+ iMeds.pl

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane 7,5 mgUlotka Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

ULOTKA DLA PACJENTA

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Zopiclomtm

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane jest zopiklon, który jest lekiem nasennym działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Lek ułatwia zasypianie i kontynuację snu. Działanie nasenne leku występuje po 15-20 minutach.

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane jest wskazany wyłącznie do krótkotrwałego leczenia bezsenności.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE

Kiedy nie stosować leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane:

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (alergia) na zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane;

- jeśli u pacjenta występuje ciężka postać nużliwości mięśni (myasthenia gravis);

- jeśli u pacjenta występuje ciężka postać zespołu bezdechu sennego;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Nie należ stosować leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane jednocześnie z alkoholem, ponieważ alkohol zwiększa hamujące działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy i zaburza jego czynność.

W przypadku długotrwałego stosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane skuteczność leku zmniejsza się i może wystąpić uzależnienie. Dlatego też, lek należy stosować możliwie jak najkrócej (zwykle kilka dni) i nie dłużej niż 4 tygodnie.

W przypadku długotrwałego stosowania nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to spowodować bezsenność, ból głowy', bóle mięśni, lęk, napięcie, niepokój, dezorientację i drażliwość.

W przypadku długotrwałej terapii należy stopniowo odstawiać lek. Lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane może spowodować przemijającą utratę pamięci. Aby zmniejszyć ryzyko utraty pamięci, pacjent powinien upewnić się, że przyjmie tabletkę bezpośrednio przed położeniem się spać i będzie miał zapewniony nieprzerwany sen trwający od 7 do 8 godzin.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Działanie nasenne Icku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane nasilają zwłaszcza następujące leki:

-    inne leki uspokajające;

-    leki nasenne, przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne lub przeciwpadaczkowe;

-    silne leki przeciwbólowe;

-    leki przeciwhistaminowe.

Sposób działania i bezpieczeństwo stosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane mogą ulec zmianie, jeśli stosowany jest równocześnie z innymi lekami. Dlatego jeszcze przed przepisaniem leku należy poinformować lekarza o stosowaniu poniższych leków:

-    niektóre leki przeciwgrzybicze (kctokonazol, itrakonazol);

-    niektóre antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna);

-    niektóre leki przeciwwirusowe (np. rytonawir);

-    niektóre leki przeciwdepresyjne ( np. nefazodon).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane nie należy stosować w ciąży ani w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane osłabia zdolność prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności wymagających precyzji. Należy unikać prowadzenia pojazdów przez co najmniej 8 godzin po zażyciu zopiklonu.

Specjalne grupy pacjentów

Działanie leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane może być slniejsze u niektóych pacjentów. U osób w podeszłym wieku lub osłabionych, u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek lub z niewydolnością oddechową zalecana dawka to 3,75 mg (pół tabletki). Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE

Dawkowanie i czas leczenia ustalany jest indywidualnie. Zwykle stosowana dawka u pacjentów dorosłych to 1 tabletka przyjmowana tuż przed udaniem się na spoczynek, a najdłuższy zalecany czas trwania terapii to cztery tygodnie. Jednakże lekarz może zadecydować o innym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb czasie trwania terapii i dawce, która może być inna niż 1 tabletka przed snem. Należy stosować lek dokładnie zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy samemu zmieniać dawki.

Leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane nic należ}' stosować u dzieci.

2

Stosowanie leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane z jedzeniem i piciem

Lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane należy popić dużą ilością wody (co najmniej 200 ml). Lek można przyjmować również w trakcie posiłku. Stosując zopiklon nie należy pić alkoholu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

W przypadku przedawkowania lub zatrucia należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitalnej izby przyjęć.

Aby zmniejszyć wchłanianie zopiklonu można podać węgiel aktywowany.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

W przypadku stosowania dawki 7,5 mg zaleca się stopniowe odstawianie leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane. Kolejnego wieczoru należy zażyć tylko połowę tabletki. Jeśli dawka stosowanego leku jest mniejsza niż 7,5 mg, jest mało prawdopodobne, aby nagle zaprzestanie stosowania leku spowodowało trudności w zasypianiu.

