+ iMeds.pl

Zolpidem vitama 10 mgUlotka Zolpidem vitama

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Zolpidem Vitama, 10 mg, tabletki powlekane

Zolpidemi tartras

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki

1.    Co to jest lek Zolpidem Vitama i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolpidem Vitama

3.    Jak stosować lek Zolpidem Vitama

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zolpidem Vitama

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zolpidem Vitama i w jakim celu się go stosuje

Zolpidem należy do grupy leków podobnych do benzodiazepiny. Lek Zolpidem Vitama jest lekiem nasennym, który oddziałuje na mózg wywołując senność. Lek jest wskazany w krótkotrwałym leczeniu ciężkich zaburzeń snu, które uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie lub powodują skrajne wyczerpanie. Bezsenność jest to problem z zasypianiem lub prawidłowym snem.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zolpidem Vitama

Kiedy nie stosować leku Zolpidem Vitama

-    jeśli pacjent ma uczulenie na zolpidemu winian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6). Reakcja alergiczna może obejmować wysypkę, świąd, trudności w oddychaniu lub obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka,

-    jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby,

-    jeśli pacjent ma zespół bezdechu sennego (krótkotrwałe przerwy w oddychaniu podczas snu),

-    jeśli pacjent ma nużliwość mięśni (Myasthenia gravis),

-    jeśli pacjent ma ostre lub ciężkie zaburzenia oddychania,

-    u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania Zolpidem Vitama należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

-    jeśli pacjent jest osłabiony lub w podeszłym wieku. Zolpidem Vitama wykazuje działanie zwiotczające mięśnie. Z tego względu istnieje ryzyko upadków i może dojść do złamania szyjki kości udowej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku gdy wstają z łóżka w nocy.

-    jeśli pacjent ma zaburzenia czynności nerek lub wątroby.

-    jeśli pacjent miał problemy z oddychaniem. Podczas przyjmowania leku Zolpidem Vitama oddech może stać się słabszy.

-    jeśli pacjent cierpiał na choroby psychiczne, lęki lub psychozy. Zolpidem Vitama może ujawniać lub nasilać ich objawy.

-    jeśli pacjent cierpiał lub cierpi na depresję.

-    jeśli pacjent był lub jest uzależniony od alkoholu lub leków. Ryzyko uzależnienia od zolpidemu (fizyczne lub psychiczne objawiające się przymusem przyjmowania leku) zwiększa się z dawką oraz czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie.

Dzieci i młodzież

Nie stosować tego leku u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Inne ostrzeżenia

-    Przyzwyczajenie - jeśli po kilku tygodniach, pacjent zauważy, że tabletki nie działają tak dobrze jak na początku leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna zmiana dawkowania.

-    Uzależnienie - w trakcie przyjmowania leku może dojść do uzależnienia. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z dawką oraz czasem leczenia. Jest ono większe u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków. Jednakże, uzależnienie może rozwinąć się także przy stosowaniu leku w zalecanych dawkach oraz u osób, które nie są uzależnione od alkoholu lub leków.

-    Zaprzestanie leczenia - lek należy odstawić stopniowo. Mogą wystąpić krótkotrwałe objawy odstawienne. Po odstawieniu leku może wystąpić w nasilonej formie przemijający zespół objawów, które były przyczyną rozpoczęcia leczenia lekiem Zolpidem Vitama. Odstawieniu leku mogą towarzyszyć też zmiany nastroju, lęk, niepokój.

-    Zaburzenia pamięci (amnezja) - Zolpidem Vitama może powodować zaburzenia pamięci.

W celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia zaburzeń pamięci pacjent powinien mieć zapewnione 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu.

-    Reakcje psychiczne i „paradoksalne" - Zolpidem Vitama może powodować takie działania niepożądane jak niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia (fałszywe przekonania), wybuchy gniewu, koszmary nocne, omamy, (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją), psychozy, niewłaściwe zachowanie i nasilenie bezsenności. Chodzenie podczas snu i związane z nim zachowania - Zolpidem Vitama może powodować wykonywanie różnych czynności podczas snu, o których pacjent nie pamięta po przebudzeniu. Takie czynności to chodzenie przez sen, prowadzenie pojazdów podczas snu, przygotowywanie potraw i jedzenie, przeprowadzanie rozmów telefonicznych i uprawianie seksu. Używanie alkoholu i innych leków przeciwdepresyjnych z produktem Zolpidem Vitama może zwiększać ryzyko takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę.

-    Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego (patrz także Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn) - Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Vitama, ryzyko zaburzeń sprawności psychoruchowej, w tym upośledzenie zdolności prowadzenia pojazdów, może być zwiększone jeśli:

-    Pacjent przyjął lek w czasie krótszym niż 8 godzin przed czynnościami wymagającymi zwiększonej przytomności umysłu;

-    Pacjent przyjął dawkę większą niż dawka zalecana;

-    Pacjent przyjął zolpidem w trakcie leczenia innymi lekami o działaniu hamującym ośrodkowy układ nerwowy lub innymi lekami, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, podczas spożywania alkoholu lub podczas przyjmowania substancji niedozwolonych.

Należy stosować pojedynczą dawkę bezpośrednio przed snem. Nie należy przyjmować kolejnej dawki

tej samej nocy.

Zolpidem Vitama a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Zolpidem Vitama może wpływać na działanie i (lub) na działania niepożądane innych leków. Jeśli u pacjenta ma być przeprowadzony zabieg chirurgiczny w znieczuleniu ogólnym, należy poinformować lekarza o przyjmowanych lekach.

