+ iMeds.pl

Zoxon 4 4 mgUlotka Zoxon 4

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

ZOXON 1, 1 mg, tabletki ZOXON 2, 2 mg, tabletki ZOXON 4, 4 mg, tabletki

Doxazosinum

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

-    Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

-    W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, lub farmaceuty.

-    Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.

-    Jeśli u pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi, lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1.    Co to jest lek Zoxon i w j akim celu się go stosuj e

2.    Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoxon

3.    Jak stosować lek Zoxon

4.    Możliwe działania niepożądane

5.    Jak przechowywać lek Zoxon

6.    Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Zoxon i w jakim celu się go stosuje

Zoxon zawiera substancję czynną doksazosynę, która blokuje jeden z receptorów znajdujących się między innymi w naczyniach krwionośnych oraz mięśniach gruczołu krokowego i szyi pęcherza moczowego (receptor alfa-1-adrenergiczny). Dzięki blokowaniu tego receptora lek powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych oraz zmniej szenie ciśnienia tętniczego krwi, a także ułatwia oddawanie moczu i zmniejsza dolegliwości u pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego.

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Doksazosyna jest wskazana do stosowania w leczeniu objawowym zaburzeń oddawania moczu spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (zmniejszenie strumienia moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, nokturia - częste oddawanie moczu nocą, częstomocz, bolesne lub nagłe parcie na mocz). Lek można stosować u pacjentów z nadciśnieniem tętniczym i u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, u których rozpoznano rozrost gruczołu krokowego. W przypadku pacjentów, u których występuje jednocześnie łagodny rozrost gruczołu krokowego i nadciśnienie tętnicze, doksazosyna skutecznie działa w obu schorzeniach.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Doksazosyna jest wskazana do stosowania w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Jeśli nie można uzyskać zamierzonego obniżenia ciśnienia stosując lek w monoterapii (jako jedyny lek), można go stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (leki moczopędne, leki beta-adrenolityczne, antagoniści kanałów wapniowych, inhibitory konwertazy).

Lek jest przeznaczony do stosowania u pacjentów dorosłych.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Zoxon Kiedy nie stosować leku Zoxon

-    jeśli pacjent ma uczulenie na doksazosynę, inne leki z tej samej grupy (znane jako pochodne chinazoliny, takie jak prazosyna i terazosyna) lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6),

-    jeśli pacjentka karmi piersią,

-    jeśli pacjent ma powiększoną prostatę (łagodny rozrost gruczołu krokowego) i niskie ciśnienie krwi,

-    jeśli u pacjenta stwierdzono w przeszłości niedociśnienie ortostatyczne, czyli stan niskiego ciśnienia krwi wywołujący zawroty głowy lub uczucie pustki w głowie podczas zmiany pozycji ciała,

-    jeśli pacjent ma powiększoną prostatę ze współistniejącym: jakimkolwiek rodzajem przekrwienia lub niedrożności dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

-    jako jedynego leku (monoterapia) u pacjentów z nietrzymaniem moczu z przepełnienia pęcherza moczowego (brak potrzeby oddawania moczu) lub bezmocz (brak wytwarzania moczu) z postępującą niewydolnością nerek lub bez.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Zoxon należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Ze względu na właściwości alfa-adrenolityczne doksazosyny, u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiające się zawrotami głowy i uczuciem słabości lub rzadko, utratą przytomności (omdlenia), szczególnie na początku leczenia. Zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych.

W początkowym okresie leczenia należy unikać sytuacji, w których może dojść do urazu w przypadku zawrotów głowy lub osłabienia.

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne, zaleca się zachowanie ostrożności podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z następującymi ciężkimi chorobami serca: obrzęk płuc spowodowany zwężeniem zastawki aorty lub zastawki dwudzielnej, niewydolność serca z dużą pojemnością wyrzutową, prawokomorowa niewydolność serca na skutek zatoru tętnicy płucnej lub wysięku osierdziowego, lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania. U pacjentów z ciężką chorobą wieńcową serca, szybkie i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może powodować zaostrzenie dolegliwości dusznicowych.

Podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania doksazosyny u pacjentów ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Podczas jednoczesnego stosowania inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5) (np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu) i doksazosyny należy zachować ostrożność, gdyż oba leki mają działanie rozszerzające naczynia krwionośne i mogą prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, zaleca się rozpoczęcie terapii inhibitorami PDE-5 tylko wtedy, gdy pacjent leczony alfa-adrenolitykami jest stabilny hemodynamicznie. Ponadto zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorami PDE-5 od najniższej możliwej dawki oraz przestrzeganie 6-godzinnego odstępu czasu od przyjęcia doksazosyny.