Pominięcie zastosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane powinien być stosowany wyłącznie w razie konieczności tj. w celu zaśnięcia. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć zopiklon przed położeniem się do łóżka i nie może zasnąć, może wówczas zażyć tabletkę. Należy upewnić się jednak, że sen będzie mógł trwać od 7 do 8 godzin. W innym przypadku nic należy stosować leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych zopiklonu donoszono o występowaniu działań niepożądanych w następujących częstościach:

Bardzo często (>1/10) i często (>1/100):

gorzki lub metaliczny smak w ustach, suchość w ustach, zmęczenie następnego ranka po zastosowaniu leku.

Niezbyt często: (>1/1000 ale < 1/100):

ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność.

Rzadko (>1/10 000 ale < 1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000):

uogólnione reakcje alergiczne, wysypka, świąd, utrata pamięci, koszmary senne, omamy, drażliwość, agresywność, dezorientacja, depresja, zaburzenie popędu płciowego i nasilenie bezsenności.

Działania niepożądane są zależne od dawki i występują zwykle na początku leczenia oraz ustępują wraz ze zmniejszaniem dawki. Ciągłe stosowanie Icku powoduje uzależnienie i osłabienie skuteczności leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w' ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE

-    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

-    Nie należy stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nic należy wyrzucać do kanalizacji lub do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

-    Substancją czynną leku jest zopiklon. 1 tabletka powlekana zawiera 7,5 mg zopiklonu.

-    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, indygotyna (E 132), makrogol 4000.

Jak wygląda lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane i co zawiera opakow anie

Jak wygląda lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Tabletka powlekana barwy jasnoniebieskiej o kształcie kapsułki, wypukła z rowkiem, o długości 10,0 mm i szerokości 5.0 mm.

Zawartość opakowania:

10, 20, 30 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FI-13500 Hamecnlinna, Finlandia Tei: +358 (3) 615 600;

Fax:+358 (3) 618 3130

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4


Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Charakterystyka Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zopitin® 7,5 mg tabletki powlekane

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

1 tabletka zawiera: 7,5 mg zopiklonu (Zopiclonum). Pełny wykaz substancji pomocniczych patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka powlekana.

Tabletka powlekana barwy jasnoniebieskiej, o kształcie kapsułki, wypukła, z rowkiem, o długości 10,0 mm i szerokości 5,0 mm.

Tabletkę można podzielić na równe części.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1    Wskazania do stosowania

Krótkotrwałe leczenie bezsenności.

Leczenie zopiklonem, podobnie jak benzodiazepinami i produktami leczniczymi podobnymi do benzodiazepin, jest wskazane wyłącznie wtedy, kiedy bezsenność jest ciężka, zaburza funkcjonowanie lub naraża pacjenta na silny stres.

4.2    Dawkowanie i sposób podawania

Dawka dla dorosłych wynosi od 3,75 do 7,5 mg krótko przed pójściem spać. Pacjentom w podeszłym wieku lub osłabionym, pacjentom z niewydolnością wątroby lub nerek albo z niewydolnością oddechową zaleca się dawkę początkową 3,75 mg. Nie należy przekraczać pojedynczej dawki 7,5 mg. Produkt nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

Leczenie zopiklonem powinno trwać możliwie jak najkrócej, zwykle od kilku dni do dwóch tygodni. Najdłuższy zalecany czas trwania ciągłej terapii wynosi cztery tygodnie, w tym okres zmniejszania dawki w trakcie leczenia. Przedłużenie leczenia albo potrzebę ciągłej terapii należy starannie ocenić.

4.3    Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na zopiklon lub którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1.

Myasthenia gravis.

Ciężka postać zespołu bezdechu sennego, ciężka niewydolność oddechowa.

Ciężka niewydolność wątroby.

4.4    Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Zachowanie ostrożności jest wskazane w przypadku podawania zopiklonu osobom w wieku podeszłym, pacjentom z zaburzeniami psychicznymi lub nadużywającym leków obecnie lub w wywiadzie, oraz pacjentom z ciężką niewydolnością wątroby lub nerek albo z ostrą niewydolnością oddechową (patrz punkt 4.2).

Ponieważ nasenne działanie zopiklonu pojawia się szybko (w ciągu 15 do 20 minut), dawka powinna być stosowana krótko przed położeniem się do łóżka. Zopiklonu nie należy stosować jako jedynego środka w leczeniu pacjentów z psychozą lub ciężką depresją. U tych pacjentów, jak również u wszystkich pacjentów z bezsennością, najpierw powinna być leczona choroba i czynniki leżące u jej podłoża.

