Imeds.pl

Zolpidem Vitabalans 10 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

Zolpidem Vitabalans, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemi tartras

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zażyciem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym.

-    Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek

objawy niepożądane, w tym niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zolpidem Vitabalans i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed przyjęciem leku Zolpidem Vitabalans

3.    Jak przyjmować lek Zolpidem Vitabalans

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zolpidem Vitabalans

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ZOLPIDEM VITABALANS I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Zolpidem Vitabalans jest lekiem nasennym przeznaczonym wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED PRZYJĘCIEM LEKU ZOLPIDEM VITABALANS

Kiedy nie przyjmować leku Zolpidem Vitabalans

•    jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na winian zolpidemu lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zolpidem Vitabalans

•    jeśli u pacjenta występuje zespół bezdechu sennego (zatrzymanie oddechu w czasie snu na krótką chwilę)

•    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

•    jeśli pacjent cierpi na poważne osłabienie mięśni (myasthenia gravis)

   jeśli pacjent ma poważne trudności z oddychaniem (poważne zaburzenia układu oddechowego)

•    jeśli pacjent ma poniżej 18 lat.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zolpidem Vitabalans

Przed zastosowaniem leku Zolpidem Vitabalans należy poinformować lekarza:

•    jeśli pacjent jest w podeszłym wieku

•    jeśli u pacjenta występuje niewydolność wątroby

•    jeśli u pacjenta występują przewlekłe zaburzenia oddychania

•    jeśli u pacjenta występuje lub występowała choroba psychiczna. Zolpidem może ujawnić lub pogorszyć objawy.

•    jeśli u pacjenta występuje depresja

•    jeśli w wywiadzie występowało nadużywanie leków lub alkoholu. Ryzyko uzależnienia od leku Zolpidem Vitabalans (efekt fizyczny lub psychiczny wywołany wewnętrznym przymusem dalszego stosowania leku) zwiększa się w tej grupie pacjentów a także wraz z dawką i czasem trwania terapii.

Inne zjawiska możliwe podczas stosowania leku:

•    Tachyfilaksja - jeśli po kilku tygodniach stosowania pacjent stwierdzi, iż lek nie działa tak dobrze, jak na początku terapii, powinien skontaktować się z lekarzem. Może być konieczne dostosowanie dawki.

•    Uzależnienie - podczas stosowania tego typu leków istnieje ryzyko uzależnienia, które zwiększa się wraz z dawką i czasem trwania leczenia. Ryzyko jest większe u pacjentów nadużywających w przeszłości alkoholu i leków.

•    Odstawienie - lek należy odstawiać stopniowo. W momencie odstawienia mogą wystąpić krótkotrwałe objawy, natomiast objawy, które wymagały zastosowania leku Zolpidem Vitabalans, mogą pojawić się ponownie w nasilonej formie. Mogą również wystąpić inne reakcje, w tym zmiany nastroju, lęk, niepokój.

•    Niepamięć - Zolpidem Vitabalans może powodować utratę pamięci. Aby zmniejszyć ryzyko jej wystąpienia, pacjent powinien zapewnić sobie 7 - 8 godzin nieprzerwanego snu.

•    Reakcje psychiczne i „paradoksalne” - stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może powodować działania niepożądane związane ze sposobem zachowania, takie jak niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia (fałszywe przekonania), napady wściekłości, koszmary nocne, omamy, psychozy (omamy; pacjent widzi, słyszy lub czuje coś, czego nie ma), nieadekwatne zachowanie i wzmożona bezsenność.

•    Lunatyzm i inne zachowania z nim powiązane - stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może powodować wykonywanie różnych czynności podczas snu, o których pacjent nie pamięta po przebudzeniu. Takie czynności to chodzenie podczas snu, prowadzenie pojazdów podczas snu, przygotowywanie potraw i jedzenie, wykonywanie rozmów telefonicznych i uprawianie seksu. Alkohol, niektóre leki stosowane w leczeniu depresji i lęku lub stosowanie leku Zolpidem Vitabalans w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę może zwiększać ryzyko wystąpienia takich działań niepożądanych.