Jeśli pacjent ma zostać poddany zabiegowi operacyjnemu leczenia zaćmy (zmętnienie soczewki), przed zabiegiem należy poinformować lekarza okulistę o stosowaniu doksazosyny (lub innych leków alfa-1-adrenolitycznych) obecnie lub w przeszłości. Stosowanie doksazosyny (lub innych leków alfa-1-adrenolitycznych) może prowadzić do zwiększenia powikłań w czasie zabiegu operacyjnego. Aby im zapobiec, lekarz musi się zawczasu przygotować.

Uwaga: Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg moczowych, przewlekłymi infekcjami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego nie powinni stosować leku Zoxon.

Leki z tej grupy nie powinny być podawane pacjentom z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez.

Lek Zoxon a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Obserwowano następujące interakcje w przypadku stosowania leku Zoxon jednocześnie z następującymi lekami lub substancjami:

-    Działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny może być nasilone przez: inne leki obniżające ciśnienie: leki rozszerzające naczynia w tym azotany; inhibitory PDE-5 (np. syldenafil).

-    Działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny może być osłabione przez: leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne (niesteroidowe leki przeciwzapalne); estrogeny; sympatykomimetyki.

-    Doksazosyna może osłabiać działanie dopaminy, efedryny, epinefryny, metaraminolu, metoksaminy oraz fenylefryny wywierane na ciśnienie tętnicze krwi oraz naczynia krwionośne.

Doksazosyna wiąże się z białkami osocza w 98%. W przeprowadzonych badaniach in vitro stwierdzono, że doksazosyna nie wpływa na wiązanie z białkami osocza digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny.

Podczas podawania doksazosyny w badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji z tiazydowymi lekami moczopędnymi, furosemidem, lekami beta-adrenolitycznymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami hipoglikemizującymi (przeciwcukrzycowymi), lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi. Nie ma danych z oficjalnych badań dotyczących interakcji leków.

Doksazosyna nasila hipotensyjne działanie innych leków alfa-adrenolitycznych i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

Doksazosyna może zwiększać aktywność reninową osocza oraz wydalanie kwasu wanilinomigdałowego z moczem. Należy wziąć to pod uwagę podczas oceny wyników badań laboratoryjnych.

Zoxon z jedzeniem i piciem

Tabletkę należy połknąć w całości, bez żucia, popijając wodą.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Farmakokinetyka doksazosyny pozostaje niezmieniona u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie wykazano też, aby stosowanie doksazosyny nasilało istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek. Dlatego możliwe jest stosowanie u tych pacjentów zazwyczaj zalecanej dawki.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby lek można stosować w zalecanych dawkach pod warunkiem uważnej obserwacji reakcji pacjenta na leczenie. U pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby stosowanie leku Zoxon nie jest zalecane.

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Bezpieczeństwo stosowania doksazosyny w czasie ciąży nie zostało ustalone. Lek ten można stosować u kobiet w ciąży jedynie wówczas, gdy lekarz zadecyduje, iż korzyści dla matki przeważają nad ryzykiem dla płodu.

Nie wolno przyjmować leku w trakcie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

Zdolność do wykonywania takich czynności, jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn może być upośledzona, szczególnie na początku leczenia.

Lek Zoxon zawiera laktozę.

Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem tego leku.

3. Jak stosować lek Zoxon

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Zalecana dawka

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg raz na dobę. Jeśli działanie jest niewystarczające (nieprawidłowe wyniki badań urodynamicznych lub utrzymujące się objawy dyzuryczne), po 1 do 2 tygodni lekarz może zwiększyć dawkę dobową do 2 mg raz na dobę, a następnie do 4 mg raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka doksazosyny wynosi 8 mg na dobę.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zwiększyć dawkę po 1 do 2 tygodni do 2 mg raz na dobę, następnie, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie ocenianej na podstawie osiągniętej wartości ciśnienia tętniczego krwi, do 4 mg raz na dobę, a następnie do 8 mg raz na dobę. Najczęściej stosowane dawki wynoszą od 2 mg do 4 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka doksazosyny wynosi 16 mg na dobę.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Zoxon

W razie zażycia większej niż zalecana dawki leku, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie przedawkowania lub przypadkowego zażycia leku przez dziecko należy natychmiast zgłosić się do lekarza. W razie wystąpienia niedociśnienia, należy podjąć działanie doraźne polegające na ułożeniu pacjenta w pozycji na plecach, z głową w dół. Leczenie jest objawowe i ma na celu stabilizację krążenia krwi i podtrzymanie czynności życiowych pacjenta.

