+ iMeds.pl

Zomig 2,5 mgUlotka Zomig

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika Zomig, 2,5 mg, tabletki powlekane

Zolmitriptanum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zomig i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zomig

3.    Jak stosować lek Zomig

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zomig

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1.    Co to jest lek Zomig i w jakim celu się go stosuje

Zolmitryptan, substancja czynna leku Zomig, należy do grupy leków o działaniu przeciwmigrenowym, nazywanej agonistami receptora 5HIj. Lek Zomig stosuje się w napadach bólu migrenowego poprzedzonego aurą lub bez niej.

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zomig Kiedy nie stosować leku Zomig

-    jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na zolmitryptan lub którykolwiek

z pozostałych składników leku Zomig.

-    jeśli u pacjenta występuje nie poddające się leczeniu nadciśnienie tętnicze, choroba

niedokrwienna serca, dławica Prinzmetala,

-    jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek napad przemijającego niedokrwienia mózgu lub udar

mózgu,

-    jeśli pacjent stosuje jednocześnie ergotaminę lub jej pochodne lub inne leki z grupy agonistów

receptorów 5HT1B/1D.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Jeśli lekarz zaleci stosowanie leku Zomig, należy poinformować go o wszystkich występujących do tej pory chorobach serca, takich jak: choroba niedokrwienna, zawał mięśnia sercowego, nadciśnienie tętnicze, zespół Wolffa-Parkinsona-White’a oraz o stwierdzonych czynnikach ryzyka choroby serca. Lekarz może zalecić wykonanie badań specjalistycznych u osób, u których występują czynniki ryzyka wystąpienia chorób serca. Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej lub występują inne objawy charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca, należy przerwać stosowanie zolmitryptanu do czasu wykonania odpowiednich badań.

Należy poinformować lekarza o wszystkich przypadkach niedokrwienia mózgu lub wystąpienia udaru naczyniowego mózgu, które wydarzyły się w przeszłości.

Należy również poinformować lekarza o występujących zaburzeniach czynności wątroby oraz o zażywaniu innego leku przeciwmigrenowego.

W razie przyjęcia do szpitala należy poinformować personel o zażywaniu leku Zomig.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek leków przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien przerwać stosowanie leku i zasięgnąć porady lekarza. U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, lekarz może rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Lek Zomig a inne leki

Należy poinformować lekarza o wszystkich lekach, które stosuje się obecnie, były stosowane wcześniej, lub które mogą być stosowane w przyszłości, w tym krople do oczu, leki podawane we wstrzyknięciach, leki kupione bez recepty.

Leki, o których przede wszystkim należy poinformować lekarza:

•    inne leki z grupy agonistów receptorów 5HT1 zażywane podczas napadów migreny.

Jeśli pacjent stosuje tryptany, inne niż lek Zomig, może zastosować lek po upływie minimum 24 godzin po przyjęciu innych tryptanów. Po zastosowaniu leku Zomig, pacjent może zastosować inne tryptany po minimum 24 godzinach.

•    moklobemid i inne leki z grupy selektywnych inhibitorów MAO-A (leki stosowane w leczeniu depresji), cymetydyna (lek stosowany w leczeniu niestrawności lub choroby wrzodowej), leki przeciwbakteryjne z grupy chinolonów (na przykład cyprofloksacyna), fluoksetyna, paroksetyna, fluwoksamina, sertralina, (leki stosowane w depresji, tzw. SSRIs), wenlafaksyna, duloksetyna (leki stosowane w depresji, tzw. SNRIs), preparaty ziołowe zawierające ziele dziurawca.

Jeżeli pacjent zażywa leki zawierające ergotaminę może zażyć lek Zomig po upływie co najmniej 24 godzin od zażycia leków zawierających ergotaminę, a leki zawierające ergotaminę - po co najmniej 6 godzinach od zażycia leku Zomig.

W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zomig z jedzeniem i piciem

Lek Zomig można przyjmować z pokarmem lub bez.

Dzieci

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci poniżej 12 lat.

Stosowanie leku Zomig u pacjentów w podeszłym wieku

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów w wieku podeszłym.

