+ iMeds.pl

Zomiren 0,25 mgUlotka Zomiren

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ZOMIREN

Alprazolamum 0,25 mg, tabletki 0,5 mg, tabletki 1 mg, tabletki

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

•    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

•    Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

•    Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet, jeśli objawy ich choroby są takie same.

•    Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zomiren i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zomiren

3.    Jak stosować lek Zomiren

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zomiren

6.    Inne informacje

1. CO TO JEST LEK ZOMIREN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Lek Zomiren zawiera substancję czynną, alprazolam będącą pochodną benzodiazepiny o działaniu przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni oraz przeciwlękowym.

Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe:

>    zespołu lęku uogólnionego

>    zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii

>    zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju

Zomiren jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZOMIREN

Kiedy nie stosować leku Zomiren

Nie stosować leku Zomiren w przypadku:

>    nadwrażliwości na alprazolam, inne benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą leku

^ choroby charakteryzującej się osłabieniem mięśni (myashtenia gravis)

>    ciężkiej niewydolności oddechowej

>    zespołu bezdechu nocnego

>    ciężkiej niewydolności wątroby

Leku Zomiren nie należy stosować u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.

Należy poinformować lekarza o wszelkich chorobach przewlekłych, zaburzeniach metabolicznych, nadwrażliwości (alergii) na inne leki oraz o stosowaniu innych leków.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Zomiren

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich zaburzeniach zdrowotnych lub alergiach (uczuleniach) występujących aktualnie lub w przeszłości.

Zjawisko tolerancji wykazano dla działania uspokajającego alprazolamu, lecz nie przeciwlękowego.

Długotrwałe przyjmowanie leku Zomiren może doprowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia. Nie należy zażywać większych dawek leku niż zalecone przez lekarza. Nie należy także stosować leku dłużej niż to zalecił lekarz. W przypadku zażywania większych dawek leku lub dłużej niż to zalecił lekarz, należy przed jego odstawieniem zasięgnąć porady lekarza.

Długotrwałe leczenie należy przerywać stopniowo. W przypadku wystąpienia uzależnienia fizycznego, nagłe przerwanie leczenia spowoduje wystąpienie zespołu odstawiennego. Po nagłym przerwaniu leczenia obserwowano skrajną postać zaburzeń lękowych, stany napięcia nerwowego, niepokój (zwłaszcza ruchowy), stany splątania i drażliwości. W poważniejszych przypadkach przerwaniu leczenia towarzyszyły także następujące objawy: utrata poczucia własnej realności i depersonalizacja, przeczulica słuchowa, zdrętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, halucynacje lub napady padaczkowe.

Nawrót bezsenności i zaburzeń lękowych: Po nagłym odstawieniu leku może nastąpić przemijające nasilenie zaburzeń lękowych lub może wystąpić bezsenność. Objawom tym mogą dodatkowo towarzyszyć zmiany nastroju, niepokój, zaburzenia snu, a także niepokój (zwłaszcza ruchowy). Z tego powodu należy unikać nagłego przerwania leczenia i stopniowo zmniejszać dobowe dawki leku.

Leczenie alprazolamem powinno być możliwie najkrótsze i uzależnione od wskazań, a decyzja o długości leczenia należy do lekarza.

Lek należy stosować ostrożnie u pacjentów z jaskrą, u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub wątroby, z chorobami płuc oraz u pacjentów bardzo osłabionych i wyczerpanych.

Podobnie jak i inne pochodne benzodiazepiny, alprazolam może wywoływać amnezję następczą. Objawy amnezji następczej występują najczęściej kilka godzin po zażyciu leku. W takim przypadku należy zapewnić pacjentowi 7 do 8 godzin nieprzerwanego snu.

Podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin w czasie stosowania alprazolamu może dojść do wystąpienia następujących reakcji psychicznych i paradoksalnych: niepokoju (zwłaszcza ruchowego), rozdrażnienia, zwiększonej agresywności, majaczenia i koszmarów nocnych, napadów wściekłości, halucynacji, psychoz, niestosownego zachowania oraz innych działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia wyżej wymienionych objawów należy przerwać stosowanie leku Zomiren. Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest większe u osób w podeszłym wieku.

Ostrzeżenia dotyczące pacjentów w wieku podeszłym

U pacjentów w wieku podeszłym zaleca się podawanie minimalnych dawek skutecznych, ze względu na możliwość wystąpienia ataksji lub nadmiernego uspokojenia.

Ostrzeżenia dotyczące dzieci i młodzieży poniżej 18 lat

Bezpieczeństwo i skuteczność stosowania leku u dzieci nie zostały dotychczas dostatecznie zbadane, dlatego nie należy go stosować w tej grupie wiekowej.

Stosowanie leku Zomiren z innymi lekami

Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Hamujące działanie alprazolamu na ośrodkowy układ nerwowy nasila się podczas równoczesnego stosowania z następującymi lekami: barbituranami, opioidami, lekami przeciwpsychotycznymi, przeciwdepresyjnymi, znieczulającymi, przeciwdrgawkowymi oraz przeciwhistaminowymi

Alprazolam może również nasilać działanie alkoholu, dlatego nie jest wskazane picie alkoholu w czasie leczenia.

Podczas jednoczesnego podawania alprazolamu w dawce dobowej do 4 mg obserwowano zwiększenie stężenia imipraminy i klomipraminy we krwi.