U pacjentów leczonych zopiklonem obserwowano paradoksalne reakcje psychiczne (patrz punkt 4.8).

Tolerancja:

Skuteczność benzodiazepin i produktów leczniczych działających podobnie do benzodiazepin może osłabnąć w trakcie ciągłego kilkutygodniowego leczenia. Jednakże, leczenie zopiklonem przez okres nie dłuższy niż 4 tygodnie nie wywoływało rozwoju tolerancji.

Uzależnienie:

Nie można wykluczyć ryzyka wystąpienia uzależnienia. Ryzyko powstania uzależnienia zwiększa się wraz ze wzrostem dawki i czasu trwania terapii. W przypadku oceny ryzyka należy uwzględnić nadużywanie alkoholu i (lub) leków w przeszłości. Jeśli uzależnienie się rozwinie, zaleca się stopniowe zakończenie terapii zopiklonem, aby uniknąć objawów odstawiennych. Objawy odstawienne to ból głowy, bóle mięśni, ciężki lęk, napięcie, niepokój, splątanie i drażliwość. W ciężkich przypadkach mogą wystąpić następujące objawy: derealizacja, depersonalizacja, przeczulica słuchowa, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, halucynacje lub drgawki padaczkowe. Jeśli okres terapii wynosił maksymalnie 4 tygodnie, wystąpienie objawów odstawiennych w przypadku zakończenia leczenia jest mało prawdopodobne. Jednak pacjenci mogą odnieść korzyści ze stopniowego wycofywania się z terapii.

Bezsenność z odbicia

Jest to przemijające zdarzenie, polegające na wystąpieniu objawów, które doprowadziły do rozpoczęcia leczenia benzodiazepinami i produktami leczniczymi podobnymi do benzodiazepin, powracających we wzmożonej formie po zaprzestaniu leczenia. Ponieważ ryzyko wystąpienia objawów odstawiennych i bezsenności z odbicia jest większe po przedłużonym leczeniu lub nagłym odstawieniu leku, zaleca się stopniowe zmniejszanie dawki.

Amnezja:

Może wystąpić amnezja następcza. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia amnezji pacjenci powinni upewnić się, że zażywają tabletki wyłącznie przed udaniem się na spoczynek, oraz że ich nieprzerwany sen będzie trwał 7-8 godzin.

Inne reakcje psychiczne i paradoksalne

Podczas stosowania leków uspokajających/hipnotycznych, w tym zopiklonu, występowały reakcje takie jak niepokój, pobudzenie, rozdrażnienie, agresja, urojenia, złość, koszmary senne, halucynacje, nieodpowiednie zachowanie i inne zmiany zachowania. Jeśli wystąpią takie objawy, należy przerwać stosowanie zopiklonu. Ryzyko wystąpienia takich objawów jest większe u pacjentów w podeszłym wieku (patrz punkt 4.8).

Somnambulizm i podobne rodzaje zachowań

U pacjentów, którzy przyjmowali zopiklon i nie obudzili się całkowicie, może wystąpić somnambulizm (chodzenie we śnie) i związane ze snem zaburzenia zachowania, takie jak: prowadzenie pojazdu we śnie, przygotowywanie i spożywanie jedzenia, rozmowy telefoniczne we śnie, o których pacjent nie pamięta. Wydaje się, że spożycie alkoholu lub przyjęcie innych leków o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy, w skojarzeniu z zopiklonem, zwiększa ryzyko wystąpienia takich zachowań, podobnie jak stosowanie zopiklonu w dawkach przekraczających maksymalną zalecaną dawkę. U pacjentów zgłaszających takie zachowania zaleca się przerwanie stosowania zopiklonu.

Czas trwania leczenia:

Aby uniknąć uzależnienia, czas trwania terapii powinien być ograniczony do 4 tygodni (patrz punkt 4.2), włączając okres zmniejszania dawki. Ważne jest, aby poinformować pacjenta o dorażności terapii i możliwości wystąpienia objawów odstawiennych.

