Imeds.pl

Zolpidem Genoptim 5 Mg

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zolpidem Genoptim, 5 mg, tabletki powlekane Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemu winian

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

•    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

•    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane to lek nasenny.

Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane został przepisany, aby pomóc zasnąć.

Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może być stosowany w krótkotrwałym leczeniu bezsenności, która jest ciężka, zaburza funkcjonowanie lub jest skrajnie uciążliwa dla pacjenta.

Czas trwania leczenia zwykle waha się od kilku dni do maksymalnie czterech tygodni. Jeśli po zakończeniu przyjmowania przepisanych przez lekarza tabletek leku pacjent nadal ma problemy ze snem, powinien skontaktować się z lekarzem.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane Kiedy nie stosować leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

•    Jeśli pacjent ma uczulenie na zolpidemu winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienione w punkcie 6). Reakcje alergiczne mogą objawiać się wysypką, swędzeniem, dusznością lub obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka.

•    Jeśli pacjent ma ciężką chorobę wątroby.

•    Jeśli pacjent cierpi na bezdech senny (w przebiegu którego pacjenci przestają oddychać na bardzo krótki czas podczas snu).

•    Jeśli pacjent ma ciężkie osłabienie siły mięśniowej (nużliwość mięśni).

•    Jeśli pacjent ma ostre i nasilone zaburzenia oddychania.

• Jeśli pacjent jest w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn)

Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Genoptim, ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

•    Pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej

przytomności umysłu

•    Pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana

•    Pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy

układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem.

Nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Zachować szczególną ostrożność stosując lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Przed przyjęciem leku pacjent powinien poinformować lekarza, jeśli:

•    Jest w podeszłym wieku lub jest osłabiony. Jeśli pacjent wstaje w nocy, powinien zachować ostrożność. Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować rozluźnienie mięśni. Zwiększa to ryzyko upadków i w wyniku tego złamań biodra.

•    Jeśli pacjent cierpi na zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

•    Jeśli u pacjenta występowały problemy z oddychaniem. Podczas przyjmowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może dochodzić do osłabienia oddychania.

•    Jeśli u pacjenta występowały choroby umysłowe, objawy lękowe lub zaburzenia psychotyczne. Zolpidem może bowiem powodować ujawnienie tych objawów lub nasilenie już istniejących.

•    Jeśli pacjent ma lub w przeszłości miał depresję.

•    Jeśli pacjent nadużywa lub w przeszłości nadużywał alkoholu, leków lub narkotyków, bądź ma tendencję do nadużywania alkoholu, leków lub narkotyków. Ryzyko uzależnienia od leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane (czyli fizycznych lub psychicznych objawów wywoływanych przemożnym uczuciem chęci zażycia tego leku po raz kolejny) jest u tych pacjentów zwiększone; ryzyko to jest również tym większe, im większa jest stosowana dawka i im dłużej trwa leczenie.

Inne uwagi

•    Przyzwyczajenie - jeśli pacjent po kilku tygodniach zauważy, że stosowane przez niego tabletki nie działają tak dobrze jak działały na początku leczenia, powinien zwrócić się do lekarza. Może być konieczne dostosowanie dawkowania.

•    Uzależnienie - przyjmowaniu tego rodzaju leków towarzyszy ryzyko uzależnienia się, przy czym ryzyko to wzrasta wraz z przyjmowaną dawką leku i czasem trwania leczenia. Ryzyko to jest też większe, jeśli pacjent nadużywał alkoholu, leków lub narkotyków.

•    Zespół z odstawienia - dawkę omawianego leku należy stopniowo zmniejszać. Po odstawieniu leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może dochodzić do rozwoju przemijającego zespołu chorobowego, w przebiegu którego objawy będące przyczyną zastosowania tego leku nawracają ze wzmożonym nasileniem. Mogą im towarzyszyć inne objawy, w tym zmiany nastrojów, objawy lękowe i niepokój ruchowy.

•    Niepamięć (amnezja) - lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować utratę pamięci. W celu zmniejszenia ryzyka tego objawu pacjent, przed przyjęciem omawianego leku, powinien upewnić się, że może nieprzerwanie przespać 7 do 8 godzin.