Pominięcie zastosowania leku Zoxon

W razie pominięcia dawki leku, należy przyjąć ją możliwie jak najszybciej. Jeśli jednak zbliża się pora przyjęcia następnej dawki, należy ją przyjąć o właściwej porze.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Przerwanie stosowania leku Zoxon

W przypadku nagłego przerwania stosowania leku mogą powrócić objawy, które występowały przed rozpoczęciem leczenia. Leczenia nie należy przerywać nagle. Lekarz zaleci stopniowe zmniejszanie dawki leku. W przypadku wątpliwości zawsze należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Następujące działania niepożądane mogą wystąpić w czasie stosowania doksazosyny:

Często (występujące nie więcej niż u 1 pacjenta na 10):

-    zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych,

-    zawroty głowy, senność, ból głowy,

-    uczucie kołatania serca, szybkie bicie serca (tachykardia),

-    niedociśnienie, niedociśnienie podczas wstawania (niedociśnienie ortostatyczne),

-    zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, nieżyt nosa,

-    ból brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności,

-    świąd,

-    ból pleców, bóle mięśni,

-    zapalenie pęcherza moczowego, nietrzymanie moczu,

-    osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy grypopodobne, obrzęk obwodowy.

Niezbyt często (występujące nie więcej niż u 1 pacjenta na 100):

-    reakcje alergiczne na lek,

-    dna moczanowa, zwiększenie apetytu, jadłowstręt,

-    pobudzenie, depresja, niepokój, bezsenność, nerwowość,

-    udar naczyniowy mózgu, zaburzenia czucia, omdlenia, drżenie,

-    szumy uszne,

-    dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego,

-    krwawienie z nosa,

-    zaparcie, wzdęcia, wymioty, nieżyt żołądka i jelit, biegunka,

-    nieprawidłowe wyniki testu czynności wątroby,

-    wysypka,

-    bóle stawów,

-    trudności w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu, krwiomocz,

-    impotencja,

-    ból, obrzęk twarzy,

-    zwiększenie masy ciała.

Rzadko (występujące nie więcej niż u 1 pacjenta na 1000):

-    kurcze mięśni, osłabienie mięśni,

-    wielomocz.

Bardzo rzadko (występujące nie więcej niż u 1 pacjenta na 10 000):

-    leukopenia, małopłytkowość,

-    zawroty głowy po zmianie pozycji ciała, parestezje,

-    niewyraźne widzenie,

-    spowolnienie rytmu serca, zaburzenia rytmu serca,

-    uderzenia gorąca,

-    skurcz oskrzeli,

-    zastój żółci, zapalenie wątroby, żółtaczka,

-    pokrzywka, łysienie, plamica,

-    zwiększone wydalanie moczu, zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy,

-    ginekomastia, priapizm (bolesny, długotrwały wzwód wymagający natychmiastowego leczenia),

-    zmęczenie, złe samopoczucie.

Nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

-    śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki,

-    opóźniona ejakulacja.

Stosowanie doksazosyny nie wpływa na stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) we krwi.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Al. Jerozolimskie 181 C, 02 - 222 Warszawa. Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Zoxon

Lek należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Chronić przed światłem.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje Co zawiera lek Zoxon

-    Substancją czynną leku jest doksazosyna w postaci mezylanu doksazosyny. Jedna tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny.

-    Pozostałe składniki to: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza bezwodna, karboksymetyloskrobia sodowa, sodu laurylosiarczan, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Jak wygląda lek Zoxon i co zawiera opakowanie

Zoxon 1: prawie białe, okrągłe tabletki z napisem ZX 1 po jednej stronie.

Zoxon 2: prawie białe, podłużne tabletki z linią podziału oraz napisem ZX 2 po jednej stronie.

Zoxon 4: prawie białe, podłużne tabletki z linią podziału oraz napisem ZX 4 po jednej stronie.

Tabletki pakowane w blistry z folii Al/PVC/PVDC w tekturowym pudełku.

Wielkości opakowań:

Zoxon 1: 15 lub 30 tabletek,

Zoxon 2: 10, 30 lub 90 tabletek,

Zoxon 4: 30, 90 lub 100 tabletek.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca:

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolní Měcholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska. Data ostatniej aktualizacji ulotki:

7

Zoxon 4

Charakterystyka Zoxon 4

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

Zoxon 1, 1 mg, tabletki Zoxon 2, 2 mg, tabletki Zoxon 4, 4 mg, tabletki

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY

Każda tabletka zawiera 1 mg, 2 mg lub 4 mg doksazosyny (Doxazosinum) (w postaci mezylanu doksazosyny).

Substancja pomocnicza o znanym działaniu:

Zoxon 1: laktoza 40 mg.

Zoxon 2: laktoza 40 mg.

Zoxon 4: laktoza 80 mg.

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Tabletka.

Zoxon 1: prawie białe, okrągłe tabletki z napisem ZX 1 po jednej stronie.

Zoxon 2: prawie białe, podłużne tabletki z linią podziału oraz napisem ZX 2 po jednej stronie. Zoxon 4: prawie białe, podłużne tabletki z linią podziału oraz napisem ZX 4 po jednej stronie.