Stosowanie leku Zomig u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek i (lub) wątroby

Nie ma konieczności zmiany dawkowania leku Zomig u pacjentów z łagodną oraz umiarkowaną niewydolnością wątroby. U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby maksymalna dawka dobowa powinna wynosić 5 mg (2 tabletki).

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Lek Zomig może być stosowany w czasie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważaj ą nad ryzykiem dla płodu.

Zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu leku Zomig u kobiet karmiących piersią.

Lek Zomig może być stosowany u kobiet karmiących tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Pacjent powinien sprawdzić, jaka jest jego indywidualna reakcja po zażyciu leku Zomig. Jest mało prawdopodobne, aby zażycie leku Zomig mogło spowodować pogorszenie zdolności prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ może pojawić się senność.

Zomig zawiera 100 mg laktozy.

Lek Zomig zawiera cukier - laktozę. Jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję cukrów, należy poinformować o tym lekarza przed zastosowaniem leku Zomig.

3.    Jak stosować lek Zomig

Lek Zomig należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zalecana dawka wynosi 2,5 mg (jedna tabletka). Należy ją zażyć jak najszybciej po wystąpieniu bólu głowy. Tabletkę należy połknąć w całości i popić wodą.

W ciągu godziny po zażyciu leku powinna nastąpić poprawa.

Jeżeli po upływie dwóch godzin objawy migreny nie ustąpią lub jeżeli pojawią się ponownie w ciągu 24 godzin można zażyć następną tabletkę 2,5 mg.

Jeżeli po zażyciu dwóch tabletek nadal odczuwane są objawy migreny, należy skontaktować się z lekarzem, który zadecyduje o dalszym leczeniu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zomig

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub udać się do szpitala.

Należy przestrzegać zaleceń lekarza.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek Zomig może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Lek Zomig jest na ogół dobrze tolerowany. Najczęściej występujące działania niepożądane mają łagodny przebieg i ustępują samoistnie.

Działania niepożądane występujące:

często (u mniej niż u 1 na 10 leczonych pacjentów):

• nieprawidłowości lub zaburzenia czucia, bóle głowy, zawroty głowy, senność, uczucie gorąca, przeczulica, uczucie kłucia i mrowienia,

•    kołatanie serca,

•    bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, trudności w przełykaniu

•    osłabienie mięśni, bóle mięśniowe,

• osłabienie, uczucie ciężkości, ucisk lub ból w okolicy gardła, szyi, w obrębie kończyn górnych i w klatce piersiowej.

niezbyt często (u mniej niż u 1 na 100 leczonych pacjentów):

•    przyspieszenie czynności serca,

•    przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego,

•    wielomocz, zwiększenie częstości oddawania moczu.

rzadko (u mniej niż u 1 na 1000 leczonych pacjentów):

•    reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne oraz rzekomoanafilaktyczne,

•    obrzęk naczynioruchowy (obrzęk warg, języka, gardła utrudniający mówienie i oddychanie), pokrzywka.

bardzo rzadko (u mniej niż u 1 na 10000 leczonych pacjentów):

•    dławica piersiowa, skurcz naczyń wieńcowych, zawał mięśnia sercowego,

•    krwawe biegunki, epizody niedokrwienne jelit, zawał lub martwica jelit, zawał śledziony, niedokrwienne zapalenie jelit

•    parcie na pęcherz.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie.

Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl. Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zomig

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu (w blistrze) do chwili jego zażycia.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

Leku nie należy stosować po upływie terminu ważności, który jest umieszczony na opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zomig

- Substancją czynną leku jest zolmitryptan

-    Inne składniki leku to laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza sodowa, magnezu stearynian.

-    Otoczka tabletki: makrogol 8000, opadry OY (żelaza tlenek żółty E172, hypromeloza, tytanu dwutlenek E171, makrogol 400).

Jak wygląda lek Zomig i co zawiera opakowanie

Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg zolmitryptanu.

Tabletki powlekane są żółte, okrągłe dwuwypukłe, oznakowane literą „Z” po jednej stronie tabletki.