W przypadku jednoczesnego stosowania alprazolamu z fluwoksaminą, nefazodanem lub cymetydyną zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i ewentualnie lekarz może zmniejszyć dawkę. Jednoczesne zażywanie ketokonazolu, itrakonazolu, erytromycyny lub cymetydyny może zmniejszać biotransformację alprazolamu w wątrobie i nasilać jego działanie.

W przypadku jednoczesnego stosowania alprazolamu z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem lub antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna czy klarytromycyna, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Interakcje pomiędzy inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawirem) a alprazolamem są złożone i zależą od czasu trwania leczenia.

Stosowanie leku Zomiren z jedzeniem i piciem

Jednoczesne przyjmowanie leku Zomiren i picie alkoholu jest niewskazane, ponieważ alprazolam może nasilić działanie alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Stosowanie leku Zomiren w okresie ciąży może mieć szkodliwy wpływ na płód. Nie zaleca się stosowania leku Zomiren w okresie ciąży i karmienia piersią. Jeśli pacjentka zajdzie w czasie leczenia w ciążę lub ją podejrzewa, powinna się natychmiast skontaktować z lekarzem.

Alprazolam przenika do mleka matek karmiących i nie należy go stosować w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek Zomiren może powodować upośledzenie sprawności psychofizycznej, zdolności prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu. W trakcie leczenia należy czasowo zaniechać prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu lub należy zachować szczególną ostrożność.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Zomiren

Lek Zomiren zawiera laktozę, jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZOMIREN

Lek Zomiren należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą. Nie wolno zmieniać dawkowania lub przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Leczenie lekiem Zomiren powinno być możliwie jak najkrótsze.

Dawkę leku lekarz ustala indywidualnie w zależności od nasilenia objawów choroby oraz reakcji pacjenta na leczenie. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej. Pierwszą dawkę należy przyjąć wieczorem przed snem. Długotrwałe leczenie może powodować uzależnienie od leku. Nagłe odstawienie leku jest przeciwwskazane. Tabletki należy połykać w całości, popijając płynem.

Zespół lęku uogólnionego i zespół lękowy z wtórnym obniżeniem nastroju:

Dawka początkowa leku Zomiren dla dorosłych wynosi 0,25 do 0,5 mg 3 razy na dobę. Natomiast u osób w wieku podeszłym lekarz zastosuje dawkę początkową 0,25 mg dwa do trzech razy na dobę. Dawka podtrzymująca dla dorosłych wynosi 0,5 do 4 mg na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych. Natomiast dla osób w wieku podeszłym dawka podtrzymująca wynosi 0,5 do 0,75 mg na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych.

Zespół leku napadowego:

Dawka początkowa leku Zomiren wynosi 0,5 do 1 mg przed snem (dawki nie należy zwiększać o więcej niż 1 mg w ciągu 3 do 4 dni).

Dawka podtrzymująca leku Zomiren wynosi 4 mg na dobę w dawkach podzielonych. W wyjątkowych przypadkach od 8 mg do 10 mg na dobę w dawkach podzielonych.

U pacjentów, u których początkowe dawki są niewystarczające, lekarz może zwiększać dawki leku ostrożnie, tak, aby uniknąć działań niepożądanych. Należy najpierw zwiększyć dawkę wieczorną, a dopiero, jeśli jest to konieczne, również dawkę poranną.

Jeśli już po zastosowaniu dawek początkowych pojawią się działania niepożądane, należy dawki zmniejszyć. Lek należy odstawiać stopniowo; w przypadku nagłego przerwania leczenia mogą wystąpić objawy zespołu odstawiennego. Stopniowe odstawianie leku powinno być wydłużone w czasie i odbywać się pod kontrolą lekarza, np. jeśli pacjent zażywa dawkę 0,5 mg rano, 0,5 mg w południe i 1 mg wieczorem, zaleca się zmniejszanie dawki dobowej maksymalnie o 0,25 mg co trzy dni.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Zomiren jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zomiren

W przypadku zażycia większej dawki leku niż zalecana, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Nadmierne dawki leku mogą powodować przede wszystkim zaburzenia świadomości, niedociśnienie tętnicze krwi i zaburzenia oddychania, a w cięższych przypadkach także utratę świadomości oraz zatrzymanie oddechu i czynności serca.

Jeśli pacjent, który zażył większą ilość tabletek jest przytomny, należy sprowokować u niego wymioty; w przeciwnym wypadku konieczne są intubacja i płukanie żołądka. Wchłanianie alprazolamu z przewodu pokarmowego można zmniejszyć podając węgiel aktywowany i osmotyczne leki przeczyszczające. Pacjenta należy umieścić na oddziale intensywnej terapii i uważnie obserwować czynność układu oddechowego oraz naczyniowo-sercowego; w cięższych przypadkach, zwłaszcza przy zaburzeniach oddychania, należy podać swoistego antagonistę receptorów benzodiazepinowych - flumazenil.

Pominięcie zastosowania leku Zomiren

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zomiren

Długość leczenia określa lekarz. Nie należy samodzielnie przerywać leczenia, ponieważ istnieje ryzyko wystąpienia objawów zespołu odstawiennego. Dawkę leku należy zmniejszać stopniowo, tym wolniej im dłużej trwało leczenie i nie więcej niż o 0,5 mg co 3 dni.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, również lek Zomiren może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Działania niepożądane występują zazwyczaj na początku leczenia i ustępują w miarę jego kontynuowania.

