałe tabletki, aby lekarz wiedział, co zostało zastosowane.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Niektóre z poniższych objawów mogą stanowić część samego napadu migreny.

Jeśli u pacjenta wystąpi którekolwiek z działań niepożądanych wymienionych poniżej, należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i zwrócić się do lekarza

•    Rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 1000 osób):

-    Reakcje nadwrażliwości, obejmujące swędzącą wysypkę (pokrzywka) oraz obrzęk twarzy, warg, ust, języka i gardła

•    Bardzo rzadko (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 000 osób):

-    Dławica piersiowa (ból w klatce piersiowej, często wywołany wysiłkiem), atak (zawał) serca lub skurcz naczyń wieńcowych. Objawy obejmują ból w klatce piersiowej i skrócenie oddechu.

-    Skurcz naczyń jelitowych, mogący spowodować uszkodzenie jelita. Objawy obejmują ból brzucha lub krwawą biegunkę.

-    Krwawienie do mózgu (krwawienie mózgowe) lub udar.

W przebiegu leczenia substancją czynną leku Zolmitriptan Zentiva zaobserwowano również następujące działania niepożądane

•    Często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 10 osób):

Te działania niepożądane są zazwyczaj łagodne i ustępują po krótkim czasie.

-    Nietypowe odczucia, takie jak mrowienie w palcach u rąk i nóg lub wrażliwość skóry na dotyk.

-    Uczucie senności, zawrotów głowy lub ciepła.

-    Ból głowy.

-    Nierówne bicie serca.

-    Uczucie mdłości (nudności) lub zbieranie na wymioty (wymioty).

-    Ból brzucha.

-    Suchość w j amie ustnej.

-    Osłabienie mięśni lub ból mięśni.

-    Uczucie osłabienia.

-    Uczucie ciężkości, napięcia, bólu lub ucisku w okolicy gardła, szyi, rąk i nóg lub w klatce piersiowej.

-    Trudności w połykaniu (dysfagia).

• Niezbyt często (mogą wystąpić u nie więcej niż u 1 na 100 osób):

-    Bardzo szybkie bicie serca.

-    Nieznacznie podwyższone ciśnienie    krwi.

-    Zwiększenie ilości lub częstości oddawanego moczu.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione

w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać

bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych

Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zolmitriptan Zentiva

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania leku.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w celu ochrony przed wilgocią.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zolmitriptan Zentiva

-    Substancj ą czynną leku jest zolmitryptan.

Każda tabletka powlekana zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.

-    Pozostałe składniki to: mannitol (E 421), celuloza mikrokrystaliczna, aspartam (E 951), kroskarmeloza sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian ,

aromat pomarańczowy (zawierający substancje aromatyzujące identyczne z naturalnymi, środek aromatyżujący, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstrynę (kukurydzianą), gumę arabską, kwas askorbowy (E 300) i butylohydroksyanizol (E 320).

Jak wygląda lek Zolmitriptan Zentiva i co zawiera opakowanie

Zolmitriptan Zentiva to biała do białawej, okrągła, płaska ze ściętą krawędzią niepowlekana tabletka o średnicy 6,4 ± 0,3 mm z wytłoczonym „2,5” po jednej stronie oraz gładka po drugiej stronie.

Wielkość opakowania: 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska. Wvtwórca/Importer:

S.C. Zentiva S.A., B-dul Theodor Pallady nr. 50, sector 3, Bukaresti cod 032266, Rumunia

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat leku oraz jego nazw w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego należy zwrócić się do:

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki: październik 2014

6

Zolmitriptan Zentiva

Charakterystyka Zolmitriptan zentiva

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zolmitriptan Zentiva, 2,5 mg, tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: Każda tabletka zawiera 2,5 mg aspartamu (E951). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej

Biała do białawej, okrągła, płaska ze ściętą krawędzią niepowlekana tabletka o średnicy 6,4 ± 0,3 mm z wytłoczonym „2,5” po jednej stronie oraz gładka po drugiej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva jest wskazany do leczenia ostrego napadu migrenowego bólu głowy z aurą lub bez aury.

Produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva nie jest wskazany w zapobieganiu migrenie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie:

Zalecana dawka wynosi 2,5 mg zolmitryptanu. Zaleca się, aby produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva przyjąć tak szybko, jak to możliwe po wystąpieniu migrenowego bólu głowy, jednakże jest on również skuteczny, jeżeli zostanie zażyty w późniejszym stadium.