W jednym blistrze znajdują się 3 tabletki, w pudełku tekturowym - jeden blister zawierający 3 tabletki lub dwa blistry zawierające po 3 tabletki (łącznie 6 tabletek) oraz plastikowe etui.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Podmiot odpowiedzialny:

AstraZeneca UK Ltd 2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania

Wytwórca:

AstraZeneca UK Ltd Silk Road Business Park Macclesfield, Cheshire SK10 2NA Wielka Brytania

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego.

AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o. ul. Postępu 18 02-676 Warszawa

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

5

Zomig

Charakterystyka Zomig

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1.    Nazwa produktu leczniczego

Zomig, 2,5 mg, tabletki powlekane

2.    Skład jakościowy i ilościowy

Jedna tabletka powlekana zawiera 2,5 mg zolmitryptanu (Zolmitriptanum) oraz substancje pomocnicze, w tym 100 mg laktozy.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3.    POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletki powlekane: żółte, okrągłe, dwuwypukłe, oznakowane literą „Z” po jednej stronie tabletki.

4. Szczegółowe dane kliniczne

4.1    Wskazania do stosowania

Napad bólu migrenowego poprzedzony aurą lub bez niej.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Tabletki należy połykać w całości popijając wodą.

Dorośli

Zalecana dawka produktu Zomig w leczeniu napadu bólu migrenowego wynosi 2,5 mg (1 tabletka). Jeżeli objawy migreny utrzymują się lub występuje nawrót objawów w ciągu 24 godzin od zażycia pierwszej dawki, zastosowanie drugiej dawki może być skuteczne. Druga dawka może być zastosowana nie wcześniej niż po dwóch godzinach od zażycia pierwszej dawki.

Jeżeli pacjent ocenia, że dawka 2,5 mg jest nieskuteczna, co oznacza, że nie likwiduje objawów migreny, kolejne napady można leczyć podaniem produktu Zomig w dawce 5 mg (2 tabletki).

Znaczące działanie leku powinno być odczuwane przez pacjenta w ciągu godziny po zażyciu preparatu.

Produkt Zomig jest równie skuteczny, jeżeli zostanie zażyty podczas trwającego już napadu migreny, jednak zaleca się, aby zażyć go jak najszybciej po wystąpieniu migrenowego bólu głowy.

W razie nawracających napadów migreny zaleca się, aby nie stosować produktu w dawce większej niż 10 mg na dobę.

Nie należy stosować produktu Zomig w zapobieganiu migrenie.

Dzieci

Nie badano skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Pacjenci w podeszłym wieku

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania leku u pacjentów powyżej 65 lat, dlatego nie zaleca się stosowania produktu Zomig w tej grupie wiekowej.

Pacjenci z niewydolnością wątroby

Metabolizm produktu jest zmniejszony u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 5.2). U pacjentów z umiarkowaną lub ciężką niewydolnością wątroby maksymalna dawka dobowa powinna wynosić 5 mg (2 tabletki).

Pacjenci z niewydolnością nerek

Nie ma konieczności zmiany dawkowania u pacjentów z niewydolnością nerek (patrz punkt 5.2).

4.3    Przeciwwskazania

Produkt Zomig jest przeciwwskazany u pacjentów:

-    ze stwierdzoną nadwrażliwością na zolmitryptan lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu

-    z nie poddającym się leczeniu nadciśnieniem tętniczym

-    chorobą niedokrwienną serca

-    dławicą Prinzmetala

-    z napadem przemijającego niedokrwienia mózgu lub udarem mózgu w wywiadzie

-    stosujących jednocześnie preparat Zomig z ergotaminą lub jej pochodnymi oraz z innymi agonistami receptorów 5HT1B/id.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Produkt Zomig należy stosować tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone rozpoznanie migreny. Przed rozpoczęciem leczenia należy wykluczyć inne, potencjalnie ciężkie choroby neurologiczne. Nie badano stosowania produktu Zomig w leczeniu migreny porażennej ani migreny podstawnej.

Pacjenci z rozpoznaną migreną są częściej narażeni na zaburzenia krążenia mózgowego.

U pacjentów zażywających produkty z grupy agonistów receptora 5HT1B/1d obserwowano: krwotoki mózgowe, krwotoki podpajęczynówkowe, udary i inne zaburzenia naczyniowo-mózgowe.