4.    SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Wskazania do stosowania

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Doksazosynę stosuje się w leczeniu objawowym zaburzeń mikcji spowodowanych łagodnym rozrostem gruczołu krokowego (zmniejszenie strumienia moczu, uczucie niepełnego opróżnienia pęcherza moczowego, nokturia, częstomocz, bolesne lub nagłe parcie na mocz). Doksazosynę można podawać pacjentom z nadciśnieniem i pacjentom z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, u których zdiagnozowano rozrost gruczołu krokowego. W przypadku pacjentów, u których występuje jednocześnie łagodny rozrost prostaty i nadciśnienie, doksazosyna skutecznie działa w obu wskazaniach.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Doksazosyna jest stosowana w leczeniu samoistnego nadciśnienia tętniczego. Jeśli nie można uzyskać zamierzonego obniżenia ciśnienia stosując produkt leczniczy w monoterapii, można go stosować jednocześnie z innymi lekami przeciwnadciśnieniowymi (tiazydowe leki moczopędne, leki blokujące receptory beta-adrenergiczne, antagoniści kanałów wapniowych, inhibitory konwertazy angiotensyny - ACEI).

Produkt leczniczy przeznaczony jest do leczenia pacjentów dorosłych.

4.2 Dawkowanie i sposób podawania

Dawkowanie

Łagodny rozrost gruczołu krokowego (BPH)

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg raz na dobę. Jeśli działanie jest niewystarczające (nieprawidłowe wyniki badań urodynamicznych lub utrzymujące się objawy dyzuryczne), po 1 do 2 tygodni dawkę dobową można zwiększyć do 2 mg raz na dobę, a następnie do 4 mg raz na dobę.

Maksymalna zalecana dawka doksazosyny wynosi 8 mg na dobę.

Samoistne nadciśnienie tętnicze

Leczenie należy rozpoczynać od dawki 1 mg raz na dobę. W razie potrzeby dawkę można zwiększyć po 1 do 2 tygodni do 2 mg raz na dobę, następnie, w zależności od reakcji pacjenta na leczenie ocenianej na podstawie osiągniętej wartości ciśnienia tętniczego krwi, do 4 mg raz na dobę, a następnie do 8 mg raz na dobę. Najczęściej stosowana dawka wynosi od 2 mg do 4 mg raz na dobę. Maksymalna zalecana dawka doksazosyny wynosi 16 mg na dobę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek

Farmakokinetyka doksazosyny pozostaje niezmieniona u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Nie wykazano też, aby stosowanie doksazosyny nasilało istniejące wcześniej zaburzenia czynności nerek. Dlatego w tej grupie pacjentów możliwe jest stosowanie zazwyczaj zalecanej dawki. Jednakże dawka produktu leczniczego powinna być możliwie najmniejsza, zaś zwiększanie dawki powinno odbywać się pod ścisłą kontrolą. Doksazosyna w dużym stopniu wiąże się z białkami osocza, dlatego nie może być usuwana przez dializę.

Dawkowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby

Podczas stosowania doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby należy zachować szczególną ostrożność. Nie ma doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania produktu leczniczego u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby (patrz punkt 4.4).

Dzieci i młodzież

Z uwagi na brak wystarczającego doświadczenia klinicznego, stosowanie doksazosyny u dzieci nie jest zalecane.

Sposób podawania

Tabletkę należy połknąć w całości, bez żucia, popijając wodą.

4.3 Przeciwwskazania

Doksazosyna jest przeciwwskazana u:

-    pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub inne pochodne chinazoliny (np.: prazosynę, terazosynę) lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 6.1,

-    pacjentów z niedociśnieniem ortostatycznym w wywiadzie,

-    pacjentów z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego i współistniejącym przekrwieniem górnego odcinka dróg moczowych, przewlekłym zakażeniem dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego,

-    kobiet karmiących piersią (patrz punkt 4.6) 1,

-    pacjentów z niedociśnieniem2.

Doksazosyna jest przeciwwskazana w monoterapii u pacjentów z przepełnieniem pęcherza moczowego lub bezmoczem z postępującą niewydolnością nerek lub bez.

4.4 Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Rozpoczęcie leczenia:

Ze względu na właściwości alfa-adrenolityczne doksazosyny u pacjentów może wystąpić niedociśnienie ortostatyczne, objawiające się zawrotami głowy i uczuciem słabości lub rzadko, utratą przytomności (omdlenia), szczególnie na początku leczenia. Zaleca się kontrolę ciśnienia tętniczego na początku leczenia, aby ograniczyć możliwość wystąpienia objawów ortostatycznych. Należy pouczyć pacjentów, aby w początkowym okresie leczenia unikali sytuacji, w których może dojść do urazu w przypadku zawrotów głowy lub osłabienia.