Jeżeli w ciągu 24 godzin od przyjęcia pierwszej dawki, objawy migreny utrzymują się lub występuje nawrót objawów migreny, można przyjąć drugą dawkę. Druga dawka może być zastosowana nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od zażycia pierwszej dawki. Jeśli pacjent nie reaguje na pierwszą dawkę, jest mało prawdopodobne, aby w tym samym napadzie migreny druga dawka przyniosła korzyść.

Jeśli pacjent ocenia, że dawka 2,5 mg zolmitryptanu nie przynosi zadawalającej poprawy, w kolejnych napadach można rozważyć podanie 5 mg zolmitryptanu.

Całkowita dawka dobowa nie powinna być większa niż 10 mg. Nie należy przyjmować więcej niż dwóch dawek w ciągu 24 godzin.

Szczególne grupy pacjentów:

Pacjenci w wieku powyżej 65 lat

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u pacjentów w wieku powyżej 65 lat. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u osób w podeszłym wieku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby metabolizm zolmitryptanu jest zmniejszony (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg zolmitryptanu. Jednakże u pacjentów z lekkimi zaburzeniami czynności wątroby nie jest konieczne dostosowanie dawki.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek

Nie jest konieczne dostosowanie dawkowania u pacjentów z klirensem kreatyniny powyżej 15 ml/min (patrz punkty 4.3 i 5.2).

Interakcje powodujące konieczność dostosowania dawki (patrz punkt 4.5)

U pacjentów stosujących produkty lecznicze z grupy inhibitorów MAO-A maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg.

U pacjentów stosujących cymetydynę maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg zolmitryptanu.

U pacjentów stosujących specyficzne inhibitory CYP 1A2, takie jak fluwoksamina i chinolony (np. cyprofloksacyna) maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg zolmitryptanu.

Dzieci (w wieku poniżej 12 lat)

Nie oceniono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności zolmitryptanu u dzieci. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u dzieci.

Młodzież (w wieku 12-17 lat)

W badaniu klinicznym kontrolowanym placebo u pacjentów w wieku od 12 do17 lat, nie wykazano skuteczności stosowania zolmitryptanu. Dlatego też nie zaleca się stosowania produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u młodzieży.

Sposób podawania:

Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej nie musi być popijana; tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej szybko rozpuszcza się po umieszczeniu na języku i jest połykana ze śliną pacjenta. Tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej może być stosowana w sytuacjach gdy nie są dostępne napoje.

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej mogą być również odpowiednie dla pacjentów, którzy mają nudności i przez to w trakcie napadu migreny nie są w stanie pić oraz dla pacjentów, którzy nie lubią połykać zwykłych tabletek. Jednakże może wystąpić opóźnienie wchłaniania zolmitryptanu z tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej, co może opóźnić początek jego działania.

4.3 Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

-    Umiarkowane lub ciężkie nadciśnienie tętnicze oraz łagodne nadciśnienie tętnicze nie poddające się leczeniu.

-    Zawał mięśnia sercowego lub choroba niedokrwienna serca w wywiadzie.

-    Pacjenci z objawami wskazującymi na chorobę niedokrwienną serca.

-    Skurcz naczyń wieńcowych, dławica Prinzmetala.

-    Choroba naczyń obwodowych.

-    Incydent naczyniowo-mózgowy (CVA - ang. cerebrovascular accident) lub napad przemijającego niedokrwienia mózgu (TIA - ang. transient ischaemic attack) w wywiadzie.

-    Jednoczesne stosowanie zolmitryptanu z ergotaminą lub pochodnymi ergotaminy (w tym metysergidem) lub z innymi agonistami receptora 5-HT1B/1D (np. sumatryptanem, naratryptanem).

-    Klirens kreatyniny poniżej 15 ml/min.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zolmitriptan Zentiva należy stosować tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone rozpoznanie migreny. Tak samo, jak w przypadku innych terapii ostrej postaci migreny, przed rozpoczęciem leczenia bólów głowy u pacjentów, u których wcześniej nie zdiagnozowano migreny, oraz u pacjentów z rozpoznaną migreną, którzy mają nietypowe objawy podmiotowe, należy zachować ostrożność celem wykluczenia innych potencj alnie ciężkich chorób neurologicznych. Produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva nie jest wskazany w leczeniu migreny porażennej, podstawnej lub ocznej.