Produktu Zomig nie powinni stosować pacjenci z objawami zespołu Wolffa-Parkinsona-White’a lub arytmiami powiązanymi z występowaniem dodatkowych szlaków przewodzenia.

Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak po zażyciu innych leków z grupy agonistów receptora 5HT 1B/1d, bardzo rzadko obserwowano skurcz naczyń wieńcowych, objawy choroby niedokrwiennej serca i zawał mięśnia sercowego. U pacjentów, u których istnieją czynniki ryzyka choroby niedokrwiennej serca przed zastosowaniem leków z tej grupy terapeutycznej, w tym produktu Zomig należy uprzednio wykonać badania wykluczające choroby układu krążenia (patrz punkt 4.3).

Niekiedy, mimo przeprowadzonych badań nie udaje się wykryć istniejących chorób serca. Bardzo rzadko notowano ciężkie zaburzenia pracy serca u pacjentów, u których przed zastosowaniem produktu Zomig w przeprowadzonych badaniach nie wykryto chorób sercowo-naczyniowych.

Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak w przypadku stosowania innych leków z grupy agonistów receptora 5HT1B/1d, opisywano występowanie uczucia ciężaru, ucisku lub napięcia w okolicy przedsercowej (patrz punkt 4.8). Jeżeli pojawia się ból w klatce piersiowej lub występują inne objawy charakterystyczne dla choroby niedokrwiennej serca, należy przerwać stosowanie zolmitryptanu do czasu wykonania odpowiednich badań.

Podobnie jak inne leki z grupy agonistów receptora 5HT1B/1d zolmitryptan może powodować przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego zarówno u pacjentów ze stwierdzonym nadciśnieniem tętniczym, jak i u pacjentów, u których ciśnienie było dotychczas prawidłowe. Bardzo rzadko zwiększenie ciśnienia tętniczego było istotne klinicznie.

Po zastosowaniu zolmitryptanu, podobnie jak w przypadku zażywania innych leków z grupy agonistów receptora 5HT1B/1d, opisywano rzadkie przypadki występowania reakcji anafilaktycznych lub reakcji, których objawy były podobne do reakcji anafilaktycznych.

Nadmierne stosowanie leków przeciwmigrenowych może prowadzić do zwiększenia częstości występowania bólu głowy, co może być wskazaniem do zaprzestania leczenia preparatem.

Długotrwałe stosowanie jakichkolwiek preparatów przeciwbólowych może spowodować nasilenie bólu głowy. Jeśli u pacjenta występuje lub jest podejrzewana taka przyczyna bólu głowy, powinien on odstawić lek i zasięgnąć porady lekarza.

U pacjentów, u których występują częste lub codzienne bóle głowy pomimo (lub z powodu) regularnego stosowania leków przeciw tym bólom, należy rozważyć rozpoznanie bólu głowy zależnego od ciągłego stosowania leków.

Podczas jednoczesnego zastosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu norepinefryny (SNRIs) był obserwowany zespół serotoninowy.

Zespół serotoninowy jest stanem potencjalnego zagrożenia życia i może się objawiać w następujący sposób: zmianami stanu psychicznego (pobudzenie, halucynacje, śpiączka), chwiejnością układu autonomicznego (tachykardia, zmienne ciśnienie tętnicze, hypertermia), zaburzenia neurologiczne układu mięśniowo-szkieletowego (wzmożenie odruchów, brak koordynacji ruchowej) i (lub) objawy żołądkowo-jelitowe (nudności, wymioty, biegunka).

Podczas jednoczesnego zastosowania produktu Zomig i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRIs) lub selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu norepinefryny (SNRIs) jest niezbędna wnikliwa obserwacja pacjentów, szczególnie podczas rozpoczynania leczenia i zwiększania dawek (patrz punkt 4.5).

1 tabletka powlekana zawiera 100 mg laktozy

Ze względu na zawartość laktozy produktu nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy typu „Lapp” lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Nie stwierdzono, aby jednoczesne zastosowanie leków stosowanych w profilaktyce migreny (np. P-adrenolityki, doustne preparaty dihydroergotaminy i pizotyfen) wpływało na skuteczność lub występowanie działań niepożądanych produktu Zomig.