Następujące leki mogą nasilać uspokajające działanie leku Zolpidem Vitama:

-    leki przeciwpsychotyczne (stosowane w leczeniu chorób psychicznych np. chloropromazyna),

-    leki przeciwdepresyjne,

-    inne leki nasenne,

-    inne leki uspokajające i leki stosowane w leczeniu lęku,

-    narkotyki (silne leki przeciwbólowe), takie jak kodeina, morfina - może dojść do nasilenia euforii, co może spowodować zwiększenie ryzyka psychicznego uzależnienia,

-    leki przeciwpadaczkowe,

-    leki znieczulające (stosowane    podczas operacji),

-    leki zwiotczające mięśnie

-    leki przeciwhistaminowe (stosowane w    alergii), które powodują senność,

-    leki hamujące aktywność enzymów wątrobowych. Należy poradzić się lekarza lub farmaceuty, które leki mogą mieć takie działanie (np. ketokonazol, lek stosowany w leczeniu zakażeń grzybiczych).

Zolpidem Vitama może nasilać działanie leków zwiotczających mięśnie. Ryfampicyna, lek stosowany w leczeniu gruźlicy, może osłabiać działanie leku Zolpidem Vitama.

Podczas stosowania zolpidemu z niektórymi lekami może nasilić się senność i zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów. Do leków tych należą:

-    Leki stosowane w leczeniu niektórych zaburzeń zdrowia psychicznego (leki przeciwpsychotyczne);

-    Leki stosowane w leczeniu problemów z zasypianiem (leki nasenne);

-    Leki uspokajające lub zmniejszające lęk;

-    Leki stosowane w leczeniu depresji;

-    Leki stosowane w leczeniu bólu o nasileniu umiarkowanym do ciężkiego (narkotyczne leki przeciwbólowe);

-    Leki stosowane w leczeniu padaczki;

-    Leki stosowane w znieczuleniu;

-    Leki stosowane w leczeniu kataru siennego, wysypek lub w innych alergiach, które to leki mogą wywoływać senność u pacjenta (leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym).

Podczas przyjmowania zolpidemu z lekami przeciwdepresyjnymi w tym bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną i wenlafaksyną, pacjent może widzieć rzeczy nierzeczywiste (omamy wzrokowe)

Nie zaleca się przyjmowania zolpidemu z fluwoksaminą ani cyprofloksacyną.

Zolpidem Vitama z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie należy spożywać alkoholu w trakcie stosowania leku Zolpidem Vitama. Alkohol może zwiększać działanie uspokajające.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Zolpidem Vitama nie powinien być stosowany podczas ciąży i karmienia piersią, zwłaszcza w pierwszym trymestrze ciąży. Jeżeli z ważnych powodów medycznych istnieje konieczność podania zolpidemu w późnym okresie ciąży lub podczas porodu, u noworodka mogą wystąpić następujące objawy: niska temperatura ciała, zwiotczenie mięśni, problemy z oddychaniem. Mogą wystąpić objawy odstawienne w okresie pourodzeniowym, w wyniku fizycznego uzależnienia.

Nie należy karmić piersią w trakcie stosowania leku Zolpidem Vitama, ponieważ niewielkie ilości zolpidemu mogą przechodzić do mleka kobieciego.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zolpidem Vitama wywiera duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn, może powodować zdarzenia, takie jak „zasypianie za kierownicą”. Następnego dnia po przyjęciu leku Zolpidem Vitama (tak jak innych leków nasennych), może zdarzyć się, że:

-    pacjent czuje się ospały, senny, ma zawroty głowy lub jest zdezorientowany,

-    pacjent potrzebuje więcej czasu na podjęcie szybkich decyzji (osłabiony refleks),

-    pacjent może widzieć niewyraźnie lub podwójnie,

-    pacjent może być mniej czujny.

W celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia wymienionych powyżej zdarzeń zaleca się zachowanie przynajmniej 8 godzinnej przerwy, pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługiwaniem maszyn oraz pracą na wysokościach.

Nie należy spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania leku Zolpidem Vitama, gdyż może to nasilić wymienione powyżej działania.

Zolpidem Vitama zawiera laktozę

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. Jak stosować lek Zolpidem Vitama

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zolpidem Vitama jest lekiem podawanym doustnie.

Zolpidem Vitama działa szybko i powinien być stosowany bezpośrednio przed snem lub gdy pacjent leży w łóżku.

Zalecana dawka:

Dorośli

Zalecana dawka leku Zolpidem Vitama wynosi 10 mg na 24 godziny. Niektórym pacjentom lekarz może przepisać mniejszą dawkę. Lek Zolpidem Vitama należy przyjmować:

-    w pojedynczym podaniu,

-    bezpośrednio przed snem.

Pacjent musi zachować okres co najmniej 8 godzin pomiędzy przyjęciem leku a przystąpieniem do wykonywania czynności, które wymagają zwiększonej koncentracji.

Nie przekraczać dawki 10 mg na 24 godziny.

Pacjenci w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i pacjenci osłabieni

Zalecana dawka to 5 mg. Nie należy przekraczać zalecanej dawki leku.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby

Zazwyczaj stosowana dawka początkowa to 5 mg. Lekarz może podjąć decyzję o zwiększeniu dawki do 10 mg jeżeli uzna, że jest to bezpieczne. Nie należy przyjmować leku Zolpidem Vitama jeśli pacjent ma poważne zaburzenia czynności wątroby.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Lek Zolpidem Vitama nie jest przeznaczony do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Jeśli po kilku tygodniach, pacjent zauważy, że tabletki nie działają tak dobrze jak na początku leczenia, należy skontaktować się z lekarzem. Może być konieczna zmiana dawkowania.