U pacjentów leczonych agonistami 5-HT1B/1D obserwowano: krwotoki mózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe, udary i inne zdarzenia naczyniowo-mózgowe. Należy zwrócić uwagę, że pacjenci z migreną są częściej narażeni na występowanie zdarzeń naczyniowo-mózgowych.

Nie należy stosować zolmitryptanu u pacjentów z objawami zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a lub arytmiami powiązanymi z występowaniem dodatkowych szlaków przewodzenia.

Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak po zażyciu innych produktów leczniczych z grupy agonistów 5-HT1B/1D, bardzo rzadko obserwowano skurcz naczyń wieńcowych, objawy choroby niedokrwiennej serca i zawał mięśnia sercowego. U pacjentów, u których istnieją czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca (np. palących, z nadciśnieniem, hiperlipidemią, cukrzycą, czynnikami dziedzicznymi), przed zastosowaniem produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva należy uprzednio wykonać badania wykluczające choroby układy krążenia (patrz punkt 4.3). Należy zwrócić szczególną uwagę na kobiety w wieku pomenopauzalnym oraz mężczyzn w wieku powyżej 40 lat z tymi czynnikami ryzyka. Niekiedy, mimo przeprowadzonych badań nie udaje się wykryć istniejących chorób serca. Bardzo rzadko notowano ciężkie zaburzenia pracy serca u pacjentów, u których przed zastosowaniem tego produktu leczniczego w przeprowadzonych badaniach nie wykryto chorób sercowo-naczyniowych.

Po podaniu zolmitryptanu, podobnie jak w przypadku innych agonistów 5-HT1B/1D, opisywano występowanie uczucia ciężkości, ucisku lub napięcia w okolicy przedsercowej (patrz punkt 4.8).

Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej lub występują objawy charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca, należy przerwać stosowanie zolmitryptanu do czasu wykonania odpowiednich badań.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów 5-HT1B/1D opisywano przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego w krążeniu obwodowym, zarówno u pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym w wywiadzie, jak i u pacjentów, u których ciśnienie było dotychczas prawidłowe. Bardzo rzadko zwiększenie ciśnienia tętniczego było powiązane ze zdarzeniami istotnymi klinicznie. Nie należy podawać większych dawek zolmitryptanu.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów 5-HT1B/1D, u pacjentów otrzymujących zolmitryptan opisywano rzadko przypadki występowania reakcji anafilaktycznych lub rzekomoanafilaktycznych.

Nadmierne stosowanie któregokolwiek z przeciwmigrenowych produktów leczniczych może prowadzić do nasilenia bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien odstawić ten produkt leczniczy i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania produktów leczniczych przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania przeciwmigrenowych produktów leczniczych.

Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) i inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRIs) był obserwowany zespół serotoninowy. Zespół serotoninowy jest stanem zagrożenia życia i może obejmować objawy przedmiotowe i podmiotowe, takie jak: zmiany stanu psychicznego (pobudzenie, halucynacje, śpiączka), chwiejność układu autonomicznego (tachykardia, zmienne ciśnienie tętnicze, hipertermia), zaburzenia neurologiczne układu mięśniowo-szkieletowego (wzmożenie odruchów, brak koordynacji ruchowej) i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka). Podczas jednoczesnego stosowania zolmitryptanu i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) lub inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRIs) niezbędna jest wnikliwa obserwacja pacjentów, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawek (patrz punkt 4.5).

Podczas jednoczesnego stosowania tryptanów oraz preparatów ziołowych, zawierających ziele dziurawca (Hypericumperforatum), działania niepożądane mogą być częstsze.

Zolmitryptan, gdy podawany jest w postaci zwykłych tabletek doustnych, zastosowany w czasie trwania aury, nie wykazywał działania zapobiegającego migrenowemu bólowi głowy i dlatego też produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva należy stosować w fazie migrenowego bólu głowy.

Zolmitriptan Zentiva zawiera aspartam (E951). Aspartam zawiera źródło fenyloalaniny. Może być szkodliwy dla pacjentów z fenyloketonurią.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Podczas przeprowadzonych badań interakcji nie stwierdzono, aby jednoczesne zastosowanie produktów leczniczych takich jak kofeina, ergotamina, dihydroergotamina, paracetamol, metoklopramid, pizotyfen, fluoksetyna, ryfampicyna i propranolol miało istotny wpływ na zmiany farmakokinetyki zolmitryptanu oraz jego aktywnego metabolitu.