Farmakokinetyka i tolerancja produktu Zomig nie były zmienione, kiedy był on stosowany jednocześnie z lekami stosowanymi w razie wystąpienia ostrych objawów, tj. paracetamolu, metoklopramidu i ergotaminy.

Na podstawie wyników badań u zdrowych ochotników można sądzić, że nie zachodzą farmakokinetyczne lub znaczące klinicznie interakcje między produktem Zomig a ergotaminą. Jednak ryzyko skurczu naczyń wieńcowych po jednoczesnym zastosowaniu zolmitryptanu jest teoretycznie możliwe. Zaleca się stosowanie produktu Zomig po upływie co najmniej 24 godzin od zażycia preparatów zawierających ergotaminę oraz zachowanie co najmniej 6-godzinnej przerwy od zażycia produktu Zomig do zażycia produktów zawierających ergotaminę (patrz punkt 4.3).

Należy unikać jednoczesnego stosowania zolmitryptanu i innych agonistów 5HT1B/1D, najlepiej zachowując co najmniej 24 godzinną przerwę między ich podaniem.

Po podaniu moklobemidu - selektywnego inhibitora MAO-A, występuje niewielkie zwiększenie (o 26%) powierzchni pola pod krzywą zależności stężenia w osoczu od czasu (AUC) dla zolmitryptanu i 3-krotne zwiększenie AUC dla czynnego metabolitu. Jeżeli pacjent jednocześnie zażywa produkt Zomig i produkty będące inhibitorami MAO-A, zaleca się stosowanie dawki dobowej zolmitryptanu nie większej niż 5 mg.

Po podaniu cymetydyny, inhibitora układu enzymatycznego cytochromu P-450, okres półtrwania zolmitryptanu zwiększył się o 44% a wartość powierzchni pola pod krzywą (AUC) zolmitryptanu zwiększyła się o 48%. Jednocześnie okres półtrwania i wartość powierzchni pola pod krzywą aktywnego, N-demetylowanego metabolitu zolmitryptanu (183C91) uległy podwojeniu. Jeżeli pacjent zażywa jednocześnie podukt Zomig i cymetydynę, dawka dobowa zolmitryptanu nie może być większa niż 5 mg. W oparciu o ogólne dane dotyczące interakcji nie można wykluczyć interakcji zolmitryptanu ze specyficznymi inhibitorami izoenzymu CYP 1A2 należącego do układu izoenzymów cytochromu P-450. Jeżeli równocześnie z produktem Zomig pacjent zażywa leki, które są inhibitorami izoenzymów cytochromu P-450, takie jak fluwoksamina i chemioterapeutyków z grupy chinolonów (np. cyprofloksacynę), zaleca się zmniejszenie dawki dobowej do 5 mg.

Fluoksetyna nie wpływa na parametry farmakokinetyczne zolmitryptanu. Dawki terapeutyczne selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny, fluoksetyny, sertraliny, paroksetyny, cytalopramu, nie zmniejszają aktywności izoenzymu CYP 1A2. Jednak zespół serotoninowy był obserwowany podczas jednoczesnego stosowania tryptanów i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny (fluoksetyny, paroksetyny, sertraliny) i selektywnych inhibitorów zwrotnego wychwytu norepinefryny (wenlafaksyny, duloksetyny) (patrz punkt 4.4).

Podobnie jak w przypadku innych leków z grupy agonistów receptora 5HT1B/1D jednoczesne zastosowanie zolmitryptanu z produktami ziołowymi zawierającymi ziele dziurawca może powodować interakcje farmakokinetyczne i nasilenie działań niepożądanych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania produktu u kobiet w okresie ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach nie wykazały bezpośredniego, teratogennego działania leku. Produkt Zomig może być stosowany w okresie ciąży tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad potencjalnym ryzykiem dla płodu (patrz punkt 5.3).