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno być możliwie jak najkrótsze. Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od kilku dni do dwóch tygodni. Maksymalny czas leczenia włączając okres stopniowego odstawiania leku wynosi cztery tygodnie

Lek należy odstawiać stopniowo, pod kontrolą lekarza. W niektórych przypadkach istnieje konieczność przyjmowania leku Zolpidem Vitama dłużej niż przez 4 tygodnie.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Zolpidem Vitama

Jeśli pacjent (lub ktoś inny) przyjął wiele tabletek na raz, lub jeśli istnieje podejrzenie, że dziecko połknęło tabletkę należy skontaktować się z lekarzem lub najbliższym oddziałem ratunkowym. Należy zabrać ze sobą opakowanie leku oraz wszystkie pozostałe tabletki.

Pacjent nie powinien pozostawać bez opieki. Zastosowanie zbyt dużej dawki może doprowadzić bardzo szybko do senności, śpiączki a nawet śmierci.

Pominięcie zastosowania dawki leku Zolpidem Vitama

W przypadku pominięcia dawki leku bezpośredniono przed snem, można przyjąć pominiętą dawkę leku tylko wtedy gdy istnieje możliwość odbycia nieprzerywanego snu w ciągu najbliższych 7 do 8 godzin. Jeśli to nie jest możliwe, tabletkę należy przyjąć dopiero wieczorem następnego dnia. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Przerwanie stosowania leku Zolpidem Vitama

Leczenie należy odstawiać stopniowo w przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych (bezsenność z „odbicia”). Ponadto może wystąpić lęk, niepokój oraz zmiany nastroju. Objawy te ustępują po pewnym czasie.

W przypadku fizycznego uzależnienia od leku Zolpidem Vitama, nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych takich jak: ból głowy, ból mięśni, napięcie, niepokój, splątanie, drażliwość, bezsenność. W ciężkich przypadkach może wystąpić nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, zwiększona ostrość słuchu, omamy, drętwienie i mrowienie kończyn, utrata poczucia rzeczywistości (uczucie, że świat wokół ciebie nie jest prawdziwy), depersonalizacja (uczucie, że umysł staje się oddzielony od ciała) lub napady padaczkowe. Objawy te mogą występować także pomiędzy kolejnymi dawkami, szczególnie gdy dawka leku jest wysoka.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jeśli wystąpi którykolwiek z podanych objawów należy natychmiast skonsultować się z lekarzem lub

udać się do najbliższego oddziału ratunkowego.

-    reakcje alergiczne, takie jak wysypka lub świąd, któremu towarzyszy obrzęk twarzy, warg, gardła lub języka i trudności w oddychaniu lub połykaniu (obrzęk naczynioruchowy), te działania niepożądane są poważne, ale częstość nie jest znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych). Opieka medyczna może być konieczna.

Należy powiadomić lekarza lub farmaceutę jeżeli jakikolwiek z wymienionych objawów

niepożądanych wystąpi lub nasili się:

Często (występujące u więcej niż 1 na 100, ale u mniej niż 1 na 10 osób):

-    omamy, pobudzenie, koszmary nocne,

-    zawroty głowy, bóle głowy, nasilenie bezsenności, niepamięć (której może towarzyszyć nieodpowiednie zachowanie),

-    uczucie wirowania,

-    senność następnego dnia, zobojętnienie emocjonalne, zmniejszona czujność, splątanie, podwójne widzenie,

-    biegunka, nudności, wymioty,

-    reakcje skórne,

-    zmęczenie,

-    ból brzucha.

Ryzyko niepamięci jest większe przy wyższych dawkach leku oraz gdy sen trwa zbyt krótko (mniej ,

niż 7-8 godzin).

Niezbyt często (występujące u więcej niż 1 na 1000, ale u mniej niż 1 na 100 osób):

-    drażliwość,

-    osłabienie mięśni, zaburzenia koordynacji.

Rzadko (występujące u więcej niż 1 na 10 000, ale u mniej niż 1 na 1000 osób):

-    zmniejszone libido,

-    reakcje paradoksalne (niepokój, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia (fałszywe przekonania), szał, koszmary senne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie i inne działania niepożądane odnoszące się do zachowania). Są one bardziej prawdopodobne u osób w podeszłym wieku.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    zaburzenia świadomości,

-    niepokój, agresja, urojenia (fałszywe przekonania), szał, psychozy, omamy (widzenie, słyszenie lub odczuwanie rzeczy, które nie istnieją), niewłaściwe zachowanie,

-    depresja,

-    uzależnienie fizyczne: stosowanie (nawet w zalecanych dawkach) może prowadzić do uzależnienia fizycznego, nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do objawów odstawiennych i ponownego wystąpienia bezsenności,

-    psychiczne uzależnienie: występuje wtedy gdy pacjent sądzi, że nie jest w stanie zasnąć bez przyjęcia leku nasennego,

-    chodzenie podczas snu,

-    zwiększenie aktywności niektórych enzymów wątrobowych w badaniu krwi,

-    wysypka, świąd, pokrzywka,

-    nadmierne pocenie się,

-    zaburzenia chodu,

-    potrzeba przyjęcia większej dawki w celu uzyskania takiego samego efektu,

-    upadki, szczególnie u osób w podeszłym wieku.

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zolpidem Vitama

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ten produkt nie wymaga żadnych specjalnych warunków przechowywania.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartośc opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zolpidem Vitama

-    Substancją czynną leku jest zolpidemu winian.

Każda tabletka zawiera 10 mg winianu zolpidemu.

-    Pozostałe składniki to:

Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa (typ A), magnezu stearynian.

Otoczka tabletki: hypromeloza, makrogol 400, tytanu dwutlenek (E 171).

