Imeds.pl

Zopitin 7,5 Mg Tabletki Powlekane 7,5 Mg

Document: dokument 0 change

ULOTKA DLA PACJENTA

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Zopiclomim

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby mocją ponownie przeczytać.

Należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty, gdy potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja.

Lek ten został przepisany ściśle określonej osobie i nie należy go przekazywać innym, gdyż może im zaszkodzić, nawet jeśli objawy ich choroby są takie same.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę._


Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

3.    Jak stosować lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

6.    Inne informacje

1.    CO TO JEST LEK ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Substancją czynną leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane jest zopiklon, który jest lekiem nasennym działającym na ośrodkowy układ nerwowy. Lek ułatwia zasypianie i kontynuację snu. Działanie nasenne leku występuje po 15-20 minutach.

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane jest wskazany wyłącznie do krótkotrwałego leczenia bezsenności.

2.    INFORMACJE WAŻNE PRZED ZASTOSOWANIEM LEKU ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE

Kiedy nie stosować leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane:

-    jeśli u pacjenta występuje nadwrażliwość (alergia) na zopiklon lub którykolwiek z pozostałych składników leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane;

- jeśli u pacjenta występuje ciężka postać nużliwości mięśni (myasthenia gravis);

- jeśli u pacjenta występuje ciężka postać zespołu bezdechu sennego;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność oddechowa;

-    jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby.

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Nie należ stosować leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane jednocześnie z alkoholem, ponieważ alkohol zwiększa hamujące działanie leku na ośrodkowy układ nerwowy i zaburza jego czynność.

W przypadku długotrwałego stosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane skuteczność leku zmniejsza się i może wystąpić uzależnienie. Dlatego też, lek należy stosować możliwie jak najkrócej (zwykle kilka dni) i nie dłużej niż 4 tygodnie.

W przypadku długotrwałego stosowania nie należy nagle przerywać leczenia, ponieważ może to spowodować bezsenność, ból głowy', bóle mięśni, lęk, napięcie, niepokój, dezorientację i drażliwość.

W przypadku długotrwałej terapii należy stopniowo odstawiać lek. Lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane może spowodować przemijającą utratę pamięci. Aby zmniejszyć ryzyko utraty pamięci, pacjent powinien upewnić się, że przyjmie tabletkę bezpośrednio przed położeniem się spać i będzie miał zapewniony nieprzerwany sen trwający od 7 do 8 godzin.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, również tych, które wydawane są bez recepty. Działanie nasenne Icku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane nasilają zwłaszcza następujące leki:

-    inne leki uspokajające;

-    leki nasenne, przeciwpsychotyczne, przeciwdepresyjne lub przeciwpadaczkowe;

-    silne leki przeciwbólowe;

-    leki przeciwhistaminowe.

Sposób działania i bezpieczeństwo stosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane mogą ulec zmianie, jeśli stosowany jest równocześnie z innymi lekami. Dlatego jeszcze przed przepisaniem leku należy poinformować lekarza o stosowaniu poniższych leków:

-    niektóre leki przeciwgrzybicze (kctokonazol, itrakonazol);

-    niektóre antybiotyki (np. erytromycyna, klarytromycyna);

-    niektóre leki przeciwwirusowe (np. rytonawir);

-    niektóre leki przeciwdepresyjne ( np. nefazodon).

Ciąża i karmienie piersią

Przed zastosowaniem każdego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane nie należy stosować w ciąży ani w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane osłabia zdolność prowadzenia pojazdów i wykonywania czynności wymagających precyzji. Należy unikać prowadzenia pojazdów przez co najmniej 8 godzin po zażyciu zopiklonu.

Specjalne grupy pacjentów

Działanie leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane może być slniejsze u niektóych pacjentów. U osób w podeszłym wieku lub osłabionych, u pacjentów z niewydolnością wątroby lub nerek lub z niewydolnością oddechową zalecana dawka to 3,75 mg (pół tabletki). Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.