Laktacja

Badania wykazały, że zolmitryptan przenika do mleka zwierząt. Brak danych dotyczących przenikania zolmitryptanu do mleka kobiecego. Zaleca się szczególną ostrożność w stosowaniu produktu Zomig u kobiet karmiących piersią.

Produkt Zomig może być stosowany w okresie karmienia piersią tylko wtedy, gdy w opinii lekarza spodziewane korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla dziecka.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn

W przeprowadzonych badaniach po zastosowaniu dawki nie większej niż 20 mg nie stwierdzono istotnego pogorszenia sprawności psychofizycznej. Należy jednak zachować ostrożność, ponieważ może pojawić się senność.

Jest mało prawdopodobne, aby zastosowanie produktu Zomig mogło mieć wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

4.8    Działania niepożądane

Występują zwykle w ciągu 4 godzin od zażycia leku, a ich częstość nie zwiększa się po kolejnych dawkach. Poniżej wymieniono obserwowane działania niepożądane.

Częstości występowania działań niepożądanych związanych z podawaniem zolmitryptanu, zostały podane zgodnie z zaleceniami CIOMS III Working Group 1995.

Działania niepożądane zostały podzielone ze względu na częstość występowania (bardzo często >1/10, często >1/100, <1/10; niezbyt często >1/1000, <1/100; rzadko >1/10 000, <1/1000; bardzo rzadko <1/10 000).

Tabela 1

Działania niepożądane

Klasyfikacja układów i narządów

Częstość

Działanie niepożądane

Zaburzenia układu immunologicznego

Rzadko

reakcje nadwrażliwości, reakcje anafilaktyczne oraz rzekomoanafilaktyczne

Zaburzenia układu nerwowego

Często

nieprawidłowości lub zaburzenia czucia, bóle głowy, zawroty głowy, senność, uczucie gorąca, przeczulica, parestezje

Zaburzenia serca

Często

kołatanie serca

Niezbyt często

tachykardia

Bardzo rzadko

dławica piersiowa, skurcz naczyń wieńcowych, zawał mięśnia sercowego

Zaburzenia naczyń

Niezbyt często

przemijające zwiększenie ciśnienia tętniczego

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

bóle brzucha, suchość w jamie ustnej, nudności, wymioty, utrudnione przełykanie

Bardzo rzadko

krwawe biegunki, epizody niedokrwienne jelit, zawał lub martwica jelit, zawał śledziony, niedokrwienne zapalenie jelit

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Rzadko

Obrzęk naczynioruchowy, pokrzywka

Zaburzenia

mięśniowo-szkieletowe

Często

osłabienie mięśni, bóle mięśniowe

Zaburzenia nerek i układu moczowego

Niezbyt często

wielomocz, zwiększenie częstości oddawania moczu

Bardzo rzadko

parcie na pęcherz

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

osłabienie, uczucie ciężkości, ucisk lub ból w okolicy gardła, szyi, w obrębie kończyn górnych i w klatce piersiowej

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu} e-mail: adr@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

U zdrowych ochotników po przyjęciu doustnie pojedynczej dawki 50 mg zolmitryptanu obserwowano uspokojenie.

Okres półtrwania zolmitryptanu podanego doustnie w postaci tabletki wynosi od 2,5 do 3 godzin (patrz punkt 5.2). Dlatego pacjentów, którzy przedawkowali produkt Zomig należy obserwować co najmniej przez 15 godzin od zażycia leku lub do czasu ustąpienia objawów przedawkowania.

Nie jest znane specyficzne antidotum. W przypadku ciężkiego zatrucia wskazane jest leczenie na oddziale intensywnej terapii w celu zapewnienia drożności dróg oddechowych, odpowiedniej wentylacji i utlenowania krwi. Ponadto należy monitorować i leczyć objawy niewydolności układu krążenia.

Nie jest znany wpływ hemodializy lub dializy otrzewnowej na stężenie zolmitryptanu w surowicy.