Stosowanie u pacjentów z ciężką chorobą serca:

Podobnie jak w przypadku innych leków przeciwnadciśnieniowych rozszerzających naczynia krwionośne, zaleca się zachowanie ostrożności podczas podawania doksazosyny pacjentom z następującymi ciężkimi chorobami serca:

-    obrzęk płuc spowodowany zwężeniem zastawki aortalnej lub dwudzielnej,

-    niewydolność serca z dużą pojemnością wyrzutową,

-    prawokomorowa niewydolność serca jako skutek zatoru tętnicy płucnej lub wysięku osierdziowego,

-    lewokomorowa niewydolność serca z niskim ciśnieniem napełniania.

U pacjentów z ciężką chorobą wieńcową serca, szybkie i znaczne obniżenie ciśnienia tętniczego krwi może powodować zaostrzenie dolegliwości dusznicowych.

Stosowanie u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby:

Podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie, należy zachować szczególną ostrożność przy podawaniu doksazosyny pacjentom ze stwierdzonymi zaburzeniami czynności wątroby. Ze względu na brak doświadczenia klinicznego nie zaleca się stosowania doksazosyny u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.

Stosowanie z inhibitorami PDE-5:

Podczas jednoczesnego podawania inhibitorów fosfodiesterazy typu 5 (PDE-5) (np. syldenafilu, tadalafilu, wardenafilu) i doksazosyny należy zachować ostrożność, gdyż oba leki działają rozszerzająco na naczynia krwionośne i mogą prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia. Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia niedociśnienia ortostatycznego, zaleca się rozpoczęcie terapii inhibitorami PDE-5 tylko wtedy, gdy pacjent leczony alfa-adrenolitykami jest stabilny hemodynamicznie. Ponadto zaleca się rozpoczęcie leczenia inhibitorami PDE-5 od najniższej możliwej dawki oraz przestrzeganie 6-godzinnego odstępu czasu od przyjęcia doksazosyny. Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem doksazosyny w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Stosowanie u pacjentów poddanych operacji zaćmy:

U niektórych pacjentów obecnie lub w przeszłości leczonych tamsulosyną, podczas operacji zaćmy obserwowano śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki [(ang. IFIS, Intraoperative Floppy Iris Syndrome), który jest odmianą zespołu zwężenia źrenicy (ang. Small Pupil Syndrome)]. Odosobnione przypadki takiej reakcji występowały także w wyniku stosowania innych alfa-1-adrenolityków, dlatego nie można wykluczyć możliwości efektu typowego dla całej klasy. Przed zabiegiem należy poinformować chirurga okulistę o stosowaniu alfa-1-adrenolityków obecnie lub w przeszłości, ponieważ śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki może prowadzić do zwiększenia powikłań w czasie operacyjnego leczenia zaćmy.

Zoxon zawiera laktozę. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy i galaktozy.

Uwaga: Pacjenci z łagodnym rozrostem gruczołu krokowego z jednoczesnym przekrwieniem górnych dróg moczowych, przewlekłymi infekcjami dróg moczowych lub kamicą pęcherza moczowego nie powinni być leczeni produktem leczniczym Zoxon.

4.5    Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji

Obserwowano następujące interakcje produktu leczniczego Zoxon podawanego jednocześnie z następującymi lekami lub substancjami:

Działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny może być nasilone przez:

-    inne leki obniżające ciśnienie;

-    leki rozszerzające naczynia, w tym azotany;

-    inhibitory PDE-5 (np. syldenafil) (patrz punkt 4.4).

Działanie przeciwnadciśnieniowe doksazosyny może być osłabione przez:

-    leki z grupy NLPZ;

-    estrogeny;

-    sympatykomimetyki.

Doksazosyna może osłabiać działanie dopaminy, efedryny, epinefryny, metaraminolu, metoksaminy oraz fenylefryny wywierane na ciśnienie tętnicze krwi oraz naczynia krwionośne.

Jednoczesne podawanie inhibitora PDE-5 (np. syldenafilu) i doksazosyny może prowadzić u niektórych pacjentów do objawowego niedociśnienia (patrz punkt 4.4). Nie przeprowadzono badań z zastosowaniem doksazosyny w postaci o przedłużonym uwalnianiu.

Doksazosyna prawie całkowicie (98%) wiąże się z białkami osocza. W badaniach in vitro z użyciem ludzkiego osocza stwierdzono, że doksazosyna nie wpływa na wiązanie z białkami osocza digoksyny, warfaryny, fenytoiny lub indometacyny.

Podczas podawania doksazosyny (konwencjonalnej postaci) w badaniach klinicznych nie stwierdzono interakcji z tiazydowymi lekami moczopędnymi, furosemidem, lekami beta-adrenolitycznymi, niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, antybiotykami, doustnymi lekami hipoglikemizującymi, lekami zwiększającymi wydalanie kwasu moczowego i lekami przeciwzakrzepowymi. Jednakże brak jest danych z oficjalnych badań nad interakcjami międzylekowymi.