Jak wygląda lek Zolpidem Vitama i co zawiera opakowanie

Tabletki powlekane.

Zolpidem Vitama, 10 mg, tabletki powlekane

Białe lub białawe, owalne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym po jednej stronie napisem „E” i „80” z linią podziału pomiędzy „8” a „0” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

Blister

Wielkość opakowania: 7, 10, 14, 20, 30 i 500 tabletek powlekanych Butelka z HDPE

Wielkość opakowania: 30, 100 i 500 tabletek powlekanych

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny:

Vitama S.A.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Wytwórca:

APL Swift Services (Malta) Limited HF26, Hal Far Industrial Estate, Hal Far Birzebbugia, BBG 3000 Malta

Milpharm Limited

Ares Block, Odyssey Business Park, West End Road

Ruislip HA4 6QD Wielka Brytania

Data zatwierdzenia ulotki:

8

Zolpidem Vitama

Charakterystyka Zolpidem vitama

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zolpidem Vitama, 10 mg, tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Zolpidem Vitama, 10 mg, tabletki powlekane

Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg zolpidemu winianu.

Substancja pomocnicza o znanym działaniu: każda tabletka powlekana 10 mg zawiera 87,6 mg laktozy jednowodnej.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane.

Zolpidem Vitama, 10 mg, tabletki powlekane

Białe lub białawe, owalne, obustronnie wypukłe, powlekane tabletki z wytłoczonym po jednej stronie napisem „E” i „80” z linią podziału pomiędzy „8” a „0” po drugiej stronie.

Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin są wskazane jedynie w przypadku, kiedy zaburzenie snu jest ciężkie, uniemożliwiające normalne funkcjonowanie lub powodujące skrajne wyczerpanie.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Czas trwania leczenia

Leczenie powinno być możliwe najkrótsze. Zazwyczaj czas trwania leczenia wynosi od kilku dni do dwóch tygodni, a łącznie z okresem stopniowego odstawiania leku maksymalnie cztery tygodnie. Stopniowe odstawianie leku należy dostosować indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Jak w przypadku wszystkich produktów nasennych długotrwałe stosowanie nie jest zalecane i przebieg leczenia nie powinien przekraczać czterech tygodni. W niektórych przypadkach konieczne może być wydłużenie okresu leczenia powyżej maksymalnie zalecanego, jedynie po ponownej ocenie stanu pacjenta.

Dawkowanie

Dorośli

Zolpidem działa szybko w związku z tym powinien być stosowany bezpośrednio przed położeniem się spać. Produkt leczniczy należy przyjmować w pojedynczej dawce i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

U osób dorosłych zaleca się stosowanie 10 mg na dobę, bezpośrednio przed snem. Należy stosować najmniejszą skuteczną dawkę dobową zolpidemu i nie wolno przekraczać dawki 10 mg.

U każdego pacjenta całkowita dawka zolpidemu nie powinna przekraczać 10 mg na dobę.

Osoby w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) i pacjenci osłabieni

U pacjentów w wieku podeszłym oraz u pacjentów osłabionych, którzy mogą być szczególnie wrażliwi na działanie zolpidemu, zalecana dawka wynosi 5 mg. Dawki tej nie należy przekraczać.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

U pacjentów z niewydolnością wątroby, którzy nie eliminują produktu tak szybko jak osoby zdrowe zaleca się rozpoczęcie przyjmowania produktu od dawki 5 mg. Należy zachować ostrożność u osób w podeszłym wieku. U osób w podeszłym wieku (powyżej 65 lat) dawka ta może być zwiększona do 10 mg tylko wtedy, kiedy odpowiedź kliniczna jest niewystarczająca i produkt jest dobrze tolerowany. Ciężka niewydolność wątroby jest przeciwwskazaniem do stosowania produktu (patrz punkt 5.2).

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Zolpidem jest przeciwwskazany u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Sposób podawania

Zolpidem Vitama jest lekiem stosowanym doustnie.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zolpidemu winian lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Ciężka niewydolność wątroby.

Zespół bezdechu sennego.

Myasthenia gravis.

Ostra i/lub ciężka niewydolność oddechowa.

Dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ogólne

Należy ustalić przyczynę bezsenności, kiedy jest to możliwe. Przed przepisaniem leku nasennego należy leczyć przyczyny bezsenności. Niepowodzenie w leczeniu bezsenności po 7 - 14 dniach terapii może wskazywać na istnienie pierwotnych zaburzeń psychicznych lub fizycznych, które należy poddać ocenie.

Poniżej podano ogólne informacje dotyczące działań niepożądanych obserwowanych po leczeniu benzodiazepinami lub innymi lekami nasennymi, które muszą być brane pod uwagę przez lekarza przepisującego lek.

Tolerancja

W trakcie stosowania krótko działających benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin przez kilka tygodni może dojść się zmniejszenie skuteczności działania nasennego.

Uzależnienie

Stosowanie benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego i psychicznego. Ryzyko rozwoju uzależnienia zwiększa się z dawką oraz czasem trwania leczenia i jest większe u pacjentów, u których w wywiadzie stwierdzono uzależnienie od leków, alkoholu lub narkotyków. Podczas stosowania leków nasennych pacjenci ci powinni być pod ścisłym nadzorem. Uzależnienie może również rozwinąć się przy stosowaniu dawek terapeutycznych, u pacjentów którzy nie są z grupy ryzyka.

Jeżeli dojdzie do uzależnienia fizycznego, nagłemu przerwaniu leczenia będą towarzyszyły objawy odstawienne. Mogą to być: bóle głowy lub bóle mięśni, silny lęk i napięcie, niepokój ruchowy, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą pojawić się następujące objawy: poczucie nierealności, depersonalizacja, nadwrażliwość na dźwięki, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, bodźce akustyczne i dotyk, omamy lub napady drgawkowe.