5. Właściwości farmakologiczne

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwmigrenowe, selektywni agoniści receptora serotoninowego (5HTi), kod ATC: N02C C03

W badaniach przedklinicznych wykazano, że zolmitryptan jest selektywnym agonistą ludzkich, rekombinowanych naczyniowych receptorów 5HT1B/1D, które są odpowiedzialne za skurcz naczyń. Zolmitryptan wykazuje duże powinowactwo do receptorów 5HT1B i 5HT1D oraz umiarkowane do receptorów 5HT1A. Zolmitryptan nie wykazuje znaczącego powinowactwa lub farmakologicznej aktywności w stosunku do innych podtypów receptorów 5HT (5HT2, 5HT3, 5HT4) lub do receptorów adrenergicznych (ai, a2 i P-adrenergicznych), histaminowych (Hi i H2), muskarynowych i dopaminergicznych (D1 i D2). Receptor 5HT1D jest w głównej mierze ulokowany w presynaptycznej okolicy połączeń nerwowych zarówno obwodowych jak i ośrodkowych nerwu trójdzielnego, a wyniki badań przedklinicznych potwierdziły, że zolmitryptan działa w obu tych miejscach.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Zolmitryptan podany doustnie dobrze (co najmniej w 64%) i szybko wchłania się z przewodu pokarmowego. Przeciętna bezwzględna biodostępność zolmitryptanu wynosi około 40%. W badaniach na zwierzętach wykazano, że czynny metabolit zomitryptanu (183C91 N-demetylowany metabolit) jest również agonistą receptora 5HT1B/1D, a jego działanie jest od 2 do 6 razy większe niż działanie zolmitryptanu.

U zdrowych osobników po podaniu pojedynczej dawki stężenie maksymalne (Cmax) oraz powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) zolmitryptanu i jego aktywnego metabolitu są wprost proporcjonalne dla dawek w przedziale od 2,5 mg do 50 mg. Zolmitryptan wchłania się szybko i w ciągu 1 godziny osiąga 75% stężenia maksymalnego. Osiągnięte w osoczu stężenie utrzymuje się następnie od 4 do 6 godzin. Spożyty posiłek nie ma wpływu na wchłanianie zolmitryptranu. Nie stwierdzono kumulacji wielokrotnych po podaniu dawek zolmitryptanu.

Zolmitryptan jest metabolizowany głównie w wątrobie, a jego metabolity są wydalane przez nerki. Trzy główne metabolity to: kwas indolilooctowy (główny metabolit w surowicy i w moczu) oraz pochodne N-tlenkowa i N-demetylowa. Jedynym czynnym metabolitem jest pochodna N-demetylowa. Stężenie tego metabolitu w surowicy osiąga połowę wartości stężenia związku wyjściowego. Można przypuszczać, że ma to wpływ na skuteczność produktu Zomig. Ponad 60% pojedynczej doustnej dawki jest wydalane z moczem (głównie w postaci metabolitu - kwasu indolilooctowego), a około 30% z kałem, głównie w postaci niezmienionej.

Badanie przeprowadzone w celu oceny wpływu niewydolności wątroby na farmakokinetykę zolmitryptanu wykazało, że wartości AUC i Cmax zwiększają się odpowiednio o 94% i 50% u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby oraz o 226% i 47% u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby w porównaniu do osób zdrowych. Ekspozycja na metabolity, w tym także na czynny metabolit, była zmniejszona. Dla metabolitu 183C91 wartości AUC i Cmax były zmniejszone o 33% i 44% u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby oraz o 82% i 90% u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Okres półtrwania zolmitryptanu (T./2) wynosił 4,7 godziny u zdrowych osób, 7,3 godziny u pacjentów z umiarkowaną niewydolnością wątroby i 12 godzin u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby.

Odpowiednie wartości T/2 dla metabolitu 183C91 wynosiły 5,7 godziny, 7,5 godziny oraz 7,8 godziny.

Po podaniu dożylnym średni całkowity klirens osoczowy wynosi 10 ml/min/kg masy ciała, z czego jedną trzecią stanowi klirens nerkowy. Ponieważ klirens nerkowy jest większy niż wskaźnik filtracji kłębuszkowej, można wnioskować, że wydalanie następuje również w wyniku wydzielania kanalikowego.