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych u zdrowych ochotników można sądzić, że nie zachodzą farmakokinetyczne lub znaczące klinicznie interakcje między zolmitryptanem a ergotaminą. Jednak teoretycznie istnieje możliwe zwiększenie ryzyka skurczu naczyń wieńcowych i dlatego jednoczesne ich stosowanie jest przeciwwskazane. Zaleca się stosowanie zolmitryptanu po upływie co najmniej 24 godzin od zastosowania produktów leczniczych zawierających ergotaminę oraz zachowanie co najmniej 6-godzinnej przerwy od zastosowania zolmitryptanu do zażycia jakichkolwiek produktów leczniczych zawierających ergotaminę (patrz punkt 4.3).

Po podaniu moklobemidu - selektywnego inhibitora MAO-A, występuje niewielkie zwiększenie (o 26%) powierzchni pola pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) dla zolmitryptanu i 3-krotne zwiększenie AUC dla aktywnego metabolitu. Dlatego też, jeżeli pacjent jednocześnie stosuje inhibitory MAO-A maksymalna zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg zolmitryptanu. Jeśli stosowane dawki moklobemidu są większe niż 150 mg dwa razy na dobę, nie należy stosować tych produktów leczniczych jednocześnie.

Po podaniu cymetydyny, ogólnego inhibitora cytochromu P-450, okres półtrwania zolmitryptanu zwiększył się o 44%, a wartość powierzchni pola pod krzywą (AUC) zolmitryptanu zwiększyła się o 48%. Jednocześnie okres półtrwania i wartość powierzchni pola pod krzywą (AUC) aktywnego, N-demetylowanego metabolitu zolmitryptanu (183C91) uległy podwojeniu. Jeżeli pacjent stosuje cymetydynę, maksymalna zalecana dawka dobowa zolmitryptanu wynosi 5 mg. Biorąc pod uwagę całościowe dane dotyczące profilu interakcji, nie można wykluczyć interakcj i zolmitryptanu z inhibitorami izoenzymu CYP 1A2, należącego do układu izoenzymów cytochromu P-450. Dlatego też, zaleca się podobne zmniejszenie dawki substancji takich, jak fluwoksamina i antybiotyki z grupy chinolonów (np. cyprofloksacyna).

Selegilina (inhibitor MAO-B) oraz fluoksetyna (selektywny inhibitor wychwytu zwrotnego serotoniny, SSRI) nie powodują żadnych interakcji farmakokinetycznych z zolmitryptanem. Jednakże pojawiły się pojedyncze doniesienia opisujące pacjentów z objawami podobnymi do zespołu serotoninowego (w tym zmiany stanu psychicznego, niestabilność autonomicznego układu nerwowego i zaburzenia nerwowo-mięśniowe) obserwowanymi podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) lub inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny (SNRI) (patrz punkt 4.4).

Podobnie jak w przypadku innych produktów leczniczych z grupy agonistów receptora 5-HT1B/1D, zolmitryptan może opóźnić wchłanianie innych produktów leczniczych.

Należy unikać jednoczesnego zastosowania innych agonistów 5-HT1B/1D w ciągu 24 godzin od przyjęcia zolmitryptanu. Podobnie, należy unikać przyjmowania zolmitryptanu w ciągu 24 godzin od podania innego agonisty 5-HT1B/1D.

Podobnie, jak w przypadku innych produktów leczniczych z grupy agonistów 5-HT1B/1D, istnieje potencjalne ryzyko dynamicznych interakcji podczas jednoczesnego zastosowania zolmitryptanu z preparatami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca (Hypericumperforatum), co może powodować nasilenie działań niepożądanych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie określono bezpieczeństwa stosowania tego produktu leczniczego u kobiet w okresie ciąży.

Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego, teratogennego działania produktu leczniczego. Jednak wyniki niektórych badań na zwierzętach dotyczących embriotoksyczności wskazują na zaburzenia żywotności zarodka. Zastosowanie zolmitryptanu w okresie ciąży może być brane pod uwagę tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu.