•    Reakcje psychiczne i „paradoksalne” - lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może wywoływać objawy niepożądane w sferze zachowań, takie jak niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresywność, urojenia (niemające potwierdzenia w rzeczywistości przekonania), napady szału, koszmary senne, omamy, psychozy (omamy, czyli zaburzenia psychiczne polegające na tym, że pacjent widzi rzeczy, których w rzeczywistości nie ma, albo słyszy nieistniejące w rzeczywistości głosy) niewłaściwe zachowania i wzmożona bezsenność.

•    Chodzenie we śnie i inne podobne zachowania - lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować wykonywanie przez pacjenta czynności we śnie, których po przebudzeniu pacjent nie będzie pamiętał. Przykładem takich czynności może być chodzenie we śnie, prowadzenie pojazdów we śnie, przygotowywanie i spożywanie posiłków we śnie, prowadzenie rozmów telefonicznych we śnie czy też współżycie płciowe we śnie. Ryzyko wystąpienia wymienionych działań niepożądanych zwiększa alkohol i niektóre leki stosowane w leczeniu depresji lub stanów lękowych, a także przez stosowanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane w dawkach przekraczających zalecaną dawkę maksymalną.

Inne leki i Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może wpływać na działanie i (lub) działania niepożądane innych leków. Jeśli pacjent ma mieć wykonywany zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, powinien poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

■    Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne)

■    Leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne)

■    Leki uspokajające lub zmniejszające lęk

■    Leki stosowane w leczeniu depresji

■    Leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe)

■    Leki stosowane w leczeniu padaczki

■    Leki stosowane w znieczuleniu

■    Leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym)

■    Leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych. Pacjent powinien zapytać się lekarza lub farmaceuty, które z przyjmowanych przez niego leków wywierają takie działanie (takim lekiem jest, np. ketokonazol - lek stosowany w leczeniu grzybic).

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe)

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie szkieletowe.

Ryfampicyna - lek stosowany w leczeniu gruźlicy - może osłabiać działanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane.

Lek Zolpidem Genoptim tabletki powlekane - stosowanie z pokarmem i alkoholem

Podczas stosowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane nie powinno się spożywać alkoholu, gdyż może on nasilać działanie uspokajające tego leku.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane nie należy przyjmować w ciąży, a zwłaszcza w pierwszych trzech miesiącach ciąży. Jeśli lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane będzie przyjmowany z pilnych wskazań medycznych pod koniec ciąży lub w trakcie porodu, wówczas u noworodka może wystąpić obniżenie temperatury, zwiotczenie mięśni i problemy z oddychaniem, a także objawy z odstawienia po porodzie, spowodowane uzależnieniem fizycznym.

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub planuje zajść w ciążę, przed zastosowaniem tego leku powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy karmić piersią, gdyż niewielkie ilości zolpidemu mogą przenikać do mleka kobiecego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane może powodować senność, utratę koncentracji, utratę pamięci lub osłabienie siły mięśniowej. Objawy te mogą się nasilać, jeśli pacjent prześpi mniej niż 7 do 8 godzin po przyjęciu tego leku. Objawy te może też nasilać alkohol. Jeśli u pacjenta pojawią się wymienione objawy, nie powinien on prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Lek Zolpidem Genoptim wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”.

Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Genoptim (tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

•    pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,

•    pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),

•    pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,

•    pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Zolpidem Genoptim, gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zolpidem Genoptim tabletki powlekane

Lek zawiera laktozę. Jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, np.

laktozy, wówczas przed przyjęciem tego leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem. Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. Jak stosować lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zolpidem Genoptim jest lekiem szybko działającym, dlatego należy go przyjmować bezpośrednio przed pójściem spać albo po położeniu się do łóżka.

Zalecana dawka leku Zolpidem Genoptim wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. Lek Zolpidem Genoptim należy przyjmować:

•    w pojedynczym podaniu,

•    bezpośrednio przed snem

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku (w wieku powyżej 65 lat) lub pacjenci osłabieni: Zwykle stosowana dawka to 5 mg. Nie powinno się przekraczać dawki zalecanej.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 10 mg, jeśli jest to bezpieczne. Nie wolno przekraczać dawki maksymalnej wynoszącej 10 mg.

