Imeds.pl

Zovirax Duo (50 Mg + 10 Mg)/G

Document: dokument 0 change

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

Zovirax Duo (50 mg + 10 mg)/g, krem

Aciclovirum + Hydrocortisonum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać. Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.

Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zovirax Duo i w jakim celu się go stosuje

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zovirax Duo

3.    Jak stosować lek Zovirax Duo

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zovirax Duo

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zovirax Duo i w jakim celu się go stosuje

Zovirax Duo zawiera dwie substancje czynne: acyklowir i hydrokortyzon. Acyklowir działa przeciwwirusowo i pomaga zwalczać wirusa powodującego opryszczkę. Hydrokortyzon jest łagodnym steroidem zmniejszającym stan zapalny związany z opryszczką.

Zovirax Duo może być stosowany przez osoby dorosłe i młodzież w wieku od 12 lat.

Lek Zovirax Duo krem stosuje się w leczeniu wczesnych objawów przedmiotowych i podmiotowych opryszczki warg i twarzy (takich, jak mrowienie, swędzenie lub zaczerwienienie), aby zmniejszyć ryzyko rozwinięcia się opryszczki w zmiany pęcherzowe.

Nawet jeśli opryszczka przeszła już w postać pęcherzy, stosowanie leku Zovirax Duo skraca czas gojenia zmian o około pół do jednego dnia, w porównaniu do kremu nie zawierającego substancji czynnych.

Opryszczka warg jest spowodowana wirusem opryszczki zwykłej (Herpes simplex). Wirus ten powoduje powstawanie pęcherzyków i owrzodzeń, głównie na ustach, ale także na innych częściach twarzy. Opryszczka może się rozwijać, gdy układ odpornościowy organizmu jest osłabiony, np. w czasie przeziębienia lub innego zakażenia. Stres, silne światło słoneczne, niskie temperatury lub miesiączka mogą również wywoływać opryszczkę.

Jeśli po upływie 10 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zovirax Duo Kiedy nie stosować leku Zovirax Duo

•    jeśli pacjent ma uczulenie na acyklowir, walacyklowir, hydrokortyzon, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

•    w przypadku zakażeń skóry nie spowodowanych wirusem wywołującym opryszczkę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Należy stosować lek Zovirax Duo jedynie na opryszczkę warg i twarzy.

Należy porozmawiać z lekarzem w przypadku ciężkiej, nawracającej opryszczki aby sprawdzić czy u pacjenta nie występują inne problemy zdrowotne.

Nie stosować leku Zovirax Duo:

•    do oczu, wewnątrz jamy ustnej, do nosa lub na narządy płciowe,

•    w leczeniu opryszczki narządów płciowych,

•    jeżeli pacjent ma osłabiony układ odpornościowy, np. jest po przeszczepie szpiku kostnego lub jest zarażony wirusem HIV,

•    razem z opatrunkami, takimi jak plastry opatrunkowe czy plastry na opryszczkę.

Należy umyć ręce przed nałożeniem i po nałożeniu leku, w celu uniknięcia pogorszenia objawów choroby lub przeniesienia jej na inne osoby.

Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni.

Dzieci

Nie stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat, ponieważ nie jest znana skuteczność oraz bezpieczeństwo jego stosowania w tej grupie wiekowej.

Lek Zovirax Duo a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować, w tym wydawanych bez recepty.

Nie wiadomo, czy działanie leku Zovirax Duo może się zmienić, jeśli pacjent stosuje w tym samym czasie inne leki.

Zovirax Duo z jedzeniem i piciem

Nie wolno nakładać tego leku tuż przed jedzeniem, ponieważ może być w takiej sytuacji zlizany. Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie należy stosować leku Zovirax Duo w okresie ciąży i karmienia piersią o ile lekarz nie uzna, że korzyść dla matki przeważa nieznane ryzyko.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Lek Zovirax Duo nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.

Lek Zovirax Duo zawiera glikol propylenowy i alkohol cetostearylowy.

Glikol propylenowy może powodować podrażnienie skóry. Alkohol cetostearylowy może powodować miejscowe reakcje skórne (np. kontaktowe zapalenie skóry).