Po podaniu dożylnym objętość dystrybucji wynosi 2,4 l/kg masy ciała. Zolmitryptan w niewielkim stopniu wiąże się z białkami osocza (około 25%). Średni okres półtrwania w surowicy wynosi od 2,5 do 3 godzin. Wartości okresów półtrwania metabolitów zolmitryptanu są podobne. Eliminacja metabolitów jest więc prawdopodobnie ograniczana szybkością ich syntezy ze związku wyjściowego.

U pacjentów ze średnią i zaawansowaną niewydolnością nerek klirens nerkowy zolmitryptanu i jego metabolitów jest 7-8-krotnie mniejszy w porównaniu z odpowiednimi wartościami u zdrowych ludzi, chociaż powierzchnia pola pod krzywą zależności stężenia od czasu (AUC) związku wyjściowego i czynnego metabolitu były tylko nieznacznie zwiększone (odpowiednio o 16% i 35%). Okres półtrwania wydłuża się o godzinę i wynosi od 3 do 3,5 godzin. Zmiany wyżej wymienionych parametrów są porównywalne z wahaniami obserwowanymi u zdrowych ochotników.

W małej grupie zdrowych ochotników nie stwierdzono interakcji farmakokinetycznych z ergotaminą. Jednoczesne podanie preparatu Zomig i ergotaminy/kofeiny było dobrze tolerowane i nie powodowało zwiększenia liczby działań niepożądanych lub zmian ciśnienia tętniczego krwi w porównaniu z podawaniem samego produktu Zomig.

Jednoczesne podanie produktu Zomig i ryfampicyny nie stwierdzono znaczących klinicznie różnic w farmakokinetyce zolmitryptanu lub jego aktywnych metabolitów.

Selegilina - inhibitor MAO-B i fluoksetyna - selektywny inhibitor zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI), nie powodowały zmiany parametrów farmakokinetycznych zolmitryptanu.

Farmakokinetyka zolmitryptanu u zdrowych osób w wieku podeszłym była podobna do farmakokinetyki u zdrowych, młodych ochotników.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

W badaniu teratogenności produktu Zomig, podanego doustnie, nie stwierdzono oznak toksyczności po podaniu, odpowiednio szczurom i królikom, maksymalnych, tolerowanych dawek preparatu Zomig, tj. 1200 mg/kg/dobę (AUC 605 pg/ml.h: w przybliżeniu 3700 x AUC maksymalnej zalecanej dawki dobowej u człowieka, tj. 15 mg) i 30 mg/kg/dobę (AUC 4,9 pg/ml.h: w przybliżeniu 30 x AUC maksymalnej zalecanej dawki dobowej u człowieka, tj. 15 mg). Ani u szczurów, ani u królików nie stwierdzono oznak teratogenności.

Przeprowadzono pięć badań genotoksyczności. Nie stwierdzono działania genotoksycznego preparatu Zomig u ludzi.

Wyniki badań nad karcynogennym działaniem zolmitryptanu przeprowadzone na myszach i szczurach przy użyciu najwyższych dopuszczalnych dawek nie wykazały jego wpływu na zwiększone ryzyko tworzenia się guzów u ludzi leczonych preparatem Zomig.

Badania reprodukcji przeprowadzone na męskich i żeńskich osobnikach szczurów, prowadzone z użyciem dawek na granicy toksyczności, nie wykazały wpływu preparatu na płodność.

6. Dane farmaceutyczne

6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza bezwodna, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloceluloza sodowa, magnezu stearynian. Skład otoczki: makrogol 8000, opadry 0Y-22906 (żelaza tlenek żółty E172, hypromeloza, tytanu dwutlenek E171, makrogol 400).

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie stwierdzono.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Produkt leczniczy należy przechowywać w temperaturze poniżej 30oC.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

W jednym blistrze znajdują się 3 tabletki. Pudełko tekturowe zawiera 3 tabletki (jeden blister) lub 6 tabletek (dwa blistry) oraz plastikowe etui.

6.6    Szczególne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych zaleceń.

7. Podmiot odpowiedzialny posiadający pozwolenie na dopuszczenie do obrotu

AstraZeneca UK Ltd 2 Kingdom Street London W2 6BD Wielka Brytania

8. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu

4338

9. Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu / DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

16-08-1999, 23-10-2009.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

8

Zomig