Jeśli którakolwiek z powyższych sytuacji dotyczy pacjenta, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Stosowanie innych leków

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty, leków ziołowych i naturalnych.

Należy zachować ostrożność, stosując jednocześnie inne leki, w tym:

•    leki obniżające aktywność centralnego układu nerwowego (np. leki przeciwpsychotyczne, uspokajające, niektóre przeciwpadaczkowe)

•    inne leki nasenne

•    środki stosowane w leczeniu lęku

•    silne (narkotyczne) leki przeciwbólowe

•    środki znieczulające i inne leki wywołujące efekt uspokajający

•    leki rozluźniające mięśnie

•    leki przeciwhistaminowe (stosowane w alergii/nadwrażliwości), które powodują senność.

Silnie działające leki przeciwbólowe (narkotyczne leki przeciwbólowe) mogą zwiększać lęk, który może nasilać uzależnienie od leku Zolpidem Vitabalans.

Leki hamujące aktywność niektórych enzymów wątrobowych (takie jak ketokonazol stosowany jako lek przeciwgrzybiczy) mogą wzmacniać działanie leku Zolpidem Vitabalans.

Działanie leku Zolpidem Vitabalans jest osłabione, kiedy jednocześnie stosowana jest ryfampicyna (stosowana w leczeniu chorób zakaźnych).

Stosowanie leku Zolpidem Vitabalans z jedzeniem i piciem

Zolpidem Vitabalans może być stosowany z jedzeniem i piciem. Jednakże należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leku Zolpidem Vitabalans, gdyż może to nasilać działanie uspokajające zolpidemu i zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem jakiegokolwiek leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans w ciąży, szczególnie w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Jeśli pacjentka planuje zajście w ciążę lub podejrzewa, że może być w ciąży, nie powinna stosować leku Zolpidem Vitabalans i powinna jak najszybciej skonsultować się z lekarzem. Jeśli z poważnych przyczyn medycznych pacjentka stosuje Zolpidem Vitabalans w późnym etapie ciąży lub podczas porodu, u dziecka po urodzeniu może wystąpić niska temperatura ciała, wiotkość mięśni, trudności z oddychaniem oraz objawy odstawienia spowodowane uzależnieniem fizycznym.

Niewielka ilość zolpidemu przenika do mleka matki. Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans podczas karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Nie prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ Zolpidem Vitabalans może zaburzać zdolność do prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

3. JAK PRZYJMOWAĆ LEK ZOLPIDEM VITABALANS

Zolpidem Vitabalans należy zawsze przyjmować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Tabletkę należy przyjmować bezpośrednio przed snem, popijając odpowiednią objętością płynu. Dorośli:

Maksymalna i zwykle stosowania dawka dobowa to jedna tabletka 10 mg.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) lub pacjenci wyniszczeni:

Zalecana dawka to 5 mg (pół tabletki).

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

Zwykle stosowania dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może zdecydować o zwiększeniu dawki do 10 mg, jeśli jest to bezpieczne dla pacjenta. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki wynoszącej 10 mg.

Dzieci i młodzież:

Lek Zolpidem Vitabalans nie jest przeznaczony do stosowania u pacjentów poniżej 18 lat.

Czas trwania leczenia:

Czas stosowania leku powinien być jak najkrótszy. Waha się on zwykle od kilku dni do 2 tygodni. Maksymalny czas trwania leczenia, włączając etap stopniowego odstawiania leku, wynosi 4 tygodnie.

Lekarz określi schemat stopniowego odstawiania leku w oparciu o indywidualne potrzeby pacjenta. W niektórych przypadkach stosowanie leku Zolpidem Vitabalans może trwać dłużej niż 4 tygodnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Vitabalans

W przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Vitabalans należy skontaktować się z lekarzem lub udać do szpitala.

Pominięcie przyjęcia leku Zolpidem Vitabalans

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Jeśli pacjent zapomniał o przyjęciu leku Zolpidem Vitabalans przed snem, może przyjąć go już w łóżku, jeśli jest pewien, że będzie miał możliwość przespania całej nocy (7-8 godzin).