3. Jak stosować lek Zovirax Duo

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Lek Zovirax Duo jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

Nakładać lek 5 razy na dobę przez 5 dni (średnio co 3-4 godziny w ciągu dnia). Zaleca się rozpoczęcie leczenia jak najwcześniej, najlepiej po wystąpieniu pierwszych objawów opryszczki warg (takich, jak mrowienie, zaczerwienienie lub swędzenie).

Nie stosować leku dłużej niż przez 5 dni.

Jeśli objawy opryszczki utrzymują się dłużej niż przez 10 dni, należy skontaktować się z lekarzem. Stosowanie

Należy myć ręce przed i po zastosowaniu kremu, aby uniknąć pogorszenia opryszczki lub zarażenia innej osoby.

Jeśli rozwinie się owrzodzenie, nie należy dotykać tego miejsca częściej niż jest to konieczne, aby nie przenieść zakażenia na inne części ciała lub do oczu.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zovirax Duo

Jeśli przypadkiem pacjent zastosuje zbyt dużo kremu lub go połknie, j est mało prawdopodobne, aby spowodowało to jakiekolwiek problemy zdrowotne. Jednakże w razie połknięcia dużej ilości kremu należy zwrócić się do lekarza.

W razie wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Pominięcie zastosowania dawki leku Zovirax Duo

W razie pominięcia dawki, należy zastosować lek kiedy tylko pacjent sobie o tym przypomni, a następnie kontynuować leczenie jak poprzednio.

4.    Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Należy natychmiast zaprzestać stosowania leku i zwrócić się do lekarza w razie wystąpienia jakiegokolwiek z poniżej wymienionych objawów reakcji alergicznej (bardzo rzadkie działania niepożądane: mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

-    opuchlizna twarzy, języka lub gardła, która może powodować utrudnienia w połykaniu lub oddychaniu.

-    pokrzywka.

Poniżej wymieniono działania niepożądane w kolejności zgodnej z prawdopodobieństwem ich wystąpienia:

Często: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 10 osób

•    Wysuszenie i łuszczenie się skóry.

Niezbyt często: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 100 osób

•    Przemijające pieczenie, mrowienie lub kłucie, które może wystąpić bezpośrednio po nałożeniu kremu.

•    Swędzenie.

Rzadko: mogą wystąpić nie więcej niż u 1 na 1000 pacjentów

•    Objawy zapalenia, takie jak obrzęk warg

•    Rumień

•    Zaburzenia w zabarwieniu skóry

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie.

5. Jak przechowywać lek Zovirax Duo

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 250C. Nie przechowywać w lodówce ani nie zamrażać.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na kartoniku i tubie po “EXP” lub “Termin ważności”. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Termin ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

Nie stosować tego leku, jeśli krem ma żółty kolor lub zmienił się jego wygląd i konsystencja.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Zovirax Duo

•    Substancjami czynnymi leku są acyklowir i hydrokortyzon. Jeden gram kremu zawiera 50 mg acyklowiru i 10 mg hydrokortyzonu.

•    Inne składniki leku to: parafina ciekła, wazelina biała, izopropylu mirystynian, sodu laurylosiarczan, alkohol cetostearylowy, poloksamer 188, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, sodu wodorotlenek, kwas solny, woda oczyszczona.

Jak wygląda lek Zovirax Duo i co zawiera opakowanie

Lek Zovirax Duo to krem koloru białego.

Opakowanie leku to tuba aluminiowa lub aluminiowa laminowana HDPE zawierająca 2 g kremu

Zovirax Duo, umieszczona w tekturowym pudełku.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o. ul. Rzymowskiego 53 02-697 Warszawa

Wytwórca:

Glaxo Operations UK LTD Trading as Glaxo Wellcome Operations Harmire Road Barnard Castle Durham DL 12 8 DT Wielka Brytania

Ten produkt leczniczy jest dopuszczony do obrotu w krajach członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod następującymi nazwami:

Austria: Activir Duo

Hiszpania, Francja: Xerclear

Dania, Szwecja, Finlandia, Portugalia: Zoviduo

Belgia, Niemcy, Polska, Republika Czeska, Słowacja, Wielka Brytania: Zovirax Duo

Data ostatniej aktualizacji ulotki: 16.05.2013

4