Stosowanie u dzieci i młodzieży

Nie określono bezpiecznej i skuteczności stosowania zopiklonu u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Alkohol nasila nasenne działanie zopiklonu. Należy unikać jednoczesnego stosowania alkoholu i zopiklonu. Jednoczesne stosowanie innych leków działających hamująco na ośrodkowy układ nerwowy (OUN), takich jak inne leki nasenne, leki przeciwpsychotyczne, anksjolityczne, leki przeciwdepresyjne, leki przeciwpadaczkowe, leki przeciwhistaminowe o działaniu uspokajającym lub narkotyczne leki przeciwbólowe, w tym opioidy i pochodne morfiny (stosowane jako środki przeciwbólowe, przeciwkaszlowe i w leczeniu objawów odstawiennych), zwiększa hamujący wpływ zopiklonu na OUN. Leki zwiększające opróżnianie żołądka mogą mieć wpływ na wchłanianie zopiklonu.

Zopiklon jest metabolizowany przez wątrobowy mikrosomalny układ enzymatyczny P450 (głównie przez CYP3A4 i CYP2C8). Leki hamujące te enzymy takie, jak ketokonazol, erytromycyna, klarytromycyna, itrakonazol, rytonawir i nefazodon, opóźniają eliminację zopiklonu i mogą nasilać jego działanie. Erytromycyna przyspiesza wchłanianie zopiklonu i może nasilać działanie nasenne. Stężenia zopiklonu mogą się zmniejszać w przypadku jednoczesnego stosowania induktorów CYP3A4 takich, jak ryfampicyna, karbamazepina, fenobarbital, fenytoina i Hypericumperforatum. W takiej sytuacji może być konieczne zwiększenie dawki zopiklonu.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Należy przerwać stosowanie zopiklonu, jeśli kobieta w wieku rozrodczym pragnie zajść w ciążę lub podejrzewa, że jest w ciąży.

Ciąża

Zopiklon przenika przez łożysko. Należy unikać stosowania zopiklonu w ciąży. Mimo że w badaniach na zwierzętach zopiklon nie wykazuje działania teratogennego, doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania w trakcie ciąży i karmienia piersią jest niewystarczające, aby określić bezpieczeństwo.

Jeśli zopiklon jest stosowany w trakcie ostatniego trymestru ciąży lub w trakcie porodu, produkt leczniczy może wywołać hipotermię, niedociśnienie i depresję oddechową u noworodka.

Karmienie piersią

Zopiklon i jego metabolity są wydzielane do mleka matki. Metabolizm u noworodka jest wolniejszy niż u dorosłego i jego hamujący wpływ na OUN noworodka może być bardziej szkodliwy. Nie należy stosować zopiklonu w trakcie karmienia piersią.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Ze względu na działanie uspokajające zopiklon wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Pacjent powinien unikać prowadzenia pojazdów i wykonywania zadań wymagających specjalnej koncentracji co najmniej 8 godzin po przyjęciu zopiklonu, do momentu poznania indywidualnego wpływu leczenia.

4.8    Działania niepożądane

W badaniach klinicznych, działania niepożądane związane ze stosowaniem zopiklonu były w większości przypadków łagodne i rzadko prowadziły do konieczności zaprzestania terapii.

Raportowane działanie niepożądane pogrupowano zależnie od układu, którego dotyczą oraz częstości występowania:

Bardzo często (> 1/10)

Często (> 1/100 do < 1/10)

Niezbyt często (> 1/1000 do < 1/100)

Rzadko (> 1/10 000 do < 1/1000)

Bardzo rzadko (< 1/10 000)

Nie znana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

System organów i narządów

Często

Niezbyt często

Rzadko

Bardzo rzadko

Nie znana

Zaburzenia

układu

immunologiczne

Uogólnione

reakcje

alergiczne

Obrzęk

naczynioworuch owy, reakcje anafilaktyczne

Zaburzenia

psychiczne

Koszmary

senne,

pobudzenie

Splątanie,

zaburzone

libido,

rozdrażnienie,

agresywność,

halucynacje,

bezsenność z

odbicia lub

nasilenie

bezsenności,

nasilenie

depresji

Niepokój, omamy, złość, zaburzenia zachowania (mogą wystąpić z amnezją) i somnambulizm (patrz punkt 4.4),

uzależnienie i objawy odstawienne (patrz poniżej)