Odnotowano następujące działania niepożądane:

-    Często zgłaszane działania niepożądane to: senność, uczucie pustki w głowie, zawroty głowy.

-    Do mniej częstych działań niepożądanych zalicza się ból głowy, depresję, drżenie, zmiany masy ciała, zaburzenia pamięci, niepamięć, zaburzenia koncentracji uwagi, dezorientację, zaburzenia koordynacji oraz objawy wegetatywne.

-    Działania niepożądane występujące rzadko to: zaburzenie czynnościowe wątroby, cholestaza, żółtaczka, agranulocytoza, reakcje alergiczne lub anafilaksja, jadłowstręt, nieotrzymanie moczu lub zatrzymanie moczu, zaburzenia czynności płciowych, sporadyczne zaburzenia miesiączkowania i owulacji, ginekomastia, podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, hiperprolaktynemia.

-    Działania niepożądane związane ze stosowaniem benzodiazepin: reakcje paradoksalne, takie jak drażliwość, pobudzenie, gniew, zachowania agresywne lub wrogie, zwiększone pobudzenie psychoruchowe, nerwowość, lęk lub bezsenność. Jeśli pojawi się drażliwość, wzrost napięcia spastycznego mięśni, bezsenność, koszmary nocne lub majaczenia, należy leczenie natychmiast przerwać. Następujące działania niepożądane benzodiazepin obserwowano rzadko lub wyjątkowo rzadko: dystonię, zmęczenie, ataksję, osłabienie siły mięśniowej, zaburzenia motoryki, padaczkę, zaburzenia mowy, zaburzenia pamięci, objawy paranoi, depersonalizację, omamy.

W przypadku długotrwałego zażywania pochodnych benzodiazepin dochodzi do zmian tolerancji leku i mogą pojawić się objawy psychicznego i fizycznego uzależnienia. Niebezpieczeństwo wystąpienia uzależnienia wzrasta wraz ze zwiększeniem dawki leku i długością leczenia. Po wytworzeniu się zależności fizycznej nagłe przerwanie leczenia może prowadzić do pojawienia się objawów abstynencyjnych - od bólu głowy, mięśni, bardzo nasilonego lęku, uczucia napięcia, pobudzenia psychoruchowego, dezorientacji, drażliwości do utraty poczucia realności, depersonalizacji, upośledzenia słuchu, sztywności i mrowienia kończyn, nadwrażliwości na światło, hałas i dotyk, omamów czy napadów padaczkowych.

Po przerwaniu leczenia mogą pojawić się objawy z odbicia, takie jak bezsenność czy lęk. W tych okolicznościach wystąpić mogą ponadto zmiany nastroju, lęk, zaburzenia snu i pobudzenie psychoruchowe.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiadomić o nich lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZOMIREN

Tabletki 0,25 mg: Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Tabletki 0,5 mg i 1 mg: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

6. INNE INFORMACJE Co zawiera lek Zomiren

-    Substancją czynną leku jest alprazolam. 1 tabletka zawiera odpowiednio: 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu.

-    Inne składniki leku to laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, powidon, krospowidon, polisorbat 80, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Zomiren i co zawiera opakowanie

Tabletki

Zomiren, 0,25 mg, tabletki: okrągłe, białe, lekko wypukłe, z rowkiem podziału po jednej stronie. Zomiren, 0,5 mg, tabletki: okrągłe, białe, lekko dwuwypukłe tabletki ze ściętymi brzegami i z wytłoczeniem ,,0,5’’ po jednej stronie.

Zomiren, 1 mg, tabletki: okrągłe, białe, lekko dwuwypukłe tabletki ze ściętymi brzegami i z wytłoczeniem ,,1’’ po jednej stronie.

Opakowania

30 tabletek w blistrach, w tekturowym pudełku.

Sposób wydawania

Lek wydaje się wyłącznie z przepisu lekarza.

Podmiot odpowiedzialny

KRKA, d. d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia Wytwórca

KRKA, d. d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

KRKA - FARMA d.o.o., DPC Jastrebarsko, Cvetkovic bb, 10450 Jastrebarsko, Chorwacja

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do : Krka Polska Sp. z o.o. ul. Równoległa 5 02-235 Warszawa

Data zatwierdzenia ulotki: 31.12.2013

6

Zomiren

Charakterystyka Zomiren

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zomiren, 0,25 mg, tabletki Zomiren, 0,5 mg, tabletki Zomiren, 1 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 0,25 mg, 0,5 mg lub 1 mg alprazolamu (Alprazolamum). Substancja pomocnicza o znam działaniu:

0,25 mg, tabletki

0,5 mg, tabletki

1 mg, tabletki

Laktoza j ednowodna

90,50 mg

91,50 mg

94,70 mg

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka

Zomiren, 0,25 mg: białe, okrągłe, lekko wypukłe tabletki z rowkiem podziału po jednej stronie. Linia podziału na tabletce nie jest przeznaczona do przełamywania tabletki.

Zomiren, 0,5 mg: białe, okrągłe, lekko obustronnie wypukłe tabletki ze ściętymi brzegami i z wytłoczeniem ,,0,5’’ po jednej stronie.