Karmienie piersią

Badania wykazały, że zolmitryptan przenika do mleka zwierząt. Brak danych dotyczących przenikania zolmitryptanu do mleka kobiecego. Dlatego też zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu produktu leczniczego Zolmitriptan Zentiva u kobiet karmiących piersią. Po zastosowaniu tego produktu leczniczego zaleca się przerwanie karmienia piersią na 24 godziny, aby zminimalizować ekspozycję niemowlęcia.

Płodność

Brak danych wskazujących, że zolmitryptan może wpływać na płodność.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zolmitriptan Zentiva nie ma wpływu lub wywiera nieistotny wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. W przeprowadzonych badaniach na małej grupie zdrowych osób, po zastosowaniu dawki nie większej niż 20 mg zolmitryptanu nie stwierdzono istotnego pogorszenia sprawności psychofizycznej. Należy jednak zachować ostrożność u pacjentów wykonujących czynności złożone (np. prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn), ponieważ podczas napadu migreny może pojawić się senność oraz inne objawy podmiotowe.

4.8 Działania niepożądane

Możliwe działania niepożądane zwykle są przemijające, mają tendencję do występowania w ciągu 4 godzin od zażycia produktu leczniczego, ich częstość nie zwiększa się po zastosowaniu kolejnych dawek i ustępują samoistnie, bez dodatkowego leczenia.

Poniższe określenia odnoszą się do częstości występowania działań niepożądanych: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

występowania

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

Reakcje anafilaktyczne i rzekomoanafilaktyczne, Reakcje nadwrażliwości w tym pokrzywka, obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia układu nerwowego

Często

Nieprawidłowości lub zaburzenia czucia

Zawroty głowy

Bóle głowy

Przeczulica

Parestezje

Senność

Uczucie gorąca

Zaburzenia serca

Często

Kołatanie serca

Niezbyt często

Tachykardia

Bardzo rzadko

Dławica piersiowa Skurcz naczyń wieńcowych Zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyniowe

Niezbyt często

Nieznaczny wzrost ciśnienia krwi Przemijające zwiększenie ciśnienia krwi

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Ból brzucha Suchość w jamie ustnej Nudności Wymioty

Utrudnione przełykanie

Bardzo rzadko

Zawał lub martwica j elit Epizody niedokrwienne jelit, które mogą występować jako krwawa biegunka lub ból brzucha Niedokrwienne zapalenie jelita grubego Zawał śledziony

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Często

Osłabienie mięśni Bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Wielomocz

Zwiększenie częstości oddawania moczu

Bardzo rzadko

Parcie na pęcherz

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Często

Osłabienie

Uczucie ciężkości, napięcia, bólu lub ucisku w okolicy gardła, szyi, w obrębie kończyn lub w klatce piersiowej

Niektóre objawy podmiotowe mogą być częścią samego napadu migreny.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C 02-222 Warszawa Tel.: + 48 22 49 21 301 Faks: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

U zdrowych ochotników po przyjęciu doustnie pojedynczej dawki 50 mg zolmitryptanu obserwowano uspokojenie.

Okres półtrwania w fazie eliminacji zolmitryptanu wynosi od 2,5 do 3 godzin (patrz punkt 5.2). Dlatego też pacjentów, którzy przedawkowali produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva należy obserwować co najmniej przez 15 godzin od zażycia produktu leczniczego lub do czasu ustąpienia objawów przedmiotowych i podmiotowych przedawkowania.

Nie jest znane specyficzne antidotum zolmitryptanu. W przypadkach ciężkich zatruć wskazane jest leczenie na oddziale intensywnej terapii w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych, odpowiedniego utlenowania krwi i wentylacji oraz monitorowanie i wspomaganie układu krążenia.

Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie zolmitryptanu w surowicy.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwbólowe; leki przeciwmigrenowe, Selektywni agoniści receptora serotoninowego (5-HTi)

Kod ATC: N02CC03

Wykazano, że zolmitryptan jest selektywnym agonistą ludzkich, rekombinowanych naczyniowych podtypów receptorów 5-HTiB oraz 5-HT1d. Zolmitryptan jest agonistą i wykazuje duże powinowactwo do receptora 5-HT1B/1d oraz umiarkowane powinowactwo do receptorów 5-HT1A. Zolmitryptan nie wykazuje znaczącego powinowactwa (jak zmierzono w testach wiązania radioliganda) lub farmakologicznej aktywności w stosunku do innych podtypów receptorów 5-HT (5-HT2, 5-HT3, 5-HT4) lub do receptorów adrenergicznych, histaminowych, muskarynowych lub dopaminergicznych.