Bezsenność z odbicia

Po odstawieniu środka nasennego może wystąpić w nasilonej formie przemijający zespół objawów, które były przyczyną wdrożenia leczenia benzodiazepinami lub lekami podobnymi do benzodiazepin. Mogą temu towarzyszyć inne reakcje, w tym zmiany nastroju, lęk i niepokój ruchowy.

Ważne jest poinformowanie pacjenta o możliwości wystąpienia bezsenności z odbicia co zmniejszy jego lęk jeżeli takie objawy wystąpią po odstawieniu produktu leczniczego.

Istnieją doniesienia, że w przypadku stosowania benzodiazepin i leków podobnych do benzodiazepin o krótkim działaniu, zespół odstawienny może występować w trakcie przerw między kolejnymi dawkami, zwłaszcza jeśli przyjmowane dawki są duże.

Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych lub objawów z odbicia jest bardziej prawdopodobne po nagłym przerwaniu leczenia, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy (patrz punkt 4.2) i nie powinien przekraczać 4 tygodni włączając w to okres odstawiania leku. Wydłużenie okresu leczenia nie powinno odbywać się bez ponownej oceny stanu pacjenta.

Należy poinformować pacjenta, przed rozpoczęciem leczenia, iż będzie ono trwać przez ograniczony czas.

Zaburzenia psychoruchowe dnia następnego

Ryzyko wystąpienia zaburzeń psychoruchowych dnia następnego, w tym zaburzenia zdolności prowadzenia pojazdów, jest zwiększone jeśli:

-    zolpidem przyjęto w czasie krótszym niż 8 godzin przed przystąpieniem do wykonywania czynności wymagających przytomności umysłu (patrz punkt 4.7);

-    zastosowano dawkę większą niż zalecana;

-    zolpidem zastosowano jednocześnie z innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy lub innymi produktami leczniczymi, które zwiększają stężenie zolpidemu we krwi, z alkoholem lub substancjami niedozwolonymi (patrz punkt 4.5).

Zolpidem należy przyjmować w pojedynczej dawce bezpośrednio przed snem i nie należy przyjmować kolejnej dawki tej samej nocy.

Niepamięć

Benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin mogą powodować niepamięć następczą. Stan ten pojawia się zazwyczaj kilka godzin po zażyciu leku. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego objawu, pacjent powinien mieć zapewnione 8 godzin nieprzerwanego snu (patrz punkt 4.8).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin, mogą wystąpić takie reakcje, jak niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wybuchy gniewu, koszmary nocne, omamy, psychozy, nasilenie bezsenności oraz inne zachowania niepożądane.

W przypadku wystąpienia tych objawów, stosowanie leku należy przerwać. Reakcje te obserwowano częściej u osób w wieku podeszłym.

Somnambulizm i związane z nimi zachowania

Stosowanie zolpidemu może powodować wykonywanie różnych czynności podczas snu, o których pacjent nie pamięta po przebudzeniu. Takie czynności to chodzenie podczas snu, prowadzenie pojazdów podczas snu, przygotowywanie potraw i jedzenie, wykonywanie rozmów telefonicznych i uprawianie seksu. Używanie alkoholu i innych leków przeciwdepresyjnych z produktem Zolpidem Vitama może zwiększać ryzyko takich zachowań, podobnie jak stosowanie zolpidemu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. Należy rozważyć przerwanie stosowania zolpidemu u chorych, którzy zgłaszają takie zachowania (patrz punkt 4.5 i 4.8).

Specjalne grupy pacjentów

Pacjenci w wieku podeszłym lub pacjenci osłabieni powinni otrzymywać mniejsze dawki leku: patrz zalecane dawkowanie (punkt 4.2).

Ze względu na działanie zwiotczające mięśnie istnieje ryzyko upadków i złamań szyjki kości udowej, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, gdy wstają w nocy.

Chociaż modyfikacja dawki nie jest konieczna, należy zachować ostrożność u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

Należy zachować szczególną ostrożność podczas podawania zolpidemu pacjentom z przewlekłą niewydolnością oddechową ponieważ istnieją doniesienia, że benzodiazepiny wykazują wpływ hamujący na ośrodek oddechowy. Należy również brać pod uwagę, że niepokój lub pobudzenie mogą być objawami zaostrzenia niewydolności oddechowej.

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie są wskazane w leczeniu pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby, ponieważ mogą przyspieszać rozwój encefalopatii.

Stosowanie u pacjentów z chorobami psychicznymi: benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie są zalecane jako podstawa leczenia.

Stosowanie w depresji

Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin nie powinny być stosowane w monoterapii depresji lub lęku związanego z depresją (może to nasilić tendencje samobójcze u takich pacjentów). Zolpidem należy podawać ostrożnie u pacjentów z objawami depresji. Mogą występować skłonności samobójcze. W związku z możliwością celowego przedawkowania przez pacjenta, należy przepisywać możliwie najmniejsze ilości leku. Istniejące u pacjenta zaburzenia depresyjne mogą ujawnić się podczas stosowania zolpidemu. Ponieważ bezsenność może być objawem depresji, pacjent powinien zostać poddany ponownej ocenie, jeśli bezsenność utrzymuje się.

Stosowanie u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie Benzodiazepiny i leki podobne do benzodiazepin należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów z uzależnieniem od alkoholu lub leków w wywiadzie. Pacjenci ci powinni być objęci ścisłą kontrolą podczas przyjmowania zolpidemu, ponieważ są oni w grupie ryzyka rozwinięcia się przyzwyczajenia i uzależnienia psychicznego.