Zomiren, 1 mg: białe, okrągłe, lekko obustronnie wypukłe tabletki ze ściętymi brzegami i z wytłoczeniem ,,1’’ po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie objawowe:

-    zespołu lęku uogólnionego,

-    zespołu lęku napadowego z agorafobią lub bez agorafobii,

-    zespołu lękowego z wtórnym obniżeniem nastroju.

Zomiren jest wskazany tylko w sytuacjach, w których objawy są nasilone, zaburzają prawidłowe funkcjonowanie lub są bardzo uciążliwe dla pacjenta.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Leczenie produktem leczniczym Zomiren powinno być możliwie jak najkrótsze. Pacjenci powinni być pod stałą opieką lekarską, aby można było ocenić potrzebę dalszego leczenia. Leczenie, włącznie z czasem obejmującym stopniowe zmniejszanie dawki, nie powinno trwać dłużej niż 8 do 12 tygodni.

W niektórych przypadkach może być jednak konieczne wydłużenie czasu leczenia; jeżeli tak, to decyzję o wydłużeniu leczenia należy podjąć na podstawie dokładnej oceny stanu pacjenta.

W razie długotrwałego stosowania istnieje ryzyko rozwinięcia się zależności lekowej (niekorzystny stosunek korzyści do zagrożeń).

Dawkę należy ustalić indywidualnie, biorąc pod uwagę nasilenie objawów choroby oraz reakcję pacjenta na leczenie. Leczenie należy rozpocząć od najmniejszej zalecanej dawki. Nie należy przekraczać dawki maksymalnej.

W tabeli przedstawiono schemat dawkowania, odpowiadający potrzebom największej liczby pacjentów. U pacjentów wymagających większych dawek alprazolamu, należy dawki zwiększać ostrożnie, aby uniknąć działań niepożądanych. Należy najpierw zwiększyć dawkę wieczorną, a dopiero gdy to konieczne, również dawkę poranną.

Wskazanie

Leczenie początkowe

Leczenie podtrzymujące

Zespół lęku uogólnionego i zespół lękowy z wtórnym obniżeniem nastroju

dorośli:

0,25 do 0,5 mg 3 razy na dobę

osoby w wieku podeszłym: 0,25 mg 2 do 3 razy na dobę

dorośli:

0,5 do 4 mg na dobę, w dwóch lub trzech dawkach podzielonych

osoby w wieku podeszłym:

0,5 do 0,75 mg na dobę w dwóch lub trzech dawkach podzielonych

Zespół lęku napadowego

0,5 do 1 mg przed snem (dawki nie należy zwiększać o więcej niż 1 mg w ciągu 3 do 4 dni)

4 mg na dobę w dawkach podzielonych. W wyjątkowych przypadkach od 8 mg do 10 mg na dobę w dawkach podzielonych

Jeśli już po zastosowaniu dawek początkowych pojawią się działania niepożądane, należy dawki zmniejszyć. Alprazolam należy odstawiać stopniowo; po nagłym przerwaniu leczenia mogą wystąpić objawy odstawienia. Objawy te mogą mieć postać łagodnej dysforii, bezsenności, a także poważniejszych stanów, jak kurcze mięśni i brzucha, wymioty, pocenie się, drżenie i drgawki. Odstawianie alprazolamu powinno być wydłużone w czasie, np. jeśli pacjent zażywa dawkę 0,5 mg rano, 0,5 mg w południe i 1 mg wieczorem, zaleca się zmniejszanie dawki dobowej maksymalnie o 0,25 mg co trzy dni.

W niektórych przypadkach zalecane jest zmniejszenie dawki dobowej, bez względu na jej wartość początkową, o 0,5 mg co trzy dni. Jeśli wystąpią objawy odstawienia, należy ponownie wdrożyć poprzedni schemat dawkowania, do momentu zrównoważenia stanu pacjenta, a następnie ponownie rozpocząć, w wolniejszym tempie, stopniowe zmniejszanie dawki dobowej.

Pacjenci leczeni alprazolamem w dawkach większych niż 4 mg w czasie zmniejszania dawek mają więcej problemów z odstawieniem alprazolamu.

Dzieci i młodzież

Nie określono bezpieczeństwa stosowania ani skuteczności produktu leczniczego Zomiren u dzieci i młodziezy w wieku poniżej 18 lat, dlatego nie należy stosować tego produktu leczniczego w tej grupie pacjentów.

Sposób podawania Podanie doustne.

4.3    Przeciwwskazania

-    Nadwrażliwość na substancję czynną, inne benzodiazepiny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą produktu leczniczego wymienioną w punkcie 6.1

-    Myashtenia gravis

-    Ciężka niewydolność oddechowa

-    Zespół bezdechu sennego

-    Ciężka niewydolność wątroby

Nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania Tolerancja leku

Zjawisko tolerancji wykazano dla działania uspokajającego alprazolamu, lecz nie przeciwlękowego. Uzależnienie

Długotrwałe stosowanie benzodiazepin, w tym alprazolamu, może doprowadzić do psychicznego i fizycznego uzależnienia. Ryzyko uzależnienia zwiększa się wraz z wydłużonym okresem leczenia. Należy szczególnie ostrożnie stosować alprazolam u pacjentów wykazujących skłonność do uzależnienia lub nadużywania alkoholu, narkotyków i leków. Uzależnienie może wystąpić podczas stosowania dawek leczniczych i (lub) u pacjentów bez indywidualnych czynników ryzyka. Ryzyko uzależnienia lekowego wzrasta w razie jednoczesnego stosowania kilku benzodiazepin bez względu na wskazanie anksjolityczne lub nasenne. Zgłaszano również przypadki nadużywania alprazolamu.