Zaburzenia

układu

nerwowego

Gorzki lub metaliczny smak w ustach, zmęczenie następnego dnia rano

Ból głowy, zawroty głowy

Amnezja

następcza

Ataksja

Zaburzenia oka

Podwójne

widzenie

Zaburzenia żołądka i jelit

suchość błony śluzowej jamy ustnej

nudności,

wymioty,

dyspepsja

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

niewielkie lub

umiarkowane

zwiększenie

aktywności

aminotransferaz

i (lub) fosfatazy

alkalicznej

Zaburzenia skóry i tkanki podskórne)

wysypka, świąd

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

Osłabienie

mięśni

Zaburzenia

zmęczenie

ogólne i stany w miejscu podania

Urazy, zatrucia i powikłania po zabiegach

Upadki (głównie u pacjentów w podeszłym wieku)

W przypadku wystąpienia psychicznych objawów niepożądanych, których prawdopodobieństwo pojawienia się jest większe u osób w wieku podeszłym, należy zakończyć terapię.

Objawy odstawienne zgłaszano po przerwaniu stosowania zopiklonu (patrz punkt 4.4). Objawy odstawienne różnią się i mogą to być: bezsenność z odbicia, ból mięśni, niepokój, drżenia, pocenie się, pobudzenie, splątanie, ból głowy, kołatanie serca, tachykardia, delirium, koszmary senne, rozdrażnienie. W ciężkich przypadkach wystąpić mogą: odrealnienie, depersonalizacja, nadwrażliwość na dźwięki, drętwienie i mrowienie kończyn, nadwrażliwość na światło, hałas i kontakt fizyczny, halucynacje. W rzadkich przypadkach wystąpić mogą drgawki.

4.9 Przedawkowanie

Przedawkowanie objawia się hamowaniem ośrodkowego układu nerwowego: sennością, zawrotami głowy, ataksją i utratą przytomności zależnie od dawki. Przedawkowanie zwykle nie zagraża życiu, jeśli nie nastąpiło w połączeniu z innymi środkami działającymi hamująco na OUN (w tym z alkoholem). Inne czynniki ryzyka, takie jak obecność współistniejącej choroby albo zły stan ogólny pacjenta, mogą przyczynić się do nasilenia objawów. Bardzo rzadko mogą one prowadzić do zgonu.

Leczenie przedawkowania polega na podaniu węgla aktywowanego tak szybko jak to możliwe. Płukanie żołądka lub podanie węgla aktywowanego jest użyteczne tylko jeśli następuje wkrótce po przyjęciu zopiklonu. Szczególną uwagę należy zwrócić na czynność układu oddechowego i sercowo-naczyniowego pacjenta. Jako antidotum można podać flumazenil. Hemodializa nie jest skuteczna w leczeniu przedawkowania zopiklonu.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1    Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: lek działający podobnie do benzodiazepin; kod ATC: N05CF01.

Zopiklon jest środkiem nasennym i należy do grupy związków cyklopirolony. Nasila otwieranie hamujących kanałów chlorkowych stymulując kompleks receptora GABA-A i benzodiazepinowego. Zopiklon wykazuje działanie uspokajające i nasenne, ale w przeciwieństwie do benzodiazepin, wykazuje tylko niewielkie działanie anksjolityczne, przeciwdrgawkowe czy zwiotczające mięśnie, gdy stosowany jest w dawkach klinicznych. Działanie nasenne występuje po 15-20 minutach po podaniu zopiklonu.

Zopiklon skraca czas zasypiania, zmniejsza częstość budzenia się w nocy, zwiększa czas trwania snu i poprawia jakość snu i budzenia. Według niektórych badań, zopiklon ma jedynie niewielki wpływ na fizjologiczną strukturę snu. Dawki terapeutyczne nie mają szkodliwego wpływu na czynność układu oddechowego czy sercowo-naczyniowego. Wpływ na funkcje psychomotoryczne lub czujność rano po podaniu jest minimalny.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Zopiklon jest szybko wchłaniany z przewodu pokarmowego. W osoczu, maksymalne stężenia 30 ng/ml po podaniu dawki 3,75 mg i 60 ng/ml po podaniu dawki 7,5 mg są osiągane w ciągu 1,5 do 2 godzin. Płeć ani pożywienie nie wywierają wpływu na wchłanianie.

Dystrybucja

Związek jest szybko dystrybuowany przez układ krążenia. Zopiklon wiąże się z białkami osocza w nieznacznym stopniu (około 45%), co nie powoduje wysycenia. Interakcje poprzez wypieranie z łączenia z białkami są bardzo mało prawdopodobne.

Objętość dystrybucji u dorosłych wynosi od 1,2 do 1,6 l /kg.