Produkt leczniczy Zolpidem zawiera laktozę. Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Należy zachować ostrożność w przypadku stosowania innych leków psychoaktywnych.

Nie zaleca się jednoczesnego przyjmowania zolpidemu z alkoholem. Działanie uspokajające może być nasilone, jeśli produkt jest stosowany w połączeniu z alkoholem. Wpływa to na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Jednoczesne stosowanie z lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy:

Nasilenie hamującego działania na ośrodkowy układ nerwowy może wystąpić w przypadkach jednoczesnego stosowania z lekami przeciwpsychotycznymi (neuroleptykami), lekami nasennymi, lekami przeciwlękowymi i (lub) uspokajającymi, lekami przeciwdepresyjnymi, narkotycznymi lekami przeciwbólowymi, lekami przeciwpadaczkowymi, lekami znieczulającymi i lekami przeciwhistaminowymi o działaniu uspokajającym. Dlatego też, jednoczesne stosowanie zolpidemu z tymi lekami może nasilać senność oraz zaburzenia psychoruchowe dnia następnego, w tym zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów (patrz punkt 4.4 oraz punkt 4.7). Ponadto, odnotowano pojedyncze przypadki omamów wzrokowych u pacjentów przyjmujących zolpidem z lekami przeciwdepresyjnymi, w tym z bupropionem, dezypraminą, fluoksetyną, sertraliną oraz wenlafaksyną. Jednoczesne przyjmowanie fluwoksaminy może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, jednoczesne stosowanie nie jest zalecane.

Podczas stosowania zolpidemu z opioidowymi lekami przeciwbólowymi może wystąpić nasilenie euforii, co może spowodować zwiększenie ryzyka psychicznego uzależnienia.

Inhibitory i induktory cytochromu P450

Zolpidem jest metabolizowany przez niektóre enzymy cytochromu P450. Głównym enzymem jest CYP3A4 ale CYP1A2 także bierze udział w metabolizmie zolpidemu.

Ryfampicyna indukuje metabolizm zolpidemu, co powoduje zmniejszenie jego maksymalnego stężenia w osoczu o około 60% i prawdopodobnie zmniejszenie skuteczności.

Podobnego działania można się także spodziewać podczas stosowania zolpidemu z innymi środkami silnie indukującymi enzymy cytochromu P450.

Substancje, które hamują enzymy wątrobowe (w szczególności CYP3A4) mogą zwiększać stężenia zolpidemu w osoczu i potęgować jego działanie. Jednakże, kiedy zolpidem jest podawany z itrakonazolem (inhibitorem CYP3A4), nie ma znaczących różnic we właściwościach farmakokinetycznych i farmakodynamicznych. Znaczenie kliniczne tych wyników nie jest wyjaśnione.

Jednoczesne podawanie zolpidemu i ketokonazolu, który jest silnym inhibitorem CYP3A4, wydłuża okres półtrwania zolpidemu. Całkowita ekspozycja na zolpidem była zwiększona o 83%, a klirens po podaniu doustnym uległ zmniejszeniu. Nie jest konieczna zmiana dawki, jednakże pacjent powinien być poinformowany o potencjalnym wzroście uspokajającego efektu przy jednoczesnym stosowaniu ketokonazolu i zolpidemu.

Jednoczesne stosowanie cyprofloksacyny może zwiększać stężenie zolpidemu we krwi, nie zaleca się jednoczesnego stosowania.

Inne leki

Podczas podawania zolpidemu z warfaryną, haloperidolem, chloropromazyną, digoksyną, ranitydyną nie stwierdzono istotnych interakcji farmakokinetycznych.

4.6 Ciąża, laktacja i wpływ na płodność

Ciąża

Brak dostatecznych danych pozwalających na ocenę bezpieczeństwa stosowania zolpidemu podczas ciąży i karmienia piersią. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego ani embriotoksycznego, bezpieczeństwo stosowania w czasie ciąży nie zostało ustalone u ludzi. Dlatego też zolpidemu nie należy stosować w okresie ciąży, szczególnie w pierwszym trymestrze.

Jeżeli produkt został przepisany kobiecie w wieku rozrodczym, należy ją powiadomić o konieczności skontaktowania się z lekarzem, jeśli planuje zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży, ponieważ w takim przypadku produkt należy odstawić.

Jeżeli istnieje niezbędna konieczność podania zolpidemu w późnym okresie ciąży lub podczas porodu, należy oczekiwać u noworodka w następstwie działania farmakologicznego leku następujących objawów: hipotermia, niedociśnienie i umiarkowana depresja oddechowa.

U noworodków, których matki przyjmowały benzodiazepiny lub leki podobne do benzodiazepin długotrwale podczas ostatniego okresu ciąży, mogą rozwinąć się objawy odstawienne w okresie pourodzeniowym, w wyniku fizycznego uzależnienia.

Karmienie piersią

Zolpidem w minimalnych ilościach przenika do mleka matki. Zolpidem nie powinien być zatem stosowany w okresie karmienia piersią, ponieważ nie zbadano jego wpływu na niemowlę.

Wpływ na płodność

Badania na zwięrzetach nie wykazały negatywnego wpływu na płodność kobiet lub mężczyzn. Obserwowane efekty ograniczały się do występowania nieregularnych cykli owulacyjnych i wydłużonych okresów poprzedzających kopulację w grupach otrzymujących wysoką dawkę.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Produkt leczniczy Zolpidem Vitama ma duży wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn.