3. JAK STOSOWAĆ LEK ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE

Dawkowanie i czas leczenia ustalany jest indywidualnie. Zwykle stosowana dawka u pacjentów dorosłych to 1 tabletka przyjmowana tuż przed udaniem się na spoczynek, a najdłuższy zalecany czas trwania terapii to cztery tygodnie. Jednakże lekarz może zadecydować o innym, dostosowanym do indywidualnych potrzeb czasie trwania terapii i dawce, która może być inna niż 1 tabletka przed snem. Należy stosować lek dokładnie zgodnie z zaleceniem lekarza. Nie należy samemu zmieniać dawki.

Leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane nic należ}' stosować u dzieci.

2

Stosowanie leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane z jedzeniem i piciem

Lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane należy popić dużą ilością wody (co najmniej 200 ml). Lek można przyjmować również w trakcie posiłku. Stosując zopiklon nie należy pić alkoholu.

Zażycie większej niż zalecana dawki leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

W przypadku przedawkowania lub zatrucia należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub udać się do szpitalnej izby przyjęć.

Aby zmniejszyć wchłanianie zopiklonu można podać węgiel aktywowany.

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących stosowania leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przerwanie stosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

W przypadku stosowania dawki 7,5 mg zaleca się stopniowe odstawianie leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane. Kolejnego wieczoru należy zażyć tylko połowę tabletki. Jeśli dawka stosowanego leku jest mniejsza niż 7,5 mg, jest mało prawdopodobne, aby nagle zaprzestanie stosowania leku spowodowało trudności w zasypianiu.

Pominięcie zastosowania leku Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane powinien być stosowany wyłącznie w razie konieczności tj. w celu zaśnięcia. Jeśli pacjent zapomniał przyjąć zopiklon przed położeniem się do łóżka i nie może zasnąć, może wówczas zażyć tabletkę. Należy upewnić się jednak, że sen będzie mógł trwać od 7 do 8 godzin. W innym przypadku nic należy stosować leku.

4. MOŻLIWE DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jak każdy lek, lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W badaniach klinicznych zopiklonu donoszono o występowaniu działań niepożądanych w następujących częstościach:

Bardzo często (>1/10) i często (>1/100):

gorzki lub metaliczny smak w ustach, suchość w ustach, zmęczenie następnego ranka po zastosowaniu leku.

Niezbyt często: (>1/1000 ale < 1/100):

ból głowy, zawroty głowy, nudności, wymioty, niestrawność.

Rzadko (>1/10 000 ale < 1/1000) i bardzo rzadko (<1/10 000):

uogólnione reakcje alergiczne, wysypka, świąd, utrata pamięci, koszmary senne, omamy, drażliwość, agresywność, dezorientacja, depresja, zaburzenie popędu płciowego i nasilenie bezsenności.

Działania niepożądane są zależne od dawki i występują zwykle na początku leczenia oraz ustępują wraz ze zmniejszaniem dawki. Ciągłe stosowanie Icku powoduje uzależnienie i osłabienie skuteczności leku.

Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpiąjakiekolwiek objawy niepożądane nie wymienione w' ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.

5. JAK PRZECHOWYWAĆ LEK ZOPITIN 7,5 MG TABLETKI POWLEKANE

-    Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

-    Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

-    Nie należy stosować tabletek po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Leków nic należy wyrzucać do kanalizacji lub do domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. INNE INFORMACJE

Co zawiera lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

-    Substancją czynną leku jest zopiklon. 1 tabletka powlekana zawiera 7,5 mg zopiklonu.

-    Inne składniki leku to:

rdzeń tabletki: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana kukurydziana, wapnia wodorofosforan dwuwodny, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka tabletki: alkohol poliwinylowy, tytanu dwutlenek (E 171), talk, indygotyna (E 132), makrogol 4000.

Jak wygląda lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane i co zawiera opakow anie

Jak wygląda lek Zopitin 7,5 mg tabletki powlekane

Tabletka powlekana barwy jasnoniebieskiej o kształcie kapsułki, wypukła z rowkiem, o długości 10,0 mm i szerokości 5.0 mm.

Zawartość opakowania:

10, 20, 30 i 100 tabletek powlekanych.

Nie wszystkie rodzaje opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Vitabalans Oy, Varastokatu 8, FI-13500 Hameenlinna, Finlandia Tel: +358 (3) 615 600;

Fax: +358 (3) 618 3130

Data ostatniej aktualizacji ulotki:

4