Dzieci i młodzież: Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli pacjent po kilku tygodniach zauważy, że stosowane przez niego tabletki nie działają tak dobrze jak działały na początku leczenia, wówczas powinien zwrócić się do lekarza, gdyż może być konieczne zmodyfikowanie dawkowania.

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno trwać jak najkrócej. Zwykle leczenie trwa od kilku dni do dwóch tygodni. Maksymalny okres leczenia, w tym okres stopniowego zmniejszania dawki, wynosi cztery tygodnie.

Schemat stopniowego zmniejszania dawki określi lekarz, na podstawie indywidualnych potrzeb pacjenta. W niektórych sytuacjach może być konieczne stosowanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane przez okres dłuższy niż 4 tygodnie.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Jeśli pacjent (lub ktokolwiek inny) połknie dużą liczbę tabletek na raz, lub sądzi że tabletki te połknęło dziecko, powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalnym oddziałem ratunkowym. Opakowanie i pozostałe tabletki należy zabrać ze sobą. Nie należy udawać się po pomoc lekarską bez osoby towarzyszącej. W przypadku przedawkowania bardzo szybko może nasilać się senność, a po przyjęciu dużych dawek leku może dojść do śpiączki, a nawet śmierci.

Pominięcie zastosowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Jeśli pacjent zapomni przyjąć dawkę leku bezpośrednio przed położeniem się spać, lecz przypomni sobie o tym w nocy, powinien przyjąć pominiętą dawkę tylko wtedy, gdy ma pewność, że będzie mógł przespać nieprzerwanie 7 do 8 godzin. Jeśli pacjent nie będzie miał takiej możliwości, wówczas kolejną dawkę leku powinien przyjąć przed położeniem się spać następnego wieczora. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty po poradę.

Przerwanie stosowania leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Lek powinien być odstawiany stopniowo, gdyż w przeciwnym razie leczone objawy mogą nawrócić z większą intensywnością niż pierwotnie (bezsenność z odbicia). Mogą też pojawić się objawy lękowe, niepokój ruchowy i zmiany nastroju. Z czasem objawy te ustępują.

Jeśli dojdzie do rozwoju uzależnienia fizycznego od leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane, nagłe jego odstawienie spowoduje pojawienie się takich działań niepożądanych, jak bóle głowy, bóle mięśniowe, objawy lękowe, uczucie napięcia nerwowego, niepokój ruchowy, dezorientacja, drażliwość i bezsenność. W ciężkich przypadkach mogą też pojawić się inne objawy, np. nadwrażliwość na światło, dźwięki i dotyk, przeczulica słuchowa i bolesne odczuwanie dźwięków, omamy, drętwienie i mrowienie kończyn, derealizacja (uczucie, że otaczający świat jest nierealny), depersonalizacja (uczucie, że umysł oddziela się od ciała) czy napady padaczkowe. Objawy te mogą również pojawiać się pomiędzy kolejnymi dawkami leku, szczególnie jeśli dawki są duże.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli u pacjenta pojawią się którekolwiek z wymienionych niżej objawów, przyjmowanie leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane należy przerwać i natychmiast poinformować o tym lekarza lub zgłosić się do najbliższego szpitalnego oddziału ratunkowego:

•    reakcje alergiczne mogące objawiać się wysypką, swędzeniem, obrzękiem twarzy, warg, gardła lub języka, trudności z oddychaniem lub przełykaniem.

Wymienione działania niepożądane występują rzadko, lecz są ciężkie. W przypadku ich wystąpienia jest konieczna pomoc medyczna.

Jeśli pojawią lub nasilą się którekolwiek z wymienionych poniżej działań niepożądanych, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę:

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10 osób):

•    omamy, pobudzenie psychoruchowe, koszmary nocne,

•    senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć, czyli amnezja (która może być związana z nieodpowiednimi zachowaniami),

•    uczucie wirowania otaczającego świata,

•    senność następnego dnia, stępienie emocjonalne, obniżony poziom czuwania, dezorientacja, podwójne widzenie,

•    biegunka, nudności, wymioty,

•    reakcje skórne,

•    zmęczenie,

•    ból brzucha.

