Imeds.pl

Zylexis, Liofilizat I Rozpuszczalnik Do Sporządzania Zawiesiny Do Wstrzykiwań > 230 Ifn/Ml

1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

Zylexis, liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwali

2. SKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNIZEGO

1 ml produktu zawiera:

szczep D1701 Parapoxvirus wis nie mniej niż 230 IFN* co odpowiada:

1 dawka do podawania kotom lub psom (1 ml) zawiera: szczep Dl 701 Parapoxvirus wis nie mniej niż 230 IFN*

1 dawka do podawania koniom, bydłu lub świniom (2 ml) zawiera: szczep D1701 Parapoxvirus ovis nie mniej niż 460 IFN*

^jednostki interferonowe

Wykaz wszystkich substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1.

3. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Liofilizat i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwali.

4. SZCZEGÓŁOWE DANE KLINICZNE

4.1 Docelowe gatunki zwierząt

Pies. kot. koń, bydło, Świnia.

4.2 Wskazania lecznicze dla poszczególnych docelowych gatunków zwierząt

Produkt przeznaczony jest do niespecyficznej imnuinomodulacji dla psów. kotów, koni. bydła i świń Zalecany jest w zapobieganiu i leczeniu chorób infekcyjnych oraz w sytuacjach spadku odporności związanych ze stanami stresu.

4.3 Przeciwwskazania

Brak.

4,4 Specjalne ostrzeżenia dotyczące stosowania u każdego z docelowych gatunków zwierząt

Produkt nie może być traktowany jako alternatywa dla szczepień ochronnych i leczniczych.

4.5 Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania Specjalne środki ostrożności dotyczące stosowania u zwierząt

Brak.

Po przypadkowej samoiniekcji należy niezwłocznie zwrócić się o pomoc lekarską oraz przedstawić lekarzowi ulotkę informacyjną lub opakowanie,

4.6    Działania niepożądane (częstotliwość i stopień nasilenia)

Niekiedy w miejscu iniekcji może pojawić się niewielki, niebolesny obrzęk, który samoczynnie ustępuje w ciągu ok. 1 tygodnia po podaniu.

4.7    Stosowanie w ciąży, laktacji lub w okresie nieśności

Może być stosowany w okresie ciąży i laktacji.

4.8 Interakcje z innymi produktami leczniczymi lub inne rodzaje interakcji

W okresie 7 dni przed podaniem i 7 dni po podaniu nie powinno się stosować produktów o działaniu immunosupresyjnym. gdyż mogą one hamować efekt immunostymulacji.

4.9 Dawkowanie i droga(-i) podania

Dawkę dla psów i kotów stanowi 1 ml produktu (230 IFN) podawanego podskórnie.

Dawkę dla koni, bydła i świń stanowią 2 ml produktu (460 IFN) podawanego domięśniowo.

Produkt należy podawać zwierzętom trzykrotnie, wg następującego schematu:

•    Produkt podaje się w odstępie 48 godzin w przypadku przewidywanej ekspozycji na zakażenie w okresie najbliższych 7 dni;

•    W przypadku spodziewanej ekspozycji na zakażenie w okresie 14 dni produkt podaje się 2 razy co 48 godzin i trzecią dawkę po 9 dniach;

•    Przy zapobieganiu skutkom stresu pierwsze podanie wykonujemy od 3 do I dnia przed spodziewanym wystąpieniem czynnika stresowego, a dwa następne w odstępach 48 godzin;

•    Przy wybuchu choroby w stadzie produkt należy jak najszybciej zaaplikować wszystkim zwierzętom powtarzając podanie w odstępach 24 - 48 godzin. Produkt można podawać więcej niż trzykrotnie, do czasu aż minie ryzyko nowych zachorowań.

4.10    Przedawkowanie (objawy, sposób postępowania przy udzielaniu natychmiastowej pomocy, odtrutki), jeżeli niezbędne

W przeprowadzonych badaniach nie zaobserwowano żadnych negatywnych skutków

przedawkowania.

4.11    Okres(-y) karencji

Psy, koty - nie dotyczy.

Konie, bydło, świnie - zero dni.