Doksazosyna nasila hipotensyjne działanie innych leków alfa-adrenolitycznych i innych leków przeciwnadciśnieniowych.

W otwartym randomizowanym badaniu z kontrolą placebo u 22 zdrowych ochotników, płci męskiej, po podaniu pojedynczej dawki 1 mg doksazosyny w 1. dniu czterodniowego schematu leczenia cymetydyną podawaną doustnie (400 mg dwa razy na dobę), wartość średnia AUC doksazosyny wzrosła o 10%, a wartość średnia Cmax i średni okres półtrwania doksazosyny nie wykazały istotnych statystycznie zmian. Zwiększenie średniej wartości AUC dla skojarzenia doksazosyny z cymetydyną o 10% mieści się w przedziale osobniczej zmienności (27%) średniej wartości AUC dla doksazosyny z placebo.

Doksazosyna może zwiększać aktywność reninową osocza oraz wydalanie kwasu wanilinomigdałowego z moczem. Należy wziąć to pod uwagę podczas oceny wyników badań laboratoryjnych.

4.6    Wpływ na płodność, ciążę i laktację

Ciąża

We wskazaniu nadciśnienie tętnicze:

W związku z tym, że brak jest odpowiednich i dobrze kontrolowanych badań u kobiet w ciąży, bezpieczeństwo stosowania doksazosyny w czasie ciąży nie zostało ustalone. Z tego względu doksazosyna powinna być stosowana tylko wówczas, gdy w opinii lekarza potencjalne korzyści przewyższają możliwe zagrożenie. Chociaż badania na zwierzętach nie wykazały działania teratogennego zaobserwowano, że po podaniu bardzo wysokich dawek doksazosyny występowała

mniejsza przeżywalność płodów (patrz punkt 5.3). Dawki stosowane w tych badaniach przekraczały ponad 300 razy maksymalne dawki terapeutyczne stosowane u ludzi.

Karmienie piersią

Doksazosyna jest przeciwwskazana w okresie laktacji, ponieważ produkt kumuluje się w mleku karmiących samic szczura oraz nie ma informacji na temat przenikania produktu do mleka karmiących kobiet.

Jeśli jednak leczenie doksazosyną jest konieczne, należy przerwać karmienie piersią (patrz punkt 5.3). We wskazaniu łagodny rozrost gruczołu krokowego:_Nie dotyczy.

4.7    Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn

Zdolność do wykonywania takich czynności, jak prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn może być upośledzona, szczególnie na początku leczenia.

4.8    Działania niepożądane

Podczas leczenia produktem leczniczym Zoxon zaobserwowano i zgłoszono następujące działania niepożądane z częstością występowania: bardzo często (>1/10); często (>1/100 do <1/10); niezbyt często (>1/1000 do <1/100); rzadko (>1/10 000 do <1/1000); bardzo rzadko (<1/10 000); nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do

<1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze

zakażenia dróg oddechowych, zakażenia dróg moczowych

Zaburzenia krwi i układu chłonnego

leukopenia,

małopłytkowość

Zaburzenia

układu

immunologicznego

reakcje alergiczne na lek

Zaburzenia metabolizmu i odżywiania

dna

moczanowa,

zwiększenie

apetytu,

jadłowstręt

Zaburzenia

psychiczne

pobudzenie,

depresja,

niepokój,

bezsenność,

nerwowość

Zaburzenia

układu

nerwowego

senność, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego, ból głowy

udar

naczyniowy

mózgu,

zaburzenia

czucia,

omdlenia,

drżenie

zawroty głowy po zmianie pozycji ciała, parestezje

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do

<1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana

Zaburzenia oka

niewyraźne

widzenie

śródoperacyjny zespół wiotkiej tęczówki (patrz punkt 4.4)