W modelach zwierzęcych, podawanie zolmitryptanu powoduje zwężenie naczyń w układzie krążenia tętnic szyjnych. Ponadto, badania eksperymentalne na zwierzętach wskazują na możliwość hamowania przez zolmitryptan aktywności ośrodkowego jak i obwodowego nerwu trójdzielnego z hamowaniem uwalniania neuropeptydu (peptyd związany z genem kalcytoniny [CGRP, ang. calcitonin gene related peptide], wazoaktywny peptyd jelitowy [VIP, ang. vasoactive intestinal peptide] i substancja P).

W badaniach klinicznych z zolmitryptanem w postaci zwykłych tabletek początek działania jest widoczny po jednej godzinie, a wyraźne zwiększenie skuteczności działania obserwowano w przedziale od 2 do 4 godzin, w przypadku bólu głowy i innych objawów migreny, takich jak nudności, światłowstręt i dźwiękowstręt (fonofobia).

Jeśli zolmitryptan jest podawany w postaci zwykłych tabletek jest niezmiennie skuteczny w migrenie z aurą lub bez aury oraz w migrenie związanej z menstruacją. Zolmitryptan, gdy podawany jest w postaci zwykłych tabletek doustnych, zastosowany w czasie trwania aury, nie wykazywał działania zapobiegającego migrenowemu bólowi głowy i dlatego też produkt leczniczy Zolmitriptan Zentiva należy stosować w fazie migrenowego bólu głowy.

Jedno kontrolowane badanie kliniczne z udziałem 696 nastolatków nie wykazało przewagi tabletek zolmitryptanu w dawkach 2,5 mg, 5 mg oraz 10 mg nad placebo. Skuteczność nie została udowodniona.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Zolmitryptan w postaci zwykłych tabletek podany doustnie u człowieka jest szybko i dobrze (co najmniej w 64%) wchłaniany z przewodu pokarmowego. Przeciętna bezwzględna biodostępność związku wyjściowego wynosi około 40%. W badaniach na zwierzętach wykazano, że aktywny metabolit (183C91 N-demetylowany metabolit) jest również agonistą receptora 5-HT1B/1D, a jego działanie jest od 2 do 6 razy silniejsze niż działanie zolmitryptanu.

U zdrowych osobników po podaniu pojedynczej dawki stężenie maksymalne (Cmax) oraz powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) zolmitryptanu i jego aktywnego N-demetylowanego metabolitu są wprost proporcjonalne dla dawek w przedziale od 2,5 mg do 50 mg. U zdrowych ochotników wchłanianie zolmitryptanu jest szybkie i w ciągu 1 godziny osiąga 75% Cmax. Osiągnięte w osoczu stężenie utrzymuje się w przybliżeniu na tym poziomie od 4 do 5 godzin po zastosowaniu. Spożyty posiłek nie ma wpływu na wchłanianie zolmitryptanu. Nie stwierdzono kumulacji zolmitryptanu po podaniu dawek wielokrotnych. Stężenie osoczowe zolmitryptanu i jego metabolitów jest niższe w ciągu pierwszych 4 godzin po podaniu produktu leczniczego podczas migreny w porównaniu z okresem bez migreny, co sugeruje zmniejszone wchłanianie zgodne z opóźnieniem opróżniania żołądka z treści pokarmowej, obserwowane podczas ataku migreny.

Zolmitryptan jest metabolizowany głównie w wątrobie, a jego metabolity są wydalane przez nerki. Trzy główne metabolity to: kwas indolilooctowy (główny metabolit w osoczu i w moczu) oraz pochodne N-tlenkowa i N-demetylowa. Jedynym aktywnym metabolitem jest pochodna N-demetylowa. Stężenie tego metabolitu w osoczu osiąga w przybliżeniu połowę wartości stężenia związku wyjściowego. Można przypuszczać, że ma to wpływ na działanie terapeutyczne zolmitryptanu. Ponad 60% pojedynczej doustnej dawki jest wydalane z moczem (głównie w postaci metabolitu - kwasu indolilooctowego), a około 30% z kałem, głównie w postaci niezmienionej.