Objawy odstawienia

Długotrwałe leczenie należy przerywać stopniowo. Jeśli dojdzie do uzależnienia fizycznego, nagłe przerwanie leczenia spowoduje wystąpienie zespołu odstawiennego. Po nagłym przerwaniu leczenia obserwowano bóle głowy, bóle mięśni, bardzo silny lęk, napięcie, niepokój ruchowy, splątanie, drażliwość.

W poważniejszych przypadkach przerwaniu leczenia towarzyszyły także następujące objawy: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i dotyk, halucynacje lub napady padaczkowe.

Lęk z odbicia

Po nagłym odstawieniu produktu leczniczego może nastąpić przemijające nasilenie objawów stanowiących wskazanie do zastosowania alprazolamu (zaburzeń lękowych). Objawom tym mogą dodatkowo towarzyszyć inne reakcje, w tym zmiany nastroju, lęk lub zaburzenia snu i niepokój psychoruchowy. Z tego powodu należy unikać nagłego przerwania leczenia; zaleca się stopniowe zmniejszanie dobowej dawki produktu leczniczego Zomiren.

Zwiększone ryzyko samobójstw i zachowań samobójczych

U pacjentów z depresją lub lękiem związanym z depresją, nie należy stosować benzodiazepin ani leków podobnych do beznodiazepin, gdyż mogą zwiększać ryzyko samobójstwa. Należy zatem zachować ostrożność oraz przepisywać ograniczoną liczbę tabletek produktu leczniczego stosując alprazolam u pacjentów z depresją lub lękiem towarzyszącym depresji z uwagi na występujące u nich myśli i skłonności samobójcze.

Stwierdzono, że napady lęku panicznego pierwotne lub wtórne do zaburzeń depresyjnych były związane ze zwiększoną częstością zachowań samobójczych u pacjentów nieleczonych z powodu depresji. Dlatego duże dawki alprazolamu należy stosować w leczeniu napadów lęku panicznego bardzo ostrożnie, unikać monoterapii w leczeniu pacjentów z depresją lub pacjentów, u których występują myśli lub skłonności samobójcze.

Czas trwania leczenia

Czas trwania leczenia powinien być możliwie najkrótszy (patrz punkt 4.2) w zależności od wskazania, ale nie powinien przekraczać ośmiu do dwunastu tygodni w przypadku zaburzeń lękowych, wliczając w to proces zmniejszania dawki. Jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne wydłużenie czasu leczenia; a taka decyzja powinna być podjęta na podstawie dokładnej oceny stanu pacjenta.

W momencie rozpoczęcia leczenia należy poinformować pacjenta o czasie trwania leczenia oraz wytłumaczyć, w jaki sposób będzie następowało stopniowe zmniejszanie dawki produktu leczniczego. Ponadto ważne jest przygotowanie pacjenta na możliwość wystąpienia objawów z odbicia, aby zminimalizować jego lęk, gdyby tak się stało podczas odstawiania produktu leczniczego Zomiren.

W niektórych wskazaniach, w przypadku pochodnych benodiazepin o krótkim okresie działania (szczególnie podawanych w dużych dawkach), objawy odstawienia mogą wystąpić w przerwach między kolejnymi dawkami.

Długotrwałe stosowanie alprazolamu bez wątpienia może prowadzić do rozwoju zależności psychicznej.

W przypadku stosowania benzodiazepin o długim okresie działania należy ostrzec przed zmianą na beznodiazepiny o krótkim okresie działania, gdyż mogą wystąpić objawy odstawienia.

Reakcje psychiczne i paradoksalne

Podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin, w czasie stosowania alprazolamu może dojść do wystąpienia następujących reakcji psychicznych i paradoksalnych: niepokoju (zwłaszcza ruchowego), pobudzenia, drażliwości, agresji, urojeń, wybuchów złości, koszmarów sennych, omamów, psychoz, nietypowego zachowania oraz innych działań niepożądanych dotyczących zachowania. W razie ich wystąpienia należy przerwać stosowanie produktu leczniczego Zomiren.

Prawdopodobieństwo wystąpienia powyższych działań niepożądanych jest większe u dzieci i osób w wieku podeszłym.

Niepamięć

Podobnie jak i inne benzodiazepiny, alprazolam może wywoływać amnezję następczą. Objawy amnezji występują najczęściej kilka godzin po zażyciu alprazolamu.

Specjalne grupy pacjentów

Należy zachować ostrożność podczas leczenia pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub łagodnymi do umiarkowanych zaburzeniami czynności wątroby.

U pacjentów w podeszłym wieku i (lub) pacjentów osłabionych należy stosować najmniejsze dawki skuteczne alprazolamu, ze względu na ryzyko ataksji lub nadmiernej sedacji (patrz punkt 4.2).

Benzodiazepiny należy stosować ze szczególną ostrożnością u pacjentów nadużywających w przeszłości leków, alkoholu lub narkotyków.

Zaleca się stosowanie mniejszych dawek alprazolamu u pacjentów z przewlekłą niewydolnością układu oddechowego ze względu na możliwość wystąpienia hipowentylacji.