Zaburzenia ucha i błędnika

zawroty głowy

pochodzenia

błędnikowego

szum w uszach

Zaburzenia serca

uczucie

kołatania serca, tachykardia

dławica piersiowa, zawał mięśnia sercowego

bradykardia, zaburzenia rytmu serca

Zaburzenia

naczyniowe

niedociśnienie,

niedociśnienie

ortostatyczne

uderzenia gorąca

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia

zapalenie oskrzeli, kaszel, duszność, nieżyt nosa

krwawienie z nosa

skurcz oskrzeli

Zaburzenia żołądka i jelit

ból brzucha, niestrawność, suchość w ustach, nudności

zaparcie, wzdęcia, wymioty, nieżyt żołądka i jelit, biegunka

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych

nieprawidłowe wyniki testu czynności wątroby

cholestaza,

zapalenie

wątroby,

żółtaczka

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

świąd

wysypka

pokrzywka, łysienie, plamica

Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe i tkanki łącznej

ból pleców, bóle mięśni

bóle stawów

skurcze

mięśni,

osłabienie

mięśni

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

zapalenie

pęcherza

moczowego,

nietrzymanie

moczu

Trudności w oddawaniu moczu, częste oddawanie moczu, krwiomocz

wielomocz

zwiększone wydalanie moczu, zaburzenia w oddawaniu moczu, oddawanie moczu w nocy

Zaburzenia układu rozrodczego i piersi

impotencja

ginekomastia,

priapizm

opóźniona

ejakulacja

Klasyfikacja układów i narządów MedDRA

Bardzo

często

(>1/10)

Często (>1/100 do <1/10)

Niezbyt często (>1/1000 do <1/100)

Rzadko (>1/10 000 do

<1/1000)

Bardzo rzadko (<1/10 000)

Nieznana

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania

osłabienie, ból w klatce piersiowej, objawy

grypopodobne,

obrzęk

obwodowy

ból, obrzęk twarzy

zmęczenie, złe samopoczucie

Badania

diagnostyczne

zwiększenie masy ciała

Stosowanie doksazosyny nie wpływa na stężenie swoistego antygenu gruczołu krokowego (PSA) we krwi.

Zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych

Po dopuszczeniu produktu leczniczego do obrotu istotne jest zgłaszanie podejrzewanych działań niepożądanych. Umożliwia to nieprzerwane monitorowanie stosunku korzyści do ryzyka stosowania produktu leczniczego. Osoby należące do fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie podejrzewane działania niepożądane za pośrednictwem Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Al. Jerozolimskie 181 C, 02 - 222 Warszawa.

Tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, e-mail: ndl@urpl.gov.pl.

4.9 Przedawkowanie

W przypadku przedawkowania prowadzącego do niedociśnienia tętniczego pacjenta należy niezwłocznie ułożyć w pozycji na plecach, z głową skierowaną w dół. W razie potrzeby należy podjąć inne działania właściwe dla danego przypadku. Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.

Jeśli powyższe środki są niewystarczające, wstrząs należy leczyć środkami zwiększającymi objętość osocza. W razie konieczności należy następnie podać leki wazopresyjne. Należy monitorować czynność nerek i w razie potrzeby podjąć działania podtrzymujące czynność nerek.

Ze względu na silne wiązanie doksazosyny z białkami osocza dializa nie jest wskazana.

5. WŁAŚCIWOŚCI FARMAKOLOGICZNE

5.1 Właściwości farmakodynamiczne

Grupa farmakoterapeutyczna: Leki przeciwnadciśnieniowe, kod ATC: C02CA04 Leki stosowane w łagodnym rozroście gruczołu krokowego, kod ATC: G04CA

Stosowanie doksazosyny u pacjentów z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego prowadzi do uzyskania poprawy wyników badań urodynamicznych i zmniejszenia objawów dyzurycznych. Korzystne działanie w łagodnym rozroście gruczołu krokowego jest wynikiem selektywnego blokowania receptorów alfa-1-adrenergicznych zlokalizowanych w mięśniach gładkich podścieliska i torebki gruczołu krokowego oraz w okolicy szyi pęcherza moczowego.

Doksazosyna wywiera działanie rozkurczające naczynia krwionośne poprzez kompetycyjne blokowanie postsynaptycznych receptorów alfa-1-adrenergicznych.

Stosowanie doksazosyny powoduje klinicznie znaczące obniżenie ciśnienia krwi w wyniku zmniejszenia oporu naczyniowego. Klinicznie znaczące zmniejszenie ciśnienia tętniczego krwi utrzymuje się przez 24 godziny po podaniu produktu leczniczego, nawet przy schemacie stosowania raz na dobę. Obniżenie ciśnienia tętniczego krwi następuje stopniowo, maksymalne działanie występuje w 2 do 6 godzin po podaniu produktu leczniczego. Wartość ciśnienia tętniczego krwi u pacjentów z nadciśnieniem jest podczas leczenia zbliżona zarówno w pozycji stojącej jak i leżącej. W przeciwieństwie do nieselektywnych leków alfa-adrenolitycznych, podczas długotrwałego leczenia doksazosyną nie występowała tolerancja. W niektórych przypadkach podczas długotrwałego leczenia może dojść do zwiększenia aktywności reninowej osocza i tachykardii.

Doksazosyna korzystnie wpływa na lipidy krwi, w przeciwieństwie do leków moczopędnych i beta-andrenolitycznych. Znacząco zwiększa stosunek lipoprotein o dużej gęstości (HDL) do cholesterolu całkowitego oraz zmniejsza stężenie trójglicerydów i cholesterolu całkowitego w osoczu. Ponieważ wykazano związek między nadciśnieniem i hiperlipidemią a chorobą niedokrwienną serca (ChNS), leczenie doksazosyną może zmniejszyć ryzyko rozwoju ChNS.