Podobnie jak w przypadku innych leków nasennych, należy ostrzec kierowców pojazdów i operatorów maszyn o ryzyku senności, wydłużeniu czasu reakcji, zawrotach głowy, ospałości, niewyraźnym i (lub) podwójnym widzeniu i zmniejszonej czujności oraz zaburzeniu zdolności prowadzenia pojazdu rano następnego dnia po przyjęciu leku (patrz punkt 4.8). W celu minimalizacji ryzyka zalecany jest przynajmniej 8 godzinny czas odpoczynku pomiędzy przyjęciem zolpidemu a prowadzeniem pojazdu, obsługą maszyn oraz pracą na wysokościach.

Zaburzenie zdolności prowadzenia pojazdów oraz zachowania, takie jak „zaśnięcie za kierownicą” występowały podczas monoterapii zolpidemem w dawkach terapeutycznych.

Ponadto, jednoczesne stosowanie zolpidemu z alkoholem i innymi lekami działającymi hamująco na ośrodkowy układ nerwowy zwiększa ryzyko takich zachowań (patrz punkty 4.4 i 4.5). Należy ostrzec pacjentów, aby nie spożywali alkoholu ani innych substancji psychoaktywnych podczas przyjmowania zolpidemu.

4.8    Działania niepożądane

Działania te wydają się być związane z indywidualną wrażliwością oraz pojawiają się częściej w ciągu godziny od zażycia leku, jeżeli pacjent nie udaje się na spoczynek lub natychmiast nie zasypia (patrz punkt 4.2).

Działania niepożądane wymieniono zgodnie z następującą klasyfikacją: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1 000 do <1/100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10 000), częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Często

Niezbyt często

Rzadko

Nieznana

Zaburzenia układu immunologicznego

-

-

-

Obrzęk naczynioruchowy

Zaburzenia

psychiczne

Omamy,

pobudzenie,

koszmary,

zobojętnienie

emocjonalne,

splątanie

Rozdrażnienie

Zmniejszenie

libido

Niepokój, agresja, urojenia, gniew, psychozy, zaburzenia zachowania, chodzenie przez sen (patrz punkt 4.4) uzależnienia (objawy odstawienia lub efekty odbicia, mogą wystąpić po zaprzestaniu leczenia), depresja

Zaburzenia układu nerwowego

Senność, ból

głowy, zawroty

głowy, zwiększenie

bezsenności,

niepamięć

następcza

(wystąpienie

amnezji może być

związane z

niewłaściwym

zachowaniem)

senność podczas

następnego dnia,

zmniejszona

czujność

Ataksja

-

Obniżenie poziomu świadomości

Zaburzenia oka

Podwójne widzenie

-

-

-

Zaburzenia ucha i błędnika

Zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

-

-

-

Zaburzenia żołądka i jelit

Biegunka, nudności, wymioty, ból brzucha

-

-

-

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

-

-

-

Zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Reakcje skórne

-

-

Wysypka, świąd, pokrzywka, nadmierna potliwość

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

-

Osłabienie

mięśni

-

-

Zaburzenia ogólne i stany w miej scu podania

Zmęczenie

Rekacje

paradoksalne

Zaburzenia chodu, tolerancja na lek, upadki (głównie u pacjentów w wieku podeszłym oraz w przypadkach, kiedy zolpidem nie był przyjmowany zgodnie z zaleceniami).

Istnieją dowody na zależność objawów niepożądanych zolpidemu od dawki, szczególnie w odniesieniu do niektórych zdarzeń niepożądanych ze strony ośrodkowego układu nerwowego.

Teoretycznie, działania te powinny być mniejsze jeśli zolpidem jest przyjmowany bezpośrednio przed snem. Występują one częściej u pacjentów w podeszłym wieku.

Niepamięć

Niepamieć następcza może wystąpić podczas przyjmowania produktu w dawkach terapeutycznych; ryzyko wzrasta przy stosowaniu wyższych dawek. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tego objawu, pacjent powinien mieć zapewnione 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu. Wystąpienie amnezji może powodować niewłaściwe zachowania (patrz punkt 4.8).

Depresja

Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin mogą ujawnić się istniejące u pacjenta zaburzenia depresyjne (patrz punkt 4.4).

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania benzodiazepin lub leków podobnych do benzodiazepin, mogą wystąpić takie reakcje, jak niepokój ruchowy, pobudzenie, drażliwość, agresywność, urojenia, wybuchy gniewu, nasilenie bezsenności, koszmary nocne, omamy, psychozy, niewłaściwe zachowanie. Reakcje te obserwowano częściej u osób w wieku podeszłym.

Uzależnienie

Stosowanie produktu (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do uzależnienia fizycznego; przerwanie leczenia może spowodować objawy zespołu abstynencji lub efekty z odbicia (patrz punkt 4. 4).

Może wystąpić uzależnienie psychiczne. Nadużywanie odnotowano u lekomanów.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadkach przedawkowania, w tym zolpidemu jako jedynego leku lub jednocześnie wielu leków działających depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (również spożywania alkoholu) obserwowano zaburzenia świadomości o różnym stopniu nasilenia - od wzmożonej senności do zgonu.

W indywidulanych przypadkach obserwowano całkowite wyzdrowienie po przedawkowaniu zolpidemu w dawce do 400 mg, 40 razy większej od dawki zalecanej .

W takich przypadkach należy zastosować leczenie objawowe i podtrzymujące. W razie potrzeby należy niezwłocznie wykonać płukanie żołądka. W razie konieczności należy podać płyny dożylnie. Jeżeli po opróżnieniu żołądka nie obserwuje się poprawy, należy podać węgiel aktywowany w celu zmniejszenia wchłaniania zolpidemu. Należy rozważyć monitorowanie czynności układu oddechowego i układu krążenia. Nie należy podawać leków uspokajających nawet, jeżeli wystąpi pobudzenie.