Nie zaleca się stosowania alprazolamu u pacjentów z ostrą niewydolnością wątroby, ponieważ może dojść do encefalopatii.

Dzieci i młodzież

Bezpieczeństwo i skuteczność alprazolamu nie zostało ustalone u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat, dlatego nie należy stosować alprazolamu w tej grupie wiekowej.

Laktoza

Produkt leczniczy Zomiren nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą, wrodzoną nietolerakcją galaktozy, niedoborem laktazy typu Lapp lub zaburzeniami wchłaniania glukozy-galaktozy.

4.5 Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Badania dotyczące interakcji przeprowadzono wyłącznie u dorosłych.

Alprazolam (podobnie jak wszystkie pochodne benzodiazepiny) podawany jednocześnie z innymi lekami działającymi depresyjne na OUN (lekami przeciwpsychotycznymi (neurolpetykami), lekami przeciwlękowymi/lekami uspokajającymi, opioidami, lekami przeciwdepresyjnymi, lekami przeciwdrgawkowymi lub lekami przeciwhistaminowymi działającymi uspokajająco), może nasilać ich działanie depresyjne na ośrodkowy układ nerwowy. Alprazolam może również nasilać działanie alkoholu, dlatego nie jest wskazane picie alkoholu w czasie leczenia.

Należy zachować szczególną ostrożność, zwłaszcza u osób w podeszłym wieku, w przypadku stosowania z lekami wywołującymi depresję układu oddechowego, takimi jak opioidy (leki przeciwbólowe, leki przeciwkaszlowe, w substytucji).

Podczas jednoczesnego stosowania klozapiny istnieje zwiększone ryzyko nagłego zatrzymania oddechu i (lub) krążenia.

Podczas jednoczesnego podawania alprazolamu w dawce dobowej do 4 mg obserwowano zwiększenie stężenia imipraminy i klomipraminy w osoczu (w stanie stacjonarnym stężenia te mogą wzrosnąć odpowiednio o 20% do 30%).

Podczas jednoczesnego stosowania alpazolamu z lekami hamującymi enzym wątrobowy CYP3A4 mogą wystąpić interakcje farmakokinetyczne w wyniku zwiększenia stężenia aplazolamu we krwi. W przypadku jednoczesnego stosowania alprazolamu z nefazodonem, fluwoksaminą lub cymetydyną zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności i ewentualnie zmniejszenie dawki.

Jednoczesne stosowanie alprazolamu z silnymi inhibitorami CYP3A4, takimi jak azolowe leki przeciwgrzybicze (ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, worykonazol), inhibitory proteazy lub niektóre antybiotyki makrolidowe (erytromycyna, klarytromycyna, telitromycyna), może zmniejszać biotransformację alprazolamu w wątrobie i nasilać jego działanie. Należy rozważyć znaczne zmniejszenie dawki alprazolamu.

W razie jednoczesnego stosowania alprazolamu z fluoksetyną, propoksyfenem, doustnymi środkami antykoncepcyjnymi, sertraliną, diltiazemem lub antybiotykami makrolidowymi, takimi jak erytromycyna czy klarytromycyna, zaleca się zachowanie szczególnej ostrożności.

Interakcje pomiędzy inhibitorami proteazy HIV (np. rytonawirem) a alprazolamem są złożone i zależą od czasu trwania leczenia. Podawanie małych dawek rytonawiru prowadziło do znacznego obniżenia klirensu alprazolamu, wydłużenia okresu półtrwania i nasilenia jego działania klinicznego. Jednak w razie długotrwałego stosowania rytonawiru, ten efekt hamujący jest znoszony wskutek indukcji CYP3A. Ten rodzaj interakcji wymaga modyfikacji dawki bądź przerwania leczenia alprazolamem.

4.6 Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

Duża liczba danych z badań kohortowych wskazuje, że ekspozycja na benzodiazepiny w pierwszym trymestrze nie jest związana z podwyższonym ryzykiem znacznych wad rozwojowych. Niektóre epidemiologiczne wczesne kontrolne badania kliniczne wykazują zwiększone ryzyko rozszczepień wargi i (lub) podniebienia. Dane wskazują, że ryzyko wystąpienia u niemowlęcia rozszczepienia wargi lub podniebienia w wyniku stosowania przez matkę benzodiazepiny wynosi mniej niż 2/1000, podczas gdy przewidywana częstość takich wad w populacji ogólnej wynosi w przybliżeniu 1/1000.

Leczenie benzodiazepinami w dużej dawce w drugim i (lub) trzecim trymestrze ciąży powoduje zmniejszenie aktywności ruchowej oraz wahania rytmu serca płodu.

Jeśli z powodów medycznych alprazolam jest stosowany w ostatnim okresie ciąży (3 trymestr), nawet w małych dawkach, u noworodka mogą wystąpić objawy zespołu wiotkiego dziecka, takie jak hipotonia osiowa lub problemy ze ssaniem skutkujące niskim przyrostem masy ciała u noworodka. Objawy te są przemijające, jednak mogą się utrzymywać od 1 do 3 tygodni, zgodnie z okresem półtrwania produktu leczniczego. Po stosowaniu dużych dawek może pojawić się u noworodków depresja ośrodka oddechowego lub bezdech i hipotermia. Ponadto, objawy odstawienia u noworodków, takie jak nadpobudliwość, pobudzenie i drżenie, można obserwować kilka dni po urodzeniu, nawet jeśli nie obserwuje się zespołu wiotkiego dziecka. Występowanie objawów odstawienia po urodzeniu zależy od okresu półtrwania substancji czynnej.