Badanie przeprowadzone w celu oceny wpływu zaburzeń czynności wątroby na farmakokinetykę zolmitryptanu wykazało, że wartości AUC i Cmax zwiększają się odpowiednio o 94% i 50% u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz odpowiednio o 226% i 47% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby w porównaniu do zdrowych ochotników. Ekspozycja na metabolity, w tym także na aktywny metabolit, była zmniejszona. Dla aktywnego metabolitu 183C91 wartości AUC i Cmax były zmniejszone odpowiednio o 33% i 44% u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby oraz odpowiednio o 82% i 90% u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Okres półtrwania zolmitryptanu w osoczu (t/2) wynosił 4,7 godziny u zdrowych ochotników,

7.3    godziny u pacjentów z umiarkowanymi zaburzeniami czynności wątroby i 12 godzin u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby. Odpowiednie wartości t/2 dla aktywnego metabolitu 183C91 wynosiły odpowiednio 5,7 godziny, 7,5 godziny oraz 7,8 godziny.

Po podaniu dożylnym średni całkowity klirens osoczowy wynosi około 10 ml/min/kg masy ciała, z czego jedną czwartą stanowi klirens nerkowy. Ponieważ klirens nerkowy jest większy niż wskaźnik filtracji kłębuszkowej, można wnioskować, że wydalanie następuje również w wyniku wydzielania kanalikowego. Po podaniu dożylnym objętość dystrybucji wynosi 2,4 l/kg masy ciała. Zolmitryptan i pochodna N-demetylowa w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (około 25%). Średni okres półtrwania w fazie eliminacji zolmitryptanu wynosi od 2,5 do 3 godzin. Wartości okresów półtrwania metabolitów zolmitryptanu są podobne, co sugeruje wydalanie ograniczone szybkością ich tworzenia.

U pacjentów z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek klirens nerkowy zolmitryptanu i wszystkich jego metabolitów jest mniejszy (7-8-krotnie) w porównaniu z odpowiednimi wartościami u zdrowych ludzi, chociaż powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) związku wyjściowego i aktywnego metabolitu były tylko nieznacznie zwiększone (odpowiednio o 16% i 35%) z wydłużonym okresem półtrwania o godzinę do wartości od 3 do 3,5 godziny. Te parametry mieszczą się w zakresie zmian obserwowanych u zdrowych ochotników.

Farmakokinetyka zolmitryptanu u zdrowych osób w wieku podeszłym była podobna do farmakokinetyki u zdrowych, młodych ochotników.

Wykazano biorównoważność tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej ze zwykłymi tabletkami w zakresie AUC oraz Cmax dla zolmitryptanu i jego aktywnego metabolitu 183C91. Dane pochodzące z farmakologii klinicznej wskazują, że tmax dla zolmitryptanu może występować później dla tabletki rozpadającej się w jamie ustnej (zakres 0,6 do 5 godz., mediana 3 godz.) w porównaniu ze zwykłą tabletką (zakres 0,5 do 3 godz., mediana 1,5 godz.). Tmax aktywnego metabolitu był podobny dla obu postaci farmaceutycznych (mediana 3 godz.).

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach nieklinicznych po podaniu dawek pojedynczych i wielokrotnych, działanie toksyczne obserwowano jedynie w przypadku narażenia większego niż maksymalna ekspozycja u człowieka.

Wyniki z badań genotoksyczności wykonywanych in vitro i in vivo pokazują, że nie należy spodziewać się genotoksycznego wpływu zolmitryptanu w warunkach stosowania klinicznego.

Nie stwierdzono nowotworów odpowiednich do stosowania klinicznego w badaniach rakotwórczości u szczurów i myszy.

Podobnie jak w przypadku innych agonistów receptora 5-HT1B/1D, zolmitryptan wiąże się z melaniną.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Mannitol (E 421)

Celuloza mikrokrystaliczna Aspartam (E 951)

Kroskarmeloza sodowa Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

Aromat pomarańczowy (zawierający substancje aromatyzujące identyczne z naturalnymi, środek aromatyzujący, naturalne substancje aromatyzujące, maltodekstrynę (kukurydzianą), gumę arabską, kwas askorbowy (E 300) i butylohydroksyanizol (E 320).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

2 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Brak specjalnych zaleceń dotyczących temperatury przechowywania.

Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii OPA/Aluminium/PVC/Aluminium.

Wielkość opakowania: 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Prague 10, Republika Czeska.

8.    NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 22029

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 08.08.2014 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10/2014

10

Zolmitriptan Zentiva