Jeżeli wystąpią ciężkie objawy przedawkowania, można rozważyć podanie flumazenilu. Podanie flumazenilu może spowodować wystąpienie objawów neurologicznych (drgawki).

Podczas leczenia przedawkowania każdego leku, należy pamiętać, że istnieje możliwość przyjęcia przez pacjenta wielu różnych leków.

W następstwie dużej objętości dystrybucji i wiązania zolpidemu z białkami, hemodializa i diureza wymuszona nie są skuteczne.

5.    WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki nasenne i uspokajające, leki podobne do benzodiazepin.

Kod ATC: N05C F02

Zolpidem, imidazopirydyna jest lekiem nasennym, podobnym do benzodiazepiny. W badaniach doświadczalnych wykazano, że ma on działanie uspokajające w mniejszych dawkach niż te, które powodują działanie przeciwdrgawkowe, miorelaksacyjne czy przeciwlękowe. Działanie to jest związane ze swoistym działaniem agonistycznym na receptory ośrodkowe należące do kompleksu wielkocząsteczkowego receptora GABA-omega (BZ1 i BZ2), modulującego otwieranie kanału dla jonów chlorkowych. Zolpidem działa głównie na podtypy receptora omega (BZ1).

Randomizowane badania dostarczyły przekonujących dowodów na skuteczność zolpidemu jedynie w dawce 10 mg.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 462 młodych zdrowych ochotników z przemijającą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 10 minut w porównaniu z placebo, podczas gdy dla dawki 5 mg zolpidemu były to 3 minuty.

W randomizowanym podwójnie zaślepionym badaniu z udziałem 114 pacjentów (bez osób w podeszłym wieku) z przewlekłą bezsennością, zolpidem w dawce 10 mg skrócił średni czas zasypiania o 30 minut w porównaniu z placebo; dla dawki 5 mg zolpidemu było to 15 minut.

U niektórych pacjentów może być skuteczna mniejsza dawka, wynosząca 5 mg.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne Wchłanianie

Zolpidem jest szybko wchłaniany i szybko pojawia się działanie nasennie. Jego biodostępność wynosi 70% po podaniu doustnym. Ma on kinetykę liniową w zakresie dawek terapeutycznych. Stężenie terapeutyczne w osoczu wynosi od 80 do 200 ng/ml. Jednakże, wczesnie stężenie w osoczu występujące po 5-15 minutach jest wyższe.

Średnie wartości AUC i Cmax były obniżone o 12% i 34%, odpowiednio, a mediana Tmax była wydłużona z 1,0 do 1,75 godzin przy podawaniu zolpidemu po posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu. Okres półtrwania pozostał bez zmian (patrz punkt 4.2).

Dystrybucja

Objętość dystrybucji u osób dorosłych wynosi 0,54 l/kg i zmniejsza się do 0,34 l/kg u osób w wieku podeszłym.

Zolpidem wiąże się w 92% z białkami osocza. Metabolizm pierwszego przej ścia przez wątrobę wynosi około 35%. Wykazano, że wielokrotne podawanie nie modyfikuje wiązania z białkami, wskazując na brak konkurencji pomiędzy zolpidemem a jego metabolitami o miejsca wiązania.

Wydalanie

Okres półtrwania w fazie eliminacji jest krótki. Średni okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 2,85 godziny (5 mg) oraz 2,65 godziny (10 mg), zaś czas działania do 6 godzin.

Wszystkie metabolity są nieaktywne farmakologiczne i wydalane z moczem (56%) i kałem (37%).

Wykazano, że zolpidem nie ulega dializie.

Szczególne populacje

U pacjentów z niewydolnością nerek, w tym pacjentów dializowanych, obserwowano umiarkowane zmniejszenie klirensu. Pozostałe parametry farmakokinetyczne pozostają niezmienione.

U osób w wieku podeszłym oraz u pacjentów z niewydolnością wątroby, biodostępność zolpidemu zwiększa się. Klirens jest zmniejszony, zaś okres półtrwania w fazie eliminacji jest wydłużony (około 10 godzin).

U pacjentów z marskością wątroby obserwowano 5-krotne zwiększenie wartości AUC oraz 3-krotne zwiększenie okresu półtrwania.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniach przedklinicznych działanie toksyczne obserwowano jedynie po dawkach znacznie większych od maksymalnej dawki podawanej ludziom i dlatego też ma to niewielkie znaczenie w praktyce klinicznej. Dane niekliniczne, uzyskane na podstawie konwencjonalnych badań farmakologicznych dotyczących bezpieczeństwa stosowania, toksyczności po podaniu wielokrotnym, genotoksyczności, potencjalnego działania rakotwórczego i toksycznego wpływu na reprodukcję, nie ujawniają występowania szczególnego zagrożenia dla człowieka.

6.    DANE FARMACEUTYCZNE:

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Rdzeń tabletki:

Laktoza j ednowodna Celuloza mikrokrystaliczna Karboksymetyloskrobia sodowa (typ A)

Magnezu stearynian

Otoczka tabletki:

Hypromeloza Makrogol 400 Tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Bez specjalnych wymagań.

6.5 Rodzaj i zawartość opakowania

Blister PVC/PVDC/Aluminium w tekturowym pudełku: 7, 10, 14, 20, 30 i 500 tabletek powlekanych. Butelka z HDPE z zamknięciem z PP w tekturowym pudełku: 30, 100 i 500 tabletek powlekanych. Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6 Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub jego odpady należy usunąć zgodnie z lokalnymi przepisami

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitama S.A.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 21728

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO

OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 2014-03-04

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU

CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

11

Zolpidem Vitama