Uwzględniając te dane, zastosowanie alprazolamu w czasie ciąży może być zasadne tylko wtedy, jeśli wskazania terapeutyczne i dawkowanie są ściśle przestrzegane.

Jeśli leczenie alprazolamem jest konieczne w ostatnim okresie ciąży, należy unikać dużych dawek, a noworodka należy monitorować pod kątem objawów odstawienia i (lub) zespołu wiotkiego dziecka.

Karmienie piersią

Alprazolam jest wydzielany z mlekiem matki w niewielkich ilościach. Jednakże nie zaleca się stosowania alprazolamu w czasie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Alprazolam może wpływać na zdolności psychofizyczne, szczególnie, jeśli pacjent spożywa jednocześnie alkohol lub zażywa leki hamujące czynność ośrodkowego układu nerwowego. Sedacja, amnezja, zaburzenia koncentracji i miorelaksacja mogą niekorzystnie wpłynąć na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, a niedobór snu może zwiększać prawdopodobieństwo zaburzeń uwagi (patrz punkt 4.5). Pacjentów należy ostrzec przed takimi działaniami i możliwym ich nasileniu przez spożywany w czasie leczenia alkohol.

4.8    Działania niepożądane

Działania niepożądane usystematyzowano według częstości występowania, przedstawiono w formie tabeli uwzględniając częstość ich występowania.

Podczas leczenia alprazolamem następujące działania niepożądane były obserwowane i odnotowywane z następującą częstością: bardzo często (>1/10), często (>1/100 do <1/10), niezbyt często (>1/1, 000 do <1 / 100), rzadko (>1/10 000 do <1/1 000), bardzo rzadko (<1/10, 000), nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów narządów MedDRA

Częstość

Działania niepożądane

Zaburzenia endokrynologiczne

Niezbyt często

Hiperprolaktynemia

Zaburzenia oka

Często

Niewyraźne widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

Często

Zaparcia, nudności

Niezbyt często

Wymioty, objawy żołądkowo-jelitowe

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

Często

Astenia, drażliwość, zmęczenie

Nieznana

Obrzęki obwodowe

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

Niezbyt często

Zaburzenia czynności wątroby, żółtaczka

Nieznana

Zapalenie wątroby

Badania diagnostyczne

Niezbyt często

Zmiany masy ciała, wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego

Zaburzenia psychiczne

Często

Dezorientacja, depresja

Niezbyt często

Omamy, gniew, zachowania agresywne lub wrogie, lęk, pobudzenie, zmiany libido, bezsenność, zaburzenia myślenia, nerwowość; stymulacja (podekscytowanie)

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

Często

Zmniejszenie łaknienia

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Niezbyt często

Osłabienie siły mięśniowej

Zaburzenia układu nerwowego

Bardzo często

Sedacja, senność

Często

Ataksja, zaburzenia koordynacji, zaburzenia pamięci, niewyraźna mowa, trudności z koncentracją uwagi, bóle głowy, zawroty głowy, uczucie „pustki’’ w głowie

Niezbyt często

Amnezja, dystonia, drżenie

Rzadko

Reakcje paradoksalne1

Nieznana

Objawy z układu autonomicznego

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

Niezbyt często

Zaburzenia seksualne, zaburzenia miesiączkowania

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Niezbyt często

Nietrzymanie moczu, zatrzymanie moczu

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Niezbyt często

Zapalenie skóry

Nieznana

Obrzęk naczynioruchowy2

'Reakcje paradoksalne obejmują: drażliwość, pobudzenie psychoruchowe, złość, agresywne lub wrogie zachowanie, lęk lub bezsenność. W razie wystąpienia takich objawów, alprazolam należy odstawić. Wystąpienie takich reakcji jest bardziej prawdopodobne u dzieci i osób w podeszłym wieku.

2Przypadki obrzęku naczynioruchowego obserwowano po przyjęciu pierwszej lub kolejnych dawek. U niektórych pacjentów benzodiazepiny wywoływały również inne objawy (takie jak duszność, zwężenie cieśni gardła lub nudności i wymioty), wymagające pilnego leczenia. Obrzęk naczynioruchowy obejmujący język, głośnię lub krtań może prowadzić do niedrożności dróg oddechowych i spowodować zgon pacjenta. Pacjenci, u których beznodiazepiny wywołały obrzęk naczynioruchowy, już nigdy nie powinni otrzymywać leków z tej grupy.

Podczas stosowania benzodiazepin zgłaszano ciężkie reakcje anafilaktyczne lub anafilaktoidalne.

Stosowanie alpazolamu (nawet w dawkach terapeutycznych) może prowadzić do rozwoju uzależnienia fizycznego: przerwanie leczenia może spowodować objawy odstawienia lub objawy z odbicia, może też dojść do uzależnienia psychicznego. Zgłaszano przypadki nadużywania benzodiazepin (patrz punkt 4.4).

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych {aktualny adres, nr telefonu i faksu ww. Departamentu }, e-mail: ndl@urpl.gov.pl

4.9 Przedawkowanie

Objawy

Podobnie jak w przypadku innych benzodiazepin, przedawkowanie rzadko bywa stanem zagrożenia życia, chyba że zastosowano je w połączeniu w innymi lekami wpływającymi depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy (w tym z alkoholem). W leczeniu przedawkowania jakiegokolwiek leku należy uwzględnić, iż mogło dojść do zażycia wielu leków.