5. WŁAŚCIWOŚCI IMMUNOLOGICZNE

Grupa farmakoterapeutyczna: Produkty przeciwnowotworowe i immunomodulującc. Immunostymulatory. Inne Immunostymulatory.

Kod ATCvet: QL()3AX

Produkt ma postać liofilizatu. do którego załączony jest rozpuszczalnik. Zawiera inaktywowany Parapoxvirus ovis. który posiada silne właściwości immunomodulacyjne. Mechanizm działania polega na stymulacji niespecyficznych mechanizmów odpornościowych i przejawia się aktywacją komórek bójczych. pobudzeniem proliferacji limfocytów, aktywacją makrofagów i uwalniania mediatorów odpowiedzi immunologicznej oraz produkcji interferonu. Te właściwości produktu wpływają na osłabienie objawów chorobowych, skrócenie czasu ich trwania, zakres rozprzestrzeniania się infekcji w stadzie. Produkt jest szczególnie przydatny w leczeniu polietiologicznych chorób infekcyjnych oraz w stanach zagrożenia chorobami zakaźnymi.


SZCZEGÓŁOWE DANE FARMACEUTYCZNE

6.1    Skład jakościowy substancji pomocniczych

Liofilizat:

Poligelina

Rozpuszczalnik Woda do wstrzykiwali

6.2    Główne niezgodności farmaceutyczne

Ponieważ nie wykonywano badań dotyczących zgodności, tego produktu leczniczego weterynaryjnego nie wolno mieszać z innymi produktami leczniczymi weterynaryjnymi.

6.3    Okres ważności

Okres ważności produktu leczniczego weterynaryjnego zapakowanego do sprzedaży: 30 miesięcy. Okres ważności po rekonstytucji zgodnie z instrukcją: zaleca się niezwłocznie zużyć całe opakowanie produktu, maksymalny okres przechowywania przygotowanej zawiesiny wynosi 8 godzin w temperaturze 2°C - 8°C.

6.4 Specjalne środki ostrożności przy przechowywaniu

Przechowywać w lodówce (2"C - 8°C). Chronić przed światłem. Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Nie zamrażać.

6.5 Rodza j opakowania bezpośredniego i skład materiałów z których je wykonano

Szklane fiolki zamknięte gumowym korkiem i aluminiowym kapslem zawierające osobno liofilizat i rozpuszczalnik pakowane w pudełka tekturowe lub plastikowe zgodnie z poniższym opisem:

10 fiolek liofilizatu a 1 dawka dla psów i kotów (1 x 230 1FN) + 10 fiolek rozpuszczalnika a 1 ml 5 fiolek liofilizatu a 2 dawki dla psów i kotów (2 x 230 1FN) lub a 1 dawka dla koni. bydła i świń (1 x 460 IFN) + 5 fiolek rozpuszczalnika a 2 ml

1 fiolka liofilizatu a 10 dawek dla psów i kotów (10 x 230 IFN) lub 5 dawek dla koni. bydła i świń (5 x 460 IFN) + 1 fiolka rozpuszczalnika a 10 ml

I fiolka liofilizatu a 20 dawek dla psów i kotów (20 x 230 IFN) lub 10 dawek dla koni. bydła i świń (10 x 460 IFN) + 1 fiolka rozpuszczalnika a 20 ml

1 fiolka liofilizatu a 50 dawek dla psów i kotów (50 x 230 IFN) lub 25 dawek dla koni. bydła i świń (25 x 460 IFN) + 1 fiolka rozpuszczalnika a 50 ml

Niektóre wielkości opakowań mogą nie być dostępne w obrocie.

Niewykorzystany produkt leczniczy weterynaryjny lub jego odpady należy unieszkodliwić w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

7. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Pfizer Trading Polska Sp. z o.o. ul. Postępu 17B 02-676 Warszawa

8. NUMER(-Y) POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

1329/02

9. DATA WYDANIA PIERWSZEGO POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU/DATA PRZEDŁUŻENIA TERMINU WAŻNOŚCI POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

8 lipca 2008 r.


DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI TEKSTU CHARAKTERYSTYKI PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

ZAKAZ SPRZEDAŻY, DOSTAWY I/LUB STOSOWANIA, JEŻELI DOTYCZY

Nie dotyczy.