Ryzyko wystąpienia niepamięci (amnezji) jest większe przy większych dawkach. W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia niepamięci (amnezji) pacjent powinien upewnić się, że może nieprzerwanie przespać 7 do 8 godzin.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100 osób):

•    drażliwość,

•    osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia koordynacji.

Rzadkie działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

•    obniżone libido,

•    reakcje paradoksalne [niepokój ruchowy, pobudzenie psychoruchowe, drażliwość, agresywność, urojenia (niemające pokrycia w rzeczywistości przekonania), napady wściekłości, koszmary nocne, omamy (halucynacje), psychozy, nieodpowiednie zachowania oraz inne objawy niepożądane dotyczące zachowania]; reakcje te z większym prawdopodobieństwem mogą występować u osób w podeszłym wieku.

Działania niepożądane o nieznanej częstości (częstość niemożliwa do ustalenia na podstawie dostępnych danych):

•    ciężkie reakcje alergiczne objawiające się obrzękiem twarzy lub gardła,

•    niepokój ruchowy, agresja, urojenia (przekonania niemające pokrycia w rzeczywistości), napady wściekłości, psychoza (omamy, czyli halucynacje - widzenie lub czucie nieistniejących przedmiotów, słyszenie nieistniejących dźwięków), nieodpowiednie zachowanie,

•    depresja (uczucie smutku),

•    uzależnienie fizyczne: stosowanie leku (nawet w dawkach leczniczych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego, przy którym nagłe przerwanie przyjmowania leku może doprowadzić do pojawienia się objawów z odstawienia i nawrotu choroby,

•    uzależnienie psychiczne: przekonanie, że nie jest się już w stanie zasnąć bez zażycia leku Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane,

•    chodzenie we śnie,

•    zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych (co może wykryć lekarz w badaniu krwi),

•    wysypka skórna, swędzenie, pokrzywka, nadmierna potliwość,

•    nadmierna potliwość,

•    zaburzenia chodu,

•    konieczność przyjmowania coraz większych dawek leku w celu uzyskania tego samego działania,

•    upadki, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, farmaceucie lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Al. Jerozolimskie 181C, 2-222 Warszawa Tel: + 48 22 49 21 301 Fax: + 48 22 49 21 309 e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5.    Jak przechowywać Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności (EXP) zamieszczonego na pojemniku i tekturowym pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca. Lot oznacza numer serii.

Lek należy przyjmować wyłącznie przez czas określony przez lekarza. Ewentualną pozostałość leku należy zwrócić farmaceucie.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian.

Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza 5cps, tytanu dwutlenek (E171), talk, makrogol 6000,

Jeśli lekarz stwierdził wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, wówczas przed przyjęciem tego leku pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Jak wygląda lek Zolpidem Genoptim tabletki powlekane i co zawiera opakowanie

Lek Zolpidem Genoptim, tabletki powlekane, dostępny jest w dwóch mocach: 5 mg i 10 mg.

Zolpidem Genoptim, 5 mg, tabletki powlekane: białe lub prawie białe, okrągłe, dwuwypukłe tabletki powlekane z wytłoczoną cyfrą „5" po jednej stronie i gładką drugą stroną.

Zolpidem Genoptim, 10 mg, tabletki powlekane: białe, kapsułkowatego kształtu, dwuwypukłe tabletki powlekane z linią podziału na jednej stronie i wytłoczoną liczbą „10” na drugiej stronie.

Opakowania leku:

-    blistry PVC/Aluminium w tekturowym pudełku zawierającym 7, 14, 28, 30, 56 lub 84 tabletki powlekane,

-    pojemniki z HDPE z zakrętką z HDPE, zawierające 100 tabletek powlekanych.

Podmiot odpowiedzialny

Synoptis Pharma Sp. z o.o. ul. Krakowiaków 65 02-255 Warszawa

Importer

Ranbaxy Ireland Ltd.,

Spafield, Cork Road,

Cashel, Couty Tipperary,

Irlandia

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 01/2015

9