Przerwanie przyjmowania leku Zolpidem Vitabalans

Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Nagłe odstawienie leku może zwiększać ryzyko wystąpienia reakcji (takich jak ból głowy, ból mięśni, zmiany nastroju), dlatego zalecane jest stopniowe zmniejszanie dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, Zolpidem Vitabalans może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z poniższych objawów, należy natychmiast przerwać przyjmowanie leku Zolpidem Vitabalans i skontaktować się z lekarzem lub udać do najbliższego szpitala:

•    reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna, świąd, obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka, trudności w oddychaniu lub połykaniu.

Powyższe działania niepożądane występują rzadko, ale są poważne. Konieczna może być pomoc medyczna.

Często (występuje u 1 do 10 pacjentów na 100)

•    omamy, pobudzenie, koszmary senne

•    senność, ból głowy, zawroty głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć (może być związana z nieadekwatnym zachowaniem)

•    uczucie wirowania

•    senność następnego dnia, uczucie odrętwienia, zmniejszona czujność, splątanie, podwójne widzenie

•    biegunka, nudności, wymioty

•    reakcje skórne

•    zmęczenie

•    ból brzucha

Niezbyt często (występuje u 1 do 10pacjentów na 1000)

•    rozdrażnienie

•    osłabienie mięśni, zaburzenia koordynacji

Rzadko (występuje u 1 do 10 pacjentów na 10000)

•    obniżone libido

   reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresywność, urojenia (fałszywe odczucia), wściekłość, koszmary senne, omamy, psychoza, nieadekwatne zachowania i inne działania niepożądane związane ze sposobem zachowania). Są one bardziej prawdopodobne u osób w podeszłym wieku.

Nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

•    poważne reakcje alergiczne powodujące obrzęk twarzy i gardła

   niepokój, agresja, urojenia (fałszywe odczucia), wściekłość, psychoza (omamy; jeśli pacjent widzi, słyszy lub czuje coś, czego nie ma), niewłaściwe zachowania

•    depresja (uczucie smutku)

•    uzależnienie fizyczne: stosowanie (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego; nagłe przerwanie stosowania może skutkować wystąpieniem objawów odstawienia i nawrotem objawów pierwotnych,

•    uzależnienie psychiczne: występuje, jeśli pacjent uważa, że nie może zasnąć bez zastosowania leku Zolpidem Vitabalans

•    lunatyzm

•    zwiększona aktywność enzymów wątrobowych (co może być wykryte podczas badań laboratoryjnych krwi)

•    wysypka skórna, świąd, pokrzywka

•    nadmierne pocenie się

•    zmiana sposobu poruszania się

•    potrzeba stosowania zwiększonej dawki leku, aby osiągnąć ten sam efekt

•    upadki, szczególnie u pacjentów w podeszłym wieku

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZOLPIDEM VITABALANS

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Brak szczególnych środków ostrożności dotyczących przechowywania produktu leczniczego.

Nie stosować leku Zolpidem Vitabalans po upływie terminu ważności zamieszczonego na etykiecie i na kartoniku po EXP. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Nie należy stosować leku Zolpidem Vitabalans, jeśli zaważy się widoczne oznaki zepsucia.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, które nie są już potrzebne. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zolpidem Vitabalans

Substancją czynną leku jest zolpidemu winian. Każda tabletka zawiera 10 mg zolpidemu winianu. Ponadto lek zawiera:

Rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Otoczka tabletki: polidekstroza, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171), makrogol.

Jak wygląda lek Zolpidem Vitabalans i co zawiera opakowanie

Białe, wypukłe tabletki o kształcie kapsułek z linią podziału, o długości 10 mm i szerokości 5 mm.

Wielkość opakowań: 10, 20, 30, 60, 100 tabletek powlekanych w blistrach.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Vitabalans Oy Varastokatu 7-9 FI-13500 Hameenlinna FINLANDIA Tel.: +358 (3) 615 600 Fax: +358 (3) 618 3130

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Zolpidem Vitabalans (Czechy, Niemcy, Dania, Estonia, Finlandia, Węgry, Litwa, Łotwa, Norwegia, Polska, Szwecja, Słowenia, Słowacja)

Data zatwierdzenia ulotki: 2011-09-07

5