Wykazano, że leczenie doksazosyną przyczynia się również do cofania przerostu lewej komory serca, hamuje agregację płytek i zwiększa aktywność tkankowego aktywatora plazminogenu. Doksazosyna zmniejsza także oporność na insulinę.

5.2    Właściwości farmakokinetyczne

Wchłanianie

Doksazosyna bardzo dobrze wchłania się po podaniu doustnym i osiąga największe stężenie w osoczu po około 1 do 2 godzin po podaniu.

Metabolizm/eliminacia.

Doksazosyna jest intensywnie metabolizowana w wątrobie (przez demetylację i hydroksylację), wszystkie metabolity są nieczynne. Eliminacja produktu leczniczego z osocza jest dwufazowa, okres półtrwania w fazie eliminacji wynosi 22 godziny. Badania farmakokinetyczne przeprowadzone z udziałem pacjentów w podeszłym wieku i pacjentów z niewydolnością nerek nie wykazały istotnych różnic w porównaniu do pacjentów młodszych i pacjentów z prawidłową czynnością nerek. Dostępne są ograniczone dane dotyczące farmakokinetyki doksazosyny u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby. Stosowanie doksazosyny u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby wymaga zwiększonej ostrożności, podobnie jak w przypadku innych leków w całości metabolizowanych w wątrobie. Metabolity doksazosyny są wydalane z kałem. Mniej niż 5% podanej dawki jest wydalane z organizmu w postaci niezmienionej.

5.3    Przedkliniczne dane o bezpieczeństwie

Toksyczność ostra: LD50 u myszy i szczurów po doustnym podaniu doksazosyny przekracza 1000 mg/kg mc. na dobę.

Toksyczność przewlekła: stwierdzono zwłóknienie mięśnia sercowego u samców szczurów, którym podawano doksazosynę w największych dawkach (40 do 80 mg/kg mc. na dobę).

Wpływ na zdolności rozrodcze: w badaniach dotyczących płodności szczurów stwierdzono zmniejszenie płodności u osobników, którym podawano doksazosynę w dawkach 20 mg/kg mc. na dobę; opóźnienie wzrostu płodów męskich stwierdzono po podaniu dawek 100 mg/kg mc. na dobę. Nie wykazano działania embriotoksycznego.

Przeprowadzone badania teratogenności nie wykazały działania teratogennego ani innego niepożądanego wpływu na rozwój płodu, który mógł być spowodowany podawaniem doksazosyny. Badania dotyczące działania mutagennego i rakotwórczego: u zwierząt doświadczalnych nie wykazano działania mutagennego ani rakotwórczego doksazosyny.

DANE FARMACEUTYCZNE

6.


6.1    Wykaz substancji pomocniczych

Celuloza mikrokrystaliczna Laktoza bezwodna Karboksymetyloskrobia sodowa Sodu laurylosiarczan Krzemionka koloidalna bezwodna Magnezu stearynian

6.2    Niezgodności farmaceutyczne

Nie dotyczy

6.3    Okres ważności

3 lata

6.4    Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 10°C do 25°C. Chronić przed światłem.

6.5    Rodzaj i zawartość opakowania

Blistry z folii Al/PVC/PVDC w tekturowym pudełku

Zoxon 1: 15 lub 30 tabletek (1 lub 2 blistry zawierające po 15 tabletek)

Zoxon 2: 10, 30 lub 90 tabletek (1, 3 lub 9 blistrów zawierających po 10 tabletek)

Zoxon 4: 30, 90 lub 100 tabletek (3, 9 lub 10 blistrów zawierających po 10 tabletek)

6.6    Specjalne środki ostrożności dotyczące usuwania i przygotowania produktu leczniczego do stosowania

Bez specjalnych wymagań.

7. PODMIOT ODPOWIEDZIALNY POSIADAJĄCY POZWOLENIE NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zentiva k.s., U kabelovny 130, Dolni Mecholupy, 102 37 Praga 10, Republika Czeska

8. NUMERY POZWOLEŃ NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

Zoxon 1: Pozwolenie nr 9033 Zoxon 2: Pozwolenie nr 9034 Zoxon 4: Pozwolenie nr 9035

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU I DATA PRZEDŁUŻENIA POZWOLENIA

Data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 16 listopada 2001 r.

Data ostatniego przedłużenia pozwolenia: 30 czerwca 2011 r.

10. DATA ZATWIERDZENIA LUB CZĘŚCIOWEJ ZMIANY TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO

10

1

   Tylko we wskazaniu: nadciśnienie tętnicze

2

   Tylko we wskazaniu: łagodny rozrost gruczołu krokowego

Zoxon 4