Przedawkowanie benzodiazepin przejawia się zazwyczaj depresją ośrodkowego układu nerwowego, o różnym nasileniu od senności po śpiączkę. W łagodnych przypadkach objawy obejmują senność, dezorientację i letarg, w poważniejszych przypadkach objawy mogą obejmować ataksję, hipotonię, hipotensję, depresję ośrodka oddechowego, rzadko śpiączkę i bardzo rzadko - śmierć.

Postępowanie po przedawkowaniu

Jeśli pacjent, który zażył większą liczbę tabletek jest przytomny, należy sprowokować u niego wymioty; w przeciwnym wypadku konieczne są intubacja i płukanie żołądka. Wchłanianie alprazolamu z przewodu pokarmowego można zmniejszyć podając węgiel aktywny i osmotyczne leki przeczyszczające. Pacjenta należy umieścić na oddziale intensywnej terapii i uważnie obserwować czynność układu oddechowego oraz naczyniowo-sercowego; w cięższych przypadkach, zwłaszcza przy zaburzeniach oddychania, należy podać swoistego antagonistę receptorów benzodiazepinowych -flumazenil.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: leki przeciwlękowe, kod ATC: N05BA12

Mechanizm działania

Alprazolam działa za pośrednictwem specyficznych receptorów benzodiazepinowych, znajdujących się przede wszystkim w układzie limbicznym, podwzgórzu, móżdżku i ciele prążkowanym.

Istnieje wiele dowodów na to, że alprazolam i trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne wykazują podobne działania, takie jak np. zmniejszanie liczby receptorów P-adrenergicznych oraz działanie przeciwlękowe poprzez mechanizmy noradrenergiczne.

Rezultat działania farmakodynamicznego

Alprazolam jest pochodną benzodiazepiny o działaniu przeciwdrgawkowym, zmniejszającym napięcie mięśni oraz przeciwlękowym. Alprazolam wykazuje również właściwości przeciwdepresyjne, których zwykle nie mają klasyczne benzodiazepiny. Działanie to prawdopodobnie związane z jego zdolnością do zwiększania latencji fazy REM snu jest charakterystyczne dla trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych, natomiast nie występuje w przypadku stosowania innych benzodiazepin.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Po podaniu doustnym, alprazolam dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego. Alprazolam osiąga maksymalne stężenie w osoczu w ciągu 1 do 2 godzin po zażyciu.

Liniowość lub nieliniowość

Stężenia alprazolamu w osoczu są wprost proporcjonalne do zażytej dawki; przy dawkach od 0,5 do 3 mg wynoszą od 8 do 37 ng/ml. Biodostępność alprazolamu wynosi 80%.

Dystrybucja

Objętość dystrybucji alprazolamu wynosi 0,8 do 1,3 l/kg i jest większa u ludzi z nadwagą.

Alprazolam wiąże się z białkami osocza (głównie z albuminami) w 80%.

Metabolizm

Alprazolam jest metabolizowany w wątrobie. Z powodu małych stężeń w osoczu, metabolity nie mają klinicznie znamiennego znaczenia.

Eliminacja.

Alprazolam i jego metabolity wydalają się głównie z moczem. Klirens nerkowy alprazolamu wynosi 371 ml/godzinę i jest znacznie niższy u osób w wieku podeszłym. Biologiczny okres półtrwania alprazolamu wynosi od 11 do 16 godzin i jest dłuższy u pacjentów z marskością wątroby, otyłych oraz mężczyzn w podeszłym wieku.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Badania toksyczności ostrej wykazały niską toksyczność alprazolamu u zwierząt laboratoryjnych. Wartości LD50 po podaniu doustnym wynosiły od 700 do 1800 mg/kg u myszy i od 300 do ponad 2000 mg/kg u szczurów.

Badania toksyczności po przedłużonym podawaniu leku szczurom wykazały, że alprazolam w bardzo dużych dawkach (375 razy wyższych od dawek zazwyczaj stosowanych u ludzi) może wywoływać zależną od dawki zaćmę u samic i rozrost naczyń w rogówce u samców.

Według klasyfikacji teratogenności leków alprazolam należy do grupy D. W razie stosowania go w pierwszym trymestrze ciąży istnieje zwiększone ryzyko wystąpienia anomalii u płodu.

Nie stwierdzono mutagennego ani rakotwórczego działania alprazolamu

6. DANE FARMACEUTYCZNE

6.1 Wykaz substancji pomocniczych

Laktoza j ednowodna Skrobia kukurydziana

Powidon Krospowidon Polisorbat 80 Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności 5 lat.

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Tabletki 0,25 mg: Przechowywać w temperaturze poniżej 30° C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

Tabletki 0,5 mg i 1 mg: Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Aluminium/PVC/PE/PVDC, w tekturowym pudełku.

Wielkość opakowań: 30 tabletek.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

KRKA, d. d., Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Słowenia

8.    NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zomiren, 0,25 mg: pozwolenie nr: 8493 Zomiren, 0,5 mg: pozwolenie nr: 8494 Zomiren, 1 mg: pozwolenie nr: 8495

9.    DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU /DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 29.12.2000 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 25.10.2010 r.

10.    DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

9

Zomiren