W trakcie laktacji, stężenia w mleku kobiecym są podobne do stężeń w osoczu. Oszacowana ekspozycja u karmionego piersią dziecka wynosi maksymalnie 1% dawki dobowej stosowanej przez matkę.

Metabolizm

Zopiklon jest metabolizowany w wątrobie w 3 głównych szlakach metabolicznych. Zmienność osobnicza jest minimalna. Głównymi metabolitami są N-oksymetabolit i nieaktywny N-demetylometabolit. Według przeprowadzonych badań moczu okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi odpowiednio 4,5 i 7,4 godziny. Indukcji układu enzymatycznego nie obserwowano u zwierząt nawet po podaniu dużych dawek. Kumulacja zopiklonu lub jego metabolitów nie występuje, jeśli zopiklon jest stosowany raz na dobę.

Eliminacja

Okres półtrwania zopiklonu w fazie eliminacji w osoczu wynosi około 5 godzin, jeśli lek stosowany jest w zalecanych dawkach. W porównaniu z klirensem osoczowym (232 ml/min) minimalny klirens nerkowy (8,4 ml/min) niezmienionego zopiklonu wskazuje, że zopiklon jest eliminowany głównie poprzez metabolizm. Zopiklon i jego metabolity są wydalane przez nerki (ok. 80%), głównie jako wolne metabolity (pochodne N-oksy- i N-demetylowe). Tylko około 5% zopiklonu jest wydalane w moczu w postaci niezmienionej. Zopiklon jest również wydalany w ślinie, co tłumaczy pojawianie się gorzkiego smaku.

Specjalne grupy pacjentów

W przeprowadzonych różnych badaniach nie obserwowano kumulacji produktu leczniczego u zdrowych pacjentów w podeszłym wieku. W przypadku niewydolności nerek nie obserwowano kumulacji zopiklonu ani jego metabolitów.

W przypadku marskości wątroby, osoczowy klirens zopiklonu zmniejsza się o około 40 % w porównaniu z redukcją demetylacji. W przypadku niewydolności wątroby należy zmniejszyć dawkę.

5.3 Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Ostra toksyczność zopiklonu jest mała Wartość. LD 50 zopiklonu po podaniu doustnym wynosi około 3 g/kg mc. u myszy i 800 mg/kg mc. u szczura. W badaniach toksyczności podostrej duże dawki powodowały zahamowanie wzrostu i zmniejszenie masy ciała u szczurów. Odwracalne działanie toksyczne na wątrobę obserwowano podając duże dawki psom i szczurom, u psów obserwowano również niedokrwistość. U samic szczurów obserwowano zwiększone ryzyko wystąpienia raka sutka, które wiązało się ze zwiększeniem stężeń 17- beta-estradiolu. Zwiększenie częstości występowania guzów tarczycy wiązało się ze zwiększeniem stężeń TSH. U ludzi nie obserwowano wpływu zopiklonu na czynność tarczycy. Bardzo duże dawki zopiklonu powodowały zmniejszenia jakości spermy szczurów. Zopiklon nie powodował wystąpienia wad płodu u szczurów. Lek nie ma wpływu na płodność królików.

W długotrwałych badaniach klinicznych (7,5 mg przez 84 dni) zopiklon nie wywierał wpływu na objętość ejakulatu, liczbę, ruchliwość lub morfologię komórek spermy.

6. DANE FARMACEUTYCZNE 6.1 Wykaz substancji pomocniczych Rdzeń:

skrobia żelowana, kukurydziana wapnia wodorofosforan dwuwodny magnezu stearynian celuloza mikrokrystaliczna krzemionka koloidalna bezwodna

Otoczka:

makrogol 4000 alkohol poliwinylowy talk

indygotyna (E 132) tytanu dwutlenek (E 171)

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy.

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25° C.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

10, 20, 30 i 100 tabletek w blistrze PVC/PVDC/Al, w tekturowym pudełku.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania

Brak szczególnych wymagań.

Wszelkie niewykorzystane resztki produktu leczniczego lub odpadki powinny być usuwane zgodnie z lokalnymi wymaganiami.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Vitabalans Oy

Varastokatu 8, FI-13500 Hameenlinna Finlandia

8. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Pozwolenie nr 12725

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU ORAZ DATA JEGO PRZEDŁUŻENIA

30.8.2006/12.12.2012

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

20.9.2013

7

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane